10
Tapiliine faginowagac
Wiyac madicne lobewa kwesidaicte, Wapongte yefe-yowa yogo wiyac yogolec sosocine aigac, yogodi wiyac noine mi aigac. Inguc aime ngic yenge hifane hifane Wapong afeelu kwelec kweningte yele emewa kwesilu depecngineng silicine moniyang sugu lolu gaibong. Aime yogodi yefe-yowale tapiliwa yenge sasawa nalic mi bamadicebadaicte. Yefe-yowadi yenge sasawa bamadicebadecka midec, yengele depec lolo yogo biyachac miyac aidecka. Ailu bikicngineng biyachac miyac aime yenge kwele ngage-ngagengineng gbagbacne galu bikicnginengte umacte ailu hatacmac mi gameebadec. 3-4 I yangucte, bulumaka ngicne nga noning ngicnele sacti bikic baic-baictesoc mi aigac, miyacbenang. Yogolec ailu depecte hasoc hole-holele aibaba yogodi hifasoc bikicngineng hole-gboliyeme ngagesilu gaibong.+
Ilec ailu Kristodi himongka walu yogolec ngagesilu Wapong yanguc edowec,
“Ga kwele-madicte ibu nga bikicte depec haicine monic-monic, yogolec mi aigelelu gawec. Gabac himong-soc monic bamockelu noleing. Aime ngic-ngigac yenge lama-bulumaka bucbuchac bikicnginengte depec balu dacka lobong lobecaigac, depec yogo yekele mi angacgudaicte. Inguc aime yanguc miiba, ‘Wapong, ngagegic, na gale angac balaibenogale kwesiiba ailu hibi kpadidiweicnele kwelina nale aibabale kwelengkeicne fagac.’ ” (Mige 40:6-8)
Hasocte depec sasawa yogo Wapongte yefe-yowa balaibelu locaigaing. Aime Sugucnedibac yowa yanguc miwec, “Kwele-madicte ibu nga bikicte depec haicine monic-monic nga lama-bulumaka bucbuchac bikicnginengte ailu dacka lobecaigac, yogolec mi aigeledaicte. Ailu yogolec mi angacgudaicte.” Inguc milu yanguc miwec, “Ngagegic, na gale angac balaibenogale kwesiiba.” Inguc milu yedi yefe gbolicne basanangkenogale yefe esecne yogo baickeme moc fawec. 10  Yesu Kristodi nongilengte ngagelu angac yogo balaibelu socine bahikelu dameng moniyang sugu depec lome yefe iwa gbagbacne aiibeng gagabeleng.+ 11  Depec-baba ngic yenge hadengsoc domalu depec-babale bolengineng bacaigaing. Ailu yenge depecte silicine yogohac damengsoc damengsoc bacaigaing, yogodi ngic-ngigac bikicngineng baic-baictesoc mi aigac.+ 12 Aime depec-baba ngicnonggeng Kristodi bikic baickenale depec moniyang sugu tapiliine moto-motoine mikac, yogo Wapongte foleinapec lome ngiyegac. 13 Aime Wapongti ngabafocine yele higeinele bagewa locebadaicte, ye yogolec wangec ngiyegac.+ 14 Yedi depec moniyang sugu lome ngic-ngigac sasawa bamadicebame yenge gaga gbagbacne moto-motoine mikac bame gaginowagaing.
15 Aime Tili Asudi inguchac mibasanang ailu yanguc edocnubawec,
16 “Sugucnedi yanguc migac, ‘Na lobewa dodofic gbolicne ngic-ngigacfocne yengeholec badacte, yogolec silicine yanguc. Yefe-yowane yogo ngic-ngigac yengele ngage-ngagewa lolu, hibine yogo kwelenginangbenang kwelengkedacte.+ 17 Ailu bikicngineng nga yefe-yowa wewengineng yogo sasawa hegiledacte. Ailu hatacmac mi ngagesidacte.’ ” (Yer 31:33-34)
