17
Bikicte yowa
Mat 18:6-7,21-22; Mrk 9:42
Aime Yesudi mic-tengtengfocine yengele yanguc miwec, “Ngic-ngigac okac ingucne kwopocebame bikicka wawecaigaing, yogodi himongka fikedaicte. Nga monicti ngic-ngigac agofocine lokwesac ingucne aiyeledaicte, mee, ye medeckedaic. Entacka gocne yengi ngic monic balu balinga sugucne ubeina ubeecnolu kiwecka wickebong haudaictewa, yele umacine efeckedaicte. Aime ngic yogodi adu-madec kpisicne monic aicnome bikic bafuwadaictewa, Wapongti ye ameine baducnodaicte, yogo umactowaineholec. Ngenge ngengileng damongnagulu gadabiyeng. Ngic hae-gbagone monicti bikic bafuwadaickale, ga ngelengkelu micnodamec. Nga ye kweleine hefaliyeme, bikicine hegiledamec.+ Aime ye hadeng moniyangte kwelina alecine 7 ngama ga basowalecgudaicte. Ailu dameng 7 inguchac gala hatacmac hefaliye welelu yanguc midaicte, ‘Bikic yogo aibacte kwelene hefaliyegac.’ Inguc midaictewa, bikicine hegiledamec.”
Ngage-ngagesingte yowa
Aime Salecebaicne yenge Sugucnele miibong, “Ga ngage-ngagesingnonggeng basugulenolec.”
Inguc mibong Sugucnedi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngage-ngagesingngineng kpisicne mastet hucine ingucne fangeledecka midec, ngenge yoc monic noineholec* yogo ye yeuctihac godocine fuluckelu kiwecka haulu domanale edodaingte. Aime ye yowangineng ngagelu nalic haulu domadaicte.+
“Aime ngengelacni monicti kwelec kwekweine bame bolewa himong heuckelu gadaicte, me lama-bulumaka damongkedaicte, yedi bolewacni kwesilu macka ofedaicte. Ofeme sugucneinedi wangiyelu nosing nonale mi midaicte. Yebac yanguc sugu edodaicte, ‘Ga ngakpigone holelu nosingne bamockelu damongnulu wangec domac. Wangec domaengka na nobe motome ga nosing misa nalic nodamecte.’ Sugucneinedi kwelec kwekwe bole-yowa inguc lacnome, ye yowaine ngagelu bole bayackedaicte, yogolec kwele-madic yowa mi edodaicte. 10  Ngenge inguchac wiyac ainingte edocngebaicne, yogo bamoctoyackelu yanguc midaing, ‘Nonge kwelec kwekwe sugu ailu bolenonggeng moc bagabeleng.’ ”
Ngic waic-sanangkolec 10 yenge madickeibong
11 Yesu inguc milu Yerusalem hikenogale yefe balaibelu Samaria nga Galili hewacnginac hikewec. 12 Hikelu mac-aling monicka felu ngic 10 waic-sanangnginengkolec yefewa wabong bafuwacebawec. Aime yenge dadalisuc edi domalu 13 wackelu miibong, “Yesu, Sugucne, ga nongele kwelegone sowalena.”+
14 Inguc mibong Yesudi nganicebalu yanguc edocebawec, “Ngenge hikelu depec-baba ngic fikeyelelu socngineng edalicebaning.” Mime yenge yefewa hikeebongka socngineng madickewec.+
15 Aime madickeibong, yengelacni monicti socine madickeme nganilu hefaliye wele dacineholec aukwelu Wapong wacine bafewec. 16 Bafelu Yesule higewa haic-mesuinedi heluluckelu wawe falu yele kwele-madic yowa miwec. Nga ngic yogo ye Samaria ngic.
17 Ye inguc aime Yesudi yanguc uwacnowec, “Na ngagebe ngic 10 yenge madickegaing. Aime ngic 9 yenge weni? 18  Ngic yago ye aling monickacni, yengele hewackacni yedi sugu Wapongte wac bafenale hefaliye kwesigac. Nga gocne yenge nalic inguchac aibong madickedec.” 19 Milu Yesudi yele yanguc miwec, “Ga fangkelu hikenong, ngage-ngagesinggonedi bamadicgugac.”
