18
Ngigac monic ngage-wosaec ngicti bafickenogale miwec
Mic-tengteng yenge damengsoc tatakic mikac mimiloc bole balu ganingte Yesudi nangeng yowa monic yanguc holelu edocebawec,+ “Yowa ngage-wosaec ngic monic ye taon monicka gawec. Ye Wapongte hangoc mi ailu gawec. Nga ngic-ngigac yengele alang-baba monic mi ailu gawec. Aime taon yogowahac ngigac-hosec monic gawec, ye damengsoc yela kwesilu yanguc milu gawec, ‘Ngabafocne yengi basowalecnunogale ailu gagaingte, nale yowa dondonne milu baficnudamec.’
“Ngigac ye inguc milu game ngage-wosaecti bafickenale yowaine mi ngagelu gawec. Aimebac lobeina ngigac yele takickeme ngage-wosaec ngic yeuctihac yanguc ngagewec, ‘Na Wapongte hangoc mi ailu gagabac. Nga ngic yengele alang-baba monic mi ngagegabac. Aime ngigac-hosec yago ye damengsoc nala kwesilu hataenelelu gagac. Ilec ailu yowaine bamadickebe. Inguc mi aidactewa, ye damengsoc kwesime takicnu-benangkedaicte.’ ”
Aime Sugucnedi yanguc miwec, “Ngenge yowa ngage-wosaec ngic yedi aibaba dondonne mi balaibewec, yedi yowa miwec, yogo ngagesidaing. Wapongti ngic-ngigacfocine bawosaecngebawec, ngengele ailu ngage-yaec mi aigac. Ngenge deboc hadeng ye baficngebanale hinginengti yela hikeme ye ngengele ailu aibaba dondonna hocne baficngebadaicte. Ailu yanguc edocngebabe, dameng mi daliweme aibaba dondonne fikengelenale bole biyac badaicte. Aime Ngicte Madecti kwesidaicte, iwa ngic-ngigac ye ngagesingkegaing, ngic-ngigac yogo bafuwacebadacte, yenge homacne gagaing me miyac.”
Takes-baba nga Farisaio yekele siduc
Ngic gocne yenge yengileng dondonne ngagepangnagulu gocne lobe holeyelelu gagaing. Aime Yesudi yengele ngagelu nangeng yowa monic holelu yanguc miwec, 10  “Ngic yaeckang, Farisaio monic nga takes-baba monic, yeke Wapong milockenogale Ibu-macka feiboc. 11  Felu Farisaiodi domalu yeicnele kweleina ngagelu yanguc milu milockewec, ‘Wapong, na ngic gocne, hise ngic nga aibaba sowacne me selo-boic aicaigaing, yenge ingucne miyac. Ailu takes-baba ngic edi, na ye ingucne miyac. Ilec kwele-madic edocgugabac. 12  Ailu Sondasoc hadeng yaeckang nosing-sawe gacaigabac. Ailu wiyac sasawa balu gagabac, yogo 10kacni botoc balu moniyang gelecaigabac.’+
13  “Aime takes-baba ngic yedi Farisaio nebocina dadalicne edi domawec. Domalu honocmengka hilame fenale aibibiyelubac, ngosockelu mondacina welu yanguc sugu milu milockewec,* ‘Wapong, na bikic-baba, ga nale kwelegone sowalena.’+
14  “Aime yanguc edocngebabe, takes-baba ngic yedi aibabaine inguc ailu miwecte Wapongte haicka ye ngic dondonne ailu macina hikewec. Nga Farisaio yebac miyac. Monic ye yeicnele ngageme feicne aicaigac, ye wacine bawadaicte. Nga monic ye yeicnele ngageme wawaine aicaigac, ye wacine bafedaicte.”
Yesudi adu-madec yengele miwec
Mat 19:13-15; Mrk 10:13-16
15 Ngic-ngigac gocne yenge Yesudi sabacfocngineng moledi oiyacebanale yela bacebalu kwesiibong. Kwesibong mic-tengtengfocine yengi nganicebalubac ngelengkelu edocebaibong. 16 Edocebabong Yesudibac adu-madec wacebame welebong mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Adu-madec kpisicne yenge nala nalic kwesining, ngenge aka mi holeyelening. Wapongte ngani-damong yogo adu-madec kpisicne yangucne yengele. 17  Foinac, adu-madec kpisicne yenge Wapongte ngani-damong hefolecaigaing. Aime monic ye yenge ingucne mi aidaictewa, ye iwa nalic mi fedaicte, yogo noine edocngebagabac.”+
Ngic mafaholecti Yesuholec yowa miwec
Mat 19:16-30; Mrk 10:17-31
18 Ngic micne monicti Yesu uwacnowec, “Wewedu madicne, na wenuc aibe Wapongti baficnume gaga-sanang badacte?”+
19 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Ga omale madicne wacnugic? Wapong moniyangti sugu madicne gagac. 20  Ga ung-yowa yago biyac ngageing,
‘Ga selo-boic aibaba mi aidamec.
Ngic-ngigac mi wehomacebadamec.
Hise mi badamec.
Micka lolo mi aidamec.
Ailu nenggac-mamackecgone yeke alang bayetedamec.’ ” (Wah 20:12-16; Yef 5:16-20)
21 Inguc mime ngic yedi bafaliyelu yanguc miwec, “Ga migic, na yogo sasawa soc-gbolihac galu balaibelu aiibadi aicaigabachac.”
