15
Kristo ye homalu fangkewec
Ngic hae-gbafocne, na Siduc Madicne mibe yegengkengeleme ngenge yogo ngagelu ngagepangkelu sanangne baibong gagaing. Ailu yogo hatacmac kwelengineng hole-gboliyengelenogale ngagesigabac. Aime yowa mibe yegengkengeleme ngagelu ngage-ngagesingngineng sanangne iwa fadaictewa, yogodi bikicte ameine bame wasecne aigaing. Ailu ngenge yogo hegiledaingtewa, ngage-ngagesingngineng yogo boleine mikac aidaicte. Na molickelu Sugucnelacni yowa feicne yanguc balu ngeleiba, Kristodi nongileng bikicnonggengte ailu homawec. Wapongte hibiwa biyachac kwelengkeicne fawec, yogo fikewec.+ Homame longkebong hadeng habackang aime, Wapongti bagboliyeme fangkewec. Wapongte hibiwa biyachac kwelengkeicne fawec, yogo fikewec.+ Ailu ye Pita* fikecnolu lobeina mic-tengtengfocine 12 fikeyelewec.+
Yogolec lobeina ngic hae-gbafocnonggeng dzalengineng 500 ewaligac, yenge momoc ngiyeebongka ye yengele haicka fikeme nganiibong. Aime yengelacni gocne biyachac homaibong. Nga bocyacti yanguctihac gagainghac. Ye yogolec lobeina Yakobos fikecnolu salecebaicne sasawa fikeyelewec.+ Ailu yogolec lobeina na fikeneleme motowec. Sabac monicti fike-fike damengine faemewa hewacina fikedaicte, na silicine ingucne aigacgube yedi sifu fikenelewec.+ Aime na Wapongte habu weyebic aiyelelu gaibale ailu, na salecebaicne aiailesoc miyac. Ailu nabac salecebaicne yengele wamicne ailu gagabac.+ 10 Aime Wapongte kwele-madicte ailu ye wenucka locnume na ingucnedi yakumac gagabac. Gaebewa kwele-madicine moc mi fawec. Na yenge sasawa ewalicebalu bole bocyac baiba. Aime yogo neicne tapiliwa miyac, Wapongte kwele-madicti naholec fawec, yogodi bole yogo bawec.+ 11 Ilec ailu na me yenge, nonge yogo hocne edocngebalu wedungelecaigabeleng. Aime ngenge yogo balaibelu ngagesingkeibong.
Kristo fangkewec, yogo fungineholec
12 Wapongti Kristo bagboliyeme homackacni fangkewec gagac, yogo edocngebalu wedungelecaigabeleng. Inguc aime ngengelacni gocnedibac omale yanguc micaigaing, “Homackacni gboliyelu fangke-fangke yogo mi fagac.” 13 Homackacni gboliyelu fangke-fangke monic mi fadecka midec, Kristo ye inguchac homackacni nalic mi gboliyelu fangkedec. 14 Aime Wapongti Kristo mi bagboliyeme fangkedecka midec, nonge yowa edocngebalu wedungelecaigabeleng, yogo boleine mikac aidec. Aime ngengele ngage-ngagesingngineng yogo inguchac boleine mikac aidec. 15 Homackacni gboliyelu fangke-fangke mi fadecka midec, Wapongti Kristo mi bagboliyedec. Aime “Wapongti Kristo bagboliyewec,” yogo kwesacka mibeng sanangkedecka, ibac Wapong wideckelu kwesac-ngic aidabeng.
16 Na hatacmac mibe, homackacni gboliyelu fangke-fangke mi fadecka midec, Kristo ye homackacni nalic mi gboliyelu fangkedec. 17 Aime Kristodi homackacni mi gboliyelu fangkedecka midec, ngengele ngage-ngagesing yogo boleine mikac aidec, aime ngenge bikicnginengkolec gadabong. 18 Aime ngic-ngigac gocne yenge Kristoholec wetacke galu biyachac homaibong, yenge biyac sangkelu miyac aidabong. 19 Aime nongileng yakumac galu Kristole ailu himongte gaga sugu moc ngagesilu wangec galu gaga-sanang mi badabengka, ngic-ngigac yenge nongileng kwele-sowac nalic ngagedabongka. Aime nongileng kwele-sowacti ngic-ngigac sasawa yenge ewalicebalu gadabeng.
