16
Yesudi ame badu-badule yowa miwec
Yesudi mic-tengtengfocine yowa yanguc edocebawec, “Ngic monic moneng-mafaholec yedi moneng-damong ngic monic bawec. Bame ye yeholec galu yele moneng-mafa damongkelu gawec. Damongkelu game gocne yengi yele yanguc milu edoibong, ‘Moneng-damonggone yogo ye moneng-mafagone mi damongkelu kosa locaigac.’
“Inguc aime yedi moneng-damongngine wackeme weleme yanguc edowec, ‘Ga aibabagone sowacne mibong ngagecaigabac. Ilec moneng-damong hatacmac nalic mi gadamecte. Ga ilec moneng-mafale nga bolegonele siduc sasawa kwelengkelu nelec.’
“Inguc mime moneng-damong yeuctihac yanguc ngagewec, ‘Ngic sugucnedi moneng-damong bole nalacni baickedaicte. Aime na mac bole-babale lokawedacte. Ailu tapiline mi fagacte, milockenoc ngic ainogale gamenugac. Ilec wenuc aidacte? O, yakumac ngagegabac. Bolewacni baicnubong miyac aidacte. Ilec gocne yengi macnginang wacnuningte aibaba monic aidacte.’
“Inguc ngagelu ngic sasawa sugucnele ame balu gaibong, yenge filesoc filesoc wacebawec. Wacebame ngic molic-molic fewec, ye uwacnowec, ‘Ga sugucnene yelacni tofa edomeng aiing?’
“Inguc mime bafaliyelu yanguc edowec, ‘Oliwa helocine dram 100.’*
“Inguc mime yanguc edowec, ‘Ga tofale hibigone biyac balu wangiyelu dram 50 sugu kwelengkec.’
“Milu ngic monic uwacnowec, ‘Nga ga tofa edomeng aiing?’
“Uwame bafaliyecnolu miwec, ‘Wit be 800, yogolecsoc.’
“Inguc mime edolu miwec, ‘Ga tofale hibigone balu 640 sugu kwelengkec.’
“Inguc aigacgu moneng-damong sowacne ye ngage-wosaec ailu aiwecte, moneng-mafa fileinedi mitengkewec. Ilec himongte aling yengi angocte aling ewalicebalu umacnehac baficnagucaigaing.
Yesudi moneng-mafale yowa miwec
“Na yanguc edocngebagabac, moneng-mafa yogo dondonne miyac, ngenge wiyac yogo balu ngic baficebabong agofocngineng fikedaing. Inguc aibong moneng-mafale dameng miyac aidaicte, iwa fafa-sanang macka bacngebadaingte.
10  “Monic ye wiyac kpisicnemac madicne damongkecaigac, ye wiyac sugucne inguchac nalic damongkelu gadaicte. Nga monic ye kwesac ailu wiyac kpisicnemac dondonne mi damongkecaigac, ye kwesac ailu wiyac sugucne inguchac dondonne nalic mi damongkedaicte.+ 11  Aime ngenge yowa mi balaibelu himongte moneng-mafa sowale-sowaleine dondonne mi damongkedaingtewa, monicti wiyac noine dondonne damongkeningte molenginang nalic mi lodaicte. 12  Ailu ngenge yowa mi balaibelu ngic monicte moneng-mafa madicne mi damongkedaingtewa, ye ngenge wiyac mimoctolu ngelenale ngage-lilickedaicte.
13  “Kwelec kwekwe moniyangti ngic sugucne yaeckang yekele kwelec nalic mi kwelu gadaicte, miyac. Ye monicte angac ngagelu monic lobe holecnodaicte, me monicta wetackelu monic hegiledaicte. Ngenge Wapong nga moneng-mafa yekele kwelec momochac nalic mi kwedaingte.”+
Yesudi Farisaio ngic yengele miwec
14 Yesudi yowa yogo mime Farisaio yenge hiye-monengte angac sugucne fayelewecte ailu, yogo ngagelu midelec aicnoibong. 15 Aibong Yesudi yanguc edocebawec, “Ngic yengi dondonne wacngebaningte, ngenge yogo yengele haicka aibaba dondonne aicaigaing. Aime Wapongtibac wiyac kwelenginang fagac, yogo ngageyackegac. I yangucte, ngic yenge wiyac monicte ngagebong feicne aicaigac, yogo Wapongti nganime aibaba sowacnebenang memenguine aigac.+
16  “Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, ailu Wapongte siduc-mimi ngic yengele yowadi mibong yegengkeme ofecgu Yoane fikewec, dameng iwa motogac. Aime iwacni ofecgu ngic-ngigac yenge Wapongte ngani-damong mibong yegengkegac. Mibong yegengkeme ngic-ngigac yenge sanangkelu iwa fegaing.+ 17  Himong nga sawa baickeboc miyac aidaicte, yogo doicineholec. Nga Wapongte yefe-yowa yogowacni sisine tofaine nalic mi miyac aidaicte, miyacbenang.+ 18  Ngic monic ye ngigacine hegilelu ngigac monic badaicte, ye selo-boic aibaba aidaicte. Nga monic ye ngigac hegileicne badaicte, ye inguchac selo-boic aibaba aidaicte.”
