24
Yesu homackacni gboliye fangkewec
Mat 28:1-10; Mrk 16:1-8; Yoa 20:1-10
Sonda ubiyacte mac sae-saele ngigac yenge heloc hoine madicne bamockeibong, yogo balu dongesiwa hikeibong. Hikelu nganibong posatowa dongesi yefeine hedickeicne yogo biyac balu igockebong kpalundungkeicne. Aime dongesi nuine moc angkelu domame, ngigac yenge dongesi kwelina felu Sugucne Yesule kponggbong basackeibong. Ailu yenge oma wiyac fikegac, yogolec ngagebong kpungkeme domaibong. Hei, iwahac ngic yaeckang ngakpinginec kwalacnebenang angocineholec, yeki welelu haicnginang fikelu domaiboc. Domaboc ngigac yenge hangocebame ngosockelu haicngineng himongka heluluckelu ngiyeebongka, ngic yaeckang yeki yanguc edocebaiboc, “Ngenge ngic gagaineholec omale dongesiwa basackegaing? Ye hocne biyac gboliyelu fangkegac, yawa mi fagac. Aime ye Galili hikeebongka yowa edocngebawec, yogo ngagesidaing.+ ‘Ngicte Madec ye bikic-baba yengele molewa lobong, yengi balu malicpongka webong homadaicte,’ yogo fikenale miwec. ‘Aime hadeng habackang aime, hatacmac gboliyelu fangkedacte.’ ” Mime ngigac yenge yedi yowa yogo biyac miwec, yogo ngagesiibong.
Ngagesilu dongesiwacni hatacmac hefaliye hikeibong. Hikelu salecebaicne 11, nga agofocngineng aibaba sasawa fikewec, yogo edocebayackeibong. 10 Ngigac hikeibong, yenge wacngineng yanguc, Maria, wacine monic Magadalen, nga Yoana. Ailu Maria Yakobos nenggacine, ailu ngigac gocne yenge momoc hikeibong, yenge siduc yogohac salecebaicne edocebaibong. 11 Aime ngigac yenge yowa miibong, yogo yenge ngagebong sisifucine aime yowangineng mi ngagesingkeibong. 12 Inguc aime Pita ye sifu fangke gasackelu dongesiwa hikewec. Hikelu dongesiwa fakanelu nganime, kpoluc madicnebenang wabungkeibong, yogodi sugu ngiyewec. Ye inguc nganilu ngage-ngage bole balu hatacmac hefaliye hikewec.
Mic-tengteng yaeckang yeke Emeus yefewa Yesu nganiiboc
Mrk 16:12-13
13 Aime hadeng iwahac mic-tengteng yaeckang yeke mac-aling monic, wacine Emeus, iwa hikenogale hikeiboc. Mac-aling yogo Yerusalemkocni dalicneine 11 kilomita, ingucne ngiyewec. 14 Aime yeke aibaba sasawa fikewec, yogolec mingagec ailu hikeiboc. 15 Yeke yowa yogolec mingagec ailu ngage-ngage bole balu hikeebocka, Yesu yeicne hikelu yekela fikeyeteme yekeholec hikeibong. 16 Ailu donge basifuc aiyeteme yeke ye nalic mi ngani-motoiboc.
17 Inguc aime Yesudi uwayetelu miwec, “Ngeke yefewa oma wiyacte ngekilackac mingagec aigaic?”
Mime yeke kwele-sowac silic ailu waickelu domaiboc. 18 Domalu monic wacine Kleopas, yedi uwacnolu yanguc miwec, “Ga kwilic-ngic moniyangti sugu Yerusalem gaebengka, Sonda yagolec kwelina wiyac fike ofeyec, yogo mi ngagegic, me?”
19 Mime yedi miwec, “Oma wiyac fikeyec?”
Inguc mime yeki edolu miiboc, “Yesu Nasaret-hocni yela wiyac fikeyec. Ye Wapongte siduc-mimi ngic monic. Ailu Wapong nga ngic-ngigac yengele haicka yowa miwec, nga wiyac sasawa aiwec, yogo tapiliineholecbenang aiwec. 20 Aime depec-baba ngic micne nga micnefocnonggeng, yengi ye homanale milu gamang yengele molewa lobong, yengi malicpongka webong homawec. 21 Aime ye hocne Israel ngic-ngigac nonge muckacni lukecnubanale wangec gaibeng. Aimebac wiyac fikewec, yogolec hadeng yakumac habackang aigac.+ 22-23 Aime ngigac gocne nongele alingkacni, yenge yakumac ubiyactebenang dongesiwa hikelu kponggbongine basackegaing. Basackelu hefaliye welelu yanguc edocnubagaing, ‘Angelo yaeckang yeki fikenolelu yanguc migaic, “Yesu biyac gboliye fangkelu gagac!” ’ Inguc edocnubabong kwatackegabeleng. 24 Nongelacni ngic gocne yengi dongesiwa hikelu ngigac yenge migaing, ingucbenang bafuwagaing. Ailu yeicnebac mi nganigaing.”+
25 Miboc Yesudi yanguc edocepawec, “Ngeke ngage-ngagenginec mikac, ailu kwelenginec mi fangkegac. Aime Wapongte siduc-mimi ngic yengi esecnehac yowa sasawa miibong, yogo biyac mi ngagesingkecaigaic. 26  I yanguc fikenale miibong, ‘Mesia ye doic ngageme motome wac-bingec feicne nalic badaicte.’ ”+ 27 Aime yeicne siduc Wapongte hibiwa kwelengkeicne fayackegac, yogolec fungine mime yegengkeyetewec. Siduc yogo Mosesle hibiwacni molickelu hikecgu Wapongte siduc-mimi ngic sasawa yengi yele siduc kwelengkeibong.*+
28 Aime mac-aling hikenogale hikeiboc, yogo bangkalelu Yesu ye mochac hikenogale silic ingucne aime, 29 yeki kpatalacnolu miiboc, “Mac aweleme kundung kwenale aigac, ga nokeholec hikenang!” Inguc miboc yekeholec macka felu ngiyeibong.
