9
Bole ngic-ngigac wiyac yelenoga
Na ngic monicti aka mi holenelegac, me? Ailu na salecebaicne, me? Sugucnenonggeng Yesu dongedi nganiiba, me? Na bole balu gabe, ngenge bole yogolec noine kwelenginang fikeme Sugucneholec wetackegaing, me?+ Foinac, ngic-ngigac gocne yengi nale yanguc ngagegaing, “Ye salecebaicne miyac.” Inguc ngagebong na sifu salecebaicne bole bagabac, ngengi inguc ngagegaing. Ailu Sugucnele salecebaicne gagabac, ngengi hocne Yesu ngagesingkeibong yogolec maaine aigaing.+
Gocne yenge nale lobe-yowa milu gacaigaing, yogolec ameine bafaliyelu yanguc edocebagabac, Habu yengi salecebaicne nonge nosing nolebong nalic nodabelengte, yogolec yefe madicne aigac, me?+ Ailu nonge ngigacfocnonggeng inguchac ngage-ngagesingkolec gagabiyeng, yenge yefewa nalic bacebalu kwesidabelengte, yogo madicne aigac, me? Salecebaicne gocne nga Sugucnele gbafocine ailu Pita,* yenge ngigacfocnginengkolec hike-kwesic aicaigaing. Ailu salecebaicne gocne yenge bole mi babong baficebacaigaing. Aimebac Banabasholec noki sugu gaganonggecte wiyac fikenale bole molenonggecti balu gagabelec, ngenge inguc ngagesicaigaing, me? Hudu-baba ngic monicti hudu bole balu yeuctihac boleinele fuli moneng nalic mi lanagudaicte. Nga monic ye waing duweme noine aime yeuctihac noine balu nodaicte. Aime monicti lama-bulumaka yengele damong gacaigac, ye yengelacni amuc balu nocaigac.
Na ngic yengele ngage-ngage balu yowa yago mi migabac, miyac. Yefe-yowadi yogolec inguchac migac, me? Mosesdi yefe-yowawa yanguc kwelengkewec fagac,
“Ngicti wit socine litonogale ngagelu bulumaka bole sugucnehac lacnome wit feina edelu lolickecaigac. Ilec mesuine mi hefebong ye bole bagacte fuline nodaic.” (Yef 25:4)
Wapongti bulumaka yengele ngagelu inguc mi miwec, miyac.+ 10 Foinac, ye ngic-ngigac nongilengte ngagelu inguc miwec. Yogo nongileng ngagelu ngic ye boleinele noine bame madickegac, inguc kwelengkeicne fagac. Ngic himong holelu gagac nga ngic wit socine litolu gagac, yeke noinele dameng kwesime bole yogolec noine nebocine banicte ngagesilu bole balu gagaic.+
Aka holeibeng
11 Aime Wapongte Asule noine ngengela wickeibengte ailu ngengelacni inguchac socte babafic badabelengte, yogo wiyac umacne, me? Babafic yogo nalic badabelengte.+ 12 Aime ngic gocne yenge ngengelacni wiyac gocne nalic badaingtewa, nongi yogo taockelu hatacmac badabelengte, me? Aime nalic badabelengte. Aime sifu nonge Kristole Siduc Madicnele aka holedabelengkale, ngengelacni wiyac nalic banogale ngagecaigabeleng, yogo ngengelacni mi bacaigabeleng. Nonge wiyac banogale socte umac haicine monic-monic balu gagabeleng.+
13 Ngic Wapongte Ibu-macka bole bacaigaing, yenge nosingngineng Ibu-macka bafuwalu nocaigaing. Nga alatawa kwelec bole bacaigaing, yenge alatale ibuwacni tofaine bacaigaing, ngenge yogo mi ngagegaing, me?+ 14 Aime silicine ingucnehac gocne yenge Siduc Madicne bayegengkecaigaing, yenge yefe yogowacni gaganginengte nosing yeledaing, Sugucnedi yefe yogo lowec.+
15 Naneicnebac babafic ingucne monic mi balu gaiba. Ailu ngengi wiyac monic neleningte ngagelu hibi yago mi kwelengkegabac, miyac. Naneuctihac nosing bafuwadacte, yogolec ngagelu wacne bafebe madickedaicte. Aime monicti nosing baficnudaictewa, na wacne bafebe nalic mi madickedaicte. Inguc fikeme wacne nalic mi bafedacte, yogodi nale homac ewaligac. 16 Wapongti igocnulu kpafengnume Siduc Madicne ngic-ngigac edocebalu weduyelelu gagabac. Ailu Siduc Madicne mi mibe yegengkedecka, ibac na medecnume gadaba. Ilec naneuc bole madicne balu gagabac milu wacne nalic mi bafedacte.+ 17 Ailu neicne angac balaibelu bole banogale uwabe nalic mibong bole yago badacka, yengi bolele ameine nelebong badaba. Aime Sugucne yeuctihac bole yago banogale nelewec, yogo yele angac balaibelu damong bole balu gagabac. 18 Aime ameinele silicine yanguc aigac, na Siduc Madicne mibe yegengkeme wiyac banogale miicne, yogo hegilelu moc sugu nalic mibe yegengkedaicte.
