21
Ngigac-hosec monicti ibu lowec
Mrk 12:41-44
Aime Yesu ye donge hilalu nganime moneng-mafaholec yenge ibungineng Ibu-macte katapawa lobong hauwec. Haume ngigac-hosec waweweine monicti moneng hakic kpisicne sasacnehac yaeckang lome hauwec. Haume nganilu yanguc miwec, “Ngigac-hosec waweweine yagodi moneng logac, yogodi ngic-ngigac sasawa ibu logabiyeng, yenge ewalicebagac, yogo noinebenang edocngebagabac.+ I yangucte, ngic-ngigac sasawa yenge woc-wiyactowangineng wakelu fagac, yogowacni ibungineng logabiyeng. Nga ngigac yebac wiyac facnogac, yogo hocne sasawa loyackelu mocbenang gagac.”
Ibu-mac sowaledaicte
Mat 24:1-2; Mrk 13:1-2
Aime gocne yenge Wapongte Ibu-mac hibine madicnedi baicne, yogo nganilu siduc miibong. I yangucte, ibu nga wiyac haicine monic monicti Ibu-macka Wapong kwele-madicka lacnolu gaibong, yogodi Ibu-mac hibineholec ainale lesoine lolu gaibong. Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Mac yogo ngani-angac homacne aigaing. Dameng monic kwesidaicte, yogowa sasawa hembalackebong hikeyackedaicte. Hikeyackeme posa monicti monicte feiwa mi hegilebong ngiyedaicte.”+
Yesu kwesinale yowa
Mat 24:3-14; Mrk 13:3-13
Inguc mime yengi uwacnoibong, “Wewedu, ga Ibu-macte yowa migic, yogo ma damengka fikedaicte? Ailu dameng iwa maaine wenuc fikemebac, yowa sasawa yogolec noine yegengkedaicte?”
Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Monicti kwesacngebadaickale, ngenge ngani-motolu gadabiyeng. I yangucte, ngic bocyac yengi kwesilu nale wac wackelu midaingte, ‘Na Mesia,’ ailu ‘Dameng biyac bangkalegac.’ Inguc mibong mi balaibecebadaing! Aime hudu sugucne fikedaicte. Nga ngic-ngigac aalic ngagelu hudu wedaingte, yogolec siduc ngagelu medecngebame hangoc mi aidaing! I yangucte, wiyac ingucne molickelu fikedaicte. Nga dameng moto-motoinebac yogowahac biyac mi miyac aidaicte, miyac.”
10 Ailu hatacmac taockelu yanguc miwec, “Himong gocne yengi himong monickacni gocne yengeholec hudu wenagulu gadaingte. Ailu ngictau monicte alingti ngictau monicte aling yengeholec ngaba ainagudaingte. 11  Aime memeya sugucne yenge himongne himongne badaingte. Ailu nosingte loloc-dameng fikelu hikedaingte. Ailu huc sugucne himong monicka nga monicka inguchac fikelu hikedaingte. Nga sawawa maa silicine haicine monic monic, hangoc-hangocine fikebong nganidaingte.
12  “Aibaba ingucne mi fikeemewahac yenge nale wacte ailu weyebic aingelelu bacngebalu kpakpaduc macte damong yengele molewa locngebadaingte. Aime yengi muc-macka locngebadaingte. Ailu ngictau nga gawana yengela bacngebalu hikedaingte. 13  Inguc aibong ngenge dameng yogowahac nale Siduc Madicne mibong yegengkelu hikedaicte. 14-15  Yogowa nani ngage-ngage-motoc ngelelu yowa micnginang lodacte. Inguc aibe ngabafocngineng yengele hewackacni yowa ngeledacte, yogo monicti nalic mi bawadaicte, me wedaicte. Ilec ailu ngenge yengele haicka yowa minang milu ngageboc monic mi aidabiyeng.+ 16  Aime nenggac-mamac nga ngic hae-gbafocngineng, ailu sac-tofafocngineng nga agofocngineng yengi ngaba yengele molewa locngebadaingte. Ailu ngengelacni gocne wehomacebadaingte.+ 17  Aime nale wacte ailu sasawadi kweledi wicngebabong 18  ngengele hodoc-dowecngineng monictibac nalic mi sifuwedaicte.* 19  Ngenge sanangnehac domadaingtewa, ngengileng gaganginengte gaga-sanang badaingte.
