3
Homackacni gboliyelu fangkeibeng
Ilec ailu ngenge Yesuholec homackacni momoc gboliyelu fangkeibongka, wiyac wilini fagac, yogolec angacngebadaic. Kristo ye Wapongte foleinapec iwa ngiyegac.+ 2-4 Ngenge biyac Kristoholec homaibong. Ailu gagangineng yeholec Wapongte emewa gagaing. Ailu gaga yogo sangkeme ngic-ngigac yenge mi nganicaigaing. Kristo ye gaganginengte fungine. Yedi fikelu yegengkeme, dameng iwa ngenge yeholec yele wac feicne iwa momochac fikelu yegengkedaingte. Ilec ngenge wiyac wilini fagac, yogobac ngagesilu gadaing. Nga himongka wiyac fagac, yogo mi ngagesidaing.+
Wiyac esecne miyac aiwec
Ilec ngenge himongte angac haicine monic-monicti kwelenginang fangelegac, yogo hegilebong homadaic. Aibaba yangucne yogo, selo-boic nga gaga kosaine, ailu kwele fangke-fangke aibaba, nga aibaba sowacne, ailu hane aibaba. Hane aibaba yogo hocne siduc-gbong alang bayelecaigaing ingucne aigac.+ Ngic-ngigac yenge aibaba ingucne bagacgu Wapongte yowa hegilebong yedi yogolec ameine aalicineholec baduyeledaicte. Aime esecne ngenge ngengileng mi ngagesingkeibong, dameng iwa yengeholec galu aibaba ingucne bocyac ailu gaibong. Ailu ngenge yakumac aalic nga aibaba dacineholec, ailu sisipilic yowa yogo hegiledaing. Ailu misulec-yowa nga yowa sowacne yogo micnginangkocni mi ofenale damongkedaing.+
Ngenge kwesac mi aiyeledaing. I yangucte, ngenge soc-kwelengineng esecne aibabaineholec biyac hemoctolu hegileibong.+ 10 Ngenge yogo hegilelu soc-kwelengineng gbolicne balu holelu gagaing. Aime Wapongti soc-kwelengineng gbolicne bafuwalu hatacmac hole-gboliyecaigac. Ailu yefe yogowa yele ngage-ngage-motoc noine longelegac, yogodi yeicne silic ingucne aidaicte.+ 11 Inguc hole-gboliyecngebame ngenge Grik ngic-ngigac me Yuda ngic-ngigac aigaing, mimi ingucne yogo miyac aigac. Aime ngenge soc tofangineng helockeicne me soc tofangineng mi helockeicne, me ngenge Grik ngic-ngigac alingka mi taockeicne, me himong dalickacni* ingucnebenang gagaing. Me ngenge kwelec kwekwe ngic-ngigac gagaing, me ngic monicte bagewa mi gagaing, ye yowa sasawa ingucnele mi aicnocaigac. Kristodi ngic-ngigac ngengele kwelewa bucbuchac gadaictewa, yedibac wiyac sugucnebenang aigac.+
Gaga gbolicne
12 Wapong ye kweledi angac ngagengelelu bawosaecngebame yeicne bingec gagaing. Ilec ailu ngenge kwelenginengti ngic-ngigac yengele kwele-sowac ngagelu baficebalu gadaing. Ailu bawacnagulu ulucne galu ngic-ngigac yengele mi takicngebadaic. Ngenge aibaba yogo sasawa ngakpi ingucne holebong haume balu gadaing.+ 13 Ailu ngenge wiyac ailu mi kpatalacnagudaing. Ailu monicti yowa kwekwe aigacka, ngenge yogo hegiledabiyeng. Sugucnedi ngengele bikic yogo biyachac hegilengelewec, silicine ingucnehac ainagudaing.+
14 Aime ngenge yogo sasawa aigacgu angacngineng feicne yogo kweledi angac ngagenagulu gadabiyeng. Inguc gabong kwele-angacti muc ingucne ailu hefecngebame ngenge sasawadi moniyang ailu gadaingte.+ 15 Inguc gaebongka Kristole kwele-moniyangti kwelengineng damongkedaic. Ngenge soc moniyang inguc ainingte yedi biyachac wacngebawec. Ailu Wapong kwele-madic micnolu gadabiyeng.+
16 Kristole yowadi kwelenginang wakedaic. I yangucte, ngage-ngage-motockolec edonagulu wedunagulu sawang-yowa midabiyeng. Ailu Miti geewa gee fagac, nga malac fuluna gee, ailu Tili Asudi gee bafuwangelelu gagac, ngenge yogo kwelenginang kwele-madicka Wapong holecnodaing.+ 17 Ngenge wiyac sasawa midaingte me aidaingte, ngenge yogo Sugucne Yesule wacka aidaing. Ailu ngenge ye ngagesilu Wapong Mamac kwele-madic edodabiyeng.+
Golowacte gaga
18 Ngigac ngawegoneholec, ga ngawegonela bawacnagulu yele yowa ngagelu Sugucneholec wetackelu gagamecka aibaba yogodi nalic aidaicte.+ 19 Ngawe, ga ngigacgone kwele-angacka ago aicnodamec. Ailu tatakic me ngaba monic mi aicnodamec.+ 20 Adu-madec, ngenge wiyac sasawa ngagelu nenggac-mamacfocngineng yengele yowa balaibelu gadabiyeng. Sugucnedi aibaba ingucnele ngageme madickegac.+ 21 Adu-madec yenge kwele-umac badaingkale, mamac ngenge hungka baba mi aiyeledaing.+
22 Kwelec kwekwe ngic-ngigac gagaing, ngenge himongte sugucnefocngineng yengi wiyac monicte yogo me yogo mibong, ngenge yengele yowa sasawa ngagelu balaibedaing. Yengi ngengele madicne ngageningte yengele haicka sugu yowa balaibelu mi aidaing. Yenge mi nganicngebaebongkahac ngenge yengele yowa balaibedaing. Ngenge bolewa kwelengineng salelu Sugucne alang bacnolu bolengineng badabiyeng.+ 23 Ailu bole yogo me yogo bagaing, iwa kwelengineng saledabiyeng. Ngenge yogo ngic yengele ngagelu mi badaing, miyac. Ngenge Sugucnele ngagelu bolengineng badabiyeng. 24 Aime ngic yengele bole hocne bagaing, yogo Sugucne Kristole bole ingucne ngagelu balu gagaing. Inguc ailu Sugucnedi ameine badungelenale mole-damocine ngeledaicte, yogo ngagegabiyeng. 25 Sugucnela feicne waicne mi fagac. Ilec monicti aibabaine sowacne balu game Sugucnedi yogolec silicina ameine lacnodaicte.+
+ 3:1 Mrk 12:36; 16:19; Efs 1:20 + 3:2-4 Mat 6:33 + 3:5 Rom 6:6,11; Efs 4:19; 5:3-6 + 3:8 Efs 4:25-29; 5:4 + 3:9 Efs 4:22,25 + 3:10 Efs 4:24 * 3:11 Grik yowawa himong monic wacine Sikitiya kwelengkeicne. + 3:11 Gal 3:28 + 3:12 1Pi 2:9 + 3:13 Efs 4:2,32 + 3:14 Rom 13:8-10 + 3:15 Filp 4:7; 1Kor 12:27; Efs 4:4 + 3:16 Efs 5:19 + 3:17 1Kor 10:31; Efs 5:20 + 3:18 Efs 5:22 + 3:19 Efs 5:25 + 3:20 Efs 6:1 + 3:21 Efs 6:4 + 3:22 Efs 6:5-8 + 3:25 Rom 2:11