10
Yuda ngesa-ngambofocngineng yengele siduc ngagelu sawang-yowa ngagesidaing
Ngic hae-gbafocne, ngenge Yuda ngambofocnonggeng yengele yowa-siduc ngage-motoningte ngagegabac. Yenge Isip hegile hikelu kaguwadi somecebame yenge sasawadi yogolec bagewa hikeibong. Hikegacgu yenge sasawadi kiwec falockeibong.+ Kaguwa nga kiwec yeki misa-lowac ingucne aiboc, yenge sasawadi Mosesholec taockenogale misa lowaibong. Ailu yenge sasawadi Asule nosing silicine moniyang nolu hikeibong.* Aime Asule fapacladeng yogowacni misa wame yenge sasawadi Asule misa silicine moniyang nolu hikeibong. Aime fapacladeng yogo Kristo hocne, yedi balaibecebawec.+ Aime Wapongti ngesa-nambofocnonggeng yengele hewackacni bocyac yengele aibabanginengte ailu kweleine mi madickewec. Mi madickeme yenge homayackeibong, aime kponggbongngineng himong kisiwa misaine mikacka kosa singsalolong kwelu fayackeibong.+
Yenge aibaba sowacnele angacebame ailu gaibong, yogo nongilang ingucne mi fikenale siduc yogo nongilengte ailu loicne fagac.+ Ailu hatacmac yanguc mibe, ngenge yenge ingucnehac siduc-gbong alang mi bayeledabiyeng. Yenge inguc aibong siduc yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ngic-ngigac yenge ngiyelu nosing misa nolubac fangkelu gee welu gaibong.” (Wah 32:6)
Ailu nongileng selo-boic aibaba mi aidabeleng. Yengelacni ngic-ngigac gocne yenge selo-boic aibaba ailu gaibongte, Yuda ngic-ngigac 23 taosen yenge hadeng moniyangte kwelina homayackeibong.+ Ailu gocne yenge Sugucne lokwesacka lobong, hema yengi hicebabong homayackeibong. Aime nongileng inguchac Kristo lokwesacka mi lodabeleng.+ 10 Aime ngic-ngigac gocne yenge lobe-yowa aibong, ngic-wewe angelodi kwesilu wecebame homayackeibong. Nongileng silicine ingucnehac lobe-yowa mi aidabeleng.+ 11 Aibaba yengela fikewec, yogodi nongileng edalicnubame akanonggeng aidaic. Nongileng yanguctihac dameng moto-motoina gagabeleng, nongileng ailu yowa yogo Wapongte hibiwa kwelengkeicne fagac. 12 Ilec monicti yanguc midaicte, “Na sanangne domagabac.” Ye gacgu wawedaickale, damongnagudaic. 13 Aime lokwesacti ngic-ngigac sasawa yengela fikecaigac, silicine ingucnehac ngengela fikengelecaigac. Aime Wapong ye yowaine milu balaibegac. Lokwesac fikengeleme ngenge umac yogo nalic tengkelu gagaing. Aime umac yogodi tapilingineng mi ewalinale Wapongti lokwesac sugucnehac yogo aka holecnogac. Lokwesac fikengeleme yedi yogowacni wenuc hikeningte yefe bafuwangeleme lokwesacti tapilingineng mi bawame domadaingte.
Sugucnele tiwa nga siduc-gbong yengele tiwa nono
14 Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngenge siduc-gbong yenge alang mi bayeledabiyeng. Baickelu hikedabiyeng. 15 Ngenge ngic-ngigac ngage-ngage-motocnginengkolec. Ilec ailu ngengele yanguc mibe, ngenge ngengungtihac yowane ngagelu wosaedabiyeng. 16 Kap kwele-madicineholec yogo kwele-madic micaigabeleng, nongileng yogo nolu Kristo yeicne sacineholec wetackelu yeholec sac moniyang aigabeleng, me? Nga bret baducaigabeleng, yogo nolu Kristo yeicne sockolec taockelu yeholec soc moniyang aigabeleng, me?+ 17 Bret yogo ebec moniyang. Yenge ebec moniyang sugu yogo balu yogowacni botoc balu nolecaigabiyeng. Nolebong nongileng sasawadi yogo nocaigabelengte, nongileng ngic-ngigac bocyacti galu soc moniyang aigabeleng.+
18 Ngenge Israel ngic-ngigac nganicebalu ngagesidaing. Ngic-ngigac Wapongte depecte wiyac lobelu nebocine nocaigaing, yenge Wapongte alataholec kpatulecaigaing, me? Aime, yenge kpatulecaigaing.+ 19 Ilec wenuc migabac? Siduc-gbongte depec yogodi wiyac feicne aigac, me? Ailu siduc-gbong yeicne inguchac wiyac feicne aigac, me? Yogo miyac!+ 20 Aime ngic-ngigac Wapong mi ngagegaing, yenge depec yogolec wiyac locaigaing, yogo Wapongte mi locaigaing. Yengebac aleng yengele depec lobelu kpatulecaigaing. Aime ngenge aleng yengeholec kpatulebong mi madickedaicte.+ 21 Ngenge Sugucnele kap nga aleng yengele kap momochac bacepalu nodaingte, yogo nalic mi aidaicte. Aime ngenge Sugucnele nosing nga aleng yengele nosing momochac kpatulecepadaingte, yogo nalic mi aidaicte.+ 22 Ailu nongileng tapilidi Sugucnele tapili ewaligac, me? Nongileng Sugucnele kwelewa aalic bafuwadabelengkale, inguc mi aidabeleng.+
