11
Na Kristole aibaba balaibecaigabac. Aime ngenge silicine yogohac nale aibaba nganilu balaibecnudabiyeng.+ Nga ngenge nale wiyac sasawa ngagesigaing. Ailu yowa edocngebalu ngeleiba, yogo bacaigaing, yogolec mitengngebagabac.+
Hodocnonggengte maa
Ngic moniyang moniyang sasawa yengele hodocngineng yogo Kristodi aigac. Nga ngigac moniyang moniyang yengele hodocngineng yogo ngicti aigac. Aime Kristole hodoc yogo Wapongti aigac, ngenge yogo ngage-motoningte ngagegabac.+ Aime ngic monic ye hodocine someckelu milockedaictewa, me Wapongte siduc-yowa midaictewa, ye yeicne hodocine gamewa lodaicte. Aime ngigac monicti hodocine mi someckelu milockedaictewa, me Wapongte siduc-yowa midaictewa, ye yeicne hodocine gamewa lodaicte. Yogo ngigac monicti hodocine fodeme kpandec aigac ingucne. Ailu ngigac monic ye hodocine mi someckedaictewa, ye hodoc-dowecine balockeme bangkacne aidaic. Aime ngigac ye hodocine inguc balockedaicte me fodedaicte, aibaba yogodi gameineholec aigacka, ye hodocine someckelu gadaic.
Ngic ye Wapongte silic ingucne. Ailu yele wac feicne bayegengkegac. Ilec ailu ye hodocina wiyac monic mi lolu someckedaic. Ngigactibac ngicte wac feicne bayegengkegac.+ I yangucte, Wapongti ngic ngigackacni mi bafuwawec, yebac ngigac ngickacni bafuwawec.+ Ailu ngic ye ngigacte ailu mi bafuwawec, ngigactibac ngicte ailu bafuwawec. 10 Ilec ngigac ye monicte tapilile bagewa gagac, yogolec maa ingucne wiyac monicti hodocina holelu someckedaic. Ye angelo yengele ailu inguc aidaic.*
11 Ngigac ye yeicnac gaga yogo mi fagac. Nga ngic ye inguchac yeicnac gaga yogo mi fagac. Ngic nga ngigac ngenge kwele-moniyang gadabiyeng, Sugucnele gaga inguc fagac. 12 Ngigac ye ngickacni bafuwaicne, ingucnehac ngic ye ngigackacni fikeicne, aime wiyac sasawa yogo Wapongtacni fikecaigac.
13 Ngenge ngengungtihac aibaba yogo wosaedaing. Ngigac monicti hodocine mi someckelu Wapong milockedaicte, yogo madickedaicte, me? 14 Aime ngic monic ye hodoc-sabaine sugucnehac balu gadaicte, me hodoc-dowecine hefedaicte, aibaba yogodi alang-baba mi aidaicte. Ngic nongileng aibabanonggengti yogo wedunoledaicte, me? 15 Aime ngigac monic ye hodoc-dowecine sugucnehac facnodaictewa, yogo yele ngani-nganiine madicne aidaicte. Yogo nalic ailu madicne, I yangucte, ye hodoc-sabainedi hodoc-luweine someckenale yogo balu gadaicte. 16 Monicti yowa yagolec mife-miwa ainale ngagegacka, ye yanguc ngagedaic. Nongela someckeicnele aibaba ingucne monic mi fagac. Nga Wapongte habu yengele hewacka aibaba monic ingucnehac mi fagac.
