Hibru
Yengele Hibi
Mimi-yegeng yowa
Hibi yago Yuda ngic-ngigac yengele kwelengkeyelewec. Yuda ngic-ngigac yengele yowa wacine nga wacngineng esecne yogo Hibru wackeibong. Ngic kwelengkewec, wacine mi ngagegabeleng. Ye Yuda ngic monic Yesu ngagesingkewec.
Dameng iwa Yuda ngic-ngigac gocne yenge Yesu ngagesingkeibong. Ngagesingkelu doic ngagebong weyebic aiyelelu basowalecebaibong. Basowalecebabong Yesule gaga yogo hegilelu yefe-yowa esecne hatac balaibenogale ngagesiibong. Inguc ngagesibong ye Yesule fungine kwelengkeyelelu kwelengineng basanangkeyelewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–3 Kristodi Wapongte yowa mime yegengkegac
1:4—2:18 Kristodi angelo ewaligac
3:1—4:13 Kristodi Moses nga Yosuwa ewalicepagac
4:14—7:28 Kristodi depec-baba ngic ewaligac
8:1—9:28 Kristole dodofic gbolicnedi dodofic esecne ewaligac
10:1–39 Kristole depecti depec esecne ewaligac
11:1—12:29 Ngage-ngagesingti sugu bamadicebalu gagac
13:1–25 Aibaba madicne nga wenac-madic yowa
1
Madec ye wiyac sasawale Sugucne
Esecnebenang Wapongti yowaine siduc-mimi ngicfocine yengele micka lowec. Yogo dameng bocyac yefe haicine monic-monicka weduyelewec. Yowa yogo yengi ngambofocnonggeng yenge edocebalu gaibong. Aime yanguctihac dameng moto-motoina gagabelengka, ye yowaine Madecinele micka lome yedi yowa edocnubawec. Himongka nga sawawa ailu honocmengka wiyac sasawa fagac, yogo Wapong Madecinele molewa lome yeholec bafuwaiboc. Aime mole-damocinele wiyac sasawa yogo Madecinedi banale micnowec.+ Aime Madec ye yeuctihac Wapongte tapili nga hibi-angoc. Ailu yeke silicnginec moniyang aigaic. Aime Madec ye yowaine tapiliineholec ailu yowa yogodi wiyac sasawa himongka nga sawawa ailu honocmengka fayackegac, yogo bafuwayackewec fagac. Ailu ye ngic-ngigac sasawa nongileng bikic suweyackelu bole bamoctolu honocmengka Ngictau tapiliineholec yele foleinapec iwa fewec ngiyegac.+
Angelo yengele Sugucnengineng
Madec ye angelo sasawa yengele sugucnengineng. Ailu ye wac sugucnehac mole-damocte alingka bawec, wacine yogodi angelo yengele wac sasawa ewalicebagac.+ Aime Wapongti angelo monic yanguc mi edocebawec,
“Na yakumac mibe yegengkeme edocgugabac, ga nale Madec nga na gale Mamac.” (Mige 2:7)
Ailu ye angelo monicte ngagelu yanguc mi miwec,
“Na yele Mamac, aime yedi nale Madec aidaicte.” (2Sm 7:14; 1Ngt 17:13) +
Ailu ye molic-molic Madecine himongtowa yagowa ganale mengockelu kwesiwec, dameng iwa yanguc miwec,
“Wapongte angelo sasawa yenge ketadi holecnolu afeedabiyeng.” (Yef 32:43) +
Ailu angelo yengelebac yanguc miwec,
“Ye angelofocine bole-yowa edocebalu gbelong ingucne salecebame yengi dac-ubilang ingucne yowaine balu hikelu ye kwelec kwecnodaingte.” (Mige 104:4)
Ailu Madecinele ngagelu yanguc miwec,
“Wapong, gale ngictau bole yogo moto-motoine mikac fafeginowagac. Ailu ngictau tapiligonele wacine yogo pasi dondonne.
Ga ngic-ngigac yengele gaga dondonnele angacgucaigac. Nga yefe-yowa wecaigaing, yogobac kwelegonedi hegilecaigic. Ilec ailu na Waponggonedi, gale Wapong milu ga bawosaecgugac. Ailu belic-belicte helocti hosocgume gale belic-belic yogodi agofocgone yengele ewaligac.” (Mige 45:6-7)
10 Ailu Wapong Mamac ye hatacmac Madecinele yanguc miwec,
“Oc, Sugucne, molickelu himongte kwesing loing. Ailu sawawa wiyac fayackegac, ga yogo sasawa molegonedi bafuwayackeing.
11 Yenge miyac aiyackedaingte nga gabac gagidamecte. Yenge sasawadi ngakpi ingucne lokeyackelu miyac aidaingte.
12 Gagi honocmengka wiyac fagaing, yenge ngakpi ingucne weducebadamecte. Ailu ngic-ngigac yengi ngakpi-kpoluc baickelu gbolicne holecaigaing, ga yogo ingucnehac esecne baicebalu gbolicne lodamecte. Ailu ga damengsoc silic moniyang ingucnehac gadamecte. Aime gale hifa-dameng yogo moto-motoine mikac.” (Mige 102:25-27)
13 Aime Wapongti angelo monic yanguc mi edowec,
“Ga folenapec ngiyeengka ngabafocgone yenge higegone bageina locebabe ngiyedaingte.” (Mige 110:1)
14 Angelo sasawa yenge asu ailu bole balu gagaing. Aime ngic-ngigac bikicte ameine bame mole-damocine baningte wangec gagaing, angelo yengi yogo yengele kwelec kwenogale Wapongti salecebacaigac.+
+ 1:2 Yoa 1:3 + 1:3 Sale 2:33-34; Kol 1:20; Hib 8:1 + 1:4 Filp 2:9 + 1:5 Sale 13:33 + 1:6 Rom 8:29 + 1:14 Mige 34:7; 91:11