Farisaio yenge Wapongte ngani-damongte Yesu uwacnoibong
Mat 24:23-28,37-41
20  Farisaio gocne yengi Wapongte ngani-damong ma damengka kwesidaicte, yogolec Yesu uwacnobong bafaliyelu yanguc edocebawec, “Wapongte ngani-damong kwesime ngenge yogo dongedi nalic mi nganidaingte. 21  Ailu yanguc nalic mi midaingte, ‘Ngenge nganining, ye ya, me ngenge nganining, ye edi.’ Ngagegaing, Wapongte ngani-damong yogo hewacnginang fagac.”
22 Inguc milu mic-tengtengfocine yengele yanguc miwec, “Gacgu dameng monic kwesime ngenge Ngicte Madecte hadeng moniyang sugu nganiningte aingeledaicte. Ailu nalic mi nganidaingte. 23  Aime ngic-ngigac yengi ngengele yanguc midaingte, ‘Ngenge nganining, ye edi,’ me ‘Ngenge nganining, ye ya.’ Inguc mibong mi balaibecebadaing. Ailu iwa biyac mi hikedaing.+ 24  I yangucte, sawawa pilatac bame angocti nebockacni nebocka hikecaigac, Ngicte Madecte kwesi-kwesi damengka silicine ingucnehac fikelu yegengkedaicte. 25  Molickelubac ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, yengi ye lobe holecnobong, doic homacne ngagedaicte.
26  “Noale damengka aibaba fikewec, Ngicte Madecte kwesi-kwesi damengka aibaba silicine ingucnehac fikedaicte. 27  Ngic-ngigac yenge nosing misa noibong. Ailu ngic yenge ngigac bacebaibong. Nga mamac yenge yanguc miibong, ‘Na adune ngic lacnodacte.’ Inguc ailu gaebongka, Noa wagewa feme misa sugulelu wiyac sasawa someckeyackeme sowalelu miyac aiyackewec. 28  AimeLotile damengka aibaba ingucnehac fikewec. Ngic-ngigac yenge nosing misa nolu woc-wiyac fuli balu salelu bole hole-duwec ailu mac balu gaibong.+ 29  Aime hadeng monicka inguc ailu gaebong Loti ye Sodom taon hegilewec. Hegileme hadeng iwahac Wapongti ngageme honocmengkacni dac nga salfa-posa yenge mac ingucnedi walu wiyac sasawa lobeyackeme miyac aiyackewec. 30  Aime Ngicte Madec fikelu yegengkenale damengngina aibaba ingucnehac aidaingte.
31  “Dameng iwa monic ye mac feina ngiyedaictewa, ye haulu woc-wiyacine banogale mac kwelina mi fedaic. Ye hangoc hikedaic. Nga monic ye nosing-bolewa domadaictewa, ye wiyac monic banogale macka mi hefaliyelu hikedaic. Ye momoc hangoc hikedaic.+ 32  Loti ngigacinela aibaba fikewec, ngenge yogo ngagesidaing.+ 33  Monic ye gagaine sebilenale bole balu gadaicte, ye gagaine yogo sangkecnodaicte. Nga monic ye gagaine hegiledaicte, ye gagaine fikecnodaicte.+ 34  Aime yanguc edocngebabe, deboc yogowahac ngic-ngigac yaeckang yeke mapic moniyang feina faebocka, yekelacni monic balu monicbac hegileme fadaicte. 35  Nga ngigac yaeckang yeke momochac flawa masingka lalickelu gaebocka, yekelacni monic balu monic hegileme domadaicte. 36  [Nga ngic yaeckang yeke nosing-bolewa hikeboc, yekelacni monic balu monicbac hegileme bolewa gadaicte.]”
37 Inguc mime mic-tengtengfocine yengi yanguc uwacnoibong, “Sugucne, aibaba yogo wenuwa fikedaicte?”
Uwacnobong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Aoc-aoc nango yenge sic kpeleckeicne fagaing, yenge iwa tumanecaigaing.”§
+ 17:3 Mat 18:15 * 17:6 Yoc yogo wacine mulberi. + 17:6 Mat 17:20; 21:21 + 17:13 Dep 13:45-46 + 17:14 Dep 14:1-32; Yoa 3:3; 18:36 + 17:23 Mrk 13:21; Luk 21:8 + 17:28 Fike 18:20; 19:25 17:29 Salfa-posa yogo posa monic dagec-dagec. Dacka lobeme dacine ucineholec aicaigac. + 17:31 Mat 24:17-18 + 17:32 Fike 19:26 + 17:33 Luk 9:24 17:36 Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne hewacine 36 yogowa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Lukadi mi kwelengkewec mecne. § 17:37 Nangeng yowa yogolec fungine yanguc, wiyac mi sangkedaicte, yogo fikelu yegengkedaicte.