23
Yesu Pailatla bahikeibong
Mat 27:1-2,11-14; Mrk 15:1-5; Yoa 18:28-38
Milu kpatulelu ngiyeibong, yenge sasawadi fangkelu Yesu balu Pailatla bahikeibong. Hikelu yowawa lobong domame kpolickelu yanguc miibong, “Ngic ya, ye ngic-ngigacfocnonggeng yengela yefengineng basifuwelu takes Sisa lacnoningte kpatalayelegac. Ailu yeicnele yanguc micaigac ‘Na Mesia, ngictau monic,’ inguc micaigac.”
Inguc mibong Pailatdi uwacnolu miwec, “Ga Yuda ngic-ngigac yengele ngictau, me?”
Mime bafaliyelu miwec, “Yogo hocne gageuc migic.”
Aime Pailatdi depec-baba ngic micne nga habu yengele miwec, “Ngic yagodi mimipang yowa monic mi ewaliwec, sowacneine basackegabac.”
Mime yengebac sanangkelu miibong, “Ye ngic-ngigac weduyeleme kwelengineng fangkecaigac. Yogo Galilihocnihac fungkelu aiyeleme kwesicgu Yudeya himongka sawelu Yerusalem iwa motogac.”
Yesu Herodela bahikeibong
Inguc mibong Pailat ye yogo ngagelu yanguc uwayelewec, “Ngic yago Galilihocni, me?” Ailu ye Yesule mac Herodedi himong yogo damongkegac, ye iwacni, inguc ngagewec. Ngagelu Herode ye dameng iwahac Yerusalem gawecte Yesu saleme yela hikewec.+
Aime Herode ye Yesule siduc biyac ngagewecte Yesudi pasile maa gocne bame nganinogale wangec gawec. Inguc ngagelu dameng dalicne Yesu basackelu gawecte ailu, Yesu yela bahikebong beliyewec. Beliyelu Yesu uuwa homacne uwacnowec. Aime yedibac uuwa ameine monic mi bafaliyecnowec. 10 Aime depec-baba ngic micne, nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengi wele domalu yele fungine sanangnehacbenang miibong. 11 Herode nga hudu-baba ngicfocine yenge ye lobe holecnolu migoi aicnolu ngakpi monic hibineholec holecnobong haume, Pailatla hatacmac salecebame ye balu hikeibong. 12 Aime Herode nga Pailat yeke esecne ngaba-ngaba gaiboc, hadeng iwahac yeke ago-ago aiiboc.
Pailatdi Yesu homanale mimoctowec
Mat 27:15-26; Mrk 15:6-15; Yoa 18:38-19:16
13 Aime Pailat ye depec-baba ngic micne nga damong gocne ailu ngic-ngigac wacebame weleyackeibong. 14 Welebong yanguc milu edocebawec, “Ngic yago ye ngic-ngigacfocnonggeng kwelengineng kwefangkecaigac, inguc milu bawelegabiyeng. Ngagegaing, wiyac nganilu yowawa logaing, yogo nani ngengele haicka uwacnobe miyac aigac. Aime sowacneine basackegabac. 15 Nga Herode ye inguchac ngagelu moc bafaliyeme balu welegaing. Inguc aime, ngic yagodi sowacne monic mi aiyecka nani homacka lololesoc mi aigac, yogo ngage-motodaing. 16 Inguc aime ye webating gocne aicnolu hegilebe hikenale ngagegabac.”
17 [Ailu Ewalicebaicnele hombang damengka gawanadi ngic moniyang muc-mackacni lukecnocaigac, aibaba yogo fawec.]* 18 Ilec ailu habutowa sasawadi aukwelu yanguc miibong, “Ye wehomalu Barabas lukenolec!” 19 Barabas ye molic-molic taonka ngic-ngigac yenge kwele fangke-fangke aibaba ailu ngic wehomawecte, muc-macka loibong.
20 Nga Pailat yedibac Yesu lukecnome hikenale ngagelu ngic-ngigac yengela hatacmac sanangkelu miwec. 21 Mime yenge aukwelu miibong, “Malicpongka weng homana! Malicpongka weng homana!”
22 Aukwebong dameng habackang aime, Pailatdi edocebalu miwec, “Ngic yago ye oma sowacne aiwec? Na sowacneine monic mi bafuwagabacte homacka lololesoc mi aigac. Inguc aime webating aicnolu hegilebe hikenale ngagegabac.”
