12
Tili Asule bole
Ngic hae-gbafocne, Asule bole fagac, ngenge yogolec wiyac ngageningte ngagegabac. Ngenge Wapong mi ngagesingkelu gaibong, dameng iwa gocne yengi siduc-gbong yowangineng mikac, yengela mengocngebalu hikeibong. Hikebong ngenge moc sugu balaibecebalu hikeibong, ngenge yogobac ngagegaing.+ Ilec ailu yanguc mibe ngagedaing, Wapongte Asudi ngic monic bame ye yanguc monic mi midaicte, “Yesu ye Wapongte aalicte bagewa gadaic.” Aime Tili Asudi ngic monic bame yedi “Yesu ye Sugucne” inguc nalic midaicte. Nga Tili Asudi yela bole mi badaictewa, ye inguc minogale kpungkedaicte.+
Asudi kwele-madicte wiyac haicine monic-monic nolecaigac, yogo sasawa Asu moniyang, yelacni kwesicaigac.+ Aime Sugucnedi bole haicine monic-monic nolecaigac, yogo sasawa Sugucne moniyang, yelacni kwesicaigac. Ailu Wapongti yefe haicine monic-monic iwa tapiliine botoc balu nolecaigac, yogo sasawa Wapong moniyang, yelacni kwesicaigac.
Asudi ngic-ngigac baficnubanale alingfocine filesoc filesoc bacnubalu gaganonggang tapiliine bayegengkegac. Ailu Asudi ngic-ngigac bacnubame monicti yowa ngage-ngage-motockolec migac. Nga monicti yowa gbolongne migac. Aime Asu moniyangti nongela bole yogo bagac. Monicti Asu yogowacni ngage-ngagesing sanangne bagac. Nga monicti kwele-madicte tapili yogo huc bole haicine monic-monic bagac, yogo Asu moniyang iwacni. 10 Asu yogowacnihac monic ye pasi haicine monic-monic damuineholec banale ngage-ngage lacnogac. Nga monic ye siduc-yowa minogale ngage-ngage lacnogac. Ailu monic ye asu haicine monic-monic wosaecebanale ngage-ngage lacnogac. Nga monic ye yowa gocne haicine monic-monic minogale ngage-ngage lacnogac. Ailu monic ye yowa yogolec fungine bafaliyenogale ngage-ngage lacnogac. 11 Asu ye moniyang. Ailu ye hocne bole sasawa bagalu ngage-ngageine nga angacine balaibelu tapiliine yogo alingfocine filesoc filesoc botoc balu yelegac.+
Soc moniyangte nebocine bocyac
12 Socnonggeng yogo moniyang, aime yogolec nebocine bocyac fagac. Nebocine yogo sasawa kpatulebong, soc moniyang aigac. Aime Kristola silicine ingucnehac fagac.+ 13 Asu moniyangti kpatulecnubalu misa-lowac ingucne bacnubame soc moniyang aiibeng. Nongileng Yuda ngic-ngigac, me Grik ngic-ngigac, me kwelec kwekwe aling, me mucnonggeng mikac gagabeleng, nongileng sasawadi Asu moniyang balu misa ingucne noibeng.+
14 Socnonggeng yogolec nebocine bocyac fagac, yogo wiyac haicine monic-monic fagaing. 15 Aime entacka higedi yanguc midaicte, “Na mole miyac. Ilec ailu soc nebocine monic mi aigabac.” Inguc midaictewa, ye sifu soc nebocine mi aidaicte, me? 16 Aime entacka hedecti yanguc midaicte, “Na donge miyac. Ilec soc nebocine monic mi aigabac.” Inguc midaictewa, ye sifu soc nebocine mi aidaicte, me? 17 Aime soc ye bucbuchac donge sugu aidecka midec, ye yowa wenuc ngagedaicte? Ye aibibiyedaicte. Me soc bucbuchac hedec sugu aidecka midec, ye wiyac hoine wenuc ngagedaicte? Ye aibibiyedaicte. 18 Yakumacbac yanguc aigac, Wapongti ngage-ngageine nga angacine balaibelu soc nebocine sasawa filesoc filesoc soc moniyangka alingkelu taocebawec. 19 Aime soc nebocine sasawadi silicine moniyang sugu aidabongka midec, yenge kpatulelu soc moniyang bucbuchac wenuc aidaingte? 20 I yangucte, soc ye moniyang nga soc nebocine bocyac yogo nongileng.
