5
Kwele-gboli ganoga
1-2  Ngic hae-gbafocnonggeng, hise-baba ngic yengi debocka kwesilu hise babong nongileng kwesi-kwesi damengngineng mi ngagecaigabeleng, silicine ingucnehac Sugucnele damengtowa yogo kwesidaicte. Ngenge ngengungtihac yogo biyac ngagegaing. Yogo ma damengka me ma hadengka fikedaicte, yogolec hibiwa hatacmac nalic mi kwelengkelu ngeledabelengte.+ Aime ngic-ngigac yengi yanguc midaingte, “Kwele-mogung nga damongkolec gagabeleng.” Inguc mibong, dameng iwahac umacti basowalecebanale fikeyeledaicte. Umac yogo ngigac gobeholecti madec banogale dameng mi ngageemewa gado hicaigac, silicine ingucnehac biyacbenang fikeyeledaicte. Fikeyeleme hangoc nalic mi hikedaingte.+
Aime ngic hae-gbafocne, hise-baba ngic kwesime ngenge kwatackecaigaing, silicine ingucnehac dameng yogo kwesime nalic mi kwatackedaingte. I yangucte, ngenge kundungka mi gagaing, miyac. Ngenge sasawadi wenac nga angocte adu-madecfocine, aime nongileng deboc me kundungte aling miyac.+ Ilec gocne gung facaigaing, silicine ingucnehac gung mi fadaing. Nongileng ngage-ngage damongkelu deboc-gboli galu damongnagudabeleng. Aime gung-fafa ngic yenge debocka gung facaigaing. Nga misa sanangne nono yenge debocka misa nolu kwelengineng sifuwecaigac.
Aimebac nongileng wenac agofocine. Ilec ailu ngagenagulu damongnagudabeleng. I yangucte, ngage-ngagesing nga kweledi angac ngagenagulu gaga, yogodi malekunonggeng ingucne holebeng haudaic. Aime wangec galu wasecne ainangte ngagesigabeleng, yogodi aen duunonggeng ingucne aime holelu domadabeleng.+ I yangucte, Wapongti mimocto-mimoctole damengka ameine aalicineholec badunale mi edocnubawec. Ye Sugucnenonggeng Yesu Kristodi bikicte ameine bame wasecne ainangte edocnubawec. 10 Kwesi-kwesi damengina, gocne gbolicne gadabelengte nga gocne biyac homadabelengte, nongileng sasawadi yeholec gbolicne ganangte yedi hocne nongilengte ailu homawec.+ 11 Ilec ailu ngenge yanguctihac yowa edonagulu basanangnagulu baficnagulu gacaigaing, ingucnehac hatacmac taockelu aidaing.
Damongfocngineng nga ngic hae-gbafocngineng
12 Ngic hae-gbafocnonggeng, ngenge yanguc edocngebagabeleng, bole ngic-ngigac yenge ngengele hewacka boletowa balu gagaing, ngenge yenge alang bacebadabiyeng. Yenge Sugucneholec wetackelu damongngebalu sawang-yowa milu gacaigaing. 13 Yenge bole inguc balu gagaingte ailu kwelenginengti yengele angacngebame ngenge yogolec ngagebong feicne aidaic. Ailu ngengileng hewacka kwele-moniyang ainagudabiyeng.
14 Ngic hae-gbafocnonggeng, nonge sawang-yowa milu yanguc edocngebagabeleng, ngic-ngigac oyong gacaigaing, ngenge yenge sawang-yowa edocebadabiyeng. Ailu kwelengineng wawaine gacaigaing, yenge basanangebadabiyeng. Ailu ngic-ngigac gocne sockapec tapili-wawa gacaigaing, yenge baficebadabiyeng. Ailu ngic-ngigac sasawa yengele tatakic mikac ulucne gadabiyeng.+ 15 Sowacnele ameine sowacnehac badungeledaickale, ngenge damongnagulu gadabiyeng. Aime ngenge damengsoc ngengileng hewacka ngic-ngigac sasawa yengeholec aibaba madicne ainogale bole sanangnehac balu gadabiyeng.+
Mimi-madic yowa
16 Ngenge damengsoc belic-belicka gadabiyeng.+ 17 Ailu ngenge damengsoc milockelu gadabiyeng. 18 Aime ngengela wiyac sasawa fikengeledaicte, yogolec Wapong kwele-madic edodabiyeng. Ngenge Kristo Yesuholec wetackegaing. Ilec ailu Wapong ye aibaba yogolec ngageme angacine aicaigac.+
19 Ngenge Tili Asule dac mi hepisickedabiyeng.+ 20 I yangucte, Wapongte siduc-mimi ngic yengele yowa edocngebabong, ngenge yowa yogo ngagebong sowaleme mi hegiledabiyeng. 21 Ngenge yowa yogo sasawa ngagelu ngage-wosaec ailu madicne sugu badabiyeng.+ 22 Ailu ngenge sowacne haicine monic-monic yogo nganilu lobe holedabiyeng.
Sugucnenonggeng kwesidaicte
23 Wapong ye kwele-mogung fileine. Ye gbagbacne gagale pasi bame sugulelu wakengeledaic. I yangucte, Sugucnenonggeng Yesu Kristo kwesidaictewa, asufocngineng nga ilucfocngineng ailu socngineng bucbuchac dondonne nga bikicngineng miyac aingelenale bacngebame gadaing.+ 24 Wapongti wacngebalu bacngebawec, ye yowaine miwec yogo balaibecaigac. Ilec boleine bagacgu bamoctongeledaicte.
25 Ngic hae-gbafocnonggeng, ngenge nongele inguchac ngagesilu milockelu gadabiyeng.+
26 Ngenge Wapongte bingec ailu gagaingte aibabaine balaibelu ngic hae-gbafocnonggeng sasawa molewa babac ainagulu* wenac-madic minagudaing. 27 Ailu ngenge hibi yago ngic hae-gbafocnonggeng sasawa wafeyeledabiyeng, yogo Sugucnele wacka edocngebagabac.
28 Sugucnenonggeng Yesu Kristole kwele-madicti ngengeholec fadaic.
Yogo foinac.
+ 5:1-2 Mat 24:42-43; 2Pi 3:10; Miye 3:3 + 5:3 Mat 24:39; Luk 21:34-35 + 5:5 Rom 13:12 + 5:8 Yes 59:17; Efs 6:14,17 + 5:10 Rom 14:8-9; 1Tim 4:14 + 5:14 2Tim 3:6,11 + 5:15 Rom 12:17; 1Pi 3:9 + 5:16 Filp 4:4 + 5:18 Efs 5:20 + 5:19 Efs 4:30 + 5:21 1Yoa 4:1 + 5:23 2Tim 3:3 + 5:25 Kol 4:3; 2Tim 3:1 * 5:26 Polle damengka yenge molewa babac ainogale bafaliyelu yanguc kwelengkewec, “muducnagudaing.”