Sugucnele tiwa
Mat 26:26-29; Mrk 14:22-25; Luk 22:14-20
17 Yowa taockelu yanguc sanangne edocngebabe, yogo mimi-madic yowa mi migabac. Ngenge tutumangngineng madicne mi ailu ngengungtihac basowalecaigaing. 18 Aime molickelu yowa yagolec migabac, Yesule habu ngenge kpaducke ngiyelu yowanginengti fena wana aime siyeckecaigaing, yogo ngageiba. Yowa yogolec ngagebe noine ingucne aigac mecne. 19 Aime Wapongti ngic-ngigac weni yenge aibabangineng noine nganilu hewacnginang gadaicte, yogo dondonne yegengkeningte siyeckegaing mecne. 20 Ilec ngenge kpaduckelu Sugucnele tiwa nonogale mic-walec nosing nocaigaing, yogodi Sugucnele tiwa noine mi aicaigac. 21 Ailu ngenge nosing bakwesilu nosing-nono damengka ngic-ngigac ngengungtihac nosingngineng filesoc filesoc nowackebong, gocnedibac nosingte homacaigaing. Nga gocne ngengibac misa bocyacbenang nolu kwelengineng sifuwecaigac. 22 Ngenge macnginang ngiyelu nosingngineng mikac aigaing, me? Ngenge Wapongte habu lobe holeyelecaigaing. Ailu alingfocngineng gocne woc-wiyacngineng mikac gagaing, yenge game-gameine aiyelecaigaing, me? Ngenge macnginangsoc nodaing. Inguc aicaigabiyengte wenuc mibe? Mitengngebadacte, me? Yogodi kpungke-kpungkeine aigac.
23 Sugucnedi yowa yago edocnume ngageiba. Aime yowa yogo esecne biyachac edocngebaiba. I yangucte, Yudasdi Yesu doc bawec, deboc yogowahac yanguc fikewec, Yesudi bret monic balu 24 Wapong kwele-madic micnolu bret yogo bauckelu yanguc milu yelewec, “Yago soc-biucne, yogo ngengele ailu loicne. Ngenge yogo nolu nale ngagesilu inguc nolu gadaing.” 25 Nosing nobong motome, silicine ingucnehac ye kap balu yanguc miwec, “Kap yago sacnele dodofic gbolicne. Ngenge yogo nodaingtesoc nale ngagesilu inguc nolu gadaing.”+ 26 Ngenge bret nga kap yago nodaingtesoc, dameng iwa Sugucne homacinele mibong yegengkedaicte. Damengsoc inguc mibong yegengkeme gaebongka ye kwesidaicte.
27 Ilec monic ye Sugucnele bret nga kapka moc nodaictewa, yedi Sugucnele sac nga biucka bikicte ameine bafuwadaicte.+ 28 Inguc aime ngic-ngigac filesoc filesoc ngenge ngengungtihac wosaecnagulu, bret nga kap yogowa nodaing. 29 Monic ye Sugucnele sac-biucine mi ngagesilu moc sugu nodaicte, yogowa ye bikicte ameine bafuwacnodaicte. 30 Aibabangineng ingucne ailu hewacnginang ngic-ngigac bocyac yenge tapili-wawa nga hucnginengkolec aigaing. Ailu gocne yenge biyachac hegilecngebalu homaibong. 31 Aime nongileng filesoc filesoc funginenonggengte aibaba noine ngani-wosaec aidabelengtewa, bikicte ameine nongilang mi weledaicte. 32 Wapongti lobewa himongtowa mimoctolu basowalelu baickedaicte, gacgu nongileng himongkolec momoc sowaledabelengkale, Sugucne ye wosaelu batingnubagac.+
33  Ngic hae-gbafocne, ilec ailu yanguc aidaing, ngenge Sugucnele tiwa noningte kpatulelu weledaingte, dameng iwa ngic-ngigac agofocngineng yengi molickelu baningte wangec aidaing. 34 Aime Wapongti tutumangnginang bikicte amengineng mimoctodaickale, ngic monic nosingte homadaictewa, ye macina ngiyelu nosing nolubac kwesidaic. Ailu yowane tofaine fagac, yogo ngengela fulubac taockelu edocngebadacte.
+ 11:1 1Kor 4:16 + 11:2 1Kor 1:10-12 + 11:3 Fike 3:16; Efs 5:23 + 11:7 Fike 1:26-27 + 11:8 Fike 2:18-23 * 11:10 Angelo yenge Wapongte bagewa galu yele yowa balaibelu gagaing. Ilec yenge nganibong ngigac monic ye Wapong milockenogale yeicne hodocinele yowa mi balaibegacte ailu, yenge ngagebong mi madickegac. + 11:25 Wah 24:6-8; Hib 8:8-13 + 11:27 Hib 10:29 + 11:32 Hib 12:5-6