16
Wapongte bingec yengele babafic
Wapongte bingec Yerusalem gagaing, yengele ailu hiye-moneng yanguctihac kpaduckegabeleng, yogolec yowa yanguc mibe, na Galata habu yowa edocebalu weduyeleiba, ngenge yogohac aidaing.+ Ngenge Sondasoc monengngineng filesoc filesoc bacaigaing, yogowacni tofaine heuckelu macnginang lobong ngiyedaic. Inguc aibong na fudacte, dameng iwa kpakpaducte boletowa mi banoga. Ngenge inguchac ngic gocne bawosaecebadaing. Aime nani fulu hibi kwelengkelu kwele-madicte moneng momoc yelelu salecebabe Yerusalem iwa hikedaingte. Aime na ngagebe nalic yengeholec hikenogale silic aidaictewa, na momochac hikedacte.
Sugucnedi ngageme nani fudacte me Timotidi fudaicte
Na Masedonia yefe hikenogale ngagelu Masedonia falockelubac ngengela fudacte.+ Fulu ngengeholec ngiyebe motome, baficnubong nebocka me nebocka hikedacte. Aime ngengeholec dameng dalicne gadacte mecne. Entacka gadacte ingucne, ibac tilo-gbelong damengka ngengeholec gadacte.+ Na yanguctihac ngengela yefe moc falockelu hikenogale mi ainelegac. Sugucnedi ngageneledaictewa, ingucne, iwa fulu dameng dalicne ngengeholec ganogale ngagesigabac. Ailu Efesas himongka gabe Pentikos dameng motome hatacmac hefaliyelu hikedacte. Yanguctihac bole sugucnebenang noineholec banogale yefe fikelu fagac. Aime yanguctihac ngabafocne bocyac gagaing.+
10 Timoti ye ngengela fudaictewa, ngengileng hewacka lobong galu hangoc mi aidaic. Ye na ingucnehac Sugucnele bole balu gagac.+ 11 Ngengelacni monicti ye lobe mi holecnodaic. Ye hatacmac nala hefaliye kwesinale mime, ngenge yefeine bafuwalu kwele-mogungka salebong kwesidaic. Na ye nga ngic hae-gbafocnonggeng gocne yengele wangec gagabac.+
12 Ngic hae-gbanonggeng Apolos funale nani bocyac kpafengkelu yanguc ngageiba, yedi ngic hae-gba yengeholec ngengela fudaicte. Aime ye biyac funale mi aicnowec. Ye galu sawaine monic fikeme nalic fudaicte, Yele inguc migabac.+
Mibasanang yowa
13 Ngenge deboc-gboli galu damongnagulu efeckelu ngagesingkelu sanangne domadaing. Ngenge hangoc mikac galu sanangne gadabiyeng. 14 Ailu ngenge wiyac sasawa ainogale kweledi angac ngagenagulu aidabiyeng.
15 Stefanas nga golowacfocine yenge Akaia himongka* molickelu bole yogolec noine kwele-hefaliyec aiibong. Yenge kwele-hefaliyec ailu molickelu Wapongte bingec baficebabong, ngenge ngic-ngigac yogo ngagecebaibong. Ngic hae-gbafocne, kpafengngebalu yanguc migabac, 16 Ngic-ngigac ingucne nga gocne yengeholec galu boletowa balu gacaigaing, ngenge yengele yowa balaibedaing.+ 17 Stefanas nga Fotunatus ailu Akaikus, ngic yogo yengi ngengele ameine nala kwesiibongte ailu beliyegabac. 18 Ailu yenge nale asu nga ngengele asungineng momochac yeuckebong madickeibeng. Ilec ngenge ngic ingucne yengele madicnengineng yogolec mibong yegengkedaic.
19 Asia prowins kwelina Yesule habu gagaing, yenge wenac-madicngineng lobong ngengela fugac. Ailu Akwila nga Prisila, nga ngic-ngigac yekele macka Yesule habu kpaduckecaigaing, yenge Sugucnele wacka wenac-madicngineng lobong ngengela fugac.+ 20 Ailu ngic hae-gbafocnonggeng sasawadi wenac-madicngineng lobong ngengela fugac. Ngenge Wapongte bingec gagaingte aibabaine balaibelu molewa babac ainagulu wenac-madic minagudaing.
21 Na Poldi wenac-madic yowa yago neicne molenedi kwelengkegabac. 22 Monic ye Sugucnele kweleinedi mi angackedaictewa, ye Wapongte aalicte bagewa gadaic. O Sugucne, ga welec.+
23 Sugucnenonggeng Yesule kwele-madicti ngengeholec fadaic. 24 Ngic-ngigac Kristo Yesuholec wetackelu gagaing, nale kwele-angacti sasawa ngengela fadaic.
Yogo foinac.
+ 16:1 Rom 15:25-26; 2Kor 8:1-9 + 16:5 Sale 19:21 + 16:6 Rom 15:24 + 16:9 Sale 19:8-10; 2Kor 2:12 + 16:10 1Kor 4:17 + 16:11 1Tim 4:12 + 16:12 1Kor 3:6 * 16:15 Akaia himong yogo Roma prowins monic, nga Korin taon, yogo Akaia himong yogolec kapital. + 16:16 1Kor 1:16 + 16:19 Sale 18:2,18,26 16:20 Polle damengka yenge molewa babac ainogale ngagelu bafaliyelu yanguc kwelengkewec, “muducnagudaing.” 16:21 Poldi hibi kwelengkenogale mime ngic monicti yele yowa ngagelu kwelengkelu gawec. Aime moto-motoine sugu yeuctihac kwelengkeme ngic-ngigac yenge ngagebong hibi yago noine Poldi kwelengkewec ingucne aiwec. + 16:22 Gal 1:8-9