4
Gaga gbagbacne
Ngic hae-gbafocnonggeng, nonge Sugucne Yesuholec wetackelu yowa yanguc biyac edocngebaibeng, Wapongti nganicngebame madickeningte ngenge yele yefe balaibedabiyeng. Inguc edocngebaibengte, ngenge yogo yanguctihac inguc gagaing. Aime yogodi ngengele hewacka sugulelu sanangkenale ngage-ngagengineng basanangkenogale ung-yowa hatacmac taockelu edocngebagabeleng. Nonge ung-yowa sasawa Sugucne Yesulacni ngagelu edocngebaibeng, yogo ngagegaing. I yangucte, Wapongte ngage-ngage nga angac yogo yanguc fagac, ngenge gaga gbagbacnebenang gadaing. I yangucte, ngenge selo-boic aibaba hegilelu+ socngineng filesoc filesoc madicne damongkelu gbagbacne nga alang-babaholec gadaing.+ Israel yengele alingkacni miyac, yenge Wapong mi ngagelu gaga kosaine yogolec angac sugucnehac ngagelu balaibelu gagaing, ngenge yenge ingucnehac mi aidaing. Ngenge bikickolec ailu ngic hae-gbafocngineng yengele ngawe me ngigac ewalicebadaingkale, socte angacte ailu yengeholec selo-boic aibaba mi aidaing. Sugucne ye bikic ingucnele ngagelu ameine ingucnehac yeledaicte, nonge yogolec sawang-yowa sanangne biyachac milu edocngebaibeng. Wapongti gaga gbagbacne ganangte wacnubawec. Gaga kosaine ganangte mi wacnubawec, miyac.+ Ilec yanguc aigac, ngengelacni monicti yowa yago milu hegilegac, ye ngic yengele yowa mi hegilegac, ye Wapongti Tili Asuine ngelewec, yele yowa hegilegac.+
Kweledi doficnagulu angacnubadaic
Ngenge kweledi angac ngagenaguningte Wapongti yefe yogo biyachac edocngebalu wedungelewec. Ilec ngenge ngic hae-gbafocngineng yenge kweledi angac ngageyeleningte yowa, yogolec monic mi kpungkegaing. Aime nonge yowa yogo hatacmac mi kwelengkedabelengte.+ 10 Foinac, ngengi Masedonia prowins neboc nga nebocka ngic hae-gbafocnonggeng Yesule habu sasawa gagaing, ngenge kwelenginengti yengele angac ngagelu gagaing. Aime aibaba yogodi ngengele hewacka sugulelu yegengkenale sanangne migabeleng. 11 Aime ngenge ulucne galu bolengineng damongkelu ngengungtihac molenginengti bole balu ganingte ngage-ngagengineng sanangne fadaic. Molickelu aibaba ingucnele edocngebaibeng.+ 12 Bole inguc babong ngic-ngigac lobeina gagaing, yengele haicka aibabangineng dondonnedi yengele kwelewa kwefangkeme alang bangeledaingte. Aime molenginengti bole inguc babong ngenge wiyac monicte nalic mi kpungkedaingte.
Kristoholec sasawadi fedabelengte
13 Ngic-ngigac yenge honocmengte wangec gaga yogo mi ngagelu, yenge homac-damengka hii-songgong sugucnehac aicaigaing. Ngic hae-gbafocnonggeng, ngenge kwele-sowac ingucnehac mi aidaing. Ngenge homabong yengela oma wiyac fikedaicte, yogolec fungine ngage-motoningte angacnubame ngagelu migabeleng. 14 I yangucte, Yesu ye homalu gboliyelu fangkewec, yogo noinebenang ngagesingkegabeleng. Ilec ailu ngic-ngigac yenge biyachac Yesu ngagesingkelu homaibong, yenge Wapongti mengocebame Yesuholec kwesidaingte, yogo ngagesingkegabeleng.+ 15 I yangucte, Sugucnele kwesi-kwesi damengka ngic-ngigac gbolicne gagabeleng, nongilengti ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec homaibong, yenge nalic mi molickeyeledabelengte. Yogo Sugucnedi yowa monic inguc miwec yogo balaibelu edocngebagabeleng.+ 16 Sugucne ye dameng iwa yowa tapiliineholec mime, angelo yengele damong monicti wackedaicte. Aime dameng iwahac Wapongte kpeng hiyadaicte. Hiyame Sugucne yeicne honocmengkacni sawawa kwesidaicte. Kwesime ngic-ngigac Kristoholec wetackelu homaibong, yenge molickelu gboliyelu fangkedaingte. 17 Fangkebong ngic-ngigac gbolicne gagabeleng, nongileng yengeholec inguchac kaguwa kwelina fulucnubame, nongileng sasawadi momochac Sugucneholec fedabelengte. Yogolec ailu Sugucneholec gaga-sanang gadabelengte. 18 Ilec ailu ngenge yowa yago edonagulu mibasanang ainagulu gadabiyeng.
+ 4:3 1Tim 5:23; 1Pi 1:16 + 4:4 1Kor 6:13 + 4:7 1Pi 1:15-16 + 4:8 Luk 10:16; 2Kor 1:22 + 4:9 Yoa 13:34 + 4:11 Efs 4:28 + 4:14 Rom 14:9; 1Kor 15:3-4,12 + 4:15 1Kor 15:51-52