2
Yesule kwesi-kwesi dameng
Ngic hae-gbafocnonggeng, Sugucnenonggeng Yesu Kristole kwesi-kwesi damengka yeholec ganangte kpaducnubadaicte, yogolec yowa monic yanguc edocngebabeng ngagening. Ngic gocne yenge Sugucnele kwesi-kwesi dameng yogo biyac kwesiwec micaigaing. Aime gocne yengi nongele micka lolu yanguc micaigaing, “Yowa monic nongilang kwesigac, me hibi monic nongilang kwesigac, me monicti Asulacni yowa balu migac.” Ngenge yowa ingucne ngagedaingtewa, kwatackelu tapilingineng mi wadaic.
Monicti lokwesacka yowa haicine monic-monic ingucne edocngebame ngenge yele yowa mi ngagedaing. I yangucte, Sugucnele dameng yogo mi kwesidaicte iwa ngic-ngigac yenge Wapong lobe holecnolu ngaba aicnodaingte. Inguc aibong yefe-yowa wewe ngic monicti yegena fikelu yegengkedaicte. Inguc yegengkeme lobewa Sugucne kwesidaicte. Aime Wapongti lobewa ngic yogo dac-sanangka wickedaicte.+ Ailu Sugucne mi kwesiyemewa ngic yedi Wapong nga siduc-gbong ailu oma wiyac ngic-ngigac yengi alang bayelelu milockeyelecaigaing, yogo sasawa baicebalu yeuctihac feicne aiyeledaicte. Inguc ailu ye Wapongte Ibu-macka felu iwa ngiyelu yeicnele yanguc midaicte, “Na hocne Wapong.”+ Na ngengeholec galu yogo biyachac edocngebaiba. Ngenge yogo biyachac ngigecngebawec, me? Dameng yanguctihac ngic yogo mi fikelu yegengkenale aka fagac, ngenge yogo ngagegaing. Ilec ailu ye damengngina kwesilu yegena domadaicte.
Aime yefe-yowa wewele ngage-ngage sangkeicnele aibaba, yogodi boleine biyac balu gagac. Aime monic ye yogo fikenale aka holelu gagac, ye baickemebac, yefe-yowa wewele ngic yegena fikedaicte. Fikelu yegengkeme, Sugucne Yesudi kwesilu mic-asuinedi basowalelu tapili angocinedi baickeme miyac aidaicte.+ Ngic yogo ye Satangti bafuwame gadaicte. Ye ngic-ngigac kwesac aiyelenale tapiliine sasawa nga pasile maaine ailu pasi mi ngani-nganiine kwesacineholec edalicebadaicte.+ 10 Ailu kwesac-aibaba sowacne sasawa yogoholec ngic-ngigac dac-sanangte yefewa haugaing, yenge mengocebalu kwesacebadaicte. Yenge yowa noine yogolec kweledi mi angacebadaicte. Ilec ailu wasecne nalic mi aidaingte.
11 Ilec ailu Wapongti kwele basifucte tapili yengela lome kwesac yogo ngagesingkedaingte. 12 Ngic-ngigac sasawa yogo yenge yowa noine mi ngagesingkelu angacka aibaba kosaine balaibelu gacaigaing. Inguc gabong Wapongti bikicte ameine mime motoyeledaicte.
Sugucnedi bawosaecngebawec
13 Sugucnele kwele-angac alingfocine nga ngic hae-gbafocnonggeng, Tili Asuinedi gbagbacne gagawa basugulecngebame, ngenge yowa noine ngagesingkeibong. Yefe yogowa Wapongti bamadicngebame wasecne ainingte wiyac sasawa mi fikeemewa biyac bawosaecngebawec. Ilec ailu nonge ngengele ailu damengsoc Wapong kwele-madic edodabeleng.+ 14 Aime nonge Siduc Madicne edocngebabeng ngenge yogo ngagelu yowa noine balu wasecne ainingte Wapongti wacngebawec. Inguc ailu ngenge Sugucnenonggeng Yesu Kristole wac feicne badaingte.
15 Ngic hae-gbafocnonggeng, ilec ailu yanguc aigac, nonge yowa micka nga hibiwa edocngebalu wedungeleibeng, ngenge yefe iwa sanangne balu domadabiyeng. 16-17 Wapong Mamacnonggeng yedi hocne kwele-angacka kwele-madicinele ailu madicneinele wangec gaibong, yogo nolelu kwelenonggeng moto-motoine mikac basanangkenolelu gagac. Ye nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo yeki yowa madicne nga bolenginec sasawa yogolec kwelina ngage-ngagengineng yeuckelu kwelengineng basanangkedabiyec.
+ 2:3 1Tim 4:1; 1Yoa 2:18; 4:3 + 2:4 Dan 11:36; Esek 28:2 + 2:8 Yes 11:4; Miye 19:15 + 2:9 Miye 13:11-13 + 2:13 2Tim 1:3; Efs 1:4