4
Ngic ngenge kwelec kwekwe aling yengele sugucne gagaing, ngenge yanguc yogo biyac ngagegaing, ngengele Sugucne wilini honocmengka gagac. Ilec ngenge kwelec kwekwefocngineng aibaba dondonnele silicina aiyelelu gadaing.+
Mimiloc nga Wapongte aibaba
Ngenge mimiloc bolewa sanangkelu deboc-gboli galu kwele-madic edodabiyeng.+ Ngenge nongele ngagelu inguchac yanguc milockedaing, Wapongti yowale yefe banoleme Kristole ngage-ngage sangkeicne fagac, yogo mibeng yegengkenale ngagedaing. Yowa yogolec hocne muc-macka ngiyegabac.+ Yowa yogo dondonne neleme yowa silicina mibe yegengkenale milockedaing.
Ngenge ngic-ngigac lobina gagaing, yengele hewacka ngage-ngage-motockolec galu, Sugucnele yefe edalicebaningte ngenge damengngineng nalic wickedaing.+ Ailu ngenge damengsoc ngic-ngigac yengele yowa ameine filesoc filesoc wenuc bafaliyebeng ngageningte ailu, yowanginengti kwele-madicineholec kiwecti angacine aicaigac, ingucnehac aidaic.+
Wenac-madic yowa
Aime nale yowa-siduc sasawa yogo ngic hae-gbanonggeng Tikikusdi edocebadaicte. Na kwelenedi yele angac ngagelu gagabac. Ailu ye tatakic mikac Sugucnele mic-yowa balaibelu mole-bafic gagac. Ailu ye nongilengkolec momoc Sugucneholec wetackelu yele kwelec kwekwe aling ailu momoc gagabeleng.+ Ye hocne nonge momoc gagabeleng yogolec silicine edocngebadaicte. Ailu ngengele kwele basanangkenogale salebe fudaicte.+ Aime ngengele ngic hae-gbangineng monic, wacine Onesimus, ye salebe Tikikusholec fudaicte. Onesimus ye Sugucnele yowa balaibegac, yele ailu kweledi angac ngagelu gagabeleng. Aime yeki aibaba yawa fikewec, yogolec siduc edocngebadabiyecte.+
10 Aime Aristakus ye naholec muc-macka ngiyeibec, yedi ngengele wenac-madic lome fugac. Ailu Mareko, Banabas nefeine, yedi inguchac wenac-madic lome fugac. Ngenge yele yowa biyac baibong, yedi ngengela fudaictewa, hefoledaing.+ 11 Ailu Yustus, yele wacine monic Yesu yedi wenac-madic lome fugac. Aristakus nga Mareko ailu Yustus yengi sugu Yuda ngic soc tofangineng helockeicne nongileng alingnonggang baficnubacaigaing. Ailu Wapongte ngani-damongte bole nongileng momochac balu gagabeleng. Yengi basanangnulu gagaing.
12 Kristo Yesule kwelec kwekwe Epafas, ye ngengele alingkacnidi, wenac-madicine ngengela lome fugac. Aime ngenge sugule-sanangkelu domaningte nga Wapongte ngage-ngage nga angac sasawa ngage-motolu iwa bucbuchac ganingte, ye inguc ngagegac. Ilec ngengele ailu damengsoc mimiloc bole umacnehac balu gagac.+ 13 I yangucte, ye ngenge nga Laodisea ngic-ngigac, ailu Hirapolis ngic-ngigac ngengele ailu boletowa balu gagac, yogolec mibasanang ailu edocngebagabac. 14 Aime Luka, ye dota, yele kwelenonggengti angac ngagecnogabeleng, ye nga Demas, yeke wenac-madicnginec inguchac loboc ngengela fugac.
15 Nimpa, nga Yesule habu yele macka kpaduckecaigaing, nga Laodisea taonkacni ngic hae-gbafocne yengela nale wenac-madic lobong hikena.
16 Aime ngenge hibi yago wafebong motome, lobong Laodisea habu, yengela hikeme yenge nganilu wafedabiyeng. Ailu nale hibi monic Laodisea salebe hikewec, iwacni kwesidaicte, silicine yogo ingucnehac wafedabiyeng. 17 Aime Arkipus yanguc edodabiyeng, “Sugucnedi bole biyachac gelewec, ga bole yogo sasawa balaibelu balu gaengka bolegone motodaic.”+
18 Aime Pol nani wenac-madic yago neicne moledi kwelengkegabac. Aime muc-macka ngiyeebewa nale ngagesidaing. Sugucnele kwele-madicti ngengela fadaic. Yogo foinac.+
+ 4:1 Efs 6:9 + 4:2 Efs 6:18; Filp 4:6 + 4:3 Rom 15:30; Efs 6:19 + 4:5 Efs 5:15-16 + 4:6 Efs 4:29; 1Pi 3:15 + 4:7 Efs 6:21 + 4:8 Efs 6:22 + 4:9 Film 10-12 + 4:10 Sale 12:12; 15:37-39; 13:13 + 4:12 Kol 1:7; 2Tim 4:10-11; Film 23-24 + 4:17 Film 2 + 4:18 1Kor 16:21