Kristole ailu gboliyenoga
20 Foinac, Kristo ye homackacni gboliyelu fangkewec gagac. Ye homackacni gboliyelu fangke-fangke yogolec noine ngic-ngigac homaicne yenge molickeyelelu homackacni gboliyelu fangkewec. 21 Ngic moniyangti homacte yefe bawecte homac fikewec. Silicine ingucnehac ngic moniyangti yefe bame homaicne yenge homackacni gboliyelu fangkedaingte.+ 22 Ngic-ngigac sasawadi Adamte ailu homaibong, yenge sasawadi ingucnehac Kristole ailu gboliyedaingte. 23 Aime ngic-ngigac nongileng filesoc filesoc alingka fangkedabelengte. Yogolec noine Kristodi molickelu fangkewec. Ailu ye gacgu hatacmac kwesidaicte, dameng iwa yele alingfocine yenge gboliyelu fangkedaingte.+ 24 Inguc fikeemewa dameng motodaicte. Ye dameng iwa, gamang nga wiyac sasawa bole-yowa tapilinginengkolec himongka nga sawawa gagaing, yenge baicebame miyac aibong, ngani-damongngine Wapong Mamacte molewa lodaicte. 25 Sugucne ye ngictau gaemewa Wapongti ngabafocine sasawa yele higeinele bagewa locebadaic.+
26 Inguc locebalu dameng moto-motoinele ngaba homac, yogo baickeme miyac aidaicte.+ 27 Aime
“Wapongti wiyac sasawa yele higeinele bagewa loyackewec.” (Mige 8:6)
Ailu “wiyac sasawa” yogo yele higeinele bagewa lowec, yogo mime nongileng yanguc ngage-motonang, Wapong ye yeicne Kristole bagewa mi gagac.+ 28 Yedi wiyac sasawa Madecinele bagewa lome, Madecti Mamacte bagewa lonagulu gadaicte. Aime Mamacti wiyac sasawa Madecinele bagewa loyackewec. Ilec ailu Wapong yeuctihac galu wiyac sasawa yengele hodocngineng aidaicte.
Sanangkelu ganoga
29 Gocne yenge ngic-ngigac biyac homaicne ngagesicebalu baficebanogale yengele mac balu misa lowacaigaing. Homackacni gboliyelu fangke-fangke monic mi fadecka midec, yenge pasi yogo omale aicaigaing? 30 Bolenonggengte ailu ngic yenge damengsoc wecnubanogale aicaigaing. Aime homackacni gboliyelu fangke-fangke yogo mi fadecka midec, bolenonggeng omale umacineholec balu gagabeleng?+ 31 Sugucnenonggeng Kristo Yesule ailu hadengsoc ngagebe wehomacnunogale ainelecaigaing, yogo noine. Ailu Kristole ailu ngic hae-gbafocne ngengele wac bafelu micaigabac, yogo noine. 32 Na socte gagawa Efesas taonka ngic kate-sic ingucne yengeholec wenaguibeng, iwa babaficine wenucka bafuwadacka? Homackacni gboliyelu fangke-fangke yogo mi fadaictewa, socte angac balaibedabelengka. Yogolec yanguc kwelengkeicne fagac,
“Saeme homanangte ailu yakumac noba-nosing nga waing misa nodabeleng.” (Yes 22:13)
33 Ngic yengi kwesacngebadaingkale, ngenge ngani-motolu gadabiyeng. Sowacne baba ngic ngengeholec gagaingka, yogodi aibabangineng madicne basowaledaingte. 34 Ngenge kwele-sifuc ngage-ngage hegilelu yefe dondonne balaibelu bikic monic mi bafuwadabiyeng. Ngengelacni gocnedi Wapong mi ngagegaing, yogo gameineholec aime edocngebagabac.
Wiyac gbolicnedi ofedaicte
35 Monicti yanguc uwadaicte mecne, “Homaicne yenge wenuc gboliyelu fangkedaingte? Ailu soc weningucne balu fangkedaingte?”
36 Ga kwele-sifuc ngicbenang. Wiyac kelengkeicne mi duwecaigic, yogo mi kwodulu ofedaicte, miyac. Wasec homacine duweicne yogodi kwacine kwodulu ofelu gagaineholec aidaicte.+ 37 Ailu wiyac duwecaigic, yogo nosing noine mi duwecaigic. Yogo wit wasec me wasec gocne duwecaigic. 38 Aime Wapongti angacine balaibelu wasec moniyang moniyangte silicina balaibelu soc ngani-nganingineng haicine monic-monic bacaigac. 39 Soc sasawadi ngani-nganiine moniyang mi aigaing, miyac. Ngic nongileng socnonggeng yogo ngani-nganiine monic, nga sic sasawa yengele soc yogo ngani-nganiine monic. Ailu nango yengele soc yogo ngani-nganiine monic, nga kiwec-sic yengele soc yogo ngani-nganiine monic. 40 Aime honocmengte soc nga himongte soc, yeke ngani-nganinginec monic-monic aigaic. Honocmengte soc yogo yeicnac ngani-nganiine madicne, nga himongte soc yogo yeicnac ngani-nganiine madicne monic. 41 Wenacte angoc madicne yogo yeicnac ngani-nganiine monic, nga tamacnele angoc madicne yogo yeicnac ngani-nganiine monic. Ailu asocmeng yengele angoc madicne yogo ngani-nganingineng monic aigaing. Ailu asocmeng yenge angocngineng yogo ngani-nganiine monic filesoc filesoc aigaing.