30 Yesu ye yekeholec ngiyelu nosing nonogale bret balu Wapong kwele-madic micnolu bauckelu yetewec. 31 Yeteme dongenginec lokeme Yesu ngani-motoebocka, ye iwahac mime aockeme 32 yekilackac mingagec ailu miiboc, “Noinebenang, yefewa Wapongte hibile fungine edocnupalu wedunotelu mime yegengkeme kwelenonggecti fangke-benangkegac.”
33 Aime yeke fangkelu iwahac hefaliyelu hatacmac Yerusalem hikeiboc. Hikelu salecebaicne 11, agofocngineng yengeholec kpatulelu ngiyeebongka bafuwacebaiboc. 34 Bafuwacebaboc yengi edocepalu yanguc miibong, “Sugucne ye noine homackacni gboliyelu fangkegac, ye Saimon fikecnogachac!”+ 35 Mibong yeki yefewa yekela wiyac fikewec, ailu Yesudi bret bauckeme ngani-motoiboc, yogolec siduc edocebaiboc.
Yesudi alingfocine fikeyelewec
Mat 28:16-20; Mrk 16:14-18; Yoa 20:19-23
36 Edocebaboc yenge yowa yogo ngagelu ngiyeebongka, Yesu yeicne hewacnginang domalu yanguc edocebawec, “Kwele-mogung ngengela fana.”
37 Inguc mime yenge kwatackelu hangocebame yanguc ngageibong, “Ngic ilucine nganigabeleng.”+
38 Inguc ngagebong miwec, “Ngenge omale mimedec ailu ngageboc aigaing? 39  Ibac naneuc gagabac, ngenge hige-molene nganining. Iluc yengebac luwe-biuc mikac. Ilec wele oiyacnulu ngagening, nabac luwe-biuckolec.”
40 Inguc milu hige-moleine edalicebame 41 yenge kwatackeibong. Ailu beliyelu sifu mi ngagesingkeibong. Aime yedi uwayelelu yanguc miwec, “Ngenge nosing monic lobong ngiyegac, me?” 42 Mime yenge misa-sic lobeicnele nebocine lacnobong 43 balu dongenginang nowec.
44 Nolu yanguc edocebawec, “Ngengeholec gaibawa yanguc biyac edocngebaiba. Wiyac sasawa nale ngagelu Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, nga Wapongte siduc-mimi ngic yengele hibiwa, ailu Miti geewa kwelengkeicne fagac, yogo sasawa noine fikedaic.”+
45 Inguc milu yedi iwahac mime ngage-ngagengineng yegengkeme, Wapongte hibi ngage-motoibong. 46 Ailu yanguc taockelu miwec, “Ilec ailu yanguc kwelengkeicne fagac. Mesia ye doicka webong homame hadeng habackangka hatacmac gboliyelu fangkedaicte. 47  Aime yenge yele wacka kwelengineng hefaliyebong, bikic hegileyelenale yefe yogo Yerusalem mackacni fungkelu ngic-ngigac himongne himongne sasawa yowa edocebalu weduyelebong hikedaicte. 48  Aime ngengela aibaba yogo hocne dongenginang fikegac, yogo mibong yegengkedaic.+ 49  Ngagegaing, Mamacnedi mipangkelu miwec, nani yogo salengelebe badaing. Ailu ngenge taon yago mi hegileebongka wilengkacni tapili ngeledaicte, yogo noine.”+
Yesu honocmengka fewec
Mrk 16:19-20; Sale 1:9-12
50 Aime Yesu ye molickeyeleme taon hegilelu lobina Betani mac-kpisicna hikelu iwa moleine bafangkelu mimi-madic milu edocebawec. 51 Inguc milu gaemewa, Wapongti bame honocmengka fewec. 52 Feme yenge afeelu beliyebenangkelu Yerusalem hatacmac hefaliye hikelu, 53 damengsoc Ibu-macka galu Wapong mitengkelu gaibong.
+ 24:6 Luk 9:22 + 24:21 Luk 19:11; Sale 1:6 + 24:24 Yoa 20:3-10 + 24:26 Luk 9:22 * 24:27 Mosesle hibi yenge Wapongte hibi molic-molic yogo 5: Fike-fike, Wahikeicne, Depec-babale bole, Himong kisiwa, nga Yefe-yowa. + 24:27 Mige 22:1-21; Yes 53 + 24:34 1Kor 15:4-5 + 24:37 Mat 14:26 + 24:44 Luk 9:22 + 24:48 Yoa 15:27; Sale 1:8 + 24:49 Yoa 14:16; 15:26; Sale 1:4