9
Kpoluc-fale kweline
Dodofic molickelu kwesiwec, yogolec afec-afec yowaine nga yefe-yowaine fawec. Aime kpoluc-fale gbagbacne himongka yawa fawechac.+ Aime kpoluc-fale kweline molic-molic fawec, yogolec wacine Kweline Gbagbacne. Aime kweline molic-molic iwa hifa higeineholec domalu gawec. Ailu tebo monic domawecka bret Wapongte bingec feina loicne ngiyelu gawec. Aime kpoluc monic hewacina domawec, nebocina kweline monic fawec, kweline yogo wacine Gbagbacnebenang.+ Iwa hasoc hoine madicne lobe-lobele alata goldi baicne nga dodoficte katapa domaiboc. Dodoficte katapa yogo goldi lolu bakatackeicne. Ailu yogolec kwelina hebec goldi baicne mana nosingkolec lobong ngiyelu gawec. Aronte yasu gidecine weicne nga dodoficte posa-tafe iwa inguchac lobong ngiyelu gawec.+ Katapa yogolec feina angelo ilucine ingucne wiyac monic yeke Wapongte tapili nga hibi-angoc edaliiboc. Ailu kwenggelengnginecti tapaina hedickelu someckelu domalu gaiboc. Wapongti iwa hocne bikicnginengte ameine hegilelu gawec. Aime kpoluc-fale nga wiyac sasawa kwelina fagac yogolec yakumac yowa homacne yanguctihac mi midacte.+
Yenge kpoluc-fale ngani-nganiine inguc balu gabong depec-baba ngic yenge mac kweline molic-molic iwa felu afeelu kwelec kwecnolu gaibong.+ Aime depec-baba ngic yengele damong sugucne yedi sugu mac kweline monic iwa hifasoc alecine moniyang sugu felu gawec. Ailu ye moc mi felu gawec, miyac. Ye damengsoc sac balu felu yeicne bikic nga ngic-ngigac yenge bikic fungine mi ngagelu moc kosa balu gaibong. Yogolec ailu ibu lonogale bafelu gaibong.+ Aime dameng iwa Tili Asudi yanguc edalicnubagac. Kpoluc-falele aibabaine faemewa Kweline Gbagbacnebenang iwa ngic-ngigac yengi feningte yefeine monic mi fikelu yegengkedaicte. Ngic-ngigac yanguctihac afeelu kwelec kwekwe gagaing, yenge yogolec sosocine ingucne aigac. Yenge Wapongte kwele-madicte ibu nga bikicte hasocte depec bafelu locaigaing. Aime yogodi yengele kwele ngage-ngagengineng sasawa bucbuchac nalic mi suweyeledaicte.+ 10 Aime bole yogo nosing misa nolu nga suwe-suwele aibaba haicine monic-monic yogo socte bole sugu bacaigaing. Wapongti yefe-yowa yogo yeleme, yenge yogo balaibelu gacgubong gaga gbolicne monicte dameng kwesiwec.
Kristo ye depec-baba ngic yengele damong sugucne
11 Aime Kristo ye biyachac kwesilu wiyac sasawa madicne yawa fagac, yogolec depec-baba ngic yengele damong sugucne aiwec. Inguc ailu kpoluc-fale monic madicnebenang moledi mi baicne ailu himongkacni wiyac monicti mi baicnedi domawec. Yogo sugucne nga madicne ailu esecne ewali-benangkegac. 12 Kristo ye noning ngicne me bulumaka madecinele sac balu mi fewec, miyac. Ye yeicne sacti dameng moniyang sugu ibu balu Kweline Gbagbacnebenang, iwa fewec. Felu yeicne sacti fulinonggeng bawec, sac yogodi fafa-sanang faginowagac. 13 Ngic-ngigac yenge Wapongte haicka wonongkolec aibong depec-baba ngic yengi noning me bulumaka ngicne yengele sac nga bulumaka ngigacne madec mi baicne dacti lobecebame defe ailu gaibong. Aime sac nga defe yogo balu ngic-ngigac wonongnginengkolec yengele feinginang wickebong kpaluwacebalu gawec. Kpaluwacebame motome ngic-ngigac yenge Wapongte haicka sockapec gbagbacne ailu gaibong. Ilec ailu yanguc ngagedaing,+ 14  Kristo ye gaga-sanangte Tili Asuholec domalu yeicne dondonne ailu gagaine depec ingucne Wapongta loyackewec. Yele sacti bulumaka nga sic sacngineng sasawa ewaligac. Yogodi kwele ngage-ngagenonggeng suweyackeme homacte aibabanonggeng sowacne miyac aime Wapong gagaineholec afeelu kwelec kwecnodabelengte.+
15 Kristo yeicne gagaine loyackelu homalu fulinonggeng balu dodofic esecne yogolec bagewacni baicnubawec. Baicnubame nongileng dodofic esecne yogolec yefe-yowa hegileibeng. Kristo ye dodofic gbolicnele ngic nga Wapong nongileng ngic hewacnonggeng aiwec. Wapongti mipangkeme ngic-ngigac wacnubalu gagac, nongileng gaga-sanangte mole-damoc yogo banangte Kristodi inguc aiwec. 16 Mole-damocte hibi monic fadaictewa, yanguc ainoga, fileine ye homame yogo mibong yegengkedaicte. 17 Fileine ye gbolicne gaemewa mole-damocte hibi kwelengkeicne yogo moc fadaicte. Nga fileinedi homadaictewabac, mole-damocte hibi yogo sanangkedaicte.
