5
Wapongti Israel yengele depec-baba ngic yengele damong sugucne ngickacni bawosaelu mimoctocaigaic. Mimoctome, yedi ngic-ngigac yengele ailu Wapongte haicka domalu boleine balu kwele-madicte ibu nga bikicte hasocte depec locaigac. Ailu depec-baba ngic ye yeicne tapiliine mikac gacaigac. Ilec ngic-ngigac ngage-ngage-motocngineng mikac yefe lilocaigaing, yenge nalic madicne aiyeledaicte. Ye tapiliine mikacte ailu yeicne nga ngic-ngigac yengele bikicte hasocte depec momoc bacaigac, yogo ngic-ngigac yengele sugu miyac.+ Ailu ngic monicti depec-baba ngicte damong sugucnele mac ngiye-ngiye yogo yeicne kweleinele nalic mi badaicte. Wapongti Aron wackelu depec-babale damong sugucne bole-yowa lacnowec. Silicine ingucnehac Wapongti depec-babale damong sugucne sasawa wacebalu bole-yowa yelecaigac.+ Aime Kristo ye inguchac yeuctihac depec-baba ngic yengele damong sugucne ainogale ailu wactowaine mi bafewec, miyac. Wapongti yele yanguc miwec,
“Na yakumac mibe yegengkeme edocgugabac, ga nale Madec, nga na gale Mamac.” (Mige 2:7)
Ailu monicka yanguc kwelengkeicne fagac,
“Gagi Melikisidek yele silic ingucne depec-baba ngic moto-motoine mikac gaginowagic.” (Mige 110:4) +
Yesu ye himong-sockolec galu yanguc milockewec, “Gagi sugu homackacni nalic bagboliyecnudamecte. Ilec baficnudamec.” Inguc wacke-wasic aicnolu sugucnehac aukwelu hiyalu milockewec. Ailu ye Wapong alang bacnolu yowaine balaibelu gawecte Wapongti mimilocine ngagewec.+ Yesu ye Madecinebenang. Ailu ye sifu doic ngagewecte yowaine balaibelu gagale pasi bawec. Ailu ye doic ngagewecte madickewec. Yedi inguc aime ngic-ngigac yenge Yesule yowa ngagelu balaibeibongte ailu Yesudi aiyeleme wasecne ailu gaga moto-motoine mikac gaginowagaing. 10 Inguc aime Wapongti yele yanguc miwec, “Gagi Melikisidek yele silic ingucne depec-baba ngic yengele damong sugucne gaginowagic.”
Kogoc ingucne mi ganoga
11 Melikisidek yele yowa bocyac fanolegac. Aime ngenge yowa ngageningte kwelengineng fongkecaigac. Ilec edocngebalu wedungelenogale ngagebeng kpungkegac. 12 Ngenge dameng dalicne biyachac ngage-ngagesingkolec galu wewedu bole biyachac babong madickedec. Aime sifu yanguctihac monicti ngengela kwesilu Wapongte yowa funginacnihac hatacmac edocngebalu wedungelenogalesoc aigac. Ngenge nosing sanangne nonolesoc mi aigaing, ngenge amucte sugu aingelegac.+ 13 Aime ngic monic ngage-ngagesingkolec gagac, ye kogoc amuckacni gagaing, yenge ingucne gagac. Ye gaga dondonnele yowa mi ngage-motogac. 14 Nosing sanangne yogo ngic-ngigac biyachac sugulelu sanangkeicne yengele. Aime ngic-ngigac ingucne yenge ngage-ngagengineng dameng dalicne biyachac yeuckelu aibaba wenidi madicne me sowacne, yogo wosaelu ileckelu gagaing.
+ 5:3 Dep 9:7; 16:6 + 5:4 Wah 28:1; Hib 6:20; 7:1 + 5:6 Fike 14:17-24 + 5:7 Mat 26:36-46; Filp 2:6-8 + 5:12 1Kor 3:1-3