2
Tesalonika taonka
Ngic hae-gbafocne, nonge ngengeholec gaibeng, yogo noineholec aiwec, yogo ngenge ngagegaing. Nonge Filipai himongka molicke hikelu gaebengka, yengi doicka locnubalu misulec ainoleibong. Iwacni Tesalonika hikebeng ngic-ngigac gocne yengi inguchac yowa mife-miwa bocyac ainoleibong. Inguc ainolebong nonge Wapongti molickenoleme hangoc mikac galu Wapongte Siduc Madicne mibeng yegengkengelewec, ngenge yogo ngagegaing.+ Nonge yowa kosa monic mi mibeng yegengkewec, miyac. Ailu wiyac monic kwesacka ewalicngebanogale mi aiibeng. Ailu kosa ganangte aibaba sowacne monic mi aiibeng. Aime Wapongti wosaecnubalu ngageme nalic aime Siduc Madicne noleme damongkelu mibeng yegengkedaicte. Ngic yengi ngagebong madickenale yowa monic mi edocngebalu gaibeng, miyac. Wapong kwelewa ngani-ngani fileine, yedi angac ngagenolenale yele yowa milu gagabeleng.+
Ailu nonge mic-heloc yowa monic mi edocngebaibeng. Nga hane aibaba ingucne monic mi aiibeng, miyac. Yogo Wapongti widecnubagac, yogo ngagegaing. Aime ngic yengelacni wac feicne banogale monic mi ainolegac. Yogo ngengelacni nga ngic gocne yengelacni inguchac banogale monic mi ainolecaigac. Nonge hewacka Kristole salecebaicne gagabeleng, yogo nalic mibeng baficnubadaingte. Aime sifu bawacnagulu ulucne gaibeng. Nenggac monicti yeicne kogocine amuc gumelu damongkecaigac, silicine yogolecsoc damongngebaibeng. Ailu nonge ngengeholec galu kwelenonggengti ngengele angac ngagelu angacka Wapongte Siduc Madicne wedungeleibeng. Ailu yogo sugu miyac, nonge ngengele inguc ailu gaganonggeng hegilenogale ngageibeng.
Wapongte Siduc Madicne edocngebalu wedungeleibeng, dameng iwa ngengeholec galu soctepecka wiyacte umac monic mi bafuwangelenangte ngageibeng. Ilec ailu deboc hadeng bole sugucnehac doic feina balu gaibeng. Ngic hae-gbafocne, yogo ngengung ngagegaing.+ 10 Nonge gbagbacne nga dondonne ailu bikic mikac aibaba ingucne balu gaibeng. Ngenge ngage-ngagesingkolec yogo nganilu ngagebong, Wapongti inguchac widecnubawec. 11-12 Ngenge Wapongte ngani-damong nga wac feicne iwa ganingte yedi hefolecngebawec. Ngenge yele ngage-ngage nga angac balaibeningte ailu mamac monicti yeicne adu-madecfocine bacebacaigac, nongi silicine ingucnehac dogbac aingelelu mibakoloc aingeleibeng, yogo ngagegabiyeng.+
Ngaba fikewec
13 Aime ngengela kwesilu Wapongte yowa mibeng yegengkeme ngagelu yanguc miibong, “Yogo foinac, yogo Wapongte yowa, yogo ngic yengele yowa miyac.” Inguc milu yele yowale angacngebame baibong. Ilec ailu nonge damengsoc Wapong kwele-madic edolu gagabeleng. Wapongte yowa miibeng, yogodi ngage-ngagesingkolec, ngengele kwelenginang bole balu gagac.+ 14 Ngic hae-gbafocne, Wapongte habu Yudeya himongka Kristo Yesuholec wetackelu gagaing, yengela doic fikewec, silicine ingucnehac ngengela inguchac fikeme, ngenge yenge ingucnehac aiibong. Aling gocne ngengele himongkacnidi umac yogo bafuwangeleibong. Silicine ingucnehac Yuda ngic-ngigac yengelacni alingfocngineng yenge umac bafuwaibong.+ 15-16 Yengi hocne Sugucne Yesu nga Wapongte siduc-mimi ngic wehomacebaibong. Israel yengele alingkacni miyac yengi wasecne ainingte nonge Wapongte yowa edocebacaigabeleng. Aime yenge yogo mi ainingte Yuda ngic-ngigac yengi bolenonggeng welockelu weyebic ainolelu ngic-ngigac sasawa lobe holecebacaigaing. Wapong ye yogo nganilu ngageme mi madickecaigac, yenge damengsoc bikicngineng taockeme taoc gagaing. Yuda ngic-ngigac yenge inguc aibong Wapongti yogolec ameine aalicineholec dameng iwahac baduyeledaicte.+
Hatacmac nganicebadaicte
17 Ngic hae-gbafocne, ngengeholec gabeng yebicnubabong hikeibeng, dameng iwa socti sugu hegilecngebaibeng. Nga kwelenonggengtibac miyac. Ilec ailu ngenge hatacmac nganicngebanangte bocyac ainolegac. 18 I yangucte, nonge ngengela hatacmac funogale ngagesilu gaibeng, yogo foinac. Aime naneicne biyachac ngengela funogale dameng bocyac ainelewec. Aime Satangti yefenonggeng hedickeme kpungkeibeng. 19 Sugucne Yesudi kwesilu nongele bolele ailu ngenge nganicngebalu madicne mime wac feicne badabelengte. Nonge gbelong ailu ngenge sil ingucne bacngebagabeleng. Nonge inguc ngagesilu beliyelu wangec gagabeleng.+ 20 Nonge ngengele ngagesilu wac feicne nga belic-belickolec aigabeleng.
+ 2:2 Sale 16:19-24; 17:1-9 + 2:4 Gal 1:10 + 2:9 Sale 20:34 + 2:11-12 Sale 20:31 + 2:13 2Tim 2:13 + 2:14 Sale 17:5 + 2:15-16 Sale 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19 + 2:19 Filp 2:15-16; 4:1; 2Tim 1:4