4
Ngiye-ngagec bafuwanoledaicte
Wapongti ngiye-ngagecte gagawa fenangte mipangkewec, yogo fagac. Aime gacgu ngengelacni gocnedi fenogale kpungkedaingkale, ngenge damong balu gadabiyeng. Esecne Yuda ngic-ngigac yenge Siduc Madicne ngagebong yegengkeyelewec, nongileng ingucnehac yogo ngagebeng yegengkenolewec. Aime yenge yogo ngagelu mi ngagesingkeibongte mi baficebawec. Aime ngic-ngigac ngagesingkelu gagabeleng, nongilengtibac ngiye-ngagec gaga yogolec aling aigabeleng. Wapongti himong nga sawa yeke bacepame motome, wiyac sasawa bamoctoyackelu ngiye-ngagec gaga yogo lowec.
Ye inguc lolu sifu yanguc miwec,
“Ilec na yengele aalic ngagelubac yanguc mipangkeiba, ‘Yenge nale ngiye-ngagec gagawa nalic mi fedaingte.’ ” (Mige 95:11) +
Hadeng 6 motome hadeng 7te yowa fagac, yogolec yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,
“Hadeng 6 motome Wapong ye boleine sasawa loyackelu 7ka ngiye-ngagewec.” (Fike 2:2)
Aime iwahac yowa yogolec nebocina yanguc miwec,
“Yenge nale ngiye-ngagec gagawa nalic mi fedaingte.” (Mige 95:11)
Ngic-ngigac gocne yenge ngiye-ngagec gagawa nalic fedaingte. Aime gocne yenge molickelu Siduc Madicne ngagebong yegengkewec, yenge yowa mi balaibeibong. Ilec ngiye-ngagec gagawa mi fedaingte. Ilec ailu dameng dalicnehac aime Wapongti hatacmac dameng monic wacine “yakumac” inguc mipangkelu yowa Dawidi lacnome yedi hocne yanguc miwec,
“Entacka ngenge yakumac yele yowa ngagegaingka, kwelengineng mi hefedaing.” (Mige 95:7-8)
Yosuwadi ngiye-ngagec himongka mengocngebalu fedeckabac, Wapongti lobewa ngiye-ngagec dameng monicte nalic mi midec.+ Ilec yanguc ngagegabeleng, Wapongte ngic-ngigac yengele hombangte ngiye-ngagec dameng yogo fagachac. 10 Aime Wapongti boleine lolu ngiye-ngagewec, silicine ingucnehac monic ye Wapongte ngiye-ngagecte gagawa felu boleine lolu ngiye-ngagedaicte.+ 11 Aime Mosesle damengka molickelu aling gocne yenge waweibong, nongilangkocni monicti yenge ingucne yowa wewe aidaingkale, nongileng ngiye-ngagec gaga iwa fenangte ngagelu bole sanangnehac balu gadabeleng.
Wapongte yowa gagaineholec
12 Wapongte yowa yogo gagaineholec ailu boleine damengsoc balu gagac hocne. Yogo hudule fitec sasawa micine neboc nga neboc yogo ewalicebalu mictetecinebenang aigac. Yogodi wiyac sasawa nganime dulungkelu nebocka hike sulumecaigac. Yogo asu nga kwele-ilucnonggeng heucepalu luwe gbongtoc nga luwe kwelina helocine nganicepacaigac. Ailu kwelenonggang ngage-ngage nga aibaba sangkelu balu gagabeleng, yogo wosaelu noine bame yegengkenolecaigac.+ 13 Aime Wapongti wiyac sasawa mime fikeyackewec, yogolec wiyac monicti yele haicka sangke-sangke mi fagac. Wiyac sasawa yogo yegena fikelu yele donge feina fayackegac. Ailu yela hocne gaganonggengte siduc babeng yogo wosaeyackedaicte.
Yesu ye depec-baba ngic yengele damong sugucne
14 Aime depec-baba ngic yengele damong sugucnedi honocmengka fewec gagac, yogo Yesu hocne, Wapongte Madec, ye nongileng. Ye inguc gagacte ngage-ngagesingnonggeng mibeng yegengkecaigac, yogo ngagelu sanangnehac balu gadabeleng.+ 15 Lokwesac fikenolecaigac, silicine ingucnehac depec-baba ngic yengele damong sugucne ye ingucnehac fikecnoyackewec. Ailu ye bikic monic mi bafuwawec. Ilec nongileng tapilinonggeng wame ye ngani-ngagec aiyackelu nongilengte kwele-sowac ngagelu gagac. 16 Ilec nongileng hangoc nga ngageboc mikac galu Wapong emeina hikedabeleng. Inguc aime babafic damengbenang kwesime yele kwele-sowac bafuwabeng yedi kwele-madicine noleme baficnubadaicte.+
+ 4:3 Hib 3:11 + 4:8 Yef 31:7; Yos 22:4 + 4:10 Hib 4:4 + 4:12 Efs 6:17; Miye 1:16; 19:13-15 + 4:14 Hib 3:1; 10:23 + 4:16 Hib 10:19