20
Madi Yesu bole-yowa lacnowec
Mat 21:23-27; Mrk 11:27-33
Yesu ye dameng monicka Ibu-macka Siduc Madicne ngic-ngigac edocebalu weduyelelu mime yegengkewec. Mime depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, ailu Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng yengi Yesula kwesilu uwacnolu yanguc miibong, “Edocnubac, ga oma bole-yowa tapiliineholec yogo bagamec? Ailu madi bole-yowa tapiliineholec yogo gelewec?”
Mibong bafaliyelu yanguc edocebawec, “Aime na inguchac uwangelebe edocnuning. Yoanedi misa-lowac bole balu gawec, bole-yowa tapiliineholec yogo honocmengkacni me ngickacni?”
Inguc mime yenge yengilangkac mingagec ailu yanguc miibong, “Nongileng wenuc midabelengte? ‘Yogo honocmengkacni’ inguc midabelengtewa, ye yanguc uwanoledaicte, ‘Inguc ngagelubac ngenge omale ye mi ngagesingkeibong?’ Me ‘ngickacni’ inguc midabelengtewa, ngic-ngigac yenge posadi wickelu holecnubabong homadabelengte. I yangucte, Yoane ye Wapongte siduc-mimi ngic, inguc kwelenginengti ngagepangkegaing.”
Ilec yengi bafaliyelu yanguc edoibong, “Nonge bole yogo wenuwacni welegac, yogo mi ngagegabeleng.”
Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Inguc migaingte, na inguchac male bole-yowa tapiliineholec balu gagabac, yogo nalic mi edocngebadacte.”
Waing bolele damong sowacne
Mat 21:33-46; Mrk 12:1-12
Inguc milu Yesudi yowa nangengngine ngic-ngigac yanguc edocebawec, “Ngic monicti waing bole gbolicne duwewec. Duweme motome ye waing bole damongkeningte ngic gocne bafuwacebalu yengeholec yowa milu hefewec. Ailu yeicnebac dameng dalicne himong monicka ganale hikewec.+
10  “Hikelu gacgume waing noine babale dameng weleme, kwelec kwekwe ngic monic saleme bole-damong yengela waing noine nebocine ye lacnoningte hikewec. Hikeme bole-damong yengi kwelec kwekwe yogo dobo welu mocbenang salebong hikewec. 11  Hikeme bole fileinedi inguc nganilu hatacmac kwelec kwekwe monic salewec. Saleme hikeme bole-damong yengi ye inguchac dobo welu misofoc aicnolu mocbenang salebong hikewec. 12  Aime hatacmac kwelec kwekweine monic saleme hikeme alecine habackang aime, ye inguchac dobo webong sacine wame yebiyebong hikewec.
13  “Inguc aime bole fileinedi miwec, ‘Na wenuc aidacte? O, madecnebenang kwelenedi angac ngagecnocaigabac, ye salebe hikeme ye alang bacnodaingte mecne.’
14  “Milu saleme bole-damong yengi ye nganilu yengilangkac mingagec ailu yanguc miibong, ‘Yedi gacgu bole yago bame yeicne aidaicte. Nongileng ye wehomabeng yele himong nga mole-damoc yago nongileng aidaic.’ 15  Inguc milu bole fileinele madecbenang yogo balu fuluckelu wickebong waing bole lobina haume balu wehomaibong.”
“Aime bole fileine yedi bole-damong yenge wenuc aiyeledaicte? 16  Ye kwesilu waing bolele damong wehomacebalu, waing bole yogo bole-damong aling gocne yengele molewa lodaicte.”
Mime yenge yogo ngagelu yanguc miibong, “Ingucbenang mi fikedaic.”
17 Inguc mibong Yesudi nganicebalu yanguc miwec, “Fungine omale yanguc kwelengkeicne fagac, yogo ngagedaing.
‘Mac-baba ngic yenge posa yogo hegilelu wickeibong, posa yogodi mac unggulucinele posa-bosing sanangne aiwec domagac.’ (Mige 118:22)
18  Ngic-ngigac sasawa yenge posa yogolec feiwa wawedaingte, yenge socngineng lokeyackedaicte. Nga posa yogodi yengele feiwa wawecebadaicte, yogo fasosocebame kapuc kwedaingte.”+
19 Aime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, nga depec-baba ngic micne, yenge Yesudi yengele ngagelu nangeng yowa yogo holelu miwec, yenge yogo biyac ngage-motoibong. Aime yenge ye biyac banogale yefe basackeibong. Ailubac ngic-ngigac yengele hangocebame aibibiyelu hegileibong.
Yesu takesle uwacnoibong
Mat 22:15-22; Mrk 12:13-17
20 Ilec yenge Yesu nganibiyelu ngicfocngineng salecebabong, yenge yowaine ngagegaing silic yela hikeibong. Hikelu oma yowa wenuc mime ngagelubac prowinsle gawana bole-yowa tapiliineholec yele molewa loningte ngageibong.+ 21 Ailu ngic yogo yenge Yesule miibong, “Wewedu, yowa migic nga wiyac wedunolegic, yogo sasawa dondonne. Ailu Wapongte yefe noine, yogo sugu ngic-ngigac edocebalu weduyelecaigic. Ailu feicne waicnele yowa mi micaigic, gale inguc ngagecaigabeleng. 22 Ilec edocnubac, nongileng ngictau Sisa takes lacnodabelengte, me mi lacnodabelengte, yogolec yefe dondonne wenuc fagac?”
23 Inguc mibong Yesudi kwesacngineng ngani-motolu yanguc edocebawec, 24  “Ngenge moneng monic edalicnubong nganibe! Iluc nga hibi yago male?”
