2
Kolosi ngic-ngigac ngenge, nga Laodisea taonte ngic-ngigac, ailu ngic-ngigac gocne sasawadi haic-mesune mi ngagegaing, ngengele nga yengele ailu doic ngagelu boletowa balu gagabac, ngenge yogo ngageningte ngagegabac. Yesule habu kweledi angac ngagenagulu kwele-moniyang ainagulu gadabiyeng. Ailu ngengele kwelewa mibasanang ainogale boletowa balu gagabac. Inguc aibe ngage-ngage-motoc sasawa sanangne badaingte, yogodi madicnengineng ingucne fangeleme, Wapongte yowa sangkeicne ngage-moto-benangkedaing. Aime yele yowa sangkeicne, yogo Kristo hocne. Yela hocne ngage-ngage-motoc nga ngage-ngage madicne sasawa sangkeicne fagac, yogo ngage-motodaing.+ Aime monicti kwesac-yowa monic milu kwesacngebalu kwele basifuc aingeledaickale, hibi yago kwelengkengelegabac.+ Na socti ngengeholec mi gagabac, yogo noine. Aime iluc-asunedibac ngengeholec galu yanguc ngagegabac, ngenge Kristoholec wetackelu ye sanangne ngagesingkelu gagangineng madicne alingkelu gagabiyeng. Inguc nganicngebalu beliyegabac.+
Misa-lowac
Ilec ailu ngenge Kristo Yesu babong Sugucnengineng aime kwelenginang lolu angacngebawec, yogolec silicka ngenge ye balaibelu gadabiyeng. I yangucte, ngenge yela godocngineng sanangne bame sugule-sanangkedabiyeng. Ailu yowa edocngebalu wedungelewec, yogodi ngage-ngagesingngineng basanangkeme domadaing. Aime ngengela kwele-madic yowa ingucnehac wakelu fagidaic.+
Monicti ngic yengileng ngage-ngagewa milu kwesacka mengocngebalu hefecngebadaickale, ngenge ngani-motolu gadaing. Ngage-ngage ingucne, yogo Kristolacni miyac. Yogo ngesa-ngambofocngineng yengele yefe-yowa, nga himongtowa yagolec alengkolec bafuwaibong. I yangucte, Kristo yeicne socka Wapong yeicne gagaine bucbuchac fagac.+ 10 Aime ngenge Kristoholec wetackebong yedi bame wakengeleme gagaing. Kristo ye sawawa nga himongka damong nga aling tapilinginengkolec gagaing, yengele hodocngineng.+ 11 Aime ngenge yeholec wetackelu gabong ngengela soc tofaine helockelu baickeicnele aibaba silic ingucne fikewec.* Aibaba yogo monicti moledi mi bawec, miyac. Kristodi soc tofaine helockelu baickeicnele ailu aibaba yogo bawecte, ngengileng kwele esecnele gaga helockelu baickewec.+ 12 Ailu ngenge misa lowaibong, iwa Kristoholec longngebawec ingucne. Aime Wapongti Kristo homackacni bagboliyewec. Wapongti bole tapiliineholec bacaigac, ngenge yogo ngagesingkeibongte, yefe iwa ngenge inguchac misa lowaibong, iwa yedi Kristoholec bagboliyecngebawec ingucne.+
Kristoholec gbelong aiibeng
13 I yangucte, ngenge esecne bikickolec galu homaicne ailu kwele esecnele gaga mi helockeibong. Homaicne ingucne gabong yedi Kristoholec bagboliyecngebalu bikicngineng sasawa hegilengelelu hatacmac mi ngagesiwec.+ 14 Bikicte hibi monic kwelengkeicne fagac, yogodi amengineng bafuwangelewec. Aime Kristodi hibi yogo hocne bilingti malicpongka weme domawec. Ye inguc aime yowa hibiwa kwelengkeicne fagac, yogo baickeyackewec.+ 15 Ailu ye yeuctihac malicpongka domawec, yogowahac aleng yogo yengele damong nga wiyac gocne bole-yowa tapilinginengkolec gaibong, yogo yengele hudule wiyacngineng hemolongkeyackewec. Aime tapili mikac yegena domalu gamenginengkolec aiibong.
Kristodi lukecngebawec
16-17 Ilec ailu nosing-misanginengte yefe, ailu hombang dameng me Sabat dameng, me tamacne gbolicne weledaicte, wiyac sasawa yogo wiyac lobewa fikedaicte, yogolec ilucine. Nga Kristodibac wiyac noine aigac. Ilec ailu wiyac ilucinele mi ngagesidaing. Entacka monicti yanguc midaicte, “Dameng iwa ngagedaing,” ye nalic mi wosaecngebalu misowalecngebadaic.+ 18 Ailu gocne yengi gung haicine monic-monic nganilu kwesacka bawacnagulu angelo mitengebagaing. Ngic ingucne yenge kwelengineng esecnele ngage-ngage sisifucine moc balaibelu, yengileng ngagebong wiyac feicne aicaigac. Ilec yengi inguc aidaing mibong, ngenge ngic ingucne mi ngagecebadaing. Aime yenge mi mimoctocngebadaing. 19 Aling ingucne yenge Kristo hegilelu gacaigaing. Kristo ye yeicne habule hodocine. Ailu yelacni luwe nga ginong wabong ye socine kpatulecnubame domacaigabeleng. Inguc aime Wapongti basugulecnubame gagabeleng.+
20 Aime ngenge Kristoholec homabong himongte aleng tapilingineng biyachac baicebame hegileibong ingucne aigaingka, ngenge omale yengele yefele bagewa gagaing?+ 21 Ngic-ngigac yenge himongte yefe yogo balaibelu yanguc micaigaing, “Ga yogo mi badamec.” Nga “Ga yogo nonganic mi aidamec.” Ailu “yogo mi bauwadamec.” Yenge inguc mibong ngenge yogo aibong mi madickedaicte. 22 Yogo ngic mimiwa nga ngic weweduwa sugu. Ailu wiyac yogo ngengi banoc ailu balu gabong miyac ainale loicne.+ 23 Aime ngic ingucne yenge yengung yanguc micaigaing, “Yefe-yowanonggeng yogo ngage-ngage-motockolec.” Yenge inguc milu yengung gee nga mimilocte yefe balaibelu, aibaba kwesacina bawacnagucaigaing. Aime Wapongti ngageyeleme madickenale socnginengte wiyac hegilecaigaing. Ngagegaing, ngic ngage-ngagewa aibaba ingucnedi madicne aigac. Aimebac noine monic mi bafuwayeledaicte, me yogodi kwele esecnele angac monic mi bawadaicte, miyac.
+ 2:3 1Kor 1:24,30 + 2:4 Rom 16:18 + 2:5 1Kor 5:3 + 2:7 Efs 3:17 + 2:9 Yoa 1:14,16 + 2:10 Efs 1:21-22 * 2:11 Yuda yenge soc tofangineng lolic-lolic helockelu baickelu gaibong. Poldi aibaba yogolec ngagesilu nangeng yowa miwec. + 2:11 Rom 2:29 + 2:12 Rom 6:4 + 2:13 Efs 2:1,4-5 + 2:14 Efs 2:14-16; 1Pi 2:24 + 2:16-17 Rom 14:1-12; Hib 8:5 + 2:19 Efs 2:21; 4:16 + 2:20 Gal 4:3,9; 1Tim 4:3 + 2:22 Mat 15:9