7
Melikisidek yele fungine
Melikisidek ye Salem taonte ngictau. Ailu Wapong feicnetowa yele depec-baba ngic gawec. Aime Abraham ye ngictau gocne yengeholec wenagulu wehomacebaweckacni hefaliyelu kwesime, yedi Abraham yefewa bafuwalu mimi-madic milu edowec.+ Edome Abrahamti woc-wiyacine sasawa huduwacni bawec, iwacni 10kacni moniyang heuckelu Melikisidek lacnowec. Aime Melikisidek yele wacinele fungine yogo yanguc, “Gaga dondonnele ngictau.” Ailu hatacmac “Salem taonte ngictau” yogolec fungine “kwele-mogungte ngictau.” Ailu ye nenggac-mamac nga ngesa-ngambofocine yengele wac-alingngineng monic mi kwelengkeicne fagac. Nga ye fike-fike damengngine mikac ailu ye homac damengngine mikachac, ye Wapongte Madecte silic ingucnehac ailu depec-baba ngic damengsoc gaginowagac.
Aime ngambononggeng Abraham ye yeicne wiyacine huduwacni bawec, yogo 10kacni heuckelu moniyang lacnowec. Ilec ngenge ngani-motodabiyeng, Melikisidek ye ngic feicnetowa. Aime Liwai nga ngic hae-gbafocine yenge Abraham ngambofocine. Liwai ngambofocine yenge fikesawec ailu depec-babale bole balu ganingte Wapongte ung-yowa baibong. I yangucte, Liwai ngambofocine yenge 10kacni moniyang yogo Liwai hae-gbafocine yengele ngambofocngineng yengelacni bakpaduc aidabiyeng, yefe-yowadi inguc migac. Aime ngic-ngigac yogo yenge Abraham ngambofocine. Ailu sac-tofafocngineng galu sifu yengelacni 10kacni moniyang balu gaibong.+ Aime Melikisidek ye yengele alingkacni mi fikewec, miyac. Ailu ye sifu Abrahamtacni 10kacni moniyang balu mimi-madic milu edowec. Abrahamti hocne Wapongte mimipang balu gawec. Aime ngic mimi-madic milu edowec, yedi mimi-madic bawec, ye ewaligac. Monicti yowa yogo kwesac mi midaicte.
Ailu monic yanguc, depec-baba ngic homacte bagewa gagaing, yenge 10kacni moniyang kpaduckelu balu gaibong. Nga Abrahamtibac 10kacni moniyang yogo Melikisidek lacnome bawec, yedibac gagachac hocne, inguc yegengkegac. 9-10 Aime yowa yanguc nalic midabelengte, Melikisidek ye Abrahamti yefewa wiyac lacnowec, dameng iwa Liwai ye ngamboinele kwelewa biyachac ngiyewec. Liwai ngambofocine yenge 10kacni moniyang babale ngic, aime Abrahamti 10kacni moniyang yogo biyachac balu Melikisidek lacnowec, yogo Liwai ngambofocine yengungtihac lacnoibong ingucne aigac.
