Poldi
Tesalonika
Habu Yengele Molic-molic Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Tesalonika yogo taon sugucne monic Masedonia himongka kiwec mecina fawec. Poldi Tesalonika hikelu Yesule Siduc edocebalu weduyelewec. Weduyeleme Yuda ngic-ngigac gocne nga Israel yengele alingkacni miyac, yengelacni homacnedi yowaine ngagesingkeibong. Aime Yuda ngic-ngigac micne gocne yengi hasowac ailu welu yebiyebong hikewec (Salecebaicne 17:1-14).
Hikelu lolickelu Korin taonka hikelu gawec. Galu Timoti saleme Tesalonika hikelu iwacni hefaliyelu siducngineng edowec. Yesu homackacni gboliyelu honocmengka feme hifa 20 ngama ingucne motome, hibi yago kwelengkewec. Hibi yagowa Poldi basanangebalu Yesule kwesi-kwesi damengte fungine mime yegengkewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1 Wenac-madic yowa
1:2–10 Yengele aibaba nga ngage-ngagesingte mitengebawec
2:1—3:13 Pol nga bole-ngic yengele aibaba nga ngage-ngage
4:1–12 Ngic-ngigac ngagesingkegaing, yenge aibaba madicne balaibedaing
4:13—5:11 Yesule kwesi-kwesi damengte siduc weduyelewec
5:12–28 Yowa basanangkelu wenac-madic milu kwelengkeyelewec
1
Hibile molic-molic yowa
Yesule habu Tesalonika taonka galu Wapong Mamac nga Sugucne Yesu Kristoholec wetackelu gagaing, ngengele hibi yago Pol, Sailas nga Timoti, nongi logabeleng. Kwele-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela fadaic.+
Tapiliholec nga Tili Asuholec
2-3 Ngenge ngagesingkelu aibaba madicne bafuwalu ngic-ngigac agofocngineng yengele kwelenginengti angacngebanale bole sugucnehac bacaigaing. Ailu ngenge tatakic mikac galu Sugucnenonggeng Yesu Kristole ailu wangec gagaing. Yogo ngagesilu damengsoc Wapong Mamacnonggengte haicka kwele-madic micnolu ngenge mimilocka locngebacaigabeleng.+
Ngic hae-gbafocnonggeng, Wapongte kweledi ngengele angackeme bawosaecngebawec, yogo ngagegabeleng. Yogolec fungine yanguc, nonge ngengela Siduc Madicne balu kwesiibeng, yogo yowa sugu monic mi ngeleibeng, miyac. Nonge tapiliholec nga Tili Asuholec, aime noine sanangnehac ngagegacgu bakwesilu ngeleibeng. Ngengeholec gaibeng, iwa ngengele aling aiibeng ailu baficngebaibeng, ngenge yogolec silicbac ngagegaing.+ Ngenge aibabanonggeng balaibelu Sugucnele pasi inguchac balaibelu gagaing. I yangucte, ngenge doic sugucne bocyac ngagelu gaibong. Ailu sifu Wapongte yowa ngagelu angacngebawec. Angacngebame Tili Asudi baefecngebame belic-belicka gaibong.+
Ilec Masedonia nga Akaia ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec gagaing, yengi ngengele aibabangineng madicne ingucne yogo nganilu inguchac balaibecaigaing. Sugucnele yowadi ngengelacni molickelu Masedonia nga Akaia himongka mibong sawelu hikeme ngageibong. Aime ngenge Wapong ngagesingkeibong, yowa-siduc yogodi inguchac himong neboc nga nebocka sawelu hikewec. Inguc aime nongi bole yengela taockelu balu hike-hikeine yogo ngengi baefeweibong. Yenge yengungtihac Tesalonika ngengele siduc yanguc mibong yegengkelu hikegac, “Pol agokecineholec ngengela kwesibong ngengi mac holeyelelu bacebaibong. Ailu ngenge Wapong gagaineholec nga yowaine noineholec yele kwelec kwekwe aling ainingte, siduc-gbongfocngineng haicine monic-monic hegilecebalu Wapongta taockeibong. 10 Ailu yanguctihac Madecine honocmengkacni wanale wangec gagaing.” Yenge siduc inguc mibong hikegac. Wapongti Madecine bagboliyeme homackacni gboliyelu fangkewec. Ailu ameine aalicineholec badu-badule damengine kwesidaicte. Ailu Yesudi hocne umac yogowacni baicnubame wasecne aigabeleng. Ngenge yogo ngagesingkegaing.
+ 1:1 Sale 17:1-9 + 1:2-3 1Kor 13:13; Kol 1:4-6 + 1:5 1Kor 2:4-5 + 1:6 Sale 17:5-9