22
Yudasdi Yesu baningte mipangkewec
Mat 26:1-5,14-16; Mrk 14:1-2,10-11; Yoa 11:45-53
Hombang monic, bret yis mikac nocaigaing, wacine monic Ewalicebaicnele hombang micaigaing, hombang yogo bangkalewec.+ Aime depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yenge Yesu homacka lonogale yefe monic bafuwanogale ngagesilu ngic-ngigac yengele hangocebame aibibiyeibong. Mic-tengtengfocine 12 yengelacni monic Yudas, wacine monic Iskariot, ye Satangti yele kwele ngage-ngageina hauwec.+ Haume yedi hikelu depec-baba ngic micne nga Ibu-macte lebe-ngic yengele damong yengeholec ngiyewec. Ngiyelu Yesu yefe wenuc balu yengele molewa lonale yowa mingagec aiibong. Aime yenge beliyelu moneng gocne lacnoningte milu yowa hefeibong. Yudasdi yengeholec kwele-moniyang aiwec. Ailu yefe wenuc bafuwalu habu yenge yeholec mi gaebongka, ye sangke-sangke gawec. Galu Yesu yengele molewa lonale, yogolec donge hilalu wangec gawec.
Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing lobelu bamockeiboc
Mat 26:17-25; Mrk 14:12-21; Yoa 13:21-30
Gaemewa bret yis mikacte hombang iwa Ewalicebaicnele hombangte lama madecine welu lobecaigaing, dameng yogo welewec. Weleme Yesudi Pita nga Yoane yanguc milu salecepawec, “Ngeke hikelu Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing lobelu nonangte wiyac bamockenic!”
Inguc mime uwacnolu miiboc, “Wenuwa bamockenacte ngagesigic?”
10 Miboc bafaliyelu yanguc edocepawec, “Ngagegaic, ngeke hikelu taonka fedabiyecte, yogowa ngic monic misa-hebecine tengkelu weledaicte. Weleme yeholec luwelu ye balaibedabiyec. Balaibe hikelu ye mac fedaicte, ngeke mac yogowa fedabiyec.* 11  Felu mac fileine yanguc edodabiyec, ‘Wewedudi yanguc uwagelegac, “Mac kweline monic wenuwa mimoctoengka na mic-tengtengfocne yengeholec Ewalicebaicnele hombangte lama madecine nodabelengte?” ’ 12  Inguc miboc yedi mac sawawa kweline sugucne monic, iwa wiyac biyac bamockeicne fayackegac, yogo edalicngepame ngeke iwa wiyac sasawa yogo bamockedabiyec.”
13 Aime yeke hikelu Yesudi edocepawec, silic yogohac bafuwayackelu Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing lobelu bamockeiboc.
Ewalicebaicnele hombangte nosing noibong
Mat 26:26-30; Mrk 14:22-26; 1Kor 11:23-25
14 Aime nosing-nono dameng weleme Yesudi Salecebaicne yengeholec nosing nonogale ngiyelu 15-16 yanguc edocebawec, “Ewalicebaicnele hombangte nosing yago ngengeholec nonogale homacne ainelegac. Na nosing yago hatacmac mi nolu gaebewa Wapongte ngani-damong kwelina hombangte fungine fikedaicte, yogo nolubac doicka fedacte. Yogo noine edocngebagabac.”
17-18 Inguc milu kap monic balu Wapong kwele-madic micnolu miwec, “Na yanguc edocngebagabac, na waing noinele misaine hatacmac mi nolu gaebewa, Wapongte ngani-damong weledaicte. Ilec ngenge wiyac yago balu ngengung lanagulu noning.”
19 Inguc milu bret monic balu Wapong kwele-madic micnolu bret yogo bauckelu yanguc milu yelewec, “Yago soc-biucne, yogo ngengele ailu loicne. Ngenge yogo nolu nale ngagesilu inguc nolu gadaing!”
20 Nosing nobong motome, silicine ingucnehac ye kap balu yanguc miwec, “Kap yago sacnele dodofic gbolicne, yogo ngengele ailu sotingkeicne.