23 Mime yengi malicpongka homanale sanangkelu dacineholec aukwelu Pailatle yowa ewalilu hendolong bafuwaibong. Inguc aibong 24 Pailat ye yengele yowa ngageyelelu Yesu mimoctowec. 25 Ailu ngic ye kwele fangke-fangke aibaba aigacgu ngic wehomame muc-macka lobong ngiyewec, ye lukecnoningte miibong. Inguc mibong ye lukecnolu Yesubac molenginang lome ngage-ngagengineng balaibeningte hegileyelewec.
Yesu malicpongka weibong
Mat 27:32-44; Mrk 15:21-32; Yoa 19:17-27
26 Hegileme hudu-baba ngic yengi Yesu bahikelu nganibong ngic monic Sairini taonkacni, wacine Saimon, ye nosing-bolewacni yefewa welewec. Weleemewa bafuwalu yedi Yesule malicpong tengkenale dogbac aicnobong tengkelu Yesu balaibewec. 27 Aime ngic-ngigac habu sugucnedi balaibeibong, yengele hewackacni ngigac homacne yenge yele mihiyac ailu kwele-sowac sugucne aiibong. 28-30 Inguc aibong Yesudi hefaliyelu yanguc edocebawec, “Dameng monic weleme, iwa ngic-ngigac yenge yanguc midaingte, ‘Ngigac hufing nga kogoc mi baibong, ailu amuc mi gumecebaibong, yenge kwele-angackolec.’
‘Dameng iwa ngic-ngigac yenge tikile midaingte, “Feinonggang walu famacnubac!” Nga kupicte yanguc midaingte, “Siyeckelu somecnubac!” ’+ (Hos 10:8)
Ilec ailu Yerusalemkocni ngigac-adu, ngenge nale mi hiyaning! Ngenge ngengileng nga adu-madecfocngineng, yengele ailubac hiyaning! 31  Yoc sabaineholec domaemewa yela aibaba ingucne aigaing. Nga yoc ye biyac homaicne, ibac sowale-benangkedaingte.”
32 Aime kindololo ngic yaeckang yeke Yesuholec momochac wecepaningte bacepalu hikeibong. 33 Hikelu himong monic wacine Hodoc-luwe, iwa Yesu malicpongka weibong. Aime yeholec kindololo ngic yaeckang, monic foleinapec nga monic kanainapec yeholec wecepabong domaiboc. 34 Wecebabong Yesudi yanguc miwec, “Mamac, bole bagaing, yogo mi ngage-motolu aigaingte ailu, ga bikicngineng hegilenong!” Ailu yenge ngakpi-kpolucine loling monic ailu lanac-ganac aiibong.+
35 Ngic-ngigac yenge wiyac fikewec, yogo ngani domaibong. Domaebongka Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng, yenge inguchac misulec aicnolu yanguc miibong, “Ye Wapongte Mesia bawosaecine aigacka, ye ngic-ngigac gocne baficebawec, ingucnehac yeicne baficnaguna.”+
36 Aime hudu-baba ngic yenge inguchac midelec aicnolu yele emewa welelu waing hobecineholec Yesule micka lobong feme§+ 37 yanguc miibong, “Ga Yuda ngic-ngigac yengele ngictau gagickabac geicne baficnaguc!”
38 Aime yele hodoc feina yowa yanguc kwelengkeicne domawec, “Yago Yuda ngic-ngigac yengele ngictau.”
Kindololo ngic yaeckang Yesuholec wecepaibong
39 Nga kindololo ngic yaeckang yekelacni monic domawec, yedi Yesu misulec aicnolu miwec, “Ga Mesia aigicka geicne baficnagulu noke inguchac baficnupac!”
40 Inguc mime agoinedi ngelengkelu yanguc miwec, “Ga ye ameine bagac ingucnehac bagamec, Wapongte mi hangocgugac, me? 41 Nokilec kindololo ngicte ameine aibaba dondonne inguc ainotegaing. Nga ngic yago yebac sowacne monic mi bafuwawec.” 42 Inguc milu Yesule miwec, “Yesu, ga ngani-damonggona hike sulumelu ngictaule bole balu na ngagesicnudamec!”