Depec-baba ngic noine
11 Aime Israel ngic-ngigac yenge yefe-yowa baibong, iwa yanguc fawec, Liwaile aling yenge depec-babale bole badabiyeng. Aime yenge depec-babale bole babong wiyac sasawa madickedecka, Wapongti depec-baba ngic gbolicne monic hatacmac fikenale monic mi midec. Aime yanguc fikedaic, depec-baba ngic gbolicne Melikisidek gawec, silicine ingucnehac fikedaic. Ailu ye Liwai ngamboine Aronte alingkacni fikeibong ingucne miyac. 12 Aime depec-babale bole aling gbolicne fikedaictewa, yefe-yowa gbolicne inguchac fikedaic, yefe monic mi fagac. 13-14 Sugucnenonggeng ye Yudale fikesaweckacni fikewec, yogo ngagegabeleng. Aime Yudale aling, yengelacni monicti depec-baba ngic ainale, Mosesdi monic mi miwec, miyac. Aime Yudale fikesaweckacni monicti alata mi ngani-damong ailu gawec.+
Melikisidek yele silic
15 Aime Sugucnenonggeng ye Yudale fikesaweckacni fikelu gawec. Aime Melikisidek ye depec-baba ngic gawec, silicine ingucnehac ye depec-baba ngic aiwec. Yogodi hatacmac mime yegengkegac, Liwaile aling yengele depec-babale bole yogo andoine miyac. 16 Depec-baba ngic ye sac aling moniyangte kwelina balaibelu fikedaic, yefe-yowadi yogo migac. Aime Sugucnenonggeng ye gaga moto-motoine mikac yogolec tapiliwa depec-baba ngic aiwec. 17 Yele ngagelu yowa yanguc mime yegengkeicne fagac,
“Gagi Melikisidek yele silic ingucne depec-baba ngic moto-motoine mikac gaginowagic.” (Mige 110:4)
18 Ung-yowa tapiliine waicne nga babaficine mikac yogo molickelu kwesiwec. Ailu yowa yogodi pasi molickelu bawec, yogo baickeme moc fawec. 19 Yefe-yowadi baba-madic bole bucbuchac madicne monic mi bawec, miyac. Aime Wapongti yanguctihac yefe madicne monic bafuwanolewec, yogodi molickelu yefe fawec, yogo ewaligac. Aime nongileng yefe yogo balaibelu Wapongte emewa hikelu gadabelengte.+
20 Wapong ye yowaine basanangkelu Yesudi depec-baba ngic ainale mipangkewec. 21 Depec-baba ngic Liwaile alingkacni yengele baba-sanang yowa ingucne monic mi fawec. Ye yogo Yesu micnolu yanguc edowec,
“Sugucne ye yowaine basanangkelu yanguc miwec, ‘Ga depec-baba ngic moto-motoine mikac gaginowagic.’ Ye yowaine inguc mime sanangkewec, yogo nalic mi hegiledaicte.”+ (Mige 110:4)
22 Wapongti Yesule inguc mime sanangkewec. Ilec ailu Yesudi dodofic gbolicne yogolec nenggac ngiyegac. Inguc ngiyeme dodofic gbolicnedi esecnele tapili ewaligac.+
23 Depec-baba ngic Liwaile alingkacni yenge ngic bocyac. Aime homacaigaingti bole yogo balu ganingte homacti depec-babale bole yogolec aka aiwec. Ilec ailu monic homame monicti depec-babale bole yogo taockeme taoc balu gaibong. Ailu yakumac bacaigaing. 24 Aime Yesudibac moto-motoine mikac gaginowagac. Ilec depec-babale bole yeholec moto-motoine mikac ailu faginowagac. 25 Ye gaga-sanang galu Wapongkolec mingagec ailu baficnubame ganogale ngic-ngigac yela yefe Wapongta hikedabelengte. Nongileng sasawa bikicte ameine banale nalic mi kpungkedaicte.+
26 Aime depec-baba ngic yengele damong sugucne yedi hocne nalic baficnubadaicte. Ye gbagbacne nga bikicine mikac, ailu wonong mikac. Wapongti ye ngic bikic-baba yengele hewackacni baickeme ye wiyac sawawa fagac, yogo ewalicebalu wileng gagac. 27 Aime depec-baba ngic yengele damong sugucne Liwaile alingkacni yenge hadengsoc yengileng bikicte depec lolubac ngic-ngigac yengele bikicte lobe lolu gaibong. Aime Yesudibac aibaba yogolec bagewa mi gawec, miyac. Yebac depec milu yeicne lonaguwec. Ailu ye yogo dameng moniyang sugu bame motowec.+ 28 Foinac, Wapongte yefe-yowadi ngic tapilingineng waicne bole-yowale wacebalu gagac. Ailu depec-baba ngic yengele damong sugucne ailu gacaigaing. Aime yowa sanangne fikewec, yogodi Madec bole-yowa micnome ye mac ngiye-ngiyeine balu tapili-wawa mikac nga madicne moto-motoine mikac fafeginowagac iwa gagac.
+ 7:1 Fike 14:17-20 + 7:5 Him 18:21 + 7:13-14 Yes 11:1; Mat 2:6; Miye 5:5 + 7:19 Hib 9:9 + 7:21 Hib 5:6 + 7:22 Hib 8:6; 12:24 + 7:25 Rom 8:34 + 7:27 Hib 5:3