21 Aime dongedi molele yanguc nalic mi midaicte, “Na gale miyac, na neicnac nalic gadacte.” Aime hodocti higele inguchac yanguc nalic mi midaicte, “Na ngekele miyac, na neicnac nalic gadacte.” 22 Yogo miyac, soc nebocine gocne tapilingineng waicne micaigabeleng, yengi hocne socnonggang boletowabenang bacaigaing. 23 Aime soc nebocine gocne yenge ngagebeng alang-babaine mikac, yenge alang bacebalu hatacmac bisocebacaigabeleng. Ailu soc nebocine gocne nganicebanogale ngagebeng gameineholec aicaigac, yogo aibaba madicne balaibelu bisocebacaigabeleng. 24-25 Ailu socnonggeng nebocine gameine mikac aigaing, yenge bisocebanangte mi ngagecaigabeleng. Ailu socnonggeng nebocine gocne yengungtihac baficnaguningte, Wapongti socnonggeng alingkewec. Aime socnonggeng nebocine gocne yengele ngagebeng waicne aicaigac, yengebac alang bayelewec. Aime soc yengungtihac damongnaguningte inguc aiwec. 26 Aime soc nebocine monicti doic ngagedaictewa, socine nebocine gocne yenge sasawa momochac bafickelu doic ngagegaing. Nga soc nebocine monic wac feicne badaictewa, soc nebocine sasawa yenge momochac beliyegaing.
27 Aime ngengibac yanguctihac Kristole soc ailu filesoc filesoc soc nebocine aigaing.+ 28 Aime Wapongti habuwa ngic-ngigac gocne yanguc locebawec.
Molic-molic salecebaicne locebawec.
Nga yengele lobeina siduc-mimi ngic locebawec.
Ailu yengele lobeina wewedu locebawec.
Inguc locebame, gocne yenge pasi damuineholec baningte locebawec.
Nga ngic-ngigac gocne yenge huc bole haicine monic-monic baningte Asudi yogolec kwele-madicte tapili yelewec.
Ailu aling gocne yenge ngic-ngigac baficebaningte locebawec.
Ailu ngic-ngigac gocne yenge wiyac damongkeningte locebawec.
Nga gocne yenge yowa haicine monic-monic miningte locebawec.+
29 Aime nongileng sasawadi salecebaicne aigabeleng, me? Me sasawadi siduc-mimi ngic aigabeleng, me? Yogo miyac. Ailu sasawadi wewedu aigabeleng, me? Me sasawadi pasi damuineholec banangte ngage-ngage balu gagabeleng, me? 30 Ailu huc bole haicine monic-monic banangte Asudi yogolec kwele-madicte tapili nongileng sasawa nolewec, me? Nga sasawadi yowa gocne haicine monic-monic migabeleng, me? Ailu sasawadi yowa yogolec fungine bafaliyegabeleng, me? Yogo miyac.
31 Aime ngenge Asudi kwele-madicte wiyac nolecaigac, yogolec madicneinebenang banogale sanangkelu balu gadabiyeng. Ailu yefe monic taockelu edalicngebadacte, yogodi kwele-madicte wiyac sasawa ewalicebagac.+
+ 12:2 Hab 2:18-19 + 12:3 1Yoa 4:2-3 + 12:4 Rom 12:6 + 12:11 1Kor 7:7 + 12:12 1Kor 10:17 + 12:13 Gal 3:28 + 12:27 Rom 12:5 + 12:28 Efs 4:11-12 + 12:31 1Kor 14:1