19
Sakiasdi Yesu nganinogale aiwec
Yesu Yeriko falockelu leemewa takes-baba ngic yengele micne monic moneng-mafatowaineholec, wacine Sakias, ye iwahac gawec. Yedi Yesu ye ngic weningucne milu nganinogale ngagewec. Ailu ye ngic bangkacnele ailu, ngic-ngigac homacne yengele hewacka domalu Yesu nalic mi nganiwec. Inguc aime Yesudi yefe lenogale lewec, ye ngic-ngigac yengele hewackacni iwa molickelu gasacke lelu fik yoc monic domawec, yogowa felu donge hilalu ngiyewec.
Ngiyeme Yesu ye yogowa lelu dongeine hilame feme yanguc edowec, “Sakias, na yakumac macgona fulu ngiyenogale ngagegabac. Ga biyac wanong.” Inguc mime Sakiasdi yockacni biyac walu Yesu belic-belicka hobalu mengockeme macina hikeiboc.
Hikeboc ngic-ngigac sasawa yenge yogo nganilu ngagebong nalic mi aime yanguc miibong, “Yesu ye bikic-baba ngic yele macka omale hikegac?”+
Inguc mibong Sakiasdi iwahac domalu Sugucnele miwec, “Sugucne, ngagenong. Mafane balu gagabac, yogowacni nebocine ngic-ngigac waweweine yeledacte. Nga gocne kwesac aiyelelu wiyac baiba, yengele ameine 4 hatacmac balu yeledacte.”+
Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Wapongti yakumac mac kweline yagolec filefocine bikicte ameine bacebame wasecne aigaing. Ngic yago ye inguchac Abrahamte fikesaweckacni.+ 10  I yangucte, Ngicte Madec ye ngic-ngigac sangkeicne basacebalu kpaducebanale ailu, bikicte ameine bame wasecne ainingte wawec.”+
Kwelec kwekwe ngic 10 moneng baibong, yogolec nangeng yowa
Mat 25:14-30
11 Ye inguc milu hike Yerusalem taon bangkaleme, yenge yanguc ngageibong, “Wapongte ngani-damong yogo dongenonggang biyac yegengkedaicte.”
Inguc ngageibongte ailu Yesudi yowa nangengngine monic holelu taockelu yanguc edocebawec, 12  “Ngic monicti ngic sugucnele alingkacni fikelu, yedi yanguc ngagewec, ‘Na himong dalicka hikebe, yengi ngictau wac nelebong hefaliyelu himong yagolec ngictau aidacte.’ 13  Aime ye hikenogale milu kwelec kwekwefocine 10 wacebawec. Wacebalu moneng 10 wacine mina botoc balu filesoc filesoc yelelu miwec, ‘Na hikeebewa ngenge moneng yagodi lanagulu moneng bole babong kwesilu noine nganidac.’*
14  “Aime ngic yele mac moniyangfocine, yengibac ye kweledi wickeibong. Inguc ailu ngic gocne yanguc milu edocebalu salecebabong hikeibong, ‘Yedi nongele ngictau ganale angac mi ngagegabeleng.’
15  “Aime ye iwa game yengi ngictau wac lacnobong gacgu hatacmac hefaliyelu himongngina kwesiwec. Kwesilu kwelec kwekwefocine moneng yelewec, yogo noine wenuc basuguleibong, yogo ngagenale wacebawec.
16  “Wacebame kwelec kwekwe molic-molic yedi welelu miwec, ‘Sugucne, na moneng neleing, yogo basugulelu moneng 10 hatacmac bafuwaiba.’
17  “Inguc mime ngictaudi yanguc miwec, ‘Ga kwelec kwekwe madicne ailu bole madicne baing. Ga yowa miiba, yogo balaibelu wiyac kpisicne madicne damongkeingte ailu, taon 10 damongebacte bole-yowa tapiliineholec gelegabac.’+
18  “Aime yogolec lobeina kwelec kwekwe monic yedi welelu miwec, ‘Sugucne, moneng neleing, yogowacni moneng 5lesoc hatacmac basuguleiba.’
19  “Inguc mime ngictaudi miwec, ‘Ga taon 5 yogolec damong locgugabac.’
20  “Aime kwelec kwekwe monicti welelu yanguc miwec, ‘Sugucne, monenggone yogo kpoluc kwelina sangkebe ngiyewec, yago nganic. 21  Ga ngic dacine ailu gocne yengi kpakpaduc bolele moneng lobong sifu yengelacni bacaigic. Nga gocne bolewa hole-duwec aibong sifu yengelacni noine kpaduckecaigic. Ilec ailu gale hangocnume inguc aiiba.’
22  “Inguc mime ngictaudi miwec, ‘Ga kwelec kwekwe sowacnebenang, yowagone bafaliyebe yogodi hicgudaicte. Na ngic dacine ailu kpakpaduc bolele moneng mi lolu sifu bacaigabac. Nga bolewa hole-duwec mi ailu sifu noine kpaduckecaigabac, yogo biyac ngagegic. 23  Aime ga omale monengne yago moneng bengka mi loing? Inguc aidengkabac na hefaliyelu monengne yogo nebocineholec badaba.’
24  “Inguc milu ngic-ngigac gocne iwahac domaibong, yengele yanguc miwec, ‘Ngenge yelacni moneng ewalilu kwelec kwekwe monengngine 10 facnogac, ye lacnoning.’
25  “Inguc mime yengi yanguc miibong, ‘Sugucne, ye monengngine 10 biyac fagac.’
