14
Sabat damengka Yesudi ngic soc bokungkolec bamadickewec
Yesu ye Sabat dameng monicka Farisaio yengele micne monicte macka nosing nonale feme Farisaio yenge ye aibabaine ngani-ngagec ailu ngiyeibong. Hei, iwahac ngic monic socine bokungkolec ailu siwineicne, ye welelu Yesule haicka domawec. Aime Yesudi Wapongte yefe-yowale ngage-ngage ngic nga Farisaio yanguc uwayelewec, “Sabat damengka ngic bamadicebanogale yefe monic fagac me miyac?”+ Mime yenge ameine monic mi bafaliyeibong. Ilec ailu Yesudi ngic yogo moledi balu bamadickelu saleme hikeme yanguc edocebawec, “Ngengelacni monicte madec me bulumaka monic Sabat damengka misa long monicka edetantangkelu haume, ye sifu biyac hikelu fuluckeme ofedaicte.”+ Inguc mime yenge yowa yogolec ameine bafaliyenogale aibibiyeibong.
Ngic monic ye bawacnagudaic
Aime iwahac ngic gocne wacebame, yenge ngiye-ngiye molic-molicka wosaelu iwa ngiyeibong. Ngiyebong Yesudi nganicebalu yowa nangengngine yanguc milu edocebawec, “Hatacmac baba-tumangte nosingka wacgume, ga nosingte mac ngiye-ngiye molic-molicka iwa biyac mi ngiyedamec. Gacgu wacngebagac, ngengelacni ngic sugucne monic weledaicte.+ Weleme ngic wacngepagac, yedi welelu yanguc edocgudaicte, ‘Ga baicke-waengka ngic yagodi ngiyena.’ Inguc mime gamegume ngiye-ngiye moto-motoinabenang hike ngiyedamecte. 10  Wacgume ga hikelubac, ngiye-ngiye moto-motoina ngiyedamec. Aime ye wele nganicgulu yanguc midaicte, ‘Agone, ga ngiye-ngiye molic-molicka felu ngiyec!’ Inguc mime ngic-ngigac biyac ngiyegaing, yengele haicka yedi wac feicne geledaicte. 11  I yangucte, monic ye yeicne ngageme feicne aicaigac, ye wacine bawadaicte. Nga monic ye yeicne ngageme wawaine aicaigac, ye wacine bafedaicte.”+
12 Aime Yesu ye ngic wackewec, yele yowa monic inguchac yanguc miwec, “Ga wenacka me aweleme nosing nonole aling gocne wacebanogale ngagegic. Dameng iwahac agofocgone, me ngic hae-gba, me alingfocgone me moneng-mafanginengkolec gale emewa gagaing, yenge mi wacebadamec. I yangucte, yenge gacgu ameine hatacmac badugelebong, yogo mi madickedaicte. 13  Ga wacebanogale noba-nosing bamockedamecte, dameng iwa ngic waweweine nga pulingngine ailu hige-sowac nga donge-pisic wacebadamec! 14  Yenge ameine nalic mi badugeledaingte. Ilec ailu ga kwele-angacka gadamecte. Aime nosing yogolec ameine, ngic-ngigac dondonne homaibong, yenge gboliyelu fangkedaingte, dameng iwa hocne ameine badamecte.”+
Yesudi nosingte tutumangka hike-hikele nangeng yowa miwec
Mat 22:1-10
15 Inguc mime yenge nosing nongiyelu yowaine ngagelu yengelacni monicti Yesu yanguc edowec, “Monic ye Wapongte ngani-damongka felu nosing nolu ngiyedaicte, ye kwele-angackolec.”+
16 Inguc mime Yesudi ameine bafaliyelu yanguc edowec, “Ngic monicti noba-nosing sugucne bamockenale ngagelu ngic-ngigac homacne yengele yowa lolu wacebawec. 17  Wacebame nosing nonole dameng weleme, ye kwelec kwekweine saleme yedi ngic-ngigac molic-molic biyachac wacebawec, yenge edocebanale hikelu miwec, ‘Ngenge kwesining, wiyac sasawa biyac bamockeicne ngiyegac.’
18  “Inguc mime ngic-ngigac sasawadi migbedic ailu ngic molic-molic yedi yanguc miwec, ‘Na himong monic fuli babac, yogo hikelu nganinogale ngagegabac. Ilec ailu ngageng mi sowalena.’