21-22  “Nga Ngicte Madec ye Wapongti yefe micnowecka hikedaicte hocne. Ngagegaing, ngic mudockeme badaingte, ye nosing tebowa momoc ngiyegabeleng. Mee, ngic yogo yebac medeckedaic.”+ 23 Inguc mime mic-tengtengfocine yengungtihac uwanaguibong, “Madibac nongileng hewackacni aibaba yogo aidaicte?”
Madi feicne aigac
24 Aime mic-tengteng yenge yengileng hewackacni madi feicne gagac, yogolec yowangineng fec-wac aiwec.+ 25 Aime Yesudi edocebalu yanguc miwec, “Israel yengele alingkacni miyac, yengele ngictaungineng yenge ngic-ngigac yengele ngagebong waicne aicaigac. Ailu yengileng ngagebong feicne aigac. Aime sugucnefocngineng yenge tapili fayelegacte ngic-ngigacfocngineng yenge yowangineng balaibebong micaigaing, ‘Nonge babaficngineng gagabeleng.’+
26  “Ngengibac inguc mi aidaing! Monic ye feicne aigac, ye waicne aidaic. Nga micnengineng gagac, yedi mole-baficngineng ingucne aidaic.+ 27  Madi feicne aigac? Nosing moc ngiyelu nodaicte, me bole-madec nosing holelu gagac? Nosing moc ngiyelu nodaicte, yedi ingucne. Aime nanibac ngengele hewacka bole-madec ingucne gagabac.+ 28  Aime na lokwesac kwelina gaebewa ngenge na mi hegilecnulu gaibong. 29  Mamacnedi ngani-damongte tapili molena lowec, ingucnehac nani ngani-damongte tapili molenginang lodacte. 30  Lobewa ngenge naholec galu ngani-damongte nosing nga misa nolu ngiyedaingte. Ngenge inguchac ngictaule bole balu Israel yengele ngambofocngineng 12 fagaing, yengele aibabangineng wosaelu mimoctodaingte.+
Yesu ye Pitadi bisockenale mime yegengkewec
Mat 26:31-35; Mrk 14:27-31; Yoa 13:36-38
31  “Saimon, Saimon, ga ngagenong. Satang ye ngic yengi wit yafoine webong wanale kpendaecaigaing, silicine ingucnehac madicnacni bafaliyecngebame sowaleningte biyac alingkelu milockeneleyec. 32  Aime Saimon, nani gale ailu biyac mimiloc bole yanguc babac. Ga ngage-ngagesinggone wickeengka mi wadaic. Ailu ga kwelegone hefaliyeme nala hatacmac welelu ngic hae-gbafocgone basanangebadamec!”+
33 Aime Pitadi miwec, “Sugucne, gaholec muc-macka haunogale nga homanogale biyac efeckebac.”
34 Mime Yesudi edowec, “Pita, na yowa edocgube ngagec. Yakumac deboc yagowahac kokolec ngicne mi hiyaemewa, ga bisocnung alecine habackang aidaicte.”
Yesudi mic-tengtengfocine wiyac balu ganingte edocebawec
35 Aime Yesudi edocebalu yanguc miwec, “Molic-molic salecngebabe hikeibong, dameng iwa moneng-ebec me hiye me hige-ebec mi balu gaibong. Ailu wiyac monicte waweibong me?”
Mime yengi miibong, “Miyac.”+
36-37 Mibong Yesudi miwec, “Hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac, yogo nala noine fikedaicte, ilec edocngebagabac. I yangucte,
‘Yengi ye yefe-yowa wewele ngic micnoibong.’ (Yes 53:12)
Nale ngagelu yowa miibong fagac, yogo yakumac noine fikeyackegac. Ilec ailu yakumacbac yanguc migabac, monic ye moneng-ebeckolec me hiyeineholec gagac, ye yogo badaic. Ailu hudule fitec mikac gagac, ye ngakpiine sugucne salelu moneng balu yogodi hudule fitec fuli badaic.”