Kwelenonggengti yele angacnubadaic
23 Gocne yengi yanguc micaigaing, “Nosing nga wiyac haicine monic-monic sasawa ainangte aka monic mi fagac.”
Aime nanibac yanguc migabac, “Aibaba gocne yogodi alingfocgone yenge mi baficebadaicte. Wiyac sasawa ainangte aka monic mi fagac, yogo noine. Ailu aibaba gocnedibac mi bacnubame sanangkedabelengte.”+ 24 Monic ye madicne yeicna fikenale ngagelu aibabaine madicne mi aidaic, miyac. Ngenge ngic-ngigac yengela madicne fikenale ngagesilu aibabangineng madicne aidaing.+
25-26 “Himongtowa nga wiyac sasawa himongka fagac, yogo Sugucnele.” (Mige 24:1)
Ilec ngic-ngigac yenge sic maketka salebong, ngenge kwelenginengti yogolec depecte fungine ngage-wosaec ainogale mi uwadabiyeng, ngenge yogo moc sugu fuli balu nodabiyeng.
27 Aime ngic-ngigac Sugucne mi ngagesingkecaigaing, yengelacni monicti macina hikeningte wacngebame ngenge yanguc aidaing. Ngenge yele macka fenogale ngagebong nalic aime yele macka hikedaing. Hikelu febong ye nosing ngeleme ngenge kwelenginengti yogolec fungine ngage-wosaec ainogale mi uwadaing, yogo nalic moc nowackedaing. 28-29 Aime entacka monicti yanguc milu edocngebadaicte, “Yago siduc-gbong yengele depecte sic nebocine.” Yogowabac nosing yogo mi nodaing. Aime gale ngage-ngagegonele mi migabac, miyac. Yogo agogone kweleinedi ngage-wosaec aime mi madickedaickale, nga ngic nosingte edocgugac, yele ngage-ngagele ailu nosing yogo hegiledaing.+ Na aka mikac gagabac, yogo noine. Aimebac ngic monicte kweleinedi ngage-wosaec aicnome mi madickegac. 30 Aime na ngic-ngigac yengeholec nosing nolu Sugucnele kwele-madic midactewa, yengele woc-wiyacte biyac kwele-madic migabac, yogolec misulec ainelebong mi madickegac.+
31 Ilec ngenge nosing misa nocaigaing me wiyac monic aicaigaingka, ngenge Wapong ngagesibong wac feicne badaic.+ 32  Yuda ngic-ngigac nga Grik ngic-ngigac ailu Wapongte habu wosaecngebadaingkale, aibabangineng damongkedaing.+ 33 Aime ngic-ngigac bocyac bikicte ameine bame wasecne aibong yengela madicne fikenale ailu bole yogo balu gagabac. Na neicna madicne fikenale mi balu gagabac.+
+ 10:1 Wah 13:21-22; 14:22-29 * 10:3 Wahikeicne 16:35 siduc iwa fagac. Wapongti nosing monic wacine mana yeleme nolu gaibong. + 10:4 Wah 17:6; Him 20:11 + 10:5 Him 14:29-30 + 10:6 1Kor 10:11; Him 11:4,34 + 10:8 Him 25:1-9 + 10:9 Him 21:5-6 + 10:10 Him 16:41-49 + 10:16 Mat 26:26-28 + 10:17 Rom 12:5 + 10:18 Dep 7:6 + 10:19 1Kor 8:4 + 10:20 Yef 32:17; Miye 9:20 + 10:21 2Kor 6:15-16 + 10:22 Yef 32:21 + 10:23 1Kor 6:12 + 10:24 Rom 15:1-2 + 10:28-29 1Kor 8:7 + 10:30 1Tim 4:4 + 10:31 Kol 3:17 + 10:32 Rom 14:13 + 10:33 1Kor 9:20-22