Poldi
Kolosi
Habu Yengele Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Kolosi yogo taon monic, yogo Asia prowins iwa fawec. Taon iwa Yuda ngic-ngigac gocne nga Israel yengele alingkacni miyac yenge homacnedi gaibong. Molickelu Poldi Epafas saleme Kolosi iwa hikelu Yesule siduc edocebame gocne yenge ngagesingkeibong. Ngagesingkebong Yesule habu iwa fikeibong. Pol yeicne iwa mi hikewec. Aime wewedu gocne yenge yowa kwesacine yanguc edocebaibong, “Ngenge angelo nga wiyac tapilinginengkolec alang bacebadaing. Ailu Yesu ye Wapongte madec noine miyac, ye angelo ingucne. Ailu yele yefe-yowa gocne balaibedaing.” Yenge yowa kwesacine ingucne bocyac milu weduyelelu gaibong.
Dameng iwa Poldi Yesule siduc edocebawecte muc-macka lobong ngiyewec. Ngiyeme Epafasdi welelu Yesule habu Kolosi gaibong, yengele siduc edome Poldi hibi yago kwelengkelu saleme hikewec. Yesu homackacni gboliyelu honocmengka feme hifa 32 ngama ingucne motome, hibi yago kwelengkewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–8 Poldi wenac-madic nga kwele-madic yowa kwelengkeyelewec
1:9—2:19 Kristole fungine nga aibaba ainolecaigac, yogo Poldi weduyelewec
2:20—4:6 Gaga gbolicne ingucne balaibedabeleng
4:7–4:18 Yowa moto-motoine yogo kwelengkeyelewec
1
Hibile molic-molic yowa
Na Pol, Wapongti bawosaecnume Kristo Yesule salecebaicne aigabac. Nga Timoti ye ngic hae-gbanonggeng. Noki Wapongte bingec ngic hae-gba ngenge Kristoholec wetackelu ye ngagesingkelu Kolosi taonka gagaing, ngengela hibi yago lobec fugac. Ailu Wapong Mamacnonggeng yele kwele-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela fadaic.
Kwele-madic yowa
Noke ngengele ailu mimiloc bole bacaigabelec, Wapong ye Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele Mamac, yela kwele-madic damengsoc edocaigabelec.+ 4-5 I yangucte, ye wiyac honocmengka lome wangecngineng fagac, yogo lobewa banogale ngagesilu gacaigaing. Ilec ailu ngenge Kristo Yesuholec wetackelu ye ngagesingkelu gagaing. Ailu Wapongte bingec sasawa yenge kweledi angac ngageyelecaigaing, ngic yengi yogo biyachac edocnupabong ngageibec. Aime yowa noine, yogo Siduc Madicne, yogo ngengela biyachac kwesime ngageibong. Yowa yogo kwelina wiyac honocmengka wangecngineng fagac, yogo ngageibong.+ Silicine ingucne Siduc Madicnedi himongne himongne sawelu hikegac. Hikeme noine madicne bafuwagaing. Aime ngenge Wapongte kwele-madicte silicine ngani-motolu Siduc Madicne ngageibong, iwacni ofegacgu yakumac ingucnehac ngengela sawelu fagac.
7-8  Asudi ngengela bole bame kweledi angac ngagenaguibong, kwele-angackolec agononggeng Epafasdi siduc yogo edocnupawec. Epafas ye Siduc Madicne wedungelewec, ailu ye ngagepangkebeng ye yanguctihac baficngebalu Kristole kwelec kwekwe ailu ye nokeholec gagac.+
Wapongte aling
Aime molickelu ngengele kwele-angac ngageibec, iwacni ngengela fikewecte ailu milockelu yanguc uwacaigabelec. Wapongti wiyac ngageme madickegac, ngage-ngage yogodi kwelenginang bame wakengeleme, Asu yeuctihac ngage-ngage madicne nga ngage-ngage-motoc ngeledaic.+ 10 Inguc fikeme ngenge Sugucnele yowa sasawa balaibebong, ye yogo nganilu ngageme madickedaic. Aime ngengele bole nga aibabanginengte noine madicne bafuwayackeme, Wapongte ngage-ngagewa sugulelu sanangkedaing. 11 Ailu yeicne tapili nga hibi-angoctowaine yogodi basanangngebadaic. Inguc aime ngenge tapili sasawa balu belic-belicka tatakic mikac sanangnebenang gadaing.+ 12 Wapongte bingec yengele wiyac angocte ngani-damongka loicne fagac, yogo baningte Wapong Mamacti bamadicngebawec. Aime ngenge belic-belicka kwele-madic edolu gadabiyeng. Noke ngengele ailu inguc hocne milockecaigabelec.+
Wapong Madecine
13 I yangucte, kundungti damongnubadaickale, Mamacti yogolec tapiliwacni baicnubalubac Madecine kweleinedi angackecaigac, yele ngani-damongka locnubawec. Aime nongileng yanguctihac inguc gagabeleng.+ 14 Wapong Madecinele ailu ye bikicte muckacni lukecnubalu bikicnonggeng hegilewec.+