Yerusalem sowaledaicte
Mat 24:15-21; Mrk 13:14-19
20  “Aime hudu-baba ngic-habu yenge Yerusalem hewalingkedaingte, dameng iwa yanguc biyac ngagedaingte, taon sowalenale dameng biyac welegac. 21-22  Dameng yogo ame badu-badule dameng, aime yowa sasawa kwelengkeicne fagac, yogolec noine fikedaicte. Ilec ailu Yudeya himongka gagaing, yenge dameng yogowa hikelu tikiwa fedaing. Nga Yerusalem kwelina gagaing, yenge hikelu lobina haudaing. Nga lobina gagaing, yenge Yerusalem kwelina mi fedaing!+ 23  Himong yagowa umac sugucne fikeme ngic-ngigac ngaba aalicineholec aiyeledaingte. Ilec ailu dameng iwa ngigac gobeholec gagaing, nga nenggac kogoc amuc gumecebalu gagaing, mee, yenge medecebadaic. 24  Aime ngaba yengi hudule fitecti ngic gocne wehomacebalu, gocne witicebalu himongne himongne ngic-ngigac sasawa yengela baceba hikelu locebadaingte. Aime Israel yengele alingkacni miyac yengi kwesilu Yerusalem higenginengti edesockelu gaebongka yengele dameng yogo motome hikedaingte.+
Ngicte Madec hatacmac kwesidaicte
Mat 24:29-31; Mrk 13:24-27
25  “Dameng iwa wenac nga tamacne ailu asocmeng yengela maa fikedaicte. Aime himongne himongne yenge kwele-umac balu dingongka domalu kiwec dibongte uc ngagelu ngageboc ailu kauc badaingte.+ 26  Aime sawawa wiyac sasawa yengele tapili yogo teng-teng kwedaingte. Ilec ngic-ngigac yenge umac yogodi himongka fikenale ngagelu ngageboc nga hangoc ailu homa-gbolic aidaingte. 27  Aime ngagedaingte, dameng iwa yenge Ngicte Madec ye tapili nga hibi-angocineholecti kaguwa kwelina kwesime nganidaingte.+ 28  Aibaba yogo fikenale aiyemewa bikicte muckacni lukecngebabong feningte dameng bangkalegac. Ilec ailu fangkelu hodocngineng bafangkelu nganilu domadaing.”
Yesudi damengte yocka nangeng yowa holelu miwec
Mat 24:32-35; Mrk 13:28-31
29 Aime Yesu ye nangeng yowa monic yanguc edocebawec, “Ngenge fik yoc nga yoc sasawa nganilu ngagedaing. 30  Yoc yenge hekengngineng fosedaingtewa, wenac dameng bangkalegac, inguc ngengung biyac ngagedaingte! 31  Ngenge wiyac sasawa migabac, yogo fikeme nganilu inguchac yanguc ngagedaing, Wapongte ngani-damong biyac bangkalecnubagac.
32  “Foinac, ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngenge mi homaebongkahac, wiyac sasawa yogo fikedaicte, yogo noine edocngebagabac. 33  Aime himong nga sawa yeke gacgu miyac aidabiyecte. Nga nale yowabac mi miyac aidaicte.
34  “Aime kwele-sifuc nga misa-nonole ailu himongte ngageboc yogodi bacngebame umaledaingkale, nga hadeng yogodi biyac fikengeledaickale, ngenge damong balu gadaing! 35  I yangucte, subadi sic wecaigac, ingucnehac hadeng yogodi himongne himongne ngic-ngigac sasawa yengela fikedaicte. 36  Ilec ngenge damengsoc deboc-gboli galu mimiloc bole balu gadaing. Bagacgu wiyac sasawa yogo fikenogale aigac, yogo ewalilu tapili balu Ngicte Madec, yele haicka sanangkelu domadaingte.”
37 Aime dameng yogowahac Yesu ye hadengsoc Ibu-macka wewedu bole balu gawec. Balu gacgume mac aweleme kupic monic wacine Oliwa, iwa hikeme deboleme ngiyelu gawec. 38 Aime mac saeme ngic-ngigac sasawa yenge Ibu-macka yele yowa hatacmac ngageningte hikelu gaibong.
+ 21:3 2Kor 8:12 + 21:6 Luk 19:44 + 21:14-15 Luk 12:11-12; Sale 6:10 + 21:16 Mat 10:21-22 * 21:18 Hodoc-dowec yogo gagangineng ingucne, aime mi miyac aidaingte. + 21:21-22 Hos 9:7; Yer 5:29; 46:10 + 21:24 Mige 79:1; Miye 11:2 + 21:25 Yes 13:10; Esek 32:7; Yol 2:31; Miye 6:12-13 + 21:27 Dan 7:13; Mat 26:64; Miye 1:7 21:29 Yoc yago ingucne aigaing, sabung, kpong, fudeng, nga yomingsac.