26  “Inguc mibong bafaliyelu yanguc edocebawec, ‘Ngic monic wiyac gocne facnogac, ye wiyac hatacmac lacnodaicte. Nga monic ye wiyac monic mi facnogac, ye wiyac fagac, yogo ewalidaicte, yogo edocngebagabac.+ 27  Aime ngabafocne yago yenge nani ngictaungineng galu damongebabele takicebawec, ngenge ngic yogo yawa baceba kwesilu nale haicka wehomacebaning.’ ”
Yesudi ngictau ingucne ailu Yerusalem fewec
Mat 21:1-11; Mrk 11:1-11; Yoa 12:12-19
28 Yesu yowa inguc mime motome ye molickelu Yerusalem fewec. 29 Felu kupic wacine Oliwa, yogolec emewa kwesilu Betfage nga Betani mac-himong bangkalewec. Bangkalelu mic-tengtengkecine yaeckang yanguc milu salecepawec, 30  “Ngeke dondonne hikelu mac-aling yefe molic-molicka ngiyegac, iwa felu donggi madecine monic ngicti feina mi ngiyeicne. Donggi yogo witickebong domagac, ngeke yogo bafuwalu mucine lukelu balu kwesinic. 31  Aime entacka monicti yanguc uwangetedaicte, ‘Ngeke wenuc ainicte lukegaic?’ Inguc uwame yanguc edodabiyec, ‘Sugucne ye yagodi bole banogale migac.’ ”
32 Yesudi inguc milu ngic salecepame hikelu ye miwec, yogo sasawa bafuwaiboc. 33 Bafuwalu donggi madecine lukeboc filefocine yengi yanguc uwayeteibong, “Ngeke donggi madecine wenuc ainicte lukegaic?”
34 Inguc mibong yeki miiboc, “Sugucne ye yagodi bole banogale migac.”
35 Inguc milu yeke donggi madecine yogo Yesula balu hikeiboc. Ailu Yesudi felu ngiyenale yeke ngakpinginec dalicne hemoctolu donggi madecinele feiwa lumackelu Yesu fenale bafickeiboc. 36 Bafickeboc ye felu ngiyeme hikeemewa, iwa ngic-ngigac yenge ngakpingineng dalicne hemoctolu yefewa lumackeibong.
37 Aime Yerusalem emeina Oliwa kupicte yefe haugac, iwa yele mic-tengtengfocine habu sugucne yenge pasi damuineholec nganilu gaibong. Ilec ailu kwele-madic ngagelu beliyelu uc sugucneholec Wapong mitengkelu yanguc miibong,
38 “Ngictau Sugucnele wacka welegac, ye mimi-madicineholec. (Mige 118:26)
Honocmengka kwele-mogung fame sawawa wilini wacine feicne fadaic.”+
39 Wackelu mitengkebong Farisaio gocne habu yengele hewacka domaibong, yengi Yesu yanguc uwacnoibong, “Wewedu, ga mic-tengtengfocgone ngelengkeyelelu miyengka waickening.”
40 Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Na yanguc edocngebabe, yenge waickebong posa yengi aukwedaingte.”
41 Yesu Yerusalem bangkalelu taon yogo nganilu ngic-ngigac yengele hiyalu 42 yanguc miwec, “Ngenge yanguctihac kwele-mogungkolec ganingte yefe ngani-motobong madickedecka. Aime yefe yogobac yakumac haicnginang mi yegengkelu sangke-sangke fagac. 43  Ngengele dameng monic kwesidaicte, yogowa ngabafocngineng yenge neboc nga nebocka hewalingngebalu himong heuckelu habuwebong feme igocngebadaingte. 44  Igocngebalu yengi basowalecngebadaingte. Ailu adu-madecfocngineng ngengele hewacka gagabiyeng, yenge wehomacebayackebong himongka fadaingte. Ailu ngengele kwelina mac nga odale posa monicti monicte feiwa mi hegilebong ngiyedaicte. I yangucte, Wapongti welegac, ngenge yogo mi ngani-motogaing.”+
Yesudi Ibu-macka wiyac salebong yebicebawec
Mat 21:12-17; Mrk 11:15-19; Yoa 2:13-22
45 Ailu Yesudi Wapongte Ibu-macte oda kwelina felu ngic yengi wiyac salelu gaibong, yenge yebicebalu 46 yanguc edocebawec, “Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Nale Ibu-mac yagodi mimilocte mac, wacine inguc wackenoga.’ (Yes 56:7)
Aime ngengibac yogo bafaliyebong,
‘Hise-baba yengele sangke-sangke mac aigac.’ ” (Yer 7:11)
47 Aime Yesudi hadengsoc Ibu-macka wewedu bole balu gawec. Gaemewa depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, ailu habu yengele micnefocngineng yenge Yesu wehomanogale aibibiyelu gaibong.+ 48 Aime ngic-ngigac yenge yele yowa ngagepangkelu gaibong. Ailu yowaine monic hegileningte mi ngageibong. Ilec ailu ngaba yenge ye baickeningte yefe monic mi bafuwaibong.
+ 19:7 Luk 15:2 + 19:8 Wah 22:1; Him 5:6-7 + 19:9 Sale 16:31; Luk 13:16 + 19:10 Luk 15:4; Yoa 3:17; 1Tim 1:15 * 19:13 Mina moniyang yogo hadeng 100 yogolec bole-fuli. + 19:17 Luk 16:10 + 19:26 Mat 13:12; Luk 8:18 + 19:38 Luk 2:14 + 19:44 Luk 21:6 + 19:47 Luk 21:37