Uwayeleme miibong, “Yogo Sisale.”
25 Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ilec ngenge Sisale wiyac, yogo Sisa lacnodaing. Nga Wapongte wiyac, yogo Wapong lacnodaing!”
26 Inguc mime yenge kwatackelu ngic-ngigac yengele haicka micka lolo aicnolu ye banogale aibibiyebong yowangineng ameine inguc bafaliyewec. Ilec kwatackelu yowa monic mi miibong.
Homackacni gboliyelu fangke-fangke yogolec uwacnoibong
Mat 22:23-33; Mrk 12:18-27
27 Aime Sadyusi yenge homackacni gboliyelu fangke-fangke monic mi fagac, inguc micaigaing, yengelacni gocnedi Yesula wele uwacnolu miibong, 28 “Wewedu, Mosesdi yowa yanguc kwelengkenolewec.
‘Ngic monic ye ngigac balu gboliine mikac gacgu homame, ngic yele gbainedi haeinele hosec balu gboliholec ailu haeinele wac bafangkelu gadaicte.’ (Yef 25:5-10)
29 Dameng monicka hae-gba 7 gaibong. Aime haengineng molic-molicti ngigac balu gboli mikac moc gacgu homawec. 30 Homame gbainedi haeinele hosec balu 31 moc gacgu homawec. Aime gbanginecti hosec yogo balu inguchac gboli mikac gacgu homawec. Homame hae-gba 7 yenge ngigac yogohac balu gbolifocngineng mikac gacgu homayackeibong. 32 Homayackebong ngigac ye inguchac homawec. 33 Homame ngic 7 yenge ngigac yogohac baibongte ailu, gacgu homackacni gboliyelu fangkedaingte, dameng iwa ngigac yogo ye male ngigacbenang aidaicte?”
34 Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Himong yagolec gaga damengka ngicti ngigac bagaing. Nga mamac yenge migaing ‘Na adune ngic lacnodacte.’ 35  Aime ngic-ngigac yenge homackacni gboliyelu fangke-fangke, nga gaga-sanang banogale aidaingte, dameng yogowa ngic-ngigac yenge mi banagudaingte. Aime mamac monicti ‘Na adune ngic lacnodacte,’ yogo nalic mi midaicte. 36  Yenge homackacni gboliyelu fangke-fangke, yogolec fungine aigaing. Yenge Wapongte adu-madecfocine ailu angelo ingucne galu hatacmac nalic mi homadaingte. 37  Aime homackacni gboliyelu fangke-fangke fagac, yogo Mosesdi inguchac kwelengkelu mime yegengkeyelewec. I yangucte, yoc kpisicna dac-ubilang fikeme nganilu yogowa lelu Sugucnele yanguc miwec,
‘Ga Abraham nga Aisak ailu Yakobo yengele Wapong gagichac.’ (Wah 3:6)
38  Ailu ye ngic homaicne yengele Wapong miyac. Ye ngic gbolicne gagaing, yengele Wapong. Yele ngage-ngagewa sasawadi gaganginengkolec aigaing.”
39 Aime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic gocne yengi yanguc miibong, “Wewedu, yowa madicnebenang migic.” 40 Aime yogolec lobeina hatacmac uwacnoningte hangocebame hegileibong.
Yesu Dawidile gboli miibong
Mat 22:41-46; Mrk 12:35-37
41 Inguc aime Yesudi miwec, “Ngenge yowa yanguc ngagesidaing, ailu yowa yanguc fagac, ‘Mesia ye Dawidile fikesaweckacni.’ 42  Aime Dawidi ye yeuctihac Miti geewa yanguc miwec fagac,
‘Sugucnedi nale Sugucne edowec,* “Ga folenapec ngiyeengka 43  gacgu ngabafocgone locebabe higegone bageina muki ingucne aidaingte.” ’ (Mige 110:1)
44  Ilec Dawidi ye Mesia ‘Nale Sugucne’ wackewec. Aime Mesia ye wenucka Dawidile fikesaweckacni aigac? Ye Dawidile Sugucne.”
Yesudi Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengele sawang-yowa miwec
Mat 23:1-36; Mrk 12:38-40; Luk 11:37-54
45 Aime Yesu ye ngic-ngigac sasawa yengele haicka mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, 46  “Ngenge Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengele ngani-motolu gadabiyeng. Yenge angacnginengte ngakpi dalicne holelu gabong, ngic-ngigac yengi wenac-madic edocebaningte sobeng sugucna hike-kwesic aicaigaing. Ailu kpakpaduc macka nga noba-nosing nonole damengka molic-molic ngiye-ngiyewa ngiyenogale angacebacaigac. 47  Ailu yenge ngigac-hosec yengele mac ewalicebacaigaing. Ailu ngage-madicebaningte mimiloc dalicnehac milockecaigaing. Yenge kwesac-aibaba ingucne aicaigabiyengte ameine sugucnehac badaingte.”
+ 20:9 Yes 5:1 + 20:18 Yes 8:14-15 + 20:20 Luk 11:54 * 20:42 Miti Geewa Hibru yowawa Sugucnele wac yaeckangti fagaic. Molic-molic Hibru yowawa wacine yogo “Yawe” fagac. Nga yogolec lobeina, “Sugucne” inguc fagac. Luka iwa Grik yowawa Sugucnele wac moniyang sugu bafaliyeicne fagac. “Nale Sugucne” yogo Mesia. 20:44 Mesia ye Dawidile fikesaweckacni, ailu ye Sugucneine aigachac.