6
Nongileng sugulelu sanangkedabeleng
1-2 Ngenge molickelu Kristole yowa fungke-fungkeine yanguc wedungeleibeng, kwele-hefaliyec ailu homacte aibaba hegilenoga ailu Wapong ngagesingkenoga. Ailu misa-lowacte wewedu haicine monic-monic, nga moledi ngic feina lolole bole. Ailu homackacni gboliyelu fangke-fangke nga dac-sanangka doic moto-motoine mikac ngagenoga. Yowa fungke-fungkeine yogo hatacmac mi minoga. Yowa yogo macte bosing ingucne hatacmac wickebeng haume yogo mi madickedaicte. Yogolec feina gbolicne kpatulelu minoga. Ilec Wapongti ngageme nalic aidaictewa, inguc aidabelengte.
I yangucte, ngic-ngigac gocne yenge angoc biyachac yeleicne. Aime honocmengte kwele-madicte nosing nganilu Tili Asuholec biyachac aiibong. Ailu yenge Wapongte yowa esoickebong angacine aiyemewa lobewa Wapongte tapili fikedaicte, dameng yogo inguchac nganiibong. Aime ngic-ngigac yogo nganilu wawelu lobe holedaingtewa, yenge hatacmac kwele-hefaliyecte nalic mi bacebadaicte. Yogobac yenge Wapongte Madec yegena misulec aicnolu malicpongka hatacmac wecaigaing.+
Himong monicka macti dameng bocyac kweme bolewa misa fikeme ngic-ngigac yenge iwa nosing duwebong noine fikeyeleme yanguc midaingte, himong yogowa Wapongte liwe fagac. Aime himong monicka muc somangineholec nga tembang-haseng fikedaictewa, himong yogo boleine mikac aime hole-duwec mi ainoga. Aime dameng bangkaleme dacti lobeme miyac aidaicte.+
Ngenge mole-damocngineng badabiyeng
Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngenge ngic-ngigac ingucnedi wasecne aigaing, wiyac madicneholec aigaing, yogo hocne ngagepangkelu gagabeleng. Inguc ngagepangkelu sifu ung-yowa migabeleng. 10 Wapongti yefe dondonna yowa nga aibabangineng wosaedaicte. Ngenge bole bacaigaing ailu kweledi yele wacte angacngebacaigac, ye yogo nalic mi ngigeckedaicte. Ailu ngic-ngigac Wapongte bingec yogo ngengi ngani-bafic aiyeleibong. Ailu taockelu aiyelelu gagainghac, ye yogo ingucnehac nalic mi ngigeckedaicte.+ 11 Aime ngenge ngageboc mikac galu wiyac fikengelenale ngagesingkelu wangec gagaing. Ailu ngenge yogo filesoc filesoc banogale mamang hidulu bole balu gabong dameng moto-motoine kwesidaicte. Ngenge inguc ganingte ainolegac. 12 Ilec ngenge oyong mi gadabiyeng. Ngic-ngigac ngage-ngagesing sanangnehac tatakic mikac balu gacaigaing, yenge mole-damocngineng Wapongti molickelu baningte mipangkewec, yogo badaingte. Ngenge inguc ailu yengele silic ingucnehac balaibedabiyeng.
Noine fikedaicte
13 Wapongti mipangkelu Abraham wiyac lobewa lacnodaicte. Ailu yele Sugucne monic mi gawecte ye yeicne wacine wackelu yanguc milu mipangkewec,
14 “Foinacbenang, na mimi-madic milu edocgudacte, aime fikesawecgone sawedaic.” (Fike 22:16-17) +
15 Aime Abraham ye dameng dalicnehac wangec gawec. Ailu kweleinele tapili mi wame galu Wapongti wiyac lacnonale mipangkewec, yogolec noine fikeme nganiwec.
16 Aime ngic-ngigac yenge yowangineng mibong sanangkenale sugucnengineng wackelu yowangineng mibong sanangkecaigac. Yenge inguc aidaingtewa, yowa mife-miwa aibabangineng yogo motoyackedaicte. 17 Aime Wapongti inguchac yowaine mipangkeme sanangkewec. Ailu Abraham ngambofocine yengela yowaine monic-mi monic-mi mi aiwec. Yenge yogo ngagelu dodofic tapiliine momochac ngage-motoyackeningte inguc miwec. 18 Ye inguc milu yowa sanangnehac yaeckang bafuwanolewec. Wapong ye yowaine kwesac nalic mi aidaicte. Aime yowa yaeckang yogo mimipang nga yeicne wacine wackeme inguc fawec.* Aibabaine ingucne ngagebeng yogodi umacnehac basanangnubame himongte wiyac nalic hegilelu mimipang lobewa banangte miwec, yogo sanangnehac balu wangec gagabeleng.+ 19 Aime Wapongti mimipang banangte edocnubawec, yowa yogodi kwelenonggengte angga ingucne aigac. Mimipang yogodi yele mac gbagbacne iwa felu kpoluctowa luluwackelu kweline gbagbacnebenang iwa sanangnehac fagac.+ 20 Aime Yesu ye nongileng ailu yogolec kwelina molickenolelu fewec. Ye Melikisidek yele silic ingucne depec-baba ngic yengele damong sugucne moto-motoine mikac gaginowagac.
+ 6:6 Mat 12:31; Hib 10:26-27; 1Yoa 5:16 + 6:8 Fike 3:17-18 + 6:10 Hib 10:32-34 + 6:14 Fike 12:1-3; 13:14-18; 15:1-21; 17:1-27; 18:1-15; 22:1-18 * 6:18 Fike-fike 12:7; 13:15; 15:1-21, iwa Wapongti Abrahamkolec yowa milu hefewec. Ailu Fike-fike 22:16-17 iwa ye yowaine mipangkewec. Ilec yowa sanangne yaeckang kwelengkeicne fagaic. + 6:18 Him 23:19 + 6:19 Dep 16:2-3