14
Wapongte siduc-yowa nga yowa monicka yefe mimi
Ngenge kweledi angac ngageyelelu gagale gagasac bole badabiyeng. Ailu ngenge Asule bole banogale angac sugucnehac ngagedaing. Ailu ngenge Wapongte siduc-yowa banogale ngagebong feicnebenang aidaic.+ Monic ye yowa monicka yefe migac, ye ngic nongilengkolec yowa mi migac, miyac. Ye Asudi yowa sangkeicne bafickeme Wapong edome, monicti yogo nalic mi ngage-motodaicte. Aime monic ye Wapongte siduc-yowa migac, ye ngic-ngigac kwelengineng yeuckelu basanangebalu bakolocebame domagaing. Aime ngic yowa monicka yefe migac, ye yeicne baba-sanang ainagugac. Nga Wapongte siduc-yowa migac, yedibac Yesule habu basanangebagac. Aime ngenge sasawadi yowa monicka yefe miningte ngagebe madickegac. Ailu ngenge siduc-yowa miningte angacne sugucnehac aigac. Monicti yowa monicka yefe milu yowaine mi bafaliyedaictewa, ye ngic siduc-yowa migac, yele wamicne aigac. Nga Yesule habu basanangebanogale, ibac ye yowa monicka yefe bafaliyedaic.
Ngic hae-gbafocne, ngengela fulu yowa sangkeicne mibe yegengkedec, me yowa gbolongne gocne edocngebadaba, me siduc-yowa midaba, me wewedu-yowa gocne midaba midec, yogodi baficngebadec. Na ngengela fulu yowa monicka yefe sugu midaba midec, yogo babaficine mikac aidec.
Yogo inguchac noine yanguc aigac, kpeng nga gita yeke gaganginec mikac, ailu yeke sifu ucngineckolec. Ga kpeng yogo moc kosa fitolu gita weng ucine silicine madicne mi fikedaictewa, ngic-ngigac yenge kpeng me gita yogolec hiinele kpungkedaingte. Ailu hudu-babale kpeng yogodi ucine madicne mi fikeme, ngic yenge hudule nalic efeckedaingte, me? Ga inguchac yanguc ngagedamec, kwelegona yowa dondonne midamectewa, ngic-ngigac yenge yowagone nalic ngage-motodaingte. Ga kosa nga hendolongkolec midamectewa, yenge yowagone ngage-motodaingte, me? Yenge kpungkebong, yowagone sawawa moc midamecte.
10 Yowa haicine monic-monic himongtowa yagowa fagac. Nga yowa monic fungine mikac, yogo mi fagac. 11 Na ngic monicte yowa silicine madicne mi ngage-motodactewa, yedi yowa mime yele haicka kwilic-ngic aigabac. Aime ye inguchac nale haicka kwilic-ngic aigac. 12 Ngenge Asule bole banogale bocyac aingelecaigacte, ngenge Asule boledi Yesule habu basanangebacaigac, yogo banogale inguchac mamang hidabiyeng.
13 Ilec monic ye yowa monicka yefe migac, ye yowa yogo nalic bafaliyenogale Wapong milockedaic. 14 Na yowa monicka yefe milockegabacka, asune ye milockegac, yogo noine. Nga ngage-ngagenedibac noine monic mi bafuwagac.
Yowa monicka yefe alingkolec minoga
15 Inguc aime wenuc ainoga? O, na asunedi mitengkedacte, ailu ngage-ngagenedi inguchac mitengkedacte. Na asunedi mimiteng gee holedacte, ailu ngage-ngagenedi inguchac mimiteng gee holedacte. 16 Aime asugone sugudi yowa monicka yefe Wapong mitengkegacka ngicbenang yenge gale mimiteng taockelu, “yogo noine” minogale kpungkegaing. Yenge yowagone monic mi ngage-motogaing. 17 Aime gageuctihac Wapong mitengkeng yogo madickegac. Ailu yowagonedibac ngic agofocgone mi basanangebagac. 18 Na yowa monicka yefe bocyacbenang milu ewalicngebagabac. Ilec Wapong kwele-madic micnogabac. 19 Naneicne angacte migabac, ailu Yesule habu yengele hewacka weduyelebele yowane 5 yegena midacte, yogodi yowane monicka yefe 10 taosen ewaligac, yogo ngagegabac. 20 Ngic hae-gbafocne, ngenge ngage-ngagenginengti adu-madec ingucne mi gadabiyeng. Ngenge sisipilic aibaba gegecne ingucne gadabiyeng. Nga ngage-ngagenginang sugucne ingucne gadabiyeng.+
Wapongte siduc-yowa nga yowa monicka yefe mimile bole
21  Yefe-yowawa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Sugucnedi yanguc migac, Kwilic ngic-ngigac yowangineng silicine monic micaigaing, nale yowa yengele micka lobe Israel ngic-ngigac yengela midaingte. Aime yefe yogowa ngic-ngigac yenge nale yowale hedec mi kwedaingte.” (Yes 28:11-12; Yef 28:49)
22 Yowa monicka yefe yogo Wapongte maa monic, ailu ngic-ngigac ngage-ngagesing mikac gagaing, yengele ailu loicne fagac. Ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec gagaing, yengele ailu mi loicne fagac. Aime Wapongte siduc-yowa yogo ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec yengi ainingte loicne fagac. Yogo ngic-ngigac mi ngagesingkegaing, yengele miyac. 23 Ilec ailu Yesule habu sasawa kpaducke ngiyelu yowa monicka yefe mibong, gocne ngage-ngage-motocngineng mikac me gocne ngage-ngagesingngineng mikacti ngengele hewacka ofelu yogo nganicngebadaingte. Nganicngebalu yanguc midaingte, “Ngenge kwelengineng sifuwegac.” Yenge inguc midaingte, me?+ 24 Ailu ngenge sasawadi Wapongte siduc-yowa milu ngiyeebongka monic ngage-ngage-motocine mikac, me monic ngage-ngagesing mikacti ngengela ofedaicte. Ofeme yowanginengti ye kweleina bame yeicne bikicine nganime yogodi yowawa lodaicte.+ 25 Lome ye kwele ngage-ngageina ngage-ngage sangkelu fagac, yogo dondonne yegengkedaicte. Inguc fikelu yegengkeme, ye wafalu haic-mesuine sangkelu Wapong afeelu yanguc edodaicte, “Foinac, Wapongti ngengele hewacka gagac!”