19  “Aime monicti miwec, ‘Na bafalo 10 bolele ailu fuli bacebabac, yogo hikelu bolewa esoicebanogale ngagegabac. Ilec ailu ngageng mi sowalena.’
20  “Inguc mime monicti miwec, ‘Na ngigac babac. Ilec ailu nalic mi fudacte.’+
21  “Aime kwelec kwekwe ye hikelu yowa yogo sasawa sugucneine edowec. Edome sugucneinedi aalic ngagelu kwelec kwekwe yanguc edowec, ‘Ga taon yefeina nga yefe-gogocka biyac hikenong. Hikelu ngic-ngigac waweweine nga pulingngine ailu donge-pisic nga hige-sowac, yenge mengocebalu kwesinong.’
22  “Inguc mime kwelec kwekwedi hikelu yowa miwec, ingucnehac ailu hefaliyelu yanguc edowec, ‘Sugucnene, ga migic, yogo biyac aiyackegabac. Aime mac kwelinabac sawaine fagachac.’
23  “Inguc mime sugucneinedi miwec, ‘Ga yefe sugucna nga macte yefe gogoc fayackegac, iwa hikenong. Hikelu ngic-ngigac nganicebaengka kwesiningte sanangnehac milu mengocebang kwesilu, yengi macne kweline yago wakening. 24  Ngic esecne wacebabe hegileibong, yengelacni monicti nosingne lobeicne yogo nalic mi nolu ngagedaicte, yogo edocngebagabac.’ ”
Yesu balaibenogale yowa
Mat 10:37-38
25 Yesu hikeme ngic-ngigac habutowadi ye balaibelu hikeibong. Hikebong hefaliye nganicebalu yanguc miwec, 26  “Monic ye wele balaibecnunogale ngagesigac, ye yeicne nenggac-mamac, nga ngigac adu-madecfocine, ailu ngic hae-gba nga sengfocine, ailu yeicne gagaine inguchac lobe mi holedaictewa, ye nale mic-tengteng nalic mi aidaicte.+ 27  Ailu monic ye malicpongine tengkelu na mi balaibecnudaicte, ye nale mic-tengteng nalic mi aidaicte.
28  “Ngengelacni monicti donge hila-hilale mac-dale monic banogale ngagegac, ye mac nalic bayackedaicte me miyac. Ye waicke ngiyelu molickelu woc-wiyac fuline wafelu alingkedaictewa, madickedaicte. 29  Aime ye molickelu inguc mi ailu moc fungine sugu fungkelu badaicte. Aime mac tofaine mi badickedaictewa, ngic-ngigac yenge yogo nganilu tapiliine bawadaingte. 30  Ailu yanguc midaingte, ‘Ngic yogo ye mac banogale ailu tapiliine monic mi fawecte, mac bole mi bamoctowec.’
31  “Me ngictau monicti ngicfocine 10 taosen moc bacebame hikelu ngictau monic ye ngicfocine 20 taosen welebong, yengeholec wenagudaingte, yogo mi madickedaicte. Ye wangiyelu yanguc ngage-wosaec aidaicte, nale ngicfocne 10 taosen, yenge ngabafocne kwesidaingte nalic wecebadaingte me miyac. 32  Yogo nalic mi aidaictewa, yenge dalickahac gaebongka yedi kwelec ngic gocne kwele-moniyang wenuc fikenale salecebame hikedaingte. 33  Ilec ngengelacni monicti yeicne wiyac sasawa mi hegiledaictewa, ye nale mic-tengteng nalic mi aidaicte.
34  “Kiwec yogo wiyac madicne. Aime yogodi angacine miyac aidaictewa, ngenge wenuc aibong hatacmac angacineholec nalic aidaicte? 35  Kiwec ingucnedi nosing feina lobeng angacine mi aidaicte. Ailu himong helocine nosing-bolewa fadaicte, yogodi kpatuleebengka silicine ingucnehac mi aidaicte. Yogo moc wickecaigaing. Monic ye hedeckolecti yowa yago aneng ngagedaic.”
+ 14:3 Luk 6:9 + 14:5 Mat 12:11; Luk 13:15 + 14:8 Ynn 25:6-7 + 14:11 Mat 23:12; Luk 18:14 + 14:14 Yoa 5:29 + 14:15 Luk 13:29 + 14:20 1Kor 7:33 + 14:26 Luk 9:23