22 Inguc mime Yesudi yogo ngagelu yanguc edowec, “Ga wiyac moniyangte sugu aibibiyegic. Ga hikelu woc-wiyacgone sasawa fagac, yogo salelu moneng balu ngic-ngigac waweweine gagaing, yogo yeledamec. Inguc aiyengka wiyac madicne honocmengka fikegeledaicte. Aime welelu na balaibecnudamec.”
23 Inguc mime ngic ye moneng nga woc-wiyacine bocyac facnowecte, yowa yogo ngagelu kweleine umale-benangkeme hikewec.
24 Yesudi ngic ye nganime kwele-umac bame yanguc miwec, “Ngic-ngigac moneng nga woc-wiyacnginengkolec yenge Wapongte ngani-damong kwelina fenogale aidaingte, yogo boleine sugucnehac. 25  I yangucte, Kameldi bungic yefina fedaicte, yogo boleine sugucne. Nga moneng nga woc-wiyackolec yedi Wapongte ngani-damongka fenogale aidaicte, yogodibac boletowaine sugucnehac.”
26 Inguc mime ngic-ngigac yenge yowa yogo ngagelu uwacnoibong, “Inguc aime madi nalic wasecne aidaicte?”
27 Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Ngic-ngigac yengileng aibabanginengte ailu yogowa aibibiyelu hegilecaigaing, yogo Wapongtibac nalic aidaicte.”
28 Inguc mime Pitadi yanguc miwec, “Ngagegic, nonge woc-wiyacnonggeng sasawa hegilelu ga balaibecgulu gagabeleng.”
29-30 Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Foinac, monic ye Wapongte ngani-damongte ailu macine me ngigacine me adu-madecfocine nga ngic hae-gbafocine ailu nenggac-mamac hegilecebalu gagac, yela yanguc fikedaicte. Ye molic-molic mac, nga ngic hae-gbafocine yengeholec gawec, yogo ewalilu dameng yagowa hatacmac homacnehac badaicte. Aime motome himong silicine monicti kwesidaicte, iwa Sugucnedi gaga-sanang ingucnehac lacnodaicte, yogo noine edocngebagabac.”
Yesu yeicne homalu fangkenale miwec
Mat 20:17-19; Mrk 10:32-34
31 Aime Yesudi mic-tengtengfocine 12 yenge sugu mengoceba lelu yanguc edocebawec, “Ngagegaing, nongileng Yerusalem hikegabeleng. Hikelu fenoga iwa Wapongte siduc-mimi ngic yengi molickelu Ngicte Madecte yowa, hibinginang kwelengkeibong, yogolec noine fikedaicte.+ 32  Aime ngic yengi ye balu Israel yengele alingkacni miyac, yengele molewa lobong yengi yowa kwekwe nga mife-miwa aicnolu sofockedaingte.+ 33  Ailu yengi muc-hududi welu wehomadaingte. Aime hadeng habackang aiyemewa, hatacmac gboliyelu fangkedaicte.”
34 Inguc mime mic-tengteng yenge yowa yogo ngagelu monic mi ngage-motoibong. Yowa yogolec fungine yogo yengela sangke-sangke fame Yesudi yowa miwec, yogo monic mi ngage-motoibong.+
Yesudi donge-kpisic ngic monic bamadickewec
Mat 20:29-34; Mrk 10:46-52
35 Yesu Yeriko taon bangkaleme, ngic donge-pisic monicti yefe mecina ngiyelu woc-wiyacte milocebalu gawec. 36 Ailu ngageme ngic-ngigac habutowadi ewalilu lec-welec aibong uwawec, “Yogo wenuc aigaing?”
37 Uwame yanguc edoibong, “Yesu Nasaret-hocni, yedi welelu hikegac.”
38 Inguc mibong yedi aukwelu wackelu yanguc miwec, “Yesu, Dawidile fikesaweckacni, ga nale kwelegone sowalena.”
39 Inguc wackeme ngic-ngigac haicina hikeibong, yengi ye waickelu ngiyenale kpatalacnoibong. Aime ye sanangnehac hatacmac wackewec, “Dawidile fikesaweckacni, ga nale kwelegone sowalena.”
40 Wackeme Yesudi domalu donge-pisic yela baleningte edocebame yenge emeina balebong Yesudi yanguc uwacnowec, 41  “Na oma wiyac aigelebele ngagegic?”
Mime bafaliyelu yanguc edowec, “Sugucne, dongene hilanogale ngagegabac.”
42 Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ngage-ngagesinggonedi bamadicgugacte, ga yakumac dongegone hilanong.” 43 Inguc mime ngic ye yogowahac dongeine hilalu Yesu balaibelu Wapong wacine bafeme, ngic-ngigac sasawa yenge yogo nganilu Wapong mitengkeibong.
+ 18:1 Kol 4:2; 1Tim 5:17 + 18:12 Yes 58:2-3; Mat 23:23 * 18:13 Ngic ye kwele-sowac ailu mondacina wewec. + 18:13 Mige 51:1 + 18:17 Mat 18:3 + 18:18 Luk 10:25 + 18:31 Luk 24:44 + 18:32 Luk 9:22,44 + 18:34 Mrk 9:32