15
Lama sangkeicnele nangeng yowa
Mat 18:12-14
Takes-baba ngic nga bikic-baba sasawa yenge Yesule yowa ngagenogale yele emewa hikeyackeibong. Ailu Farisaio nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge yowa kwelu damengsoc yanguc milu gaibong, “Ngic yago ye bikic-baba sebicebalu yengeholec nosing nocaigac.”+
Inguc mibong Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, “Ngengelacni monic ye lamafocine 100 bacebalu game, iwacni monic sangkeme ye wenuc aidaicte? Ye lama 99 hegilecebame himong kisiwa misaine mikacka domabong, hikelu lama moniyang yogo basackegacgu bafuwadaicte.+ Bafuwalu beliyelu aticina lolu atickelu hikedaicte. Hikelu macina sulumewec. Sulumelu ngic agofocine ailu soc tofafocine emeina gagaing, yenge wacebalu yanguc edocebadaicte, ‘Na lamane sangkewec, yogo bafuwagabacte, ngenge kwesibong naholec beliyenang.’ Aime yanguc edocngebabe, pasi ingucne ngic bikickolec moniyangti sugu kwele-hefaliyec aime, belic-belic silicine ingucnehac honocmengka fikedaicte. Nga ngic-ngigac 99 yenge dondonne biyachac galu kwele-hefaliyecte yefe mi ngagelu gagaing, yengele ailu belic-belic ingucne mi fikedaicte.
Moneng sangkeicnele nangeng yowa
“Me ngigac monic ye siliwa monengngine 10 bagacgume monicine sangkedaictewa, ye wenuc aidaicte? Ye hifaine kwendangkelu mac pelengkelu sanangnehac basackegacgu bafuwadaicte. Bafuwalu ngigac agofocine ailu soc tofafocine emeina gagaing, yenge wacebalu yanguc edocebadaicte, ‘Na monengne wickebe sangkewec, yogo bafuwagabac. Ilec ailu ngenge kwesibong naholec beliyenang.’ 10  Aime yanguc edocngebabe, ngic bikickolec monicti kweleine hefaliyeme, Wapongte angelo yenge yengungtihac silicine ingucnehac beliyedaingte.”
Madec sangkeicnele nangeng yowa
11 Yesudi yowa taockelu yanguc miwec, “Ngic monic ye madeckecine yaeckang gaiboc. 12  Aime madecine kpisicnedi mamacine yanguc edowec, ‘Mamac, ga moneng-mafa gocne heuckelu nale nebocine neleng naneuc balu gadacte.’ Inguc mime mamacnginecti woc-wiyacine heuckelu madeckecine yetewec.
13  “Yeteme dameng mi daliweme madec dicine ye moneng-mafaine kpaduckeyackelu balu himong dalicka hikewec. Hikelu iwa himongte gagawa moneng-mafatowaine balu gawec, yogo wickeyackewec. 14  Wickeyackeme miyac aime himong iwa loloc fikeme ye nosing nga wiyac sasawale kpungkewec. 15  Kpungkelu himong yogolec fileine monic yela hikeme bole-madec bame yedi becine damongkenale bec-odawa saleme lewec.* 16  Lelu bec yengi nosing socine noibong, yogo nonale aicnowec. Aime monicti nosing monic mi gumelu gaibong.
17  “Inguc aime ye yeuctihac gagaine ngani-motolu miwec, ‘Mamacte bole-madecfocine yenge nosing nogebec aicaigaing. Aime nanibac yawa nosingte homalu homanogale aigabac. 18  Ilec na fangkelu mamacnela hikelu yanguc edodacte, “Mamac, na honocmengte aling yenge ailu gale haicka momoc bikic bafuwaiba.+ 19  Ilec hatacmac madecgone wacnudaingte, yogodi mi madickedaicte. Ga sifu bacnung bole-madecfocgone yengelacni monic ingucne ailu gadac,” ’ inguc ngagelu hikewec.
20  “Aime madec ye dalickahac leemewa mamacinedi biyac ngani-motolu yele kweleine sowalewec. Sowaleme yela gasacke hike hobalu mimuduc aicnowec. 21  Aicnome madecinedi yanguc miwec, ‘Mamac, na honocmengte aling yenge ailu gale haicka momoc bikic bafuwaiba. Ilec madecgone hatacmac wacnudaingte, yogodi mi madickedaicte.’
22  “Aimebac mamacti kwelec kwekwefocine yanguc biyac edocebawec, ‘Ngenge biyacbenang hikelu ngakpi dalicne madicnebenang balu kwesi holecnobong hauna. Ailu gbongte ling holecnolu hige-ebec higeina holecnobong hauna. 23  Ngenge hikelu bulumaka madecine buweicnehac, yogo bawelebong welu nongileng momoc no-angac ainang. 24  Madecne yago ye biyac homawec, inguc ngageibeng. Aimebac ye gagaine hatacmac bafuwagac. Ye sangkeweckacni hatacmac bafuwagabeleng.’ Inguc mime yenge no-angac aiibong.+
25  “Inguc aibong madecine sugucnedi nosing-bolewa gacgu, iwacni kwesilu mac bangkalewec. Ailu gee holelu webong fawecte ucine ngagelu 26  bole-ngic monic wackeme weleme uwacnowec, ‘Yogo omale inguc fikegac?’
27  “Inguc mime bole-ngicti ameine bafaliyelu yanguc edowec, ‘Gbagone wesipilic mikac gacgu macka hatacmac madicne hefaliyegacte ailu, mamacgonedi mime bulumaka madecine buweicnehac wegabeleng.’
28  “Inguc mime haeine ye aalic ngagelu macka fenale mi aicnome lobina domawec. Domame mamacinedi walu macka fenale dogbac aicnome, 29  haeinedi mamacine yanguc edowec, ‘Ngagegic, na hifa edomeng gale kwelec bole bagalu ung-yowagone monic mi hegileiba. Inguc balu gabe agofocne yengeholec noning madecine monic nonogale mi noleing, miyac. 30  Aime madecgone yogo ye woc-wiyacgone yefe-ngigackolec galu wickeyackelu kwesime, gagibac yele ailu bulumaka madecine buweicne sugucnehac wegic.’
31  “Inguc mime mamacinedi miwec, ‘Madecne, ga damengsoc naholec gacaigic. Nga nale wiyac sasawa yogo gale hocne. 32  Aime nongileng yakumac beliyelu no-angac aidabeleng. Gbagone yogo ye biyac homawec, inguc ngageibeng. Aimebac ye hatacmac gagaine bafuwagac. Ye sangkeweckacni hatacmac bafuwagabelengte, inguc ainang.’ ”
+ 15:2 Luk 5:30 + 15:4 Esek 34:11,16; Luk 19:10 * 15:15 Israel aling yenge bec yogo ngagebong wonongkolec aicaigac. Ilec ailu bec mi damongkelu nocaigabiyeng. + 15:18 Mige 51:4 + 15:24 Efs 2:1,5