8
Siduc-gbong yengele depec
Ngic-ngigac yenge sic welu siduc-gbong yengele depec lolu nocaigaing, yogolec fungine minogale ngagegabac. Nongileng sasawadi ngage-ngageholec gagabeleng, yogo ngagegabeleng. Ailu yanguc ngagegabeleng, “Ngage-ngagedi nongileng socnonggeng bafegac.” Aimebac kweledi angacka ngagenagucaigaing, gaga yogodi ngic-ngigac kwelenginang kwefangkeme sanangnehac domagaing.+ Entacka monicti yanguc ngagelu gadaicte, “Na ngage-ngageneholec,” ye ngage-ngage-motoc mikac gagac.+ Aime monic ye kweleinedi Wapongte angackeme, Wapongti ye ngagecnolu gagac.
Ilec ailu siduc-gbongte depec yogo nonoga me miyac, yogolec yanguc biyac ngage-motogabeleng. Wapong moniyangti sugu gagac. Nga himongtowa yagowa siduc-gbong yogo yenge wiyac noine miyac.+ Ngic-ngigac yenge siduc-gbongfocngineng sawawa me himongka gagaing, yengele wacngineng wapong wacebacaigaing. Sugucne nga wapong ingucne bocyac gagaing. Inguc gaebongka nongele ailu Wapong ye moniyang sugu hocne, ye Mamac, yelacni wiyac sasawa fikeyackewec, nongileng yele ailu gagabeleng. Sugucne moniyang, yogo Yesu Kristo, aime yele feiwa wiyac sasawa nga nongileng gagabeleng.+
Siduc-gbong yenge noine miyac, ngage-ngage yogo ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec gocne yengele kwelewa mi fagac. Yenge siduc-gbongte ngagelu wiyac noine micaigaing. Ilec yengele depec nocaigaing, iwa kwele-ngage-ngagenginengte tapili wame yafoineholec aicaigac. Aime nosing-nono yogodi Wapongte emewa mi locnubadaicte, miyac. Nosing nodabelengtewa, ingucne, yogodi yele haicka feicne mi aigac. Nga mi nonogawa ingucne yogodi yele haicka feicne mi aigachac.
Gocne ngengebac ngagebong depecte nosing nalic nocaigaing. Inguc ngagebong efeckeme nobong, alingfocngineng tapili-wawa gagaing, yenge nosingte ailu lokwesacka locebabong wawedaingkale, ngenge damong balu gadabiyeng.+ 10 Ga ngage-ngage-motocgoneholec. Ailu gagi siduc-gbongte ibu-macka ngiyelu nosing nodamectewa, agogone monic ye kwele ngage-ngageinele tapili waicnedi iwa gadaicte. Inguc galu aibabagone nganilu kweleine kwefangkeme ye siduc-gbongte depec inguchac nolu kwele-yaec bafuwadaicte. 11 Ga inguc aigacgu ngage-ngage-motocgonedi ngic hae-gbagone ngage-ngagesingngine waicne ye basowalecnodamecte. Aime Kristo ye ngic hae-gbagone yele momochac homawec.+ 12 Ailu ngenge ngic hae-gbafocngineng yengele kwele ngage-ngagengineng basowalelu yengela bikic bafuwadaingtewa, Kristola inguchac bikic bafuwadaingte. 13 Ilec ailu yanguc migabac, na nosing nolu ngic hae-gbane umacka lobe wawedaickale, sic hatacmac mi nodacte. Ngic hae-gbane aicnobe bikic bafuwame mi madickedaicte.+
+ 8:1 Sale 15:29 + 8:2 Gal 6:3 + 8:4 Gal 4:8; Yef 4:39; 6:4 + 8:6 Efs 4:5,6 + 8:9 Rom 14:13-15; Gal 5:13 + 8:11 Rom 14:15,20 + 8:13 Rom 14:21