13
Ago bacebalu yengele kwelenginengti angacka aiyeledabiyeng
Na Asule tapiliwa ngic-ngigac nga angelo yengele yowa haicine monic-monic midacte, ailu ngic-ngigac yengele kwelenedi mi angacnudaictewa, yogowabac na gonggong ingucne aukwedacte, me tambaling ingucne ucine sugu ailu gadacte. Ailu siduc-mimile yowa milu gadactewa, me ngage-ngage sangkeicne sasawa ngage-motodacte. Ailu ngage-ngageneholec gadacte, me kupic baickenogale ngage-ngagesingne yogolecsoc faneledaicte. Ailu ngic-ngigac yengele kwelenedi mi angacnudaictewabac, na ngic omane aidacte.+ Nga hiye-monengne sasawa botoc balu ngic-ngigac yeledactewa, me socne bafelu* homacka lodacte, ailu ngic-ngigac yengele kwelenedi mi angacnudaictewabac, na noine monic mi bafuwadacte, miyac.
Kweledi ngic-ngigac yengele angac ngagelu gagac, yogodi wiyac sasawa ewalicebagac
Kweledi angac ngageyelelu gaga, aibaba yogo monicti agoine monicte mi takickegac, yela aibaba madicne aigac. Ailu ye hasowacine mikac galu yeicne aibabainele yowa bocyac mi migac. Ailu soc bafefe mi aigac. Ye pepecne mi ailu yeicne sugu mi ngagesicnagugac. Ye aalic biyac mi ngagelu sowacnele ameine ngage-ngageina mi logac. Ye aibaba sowacnele ailu mi beliyegac, miyac. Ye aibaba noinelebac beliyegac.+ Ailu ye wiyac sasawa mibasanang aiyelegac. Ailu wiyac sasawale Wapong ngagesingkegac. Ailu wiyac sasawa fikenale ngagesilu wangec gagac, yogolec tapili-wawa mi aigac. Ailu wiyac haicine monic-monic fikecnome sanangne domagac.+
Kweledi angac ngageyelelu gaga, yogo nalic mi miyac aidaicte. Wapongte siduc-yowanonggeng yogobac miyac aidaicte. Ailu yowa monicka yefe mimi yogo miyac aidaicte. Nga ngage-ngagenonggeng gbolongne, yogo inguchac miyac aiyackedaicte. Ngage-ngagenonggeng ailu Wapongte siduc-yowanonggeng yogo wiyac nebocine sugu noleicne. 10 Nga wiyac bucbuchac fagac, yogo Wapongtacni kwesimebac wiyac nebocine noleicne, yogo miyac aiyackedaicte. 11 Na madec galu madec kpisicnele aibaba yogolec silicka ngagesilu yowa milu gaiba. Ailu madec kpisicnele silicka ngage-ngagene wosaelu alingkelu gaiba. Gacgu ngic aibe adu-madec gaga baickeme, sugucne aibabale yefewa gacaigabac.
12 Aime yanguctihac wiyac nganicaigabeleng, yogo wiyac kaguwa ingucnedi hedickeme nganicaigabeleng. Lobewa gacgu yegena haicti haic nganidabelengte. Yanguctihac wiyac nebocine ngagecaigabac. Wapongti bucbuchac ngagenelewec, na yogo ingucnehac dameng iwa, wiyac bucbuchac ngageyackedacte. 13 Aime wiyac habackangti faginowagac, yogo ngage-ngagesing, nga wangeckelu gaga, ailu kwele-angacka gaga. Aime wiyac habackang yengelacni wiyac moniyangti sugu feicne aigac, yogo kweledi angac ngagelu aiyelelu gaga.+
+ 13:2 Mat 17:20 * 13:3 Hibi esecne Poldi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengela yowa haicine monic-monic aime kweleng monicti baucyepame yaeckang aiiboc. Monic yogo “socne bafedacte” nga monic yogo “dacka lobedacte”. Ilec Miti gocna yowa monic-monic nganidaingte. + 13:6 Rom 12:9 + 13:7 1Pi 4:8 + 13:13 1Tim 1:3