Alingka mitengkenoga
26 Ngic hae-gbafocne, yanguc nalic ainoga. Ngenge kpaduckelu ngiyedaingte, dameng iwa yanguc aidaing. Monicti Wapongte gee monic holedaic. Nga monicti yowa edocngebalu wedungeledaic. Ailu monicti yowa sangkeicne mime yegengkedaic. Nga monicti yowa monicka yefe midaic, aime monicti yogo bafaliyedaic. Ngenge yowa sasawa yogo Yesule habu basanangebanogale midaing.+ 27 Ailu gocnedi yowa monicka yefe minogale, yaeckang me habackangti sugu midaing. Ailu yogo alingka mibong, monicti yowa fungine yogo bafaliyedaic. 28 Aime yowa monicka yefe yogolec bafaliye-bafaliye ngic monic iwa mi ngiyedaictewa, yowa monicka yefe mimi ngic yogo, ye tutumangnginang waicke ngiyelu yeicne kweleina sugu Wapongkolec mingagec aidaic.
29 Aime Wapongte siduc-mimi ngic yaeckang me habackangti sugu siduc-yowa midaing. Inguc mibong gocne yenge ngengele siduc-yowa ngagelu wosaedaing.+ 30 Aime monicti molickelu yowa mime, yowa sangkeicne monicti ngic waickelu ngiyegac yela kwesidaictewa, ngic molickelu yowa migac, ye waickeme agoinedi midaic. 31 Wapongte siduc-yowa ngenge sasawadi nalic midaing. Ailu minogale milu, moniyang moniyangti alingka yowa yogo midaing. Inguc aibong ngic-ngigac sasawa yenge ngage-ngage badaingte. Ailu kwelengineng yeuckelu basanangkedaingte. 32 Siduc-mimi ngicte ngage-ngage yogo asuine damongkeme micaigac. 33 Wapong ye wiyac kosainele Wapong miyac, ye boleine alingka bame kwele-mogung bafuwacaigaing.
Yesule habu sasawa Wapongte bingec, yogolec kwelina 34 ngigac yenge yowa mikac waickelu ngiyecaigaing, silicine yogo ingucnehac ngengela aidabiyeng. Ngigac yenge yowa mikac waicke ngiyelu, Yesule habu yengele ngage-ngage balaibedabiyeng. Yefe-yowadi yogolec inguc migac.+ 35 Yenge wiyac monicte fungine ngagenogale aiyeleme, macnginang hikelu ngawefocngineng uwayeledabiyeng. Ngigac monicti Yesule habu yengele hewacka yowa midaicte, yogo aibaba gameineholec.
36 Wapongte yowa yogo ngengelacni molickelu fikewec, me? Me yogo ngengela sugu fagac, me? Yogo miyac! 37 Ngengelacni monicti yeicne yanguc ngagegac, “Na siduc-mimi ngic, ailu na Asule ngage-ngageholec gagabac.” Ye inguc ngagelu nani hibi kwelengkecaigabac, yogo ngani-ngagec ailu yogo Sugucnele ung-yowa, inguc biyac ngage-motodaic.+ 38 Aime monic ye yowa yago wafelu hegileme ngenge ye inguchac hegiledaing.
39 Ilec ngic hae-gbafocne, ngenge Wapongte siduc-yowa miningte bocyac aingeledaic. Ailu yowa monicka yefe mimi yogo mi hedickedaing. 40 Aime ngenge wiyac sasawa alingka nga silicina aidabiyeng.
+ 14:1 1Kor 12:31; 14:39 + 14:20 Efs 4:14 + 14:23 Sale 2:13 + 14:24 Yoa 16:8 + 14:26 1Kor 12:8-10 + 14:29 1Tim 5:21 + 14:34 1Kor 11:3; 1Tim 2:12; Fike 3:16 + 14:37 1Yoa 4:6