18 Aime Sugucnedi bikicnonggeng hegileme miyac aiwecte, bikic baic-baicte depecte bole yogo hatacmac mi banoga.
Ngage-ngagesingkolec nalic fenoga
19-20  Ngic hae-gbafocnonggeng, Yesu yeicne sacte tapiliwa nongileng hangoc mikac galu kpoluc nu falockelu Kweline Gbagbacnebenang iwa nalic fedabelengte. Yedi yefe gbolicne nga gagaineholec laliyenolewec. Ilec ailu kpoluc nuwa yefe hikegabeleng, yogo yeicne socti yefe yogo hocne nolewec.+ 21 Depec-baba ngic feicnetowanginengti Wapong golowacfocine damongnubalu gagac. 22 Aime nongileng molickelu kwele ngage-ngagenonggeng gameineholec ailu mi madickecaigac. Aime yedi yogo wickeme kpaluwacnubame gbagbacne fagac. Aime socnonggeng misa gbagbacnedi suweme gbagbacne aiibeng. Ilec ailu nongileng kwelenonggeng noine yogodi gaganonggeng wosae-benangkeme ye bucbuchac ngagesingkelu Wapongte emewa hikedabeleng.+ 23 Sugucne mole-damoc nolenale yowa mipangkewec, ye yowaine yogo balaibedaicte. Aime yogo nongilang fikenale wangec galu mibeng yegengkegac, yogo sanangne balu gadabeleng. 24 Aime kwele-angac nga aibaba madicne ainangte nongileng ngani-damong aiyelelu basanangebalu gadabeleng. 25 Ngic-ngigac gocne yenge kpaduckeningte hegilecaigaing, yogo mi aidaing. Damengtowa bangkalegac, ngenge yogo biyac ngagegaingte basanangebalu gadabeleng.+
Sugucne hegiledaingkale damongnagudabiyeng
26 Nongileng yowa noinele ngage-ngage balu ngage-motolubac bikicte aibaba hatacmac angacnubame balu gadabelengte, me? Entacka inguc aidabelengtewa, nongileng bikicte ailu depec monic hatacmac nalic mi lodaicte.+ 27 Umactowanonggeng hangocineholec yogo Wapongte ngabale wowosae damengka dactowa monicti lobelu basowalenale wangecnonggeng fagac.+
28 Monicti Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, yogo weme, ngic yaeckang me habackang yenge yogo nganilu yowawa lobong, ye kwele-sowac mikac wehomalu gaibong.+ 29 Aime dodoficte sacti ngic monic biyachac suweme gbagbacne aiwec, ye lobewa sac yogo ngageme wiyac omane aiwec. Aime Wapongte Madecte feiwa nolac edelu kwele-madicte Asu misowaledaictewa, yela ameine efecne mi fikecnodaicte, yogo ngagegaing.+ 30 Aime
“Sowacnele ameine badu-badu, yogo nale bole. Aime na ngic-ngigac bikicnginengte ameine baduyeledacte.” (Yef 32:35)
Sugucnedi yowa inguc miwec, yogo ngagegabeleng. Ailu ye hatacmac yanguc miwec,
“Sugucnedi ngic-ngigacfocine wosaecebalu yowangineng midaicte.” (Yef 32:36; Mige 135:14) +
31 Wapong gagaineholecte molewa fenoga, yogo hangocineholec nga umacineholecbenang.
Sanangkelu gadabeleng
32 Ngenge molickelu Yesule angoc baibong, dameng iwa Siduc Madicnele ailu boletowa balu doic ngageibong, yogo mi ngigecngebadaic. 33 Ailu ngic yengi dameng gocna ngic-ngigac yengele haicka locngebalu midelec nga yowa gameineholec ailu weyebic aingeleibong. Aime dameng gocna ngaba yengi ngengele agofocngineng inguc aiyelebong, ngengi ago aiyelelu yengeholec domaibong. 34 Ngenge muc-macka ngic yengeholec momochac doic ngageibong. Aime ngic yengi gocne ngengelacni muc-macka locebaibong. Ailu ngaba gocne yengi ngengelacni moneng-mafangineng hise baibong. Inguc aibong ngenge beliyelu yanguc ngageibong, moneng-mafanonggeng faginowagac yogodi himongtowa yagolec moneng-mafa ewaliyackegac.+ 35 Ilec ngenge hangoc mikac gadabiyeng. Gacgu aibaba yogolec fuline sugucnehac bafuwadaingte. 36 Ngenge tatakic mikac gadaingtewabac, madickedaicte. Yogodi baficngebame ngenge Wapongte yowa balaibelu mole-damocngineng mipangkewec, yogo badaingte.
37 Aime dameng bangkacnemac fagac, yogo motome,
“Ngic kwesinale miwec, ye dameng monic mi wickedaicte, miyac. Ye biyacbenang kwesidaicte. 38 Ngic-ngigacfocne dondonne gagaing, ngenge ngage-ngagesingkolec gaginowagaing. Aime ngengelacni monicti lobe holecnudaictewa, nani yele ngagebe mi madickedaicte.” (Hab 2:3-4)
39 Nongileng ye lobe holecnolu sowalenangte aling miyac. Ngage-ngagesingkolec galu gbelong ailu asunonggengkolec gaga-sanangka fedabelengte.
+ 10:3-4 Hib 9:13 + 10:10 Hib 9:12 + 10:11 Wah 29:38 + 10:13 Mige 110:1 + 10:16 Hib 8:10 + 10:19-20 Mat 27:51; Hib 4:16 + 10:22 Dep 8:30; Esek 36:25; Efs 5:26 + 10:25 Hib 3:13 + 10:26 Hib 6:4-8 + 10:27 Yes 26:11 + 10:28 Yef 17:6; 19:15 + 10:29 Wah 24:8 + 10:30 Yef 32:25-36 + 10:34 Mat 6:20; 19:29