42 Homackacni gboliyelu fangke-fangke, yogolec silicine inguc hocne fagac. Ngic socngineng himongka locaigabeleng, yogo peleckelu dangkelu miyac aidaicte. Aime Wapongti yogo hatacmac bagboliyecaigac, yogodibac fafa-sanang faginowagac. 43 Soc ye howacine ailu hoine fitome himongka longkegabeleng, yogodi silicine madicne ailu gboliyelu fangkecaigac. Wiyac tapili mikac aime himongka longkeicne, yogodi tapiliholec gboliyelu fangkecaigac.+ 44 Ngic socngineng longkecaigabeleng, yogo himongte soc. Aime Wapongti socngineng bagboliyecaigac, yogo honocmengte soc. Himongte soc fagacka, honocmengte soc ye inguchac fagac. 45 Yogolec yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Adam molic-molic, ye kwele-ilucineholec ailu gagaineholec fikewec.” (Fike 2:7)
Fikeme Adam monic lobeina fikewec, yedibac asu gagaineholec nolewec. 46 Honocmengte soc ye molickelu mi kwesiwec, miyac. Himongte soc yogodibac molickelu kwesimebac, honocmengte soc ye lobeina kwesiwec. 47 Ngic molickelu kwesiwec, ye himong lubedi baicnele himongkacni fikewec. Aime yele lobewa kwesiwec, yebac honocmengkacni kwesiwec. 48 Ngic himong lubedi baicnele, himongte ngic-ngigac ye ingucnehac gagaing. Aime ngic honocmengkacni kwesiwecte, honocmengte ngic-ngigac ye ingucnehac gagaing. 49 Nongileng himong lubedi ngic baicne yele silic baibeng, silicine ingucnehac honocmengkacni ngic yele silic balu gadabelengte.
Honocmengte silic ailu honocmengka ganoga
50 Ngic hae-gbafocne, soc sac-biuckolecti Wapongte ngani-damongte mole-damoc nalic mi badaicte, miyac. Wiyac peleckelu dangkedaicte, yogodi wiyac fafa-sanang faginowagacte mole-damoc inguchac nalic mi badaicte, inguc hocne edocngebagabac. 51 Yowa monic sangke-sangke fagac, yogo mibe yegengkeme ngagening. Nongilangkocni gocne yenge mi homaebongkahac, Sugucnedi nongileng ngic-ngigac homaicne yengeholec momochac bafaliyecnubame silicine monic aiyackedabelengte.+ 52 I yangucte, dameng moto-motoina kpeng monicti hiyame wiyac sasawa biyacbenang pilatac bacaigac, me donge-balang baducaigabeleng, silicine yogo ingucne fikedaicte. Yedi ngic-ngigac biyachac homaibong, yenge bagboliyecebame yenge fangkelu gaga dongke-dongkeine mikac badaingte. Inguc fikeme nongileng inguchac bafaliyecnubame silic monic aidabelengte.+ 53 Wapongti wiyac howacine ailu homaicne ye gaga dongke-dongkeine mikac ngakpi ingucne holecnodaic.+ 54 Aime Wapongti wiyac howacine nga homaicne gaga dongke-dongkeine mikac ngakpi ingucne holecnodaicte. Yowa yago Wapongte hibiwa kwelengkeicne fagac, yogo noine fikedaicte,
“Gagadi gbelong ailu homac gbokeme miyac aiwec.” (Yes 25:8)
55 “Homac, ga gbelong aidamecte, me? Yogo miyac! Sangalagone yogo weni?” (Hos 13:14)
Yesuholec wetackelu gbelong aidabelengte
56 Homacte sangala yogo bikic. Aime Wapongte yefe-yowa ngagelu mi balaibegabiyengtewa, bikic yogo tapili lacnogac.+ 57 Aimebac Wapongti yefe bafuwanoleme nongileng Sugucnenonggeng Yesu Kristole ailu gbelong aicaigabeleng. Ilec nongileng Wapong kwele-madic micnogabeleng. 58 Ngic hae-gbafocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngenge Sugucnele bole bacaigaing, yogo noineholec aicaigac, ngenge yogo ngagegaing. Ilec ngenge mi tulickedabiyeng, ngenge damengsoc sanangne domalu Sugucnele bole basuguledabiyeng.
+ 15:3 Yes 53:5-12 + 15:4 Mat 12:40; Sale 2:24-32 * 15:5 Grik yowawa Pita wacine monic Kefas fagac. + 15:5 Luk 24:34; Mat 28:16-17 + 15:7 Luk 24:50 + 15:8 Sale 9:3-6 + 15:9 Efs 3:8; 1Tim 1:15 + 15:10 2Kor 11:23 + 15:21 Rom 5:12 + 15:23 1Tim 4:16; Miye 20:5 + 15:25 Mat 22:44 + 15:26 Miye 20:14 + 15:27 Mige 8:6 + 15:30 Rom 8:36 + 15:36 Yoa 12:24 + 15:43 Filp 3:20-21 15:45 Adam monic lobeina fikewec, yogo Yesu. + 15:51 1Tes 4:15-17 + 15:52 Mat 24:31 + 15:53 2Kor 5:4 + 15:56 Rom 7:13