18 Ilec ailu dodofic esecne yogo sacti basanangkewec. 19 Aime Mosesdi ung-yowa yefe-yowawa fagac, yogo sasawa ngic-ngigac milu edocebame motome, bulumaka madecine nga noning ngicne sacngineng balu misaholec lalickewec. Lalickelu lama dowecine sasacne hisop yoc hekengineholec* balu sacka kpomuluckewec. Kpomuluckelu yogodi hibi kpadidiweicne ailu ngic-ngigac sasawa feinginang wickeme kpaluwacebalu gawec. 20 Kpaluwacebame yanguc edocebawec,
“Sac yago dodoficte sac. Ailu ngenge dodofic kwelina ganingte Wapongti ung-yowa edocngebawec.” (Wah 24:8)
21 Aime Moses ye kpoluc-fale feina nga kwelina ailu hasocte depec lolole wiyac haicine monic-monic ngiyewec, yogo inguchac sacti sotiyeme sasawa lowacebayackewec.+ 22 Inguc aime yefe-yowale aibabawa sacti wiyac bame gbagbacne aidaicte. Nga sac monic mi wadaictewa, bikic hegile-hegile monic mi fikedaicte.+
Kristo ye depec noine
23 Himongka kpoluc-falewa wiyac fagac, yogodi mac gbagbacne honocmengka fagac, yogolec sosocine aigac. Aime yogodi Wapongte haicka gbagbacne ainogale depecte sacti suwelu gaibong. Aime wiyac noine honocmengka fagac, yogo gbagbacne ainale depecte sac madicne nga feicnebenangti fagac.+ 24 Kristo ye kpoluc-fale gbagbacne moledi baicne ailu wiyac noine fagac yogolec sosocine aigac, mac iwa mi fewec, miyac. Yedi nongilengte ailu Wapongte haicka domanale honocmeng noina fewec. 25 Aime depec-baba ngic yengele damong sugucne ye hifasoc sic sacine balu Kweline Gbagbacnebenang, iwa felu gawec. Aime ye ailu gawec, Kristo ye yogo ingucnehac mi aiwec. Ye dameng bocyac depec banagulu fenogale mi fewec.
26 Kristodi inguc ganogale midecka, ye himong nga sawawa wiyac sasawa molickelu fikeibockacnihac dameng bocyac sacine wame doic ngagedec. Ailu ye inguc mi aiwec, miyac. Ye dameng motonogale aiyemewa himongtowa yagowa dameng moniyang sugu fikewec. Fikelu ngic-ngigac bikicnonggeng baickenale Wapongta yeicne socine mimoctolu lome depecte boleine bayackewec.+ 27 Aime ngic-ngigac sasawa dameng moniyang sugu homanangte miwec. Ailu lobewa gacgu yowawa domadabelengte. 28 Yogo ingucnehac Kristodi dameng moniyang sugu ngic-ngigac sasawa nongileng bikicte ameine banogale ailu depecnonggeng aiwec. Ailu lobewa kwesidaicte, iwa bikicte ame banale mi kwesidaicte. Dameng iwa ngic-ngigac Kristole wangec gagaing, yengela fikeme wasecne aidaingte.
+ 9:1 Wah 26:1-30; 25:23-40 + 9:3 Wah 26:31-33 + 9:4 Wah 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Him 17:8-11; Yef 10:3-5 + 9:5 Wah 25:18-22 + 9:6 Him 18:2-6 + 9:7 Dep 16:2-34 + 9:9 Hib 10:1-2 + 9:13 Dep 16:15-16; Hib 10:4; Him 19:9,17-19 + 9:14 1Pi 1:18-19 * 9:19 Hisop yogo yoc monic hekengngine sanangnedi lucmefiyangkolec. Hisop yogo sifecka yoc hekengngina fagac. + 9:21 Dep 8:15,19 + 9:22 Dep 17:11 + 9:23 Hib 8:5; 10:1 + 9:26 Hib 10:10