43 Mime Yesudi yanguc miwec, “Foinac, yakumac hocne naholec Wapongte mac madicnebenang iwa gadabelecte, yogo noine edocgugabac.”
Yesu homawec
Mat 27:45-56; Mrk 15:33-41; Yoa 19:28-30
44 Aime wenac hewac-hewac 12 kilok aime iwahac mac kundung kweme kundungti himong someckelu falu game 3 kilok mac awelewec. 45 Aime wenac-dongeine kundung kwewec, dameng iwahac Ibu-macte kpoluc sugucne** yogo fouckeme yaeckang aiiboc.+ 46 Aime Yesudi malac sugucnehac wackelu miwec,
“Mamac, asune molegona logabac!” (Mige 31:5)
Inguc mime asuine ofewec.
47 Aime hudu-baba ngic yengele damongti inguc nganilu Wapong wacine bafelu yanguc miwec, “Ngic yago ye dondonne, yogo noine.” 48 Aime ngic-ngigac sasawa yenge aibaba fikewec, yogo ngani-ngagec ainogale kwesiibong. Kwesibong yenge aibaba yogo fikeme nganilu mondacngineng welu hiyalu macnginang hikeibong.†† 49 Aime Yesu alingfocine sasawa nga ngigac gocne Yesu balaibelu Galilihocni kwesiibong, yengebac welelu dalicka domalu aibaba fikewec, yogo nganiibong.
Yesu henebewa lobong fawec
Mat 27:57-61; Mrk 15:42-47; Yoa 19:38-42
50-51 Aime Yuda himongka taon monic Arimatea iwacni ngic monic, wacine Yosefe. Ye Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowa yogolec memba monic. Ye‡‡ ngic ulucne nga aibabaine dondonne ailu Wapongte ngani-damongte wangec gawec. Aime ye agofocine yengi yowa miibong nga aibaba aiibong, yogolec ngageme mi madickewec. 52 Mi madickeme ye Pailatla hikelu Yesule kponggbong banale uwacnowec. 53 Uwacnome nalic mime ye Yesule kponggbong bamoctolu kpoluc madicnebenang yogodi wabungkelu bahikelu dongesi monic gbolicne, iwa loibong. Dongesi yogo posa henebe gufuicna fawec. Ailu yogo gbolicne, ngic monic iwa mi longkeicne. 54 Aime hadeng yogo Sabatle efec-tafec dameng aime, Sabat dameng fungkenogale aiwec.
55 Aime Galili prowinswacni ngigac gocne Yesu balaibelu gaibong, yenge Yosefe balaibelu dongesiwa hikelu Yesule kponggbong loibong, yogo ngani-ngagec aiibong. 56 Ailu hatacmac hefaliyelu macnginang hikelu kponggbong yogolec heloc hoine madicne bamockeibong. Ailu Sabatle ung-yowa fagac, yogo balaibelu bole mikac macka moc ngiyeibong.+
+ 23:7 Luk 3:1 * 23:17 Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 17 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Lukadi mi kwelengkewec mecne. 23:26 Ngic malicpongka wedaingte, ye malicpongine tengkelu wedaingte mac iwa hikedaicte. Yesu tapili mikac aime Saimonti bafickenale aicnobong tengkewec. + 23:28-30 Luk 21:23; Miye 6:16 23:31 Ngic gocne yanguc ngagegaing, yoc sabaineholec yogo Yesu ingucne. Nga yoc homaicne, yogo Israel ngic-ngigac ingucne. Lobeina yengele umacti Yesule umac ewalidaicte. + 23:34 Yes 53:12; Mige 22:18 + 23:35 Mige 22:7-8 § 23:36 Bole-madec nga hudu-baba ngic yengi waing hobecineholec yogo nocaigaing. Ngictau yenge waing ingucne mi nocaigaing. + 23:36 Mige 69:21 ** 23:45 Kpoluc yogo Kweline Gbagbacne, nga Kweline Gbagbacnebenang, yekele hewacka loicne. + 23:45 Luk 8:2-3 †† 23:48 Israel ngic-ngigac yenge kwele-sowac ailu mondacka wecaigaing. ‡‡ 23:50-51 Tutumangtowa iwa yowa hefelu Yesu wehomaibong. + 23:56 Wah 20:10; Yef 5:14