3
1-2 Ilec ailu nonge kwelenonggengti ngengele angacnubawec, aime nalic mi fudabelengte. Ilec medecnubame ngengele ngagesilu yanguc miibeng, “Nonge sugu Atens taonka ngiyelu, nalic ngic hae-gbanonggeng Timoti salebeng fudaicte.” Inguc milu salebeng fuwec. Timoti ye Wapongte bole-ngicti nongeholec momoc bole balu Kristole Siduc Madicne mime yegengkecaigac. Yedi ngengela fulu ngage-ngagesingka basanangngebalu mibakoloc aingelenale milu salebeng fuwec.+ Umac haicine monic-monic ingucnedi ngengela fikeme, ngic-ngigac gocne kwelenginengti wawedaickale ailu, Wapongti umac ingucne tengkenangte ngagenolewec, ngenge yogo ngagegaing.+ Ngic yengi weyebic ainoledaingte, yogo biyachac ngengeholec galu edocngebaibeng. Aime yogo biyachac fikewec, ngenge yogo ngagegaing. Ilec ailu na inguc gabe kwelenele tapili wame, ngengele ngage-ngagesingte silicine ngagenogale Timoti salebe ngengela fuwec. Aime boletowa ngengela baibeng, yogo Lokwesac Ngicti kwesacngebame noine mikac aidaickale ailu, ngagenogale Timoti salebe ngengela fuwec.
Haic-mesungineng nganinoga
Aime Timoti ye ngengelacni hefaliyelu siducngineng madicne yanguc mime yegengkenolewec, ngenge ngage-ngagesingkolec galu kwelenginengti angac ngagenagucaigaing. Ailu ngenge damengsoc nongele ngagesilu kwele-efec ailu gacaigaing. Aime nonge ngengele haic nganinangte ainolegac, silicine ingucnehac ngengi nongele haic nganinogale aingelecaigac, inguc hocne edocnubawec.+ Ngic hae-gbafocnonggeng, nonge kwele-umac nga doic sugucne ngageebengka ngengele ngage-ngagesingte yowa-siducti nongele kwele basanangkewec.+ I yangucte, ngenge Sugucneholec wetackelu gagangineng sanangne gagaingte ailu nonge gaga gbolicne gagabeleng. Aime nonge ngengele ailu Wapongnonggeng hatacmac mitengkenogale ngagegabeleng. Aime ngengele ailu yele haicka belic-belicka galu beliyebeng madickegac. 10 Aime nonge ngengele haic nganinangte deboc hadengsoc sanangnehac milockelu gagabeleng. Inguc nganilu ngage-ngagesingngineng taockelu sanangkenale baficngebadabelengte.
Wiyac madicne
11 Aime Wapong Mamacnonggeng nga Sugucnenonggeng Yesu yeki yefe bafuwanoleboc nonge ngengela fudabeleng.+ 12 Aime kwelenonggengti angac ngagengelecaigabeleng, silicine yogolecsoc Sugucne Yesu yeuctihac kwele-angacngineng hatacmac taockelu bame sugulengeledaic. Aime kwelenginengti angac ngagenagulu ngic-ngigac nebocine momoc kwelenginengti angac ngageyelelu gadabiyeng. 13 Inguc aibong ye kwelengineng basanangkelu gadaic. Aime Sugucnenonggeng Yesu ye ngic-ngigacfocine yeicne bingec yengeholec kwesidaicte, dameng iwa ngenge gbagbacne nga sowacnengineng mikac galu Wapong Mamacnonggeng yele haicka domadaingte.
+ 3:1-2 Sale 17:15; 16:1-3 + 3:3 2Tim 3:12 + 3:6 Sale 18:5 + 3:7 2Tim 1:4 + 3:11 2Tim 2:16