Poldi
Tesalonika
Habu Yengele Hibi Monic Hatacmac Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Tesalonika yogo taon sugucne monic Masedonia himongka kiwec mecina fawec. Poldi Tesalonika hikelu Yesule Siduc edocebalu weduyelewec. Weduyeleme Yuda ngic-ngigac gocne nga Israel yengele alingkacni miyac, yengelacni homacnedi yowaine ngagesingkeibong. Aime Yuda ngic-ngigac micne gocne yengi hasowac ailu welu yebiyebong hikewec (Salecebaicne 17:1-14).
Hikelu lolickelu Korin taonka hikelu gawec. Pol ye ngageme Tesalonika ngic-ngigac gocne yenge ngage-ngage kwesacine yanguc ngageibong, Yesu biyac kwesidaicte, inguc milu hangocebawec. Ilec ailu yenge bole mi balu moc ngiyelu gaibong. Yesu homackacni gboliyelu honocmengka feme hifa 20 ngama ingucne motome, Poldi hibi yago kwelengkelu saleme hikewec. Gocne yengi yanguc ngagegaing, hibi yago Tesalonika yengela kwelengkeme alecine yaeckang aiwec. Nga gocne yengi yanguc ngagegaing, hibi yago molickelu lome hikewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–2 Wenac-madic yowa
1:3–12 Sugucnele ailu doicka fegaing, yogodi madicne aigac
2:1–17 Wapongte ngaba ngic nga Yesule kwesi-kwesi dameng
3:1–15 Ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec, yenge aibaba madicne aidaing
3:16–18 Wenac-madic yowa nga yowa moto-motoine
1
Hibile molic-molic yowa
Yesule habu Tesalonika taonka galu Wapong Mamacnonggeng nga Sugucne Yesu Kristoholec wetackelu gagaing, ngengele hibi yago Pol, Sailas nga Timoti, nongi logabeleng.
Wapong Mamac nga Sugucne Yesu Kristo, yekele kwele-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela fadaic.+
Yesule habu yengele milockedaing
Ngic hae-gbafocnonggeng, ngenge sasawadi ngic hae-gbafocngineng yenge kweledi filesoc angac ngageyelelu gagaing, aibaba yogodi ngengele hewacka sugulelu sanangkegac. Ailu ngenge ngage-ngagesingngineng sugulegac. Ilec ailu nonge ngengele ailu damengsoc Wapong kwele-madic edodabeleng. Aime mimiloc yogodi madickegac. Ngabafocngineng yengi weyebic aingelebong, ngenge doic ngagelu ulucne galu ngage-ngagesingngineng mi wickebong wawec. Yogo nganilu ngengele ngagebeng feicne aigac. Ilec ailu Wapongte habu falegaing, yengela siduc yogo edocebalu wacngineng bafegabeleng.+
Damengtowa
Ngenge Wapongte ngani-damongte ailu doic ngagecaigaing. Wapongti doicngineng yogo nganilu kweleine madickeme ngenge Wapongte ngani-damongte aling wacngebadaicte. Nga ngabafocngineng yenge sowacnengineng mimoctodaicte, yogodi hocne yele pasi dondonne edalicnubagac. Wapong ye pasi dondonnele fileine. Ilec ngic doicka locngebacaigaing, yenge yedi ameine baduyelelu doicka ingucnehac locebadaicte.+ Aime ngenge nga nonge momochac doicka gagabeleng, iwa doicnonggeng bame mogungkedaicte. Aime Sugucne Yesu ye angelofocine tapilinginengkolec, yengeholec honocmengkacni kwesilu yegengkedaingte, dameng iwa inguc fikedaicte.+ Ye dac-ubilangineholecti kwesilu ngic Wapong mi ngagecaigaing, nga Sugucnenonggeng Yesule Siduc Madicnele yowa mi balaibecaigaing, yenge bikicnginengte ameine baduyeledaicte.+ Baduyeledaicte yogo yenge Sugucnele haickacni nga tapiliine ailu hibi-angocine iwacni baicebalu doic moto-motoine mikac iwa basowalecebadaicte.+ 10 Kwesi-kwesi dameng iwahac ngic-ngigacfocine Wapongte bingec gagaing, yenge wacine bafedaingte. Ailu ngic-ngigac ngage-ngagesingkolec yenge sasawadi ye nganilu mitengkedaingte. Aime ngenge edocngebalu mibeng yegengkeme ngagesingkeibongte ailu, ngenge yogo hocne aidaingte.+
11 Ilec ailu nonge ngengele ngagesilu damengsoc yanguc milockelu gagabeleng, Wapongnonggengti wacngebawec, ye nganicngebalu kweleine madickedaic. Aime ngenge ye ngagesingkelu boleinele angac bafuwalu aibaba madicne balu bolengineng tapiliineholec bagacgubong motodaic.+ 12 Ngenge inguc aibong ngic-ngigac yengi ngengele ailu Sugucnenonggeng Yesu wacine bafedaing, aime yedi ngenge inguchac wacngineng bafedaic. Yogo Wapongnonggeng nga Sugucne Yesu Kristo yekele kwele-madicte ailu inguc fikedaicte.
+ 1:2 Rom 1:7 + 1:4 2Kor 7:4; 2Tim 2:19 + 1:6 Rom 12:19 + 1:7 1Tim 3:13 + 1:8 Yes 66:15 + 1:9 Yes 2:10 + 1:10 Kol 3:4 + 1:11 Kol 1:9; 1Tim 1:2-3