Ngic-ngigac yengele bagewa gaga
19 Ngic monicti nale aka mi lowec, miyac. Aime nabac ngic-ngigac bocyac kpaducebabe Kristoholec wetackeningte ngagelu, yengele bagewa nalic kwelec kwekwe ngicngineng ailu gacaigabac. 20 Na Yuda ngic-ngigac kpaducebabe Kristoholec wetackeningte ailu yengeholec galu Yuda ngic-ngigac yengele silic ingucne ailu gacaigabac. Naneicnebac Yuda yengele yefe-yowale bagewa mi gacaigabac, yogo noine. Aime ngic-ngigac yefe-yowale bagewa gacaigaing, yenge kpaducebanogale yengeholec galu yenge ingucne yefe-yowale bagewa gacaigabac.+ 21 Aime ngic-ngigac gocne yenge yefe-yowale bagewa mi gacaigaing, yenge kpaducebabe Kristoholec wetackeningte yengeholec galu yefe-yowa mikac yenge ingucne gacaigabac. Aime naneuc Wapongte yefe-yowa lobe holecnolu mi gacaigabac, nabac Kristole yefe-yowaholec gacaigabac. 22 Galu ngic-ngigac tapilingineng waicne kpaducebabe Kristoholec wetackeningte yenge ingucne yengeholec tapiline waicne ingucne ailu gacaigabac. Ailu ngic-ngigac haicine monic-monic gacaigaing, yengelacni gocne bikicte ameine bame wasecne ainingte yengeholec gacaigabac. Galu gaga haicine monic-monic balaibelu yenge ingucnehac gacaigabac.+ 23 Na Siduc Madicnele ailu bolene sasawa bacaigabac, gacgu neicne yogolec noinele ameine nebocine banogale ngagesilu gagabac.
Gbelong ainogale yefe
24 Gagasacte ngic lolingte sobengka kucte ainogale gasackecaigaing, yenge sasawadi gasackebong moniyangti sugu gbelongte kap badaicte, ngenge yogo mi ngagegaing, me? Ngenge ngengileng kapngineng banogale gasackedaing. 25 Ngic lolingka wacngineng locaigaing, yenge sasawadi socngineng bucbuchac efeckenale doic-bole balu alingkecaigaing. Ngic yenge gbelongte maaine lobewa miyac aidaicte, yogo ubeeyeleningte inguc aidaingte. Aime nongileng gbelongte maaine fafegidaicte, yogo ubeenolenogale, doic-bole balu damongnagugabeleng.+ 26 Na kosa mi gasackecaigabac. Ailu hudu banogale molene sawaina moc mi wickecaigabac. 27 Nabac yanguc aicaigabac, ngic-ngigac tofaine yengela Siduc Madicne edocebalu weduyelelu gabe, ngani-wosaec damengka wawedackale, socne welu gagabac. Na socnedi yowane balaibelu kwelec kwenogale inguc ailu gagabac.+
+ 9:1 Sale 22:17-18; 26:16; 1Kor 15:8-9 + 9:2 2Kor 3:2-3 + 9:4 Luk 10:8 * 9:5 Grik yowawa Pita wacine monic Kefas fagac. + 9:9 1Tim 5:18 + 9:10 2Tim 2:6 + 9:11 Rom 15:27 + 9:12 Sale 20:34; 2Kor 11:9 + 9:13 Yef 18:1-3 + 9:14 Mat 10:10; Luk 10:7; Gal 6:6 + 9:16 Yer 20:9 + 9:20 Sale 21:20-26 + 9:22 2Kor 11:29 + 9:25 Filp 3:14; 2Tim 4:7-8; 2:4-5 + 9:27 Rom 8:13; 13:14