38 Mime mic-tengtengfocine yengi yanguc miibong, “Sugucne, nganic. Nonge hudule fitec yaeckang balu gagabeleng.”
Mibong miwec, “Yogo andoine.”
Yesu ye Getsemane bolewa Wapong milockewec
Mat 26:36-46; Mrk 14:32-42
39 Milu Yesu ye inguc ailu gawec. Ailu mac hegilelu Oliwa kupicka hikeme mic-tengtengfocine balaibelu hikeibong. 40 Hike sulumebong edocebalu miwec, “Ngenge lokwesacka felu wawedaingkale, milockelu sanangkening!” 41 Inguc milu ye mic-tengtengfocine hegilecebalu sawaine kpisicnemac loceba lelu ketadi holelu yanguc milu Wapong milockewec, 42  “Mamac, ga ngageng nalic aigacka, ga doicte kap yago baickenong. Ailu nale angacti mi sanangkedaic, miyac. Gale angac nga ngage-ngage yogodi sanangkedaic.” 43 [Inguc milockelu domame angelo monicti honocmengkacni walu basanangkewec. 44 Aime Yesu ye ngageme umale-benangkeme sanangnehac milockeme sengilangnginedi sac ingucne ailu himongka wawec.]§
45 Milockeme motome fangkelu hefaliyelu mic-tengtengfocine yengela welelu nganicebame yenge kwele-sowac ailu gung faibong. 46 Fabong yanguc edocebawec, “Ngenge omale gung fagaing? Ngenge lokwesacka felu wawedaingkale, fangke milockelu sanangkening!”
Ngaba yengi Yesu baibong
Mat 26:47-56; Mrk 14:43-50; Yoa 18:3-11
47 Aime Yesu ye inguc milu domaemewahac, ngic-habu gocne yengi yela kwesiibong. Aime mic-tengtengfocine 12 yengelacni monic, wacine Yudas, yedi molickeyelelu Yesu emeina muduckenale yela leme 48 Yesudi micnowec, “Yudas, ga Ngicte Madec muduckelu ngaba yengele molewa locnugic, me?”**
49 Mime Yesu mic-tengtengfocine habu balu domaibong, yenge aibaba sowacne yogo fikenogale aime nganilu uwacnolu miibong, “Sugucne, nonge hudule fitecti wecebanang, me?”
50 Aime yengelacni monicti kwelec kwekwe ngic monic welu hedecine foleinapec wekwackeme wawec. Ngic yogo ye depec-baba ngic yengele damong sugucne, yele kwelec kwekwe ngic. 51 Wekwackemebac Yesudi miwec, “Ngenge aibaba yogo hegilening!” Inguc milu kwelec kwekwe ngic hedecine bauwalu bamadickewec.
52-53 Aime Yesu banogale kwesiibong, yogo depec-baba ngic micne nga Ibu-macte lebe-ngic micne, ailu Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng, yengele yanguc miwec, “Na hadengsoc Ibu-macka ngengeholec gaiba. Aime ngenge dameng yogowabac mi bacnuibong. Aime yakumacbac kindololo ngic bacebacaigaing, ngenge silicine ingucnehac hudu-babale fitec, nga gbaluc balu bacnuningte kwesigaing. Aime yakumacbac kundungte tapilidi ngengele dameng aigac.”
Pitadi Yesu bisockewec
Mat 26:57-58,69-75; Mrk 14:53-54,66-72; Yoa 18:12-18,25-27
54 Inguc aime yenge Yesu balu depec-baba ngic yengele damong sugucnele macka mengockelu hikeibong. Aime Pita ye lobenginang dadalisuchac balaibecebalu hikewec.+ 55 Hikeme ngic gocne yenge macte oda kwelina sobeng hewacina dac fitobong lobeme folalu ngiyebong, Pita yengeholec ngiyewec. 56 Aime kwelec-adu monicti Pita dacka ngiyeme, dongeine yela hilalu nganilu yanguc miwec, “Ngic yago ye Yesuholec gawec.”