Lasaros nga mafa-ngic yekele nangeng yowa
19 Aime Yesudi hatacmac yanguc miwec,“Moneng-mafaholec ngic monic gawec, ye gic-ngakpiine kpoluc madicnedi baicne. Ailu ngakpiine feina hibine mondo-sasac, madicne holewec. Holelu hadengsoc noba-nosingtowaholec nogebec ailu angac feina gawec. 20  Aime yele mac-yefewa, oda lobina ngic monic waweweine gawec, wacine Lasaros. Ye socine waicti wakeyackeicne, aime ngic yengi iwahac lobong falu gawec. 21  Fame ngic moneng-mafaholec yele tebowacni nosing kapucine walu gawec, ye yogo nonogale ailu gawec. Aime hoda yengi kwesilu waicine nobolickelu gaibong.
22  “Gacgu ngic waweweine ye homame angelo yengi ye bahikelu Abrahamte emewa lobong gawec. Game ngic moneng-mafaholec ye inguchac homame longkeibong. 23  Longkebong ye Wangec-macka galu iwa doic sugucne ngagewec. Inguc ngagecgu donge hilalu nganime Abraham dalickabenang ngiyewec. Ailu Lasaros nganime yele emewa ngiyewec. 24  Inguc nganilu wackelu micnowec, ‘Abraham ngambone, na yawa dac kwelina doic sugucne ngagegabac. Ilec ailu ga nale kwelegone sowaleme, Lasaros saleengka hikelu mole-gbongngine susucinedi misawa kpomulucke welelu beluna lome mogungkena.’
25  “Inguc mime Abrahamtibac yanguc miwec, ‘Ngambone, ga wiyac monic ngagesigamec. Ga himongka gaengka ngic-ngigac yengi woc-wiyac madicne madicne gelebong balu gaengka, Lasarosbac wiyac sowacne sugu lacnoibong. Yakumac Lasaros yagowa basanangkegaing. Aime gabac doic ngagegic. 26  Ailu hatacmac taockelu migabac, hewacnonggang lumotowa loicne fagac. Inguc aime monicti yawacni falockelu gala fudaicte, me iwacni yawa wele-wele, yogo aibibiyenoga.’
27  “Inguc mime moneng-mafaholecti yanguc milu edowec, ‘Mamac, inguc aime ga Lasaros mimiloc aicnolu saleengka mamacte macka hikena. 28  Na ngic hae-gbafocne 5 iwahac gagaing, yenge doic yagowahac weledaingkale, ye hikelu sawang-yowa milu edocebadaic.’
29  “Inguc mime Abrahamti yanguc miwec, ‘Yenge Moses nga Wapongte siduc-mimi ngic yengele yowa ngagegacgu ngagesingkedaing.’
30  “Inguc mime moneng-mafaholec gawecti miwec, ‘Abraham ngambone, yogo miyac. Monicti homackacni gboliyelu hike edocebamebac kwele-hefaliyec aidaingte.’
31  “Inguc mime Abrahamti yanguc miwec, ‘Yenge Moses nga Wapongte siduc-mimi ngic yengele yowa ngagelu takicebadaictewa, monicti homackacni gboliyelu mime yenge yogo inguchac nalic mi balaibedaingte.’ ”
* 16:6 Dram monic ye 35 lita ngama ingucne. 16:7 Be yogo ye kofi be ingucne. 16:8 Himongte aling yenge Wapongte yefe mi balaibecaigaing. Nga angocte aling yenge Wapongte ngani-damongka gacaigaing. + 16:10 Luk 19:17-26 + 16:13 Mat 6:24 + 16:15 Mat 23:28; Luk 18:9-14 + 16:16 Mat 11:12-13 + 16:17 Mat 5:18