2
Wapongte yowa lobe mi holenoga
Ilec ailu yefe lilolu gadabelengtewa, yowa sasawa yogo ngage-motolu balu gadabeleng. Mosesle damengka angelodi ye yowa edoibong, yogo sanangnehac loicne fawec. Inguc fame Israel ngic-ngigac yenge yowa yogo hegileibong ailu mi balaibebong, yenge bikicnginengte silicina ameine dondonne baibong.+ 3-4 Aime Sugucnedi hatacmac bikicte ameine banale tapiliine feicnebenang edocebawec. Yedi molickeme yowaine ngageibong, yengi yogolec yowa mibasanang ailu edocnubaibong. Aime Wapong yeuctihac yowaine basanangkeme ngagesingkeningte pasi damuineholec nga pasi mi ngani-nganiine ailu pasi bibiineholec bawec. Balu angacine balaibelu Tili Asule kwele-efecte tapili nolelu gawec. Ye inguc aiwecte nongileng bikicte ameine banale yowa hegiledabelengtewa, wiyac yogolec ameinele hangoc nalic mi hikedabelengte.+
Yesu ye feicnetowanonggeng
Himongtowa himong gbolicne fikenale yowaine micaigabeleng, yogo angelo yengele bagewa mi loicne. Aime hibiwa yowa monic yanguc biyachac miwec,
“Gagi himongka ngic-ngigacfocgone gabong ngagesicebacaigic. Aime yenge waweweine gabong sifu madicne damongebacaigic. Dameng bangkacnemac angelo yengele wamicne ainogale gagi locebaengka gaibong. Ailu yenge alang-baba nga wac feicneholec gagale duu ingucne holeyeleing. Aime Wapongti wiyac sasawa yele higeinele bagewa loyackewec.” (Mige 8:4-6)
Yedi wiyac sasawa yogo yele higeinele bagewa bucbuchac lome damongebaibong. Aime yanguctihac wiyac ngani-damongte pasi yogo mi fikeme nganigabeleng. Aime nongileng Yesu nganilu yanguc ngagegabeleng, Wapongti pasi bame Yesu ye dameng bangkacnemac angelo yengele wamicne gawec. Game Wapongti kwele-madic ainolewecte Yesu ye ngic-ngigac sasawa nongileng amenonggeng balu doic ngagelu homawec. Ilec ye tapili nga wac feicne ailu alang balu gacaigac.+ 10 Wapongti wiyac sasawa bafuwayackewec aime ye yogolec fileine. Ailu ye adu-madecfocine bocyac mengocebame wac feicneholec ainingte bikicte ameine banale molic-molic ngic doicka lowec. Lome ye yeicne socti doic ngagelu boleine bamoctome gagaine bucbuchac madicne aiwec. Yedi inguc aiwecte Wapong adu-madecfocine yenge wac feicne yogowa nalic gadaingte. 11 Yesudi gbagbacne gagale suwe-suwe bole balu gagac. Aime ngic-ngigac gbagbacne gagale suwecebame gagaing, ye nga yengileng gbagbacne ailu aling moniyang gagaing. Ilec ailu ye yeicne kwa-gbafocine minogale mi gameedaicte.+ 12 Ye yanguc migac,
“Na gale wac sugu ngic hae-gbafocne edocebalu mibe yegengkeyeledaicte. Ailu habu hewacnginang domalu mitenggudacte.” (Mige 22:22)
13 Ailu hatacmac yanguc migac,
“Na yele yowa balaibedacte.” (Yes 8:17)
Ailu hatacmac migac,
“Ngagegaing, Wapongti adu-madec nelewec, yenge naholec yagowa gagabeleng.” (Yes 8:18)
14 Aime Aleng Sugucnengineng ye homacte tapili bacaigac. Aime Yesudi ye nga homac basowalecepanale homawec. Wapong adu-madecfocine nongileng soc-biucnonggengkolec, aime ye silic ingucnehac soc-biuckolec aiwec. Inguc aiwecte ailu Aleng Sugucnengineng basowalewec.+ 15 Aime nongileng gaganonggeng bucbuchac homacte hangocnubame muc ingucne bacnubacaigac. Aime ye soc-biuckolec aiwecte ailu nongileng homacte hangoc yogolec muckacni lukecnubawec. 16 Foinacbenang, ye Abraham ngambofocine nongileng baficnubalu gagac. Ye angelo inguc mi baficebacaigac, miyac. 17 Ye bikicte amenonggeng banogale ailu wiyac sasawa ngageme gbafocine nongileng silicbenang ailu monic mi lilowec. Ye inguc ailu ngic-ngigac nongileng kwele-sowac aiwec. Ailu bole-yowa balaibelu Wapongte haicka ngic-ngigac nongileng depec-baba ngic yengele damong sugucne aiwec domagac. 18 Ye yeicne lokwesacka felu doic ngagewec. Ilec ye ngic-ngigac lokwesacka fecaigaing, yenge baficebanogale aicaigac.
+ 2:2 Gal 3:19 + 2:3-4 Mrk 16:20; 1Kor 12:4,11; Hib 10:29; 12:25 + 2:9 Filp 2:8-9 + 2:11 Mat 25:40 + 2:14 1Yoa 3:8; Miye 12:10