57 Inguc mime Pitadi bisockelu miwec, “Ngigac, ga ngic migic yogo, na ye mi ngagegabac.”
58 Inguc mime dameng mi daliweme ngic monicti Pita nganilu miwec, “Ga hocne yengelacni monic.”
Inguc mime Pitadi miwec, “Ngic, ga ngagegic, na miyac.”
59 Aime 60 minit ngama ingucne domaemewa, ngic monicti hatacmac sanangkelu miwec, “Noinebenang, ngic yago ye Galili prowinswacni, ye hocne yele alingka gacaigac.”
60 Inguc mime Pitadi bafaliyelu yanguc edowec, “Ngic, ga migic, yogo na mi ngage-motogabac.” Inguc miyemewa kokolec ngicne hiyawec. 61 Hiyame Sugucne ye hefaliyelu Pita nganiwec. Nganime, Pita ye Sugucnedi yowa biyachac edowec, yogo ngagesiwec, “Kokolec ngicne deboc yagowa mi hiyaemewa, gagi biyac na bisocnung alecine habackang aidaicte.” 62 Aime Pita ye yowa yogo ngagesilu oda lobina haulu kwele-sowac sugucne ngagelu hii sugucnehac hiyawec.
Damong yengi Yesu migoi aicnolu weibong
Mat 26:67-68; Mrk 14:65
63 Ngic Yesule damong gaibong, yengi Yesu migoi aicnolu welu 64 dongeine kpolucti ebeckelu yanguc miibong, “Madi wecgugac, yogolec siduc-yowa minong!” 65 Milu yenge aibaba haicine monic-monic aicnolu misulec aicnoibong.
Yesu ye Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowawa domawec
Mat 26:59-66; Mrk 14:55-64; Yoa 18:19-24
66 Aime mac saeme Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng, yogo depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yenge momochac kpatuleibong. Aime Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowawa Yesu balelu 67 yanguc uwacnoibong, “Ga edocnubanong. Ga Mesia, me?”
Mibong bafaliyelu yanguc edocebawec, “Na edocngebabe nalic mi ngagesingkedaingte.+ 68  Nga uuwa uwangeledacte, ameine nalic mi bafaliyedaingte. 69  Yakumac nga gafenowagabeleng, iwa Ngicte Madec ye Wapong Tapilitowa fileine yele mole-foleinapec ngiyedaicte.”+
70 Mime yengi miibong, “Inguc aime ga Wapongte Madec, me?”
Mibong yedi miwec, “Yowa migaing, yogo noine. Na gagabachac.”††
71 Inguc mime yengi yanguc miibong, “Yeuctihac mibasanang ainagugac. Ilec monicti sowacneine nganiwec, nongileng ngic ingucne hatac mi basackedabelengte. Yeicne micti biyac mime ngagegabeleng.”
+ 22:1 Wah 12:1-27 + 22:3 Yoa 13:2,27 * 22:10 Dameng iwa misa kukuwec aigaing, yogo ngigac yengele bole. Ilec ngic ye bole ingucne bame yeke nalic nganidabiyecte. 22:15-16 Yesu ye Ewalicebaicnele hombangte fungine, ye lama madecine ingucne. + 22:21-22 Mige 41:9; Yoa 13:21-22 + 22:24 Luk 9:46 + 22:25 Mat 20:25-27; Mrk 10:42-45 + 22:26 Mat 23:11; Mrk 9:35 + 22:27 Yoa 13:12-15 + 22:30 Mat 19:28 + 22:32 Yoa 17:15 + 22:35 Luk 9:3; 10:4 22:42 Kap yogo nangeng yowa. Yogo umac lobeina fikedaicte ingucne. § 22:44 Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 43-44 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Lukadi mi kwelengkewec mecne. ** 22:48 Israel yengele pasi ingucne, ngic agoine nganilu mikokoc ainagulu gaibong. + 22:54 Mige 31:11 + 22:67 Yoa 3:12 + 22:69 Mige 110:1; Sale 7:56 †† 22:70 “Na gagabachac” yogo Wapongte wac monic, Wahikeicne 3:14 iwa Moses edowec.