15 Wapong mi nganicaigaing. Ailu Madec ye yele silicine ingucnehac nganibong gawec ailu gagac. Ye wiyac sasawa fikeibong, yogolec molic-molic haenonggeng feicne ailu gagac.+ 16 Aime Wapongti wiyac sasawa fikenale ngagelu Madecine bole-yowa milu edome wiyac sasawa himong nga sawa kwelina fayackegac, yogo bafuwayackewec. Yengele aling yanguc, wiyac dongedi ngani-nganiine, nga mi ngani-nganiine, yogo sawa hewacka ngictau nga sugucne-aling gocne gagaing. Ailu damong nga aling tapilinginengkolec gagaing. Wapong Madecineholec yeki wiyac sasawa yogo bafuwayackeiboc. Ilec ailu wiyac sasawa yenge Madec mitengkedabiyeng. 17 Ailu wiyac sasawa mi fikeemewa ye biyachac gawec. Ailu Wapongti bole-yowa micnome wiyac sasawale fungine basanangkeme gagaing.+
18 Madec ye yeicne habule hodocine, nga habudi yele noi-hewacine. Ailu ye wiyac sasawale feicne ainale molickenolelu homackacni gboliye fangkelu fikewec. Fikelu habu molickenolelu gagac.+ 19 Wapongti yanguc ngagesime madickewec, Wapongte kwele ngage-ngageine bucbuchac Madecinela fagac.+ 20 Ye Madecinele inguc ngagelu wiyac sasawa himongka nga honocmengka fagaing, yogo Wapongkolec kwele-moniyang ainale ngagewec. Inguc ngagewecte Madecinele sac malicpongka wame homawec, yogodi balu wiyac sasawa bamadickeme kwele-mogung fikewec.+
21 Aime ngenge esecne kwele ngage-ngagenginengti Wapongta kwilic galu yele ngabafocine ailu aibabangineng sowacneholec gaibong.+ 22 Inguc galu sifu Wapongte bingec nga sowacne mikac ailu kpokpolic mikac ainale, yedi bacngebalu Wapongte haicka locngebame domaningte ngagewec. Yogo noine fikenale ye homawec, dameng iwahac yeicne soc-biucine ngengele bikicte ameine badume kwele-moniyang fikewec.+ 23 Ngic yenge esecne Siduc Madicne yogo edocebalu weduyelebong, ngenge nga wiyac sasawa Wapongti mime fikeibong, yenge yowa yogo sasawadi ngageibong. Aime ngenge Siduc Madicnele noine iwa ede-sanangke domalu ngagesingkelu wangec galu mi hegilegaingka, ngenge yele haicka domagaing. Aime Pol nani Siduc Madicne yogolec mole-bafic ganogale Wapongti bafuwacnuwec.
Boleinele fungine
24-25 Nani Wapongte yowa sasawa ngengela mibe yegengkenale bole aling yogo na nelewec. Neleme yowa yogolec mole-bafic ngic aiiba. Aime ngengibac Kristo yeicne habule noi-hewacine. Ngenge yele ailu doic ngageibong. Aime nani baficngebalu ngengele ailu neicne socnedi doic ngagelu Kristo ingucne gagabac. Inguc ngagelu beliyegabac.+ 26 Ailu Siduc Madicne micaigabac, yogo esecne ngic-ngigac aling sasawa gaofeibong, yengela sangke-sangke fawec. Damengsoc inguc fame yanguctihac Wapongte bingec gagaing, ngengela yegengkewec.+
27 Wapongti yowa sangkeme fawec, yogo Wapongte bingec ngengela mime yegengkenale ngagewec. Yowa sangkeicne yangucti fawec, yedi Israel yengele alingkacni miyac, yengela tapili nga hibi-angocine bocyac edalicebadaicte. I yangucte, Kristodi kwelenginang gagac. Aime yele bolele ailu Wapongti honocmengka ngengele tapili nga hibi-angoc lome wangecngineng fagac. 28 Aime ngic-ngigac yenge filesoc filesoc Wapongte haicka Kristoholec wetackelu sugule-sanangkelu domaningte nonge yele mibeng yegengkeyelegac. Ailu ngic-ngigac sasawa filesoc filesoc sawang-yowa milu, ngage-ngage-motockolecbenang yenge yowa edocebalu weduyelelu gagabeleng. 29 Yowa ingucne mibe Kristo yeicne tapilitowadi basanangnulu baficnume, boletowa umacnehac balu gagabac.+
+ 1:3 Efs 1:15,16 + 1:4-5 Efs 1:13; 1Pi 1:4 + 1:7-8 Kol 4:12; Film 23 + 1:9 Efs 1:16,17 + 1:11 Efs 1:19; 3:16 + 1:12 Efs 1:11,18 + 1:13 Luk 22:53; Efs 2:2 + 1:14 Efs 1:7 + 1:15 2Kor 4:4; Yoa 1:18 + 1:17 Yoa 1:1; 8:58 + 1:18 Efs 1:22-23; Sale 26:23; Miye 1:5 + 1:19 Kol 2:9 + 1:20 Efs 1:10; 2:16 + 1:21 Rom 5:10; Efs 2:12 + 1:22 Efs 2:14-16; 5:27 + 1:24-25 Efs 3:2,7-8 + 1:26 Rom 16:25-26; Efs 3:5,9 + 1:29 Efs 3:7,20; Filp 4:13