13
Bikic hegilelu kwele-hefaliyec ainoga
Dameng iwahac ngic gocne yengi Yesu siduc yanguc edocnoibong, “Galili ngic gocne yengi depecnginengte sic lobelu Wapong hasoc holecnolu gaibong. Gabong Pailat yedi mime ngicfocine yengi hikelu Galili ngic wehomacebalu sacngineng yogo depecnginengte sic sacineholec kpatulebong atang aiwec.”
Mibong Yesudi yanguc uwayelewec, “Ngic homaibong, yengele bikicti Galili ngic-ngigac sasawa, yengele bikic ewaligac inguc fikeyelegac, ngenge inguc ngagesigaing, me?+ Yogo miyacbenang! Aime yanguc edocngebabe, ngengebac kwelengineng mi hefaliyedaingte, ngenge sasawadi yenge homaibong, ingucnehac homayackedaingte. Nga Siloam mac-daledi heliyelu ngic-ngigac 18 feinginang walu wehomacebawec. Ilec ngenge wenuc ngagegaing, yengele bikicte umacti Yerusalem ngic-ngigac sasawa gagaing, yengele ewaligac, me? Yogo miyacbenang! Aime yanguc edocngebabe, ngenge kwelengineng mi hefaliyedaingtewa, ngenge sasawadi yenge homaibong, ingucnehac homayackedaingte.”
Fik yocti noine monic mi aiwec, yogolec nangeng yowa
Aime Yesudi nangeng yowa monic yanguc edocebawec, “Ngic monic ye fik yoc monic waing bole kwelina duweme domawec. Aime ye hikecgu noine basackelu waing bolele damong edolu yanguc miwec, ‘Yoc yogolec noine basackelu gabe hifa habackang biyac aigac. Ailu ye omale moc domalu himong helocine nowackegac? Ilec ga yoc yogo welockelu wickedamec!’+
“Mime waing bolele damongti miwec, ‘Sugucnene, hegileng hifa yago inguchac domaemewa fungina heuckelu himong gocne helockolec lodacte.+ Inguc aibebac lobewa noine madicne aidaicte mecne. Nga noine mi aidaictewabac, ga nalic helockelu wickedamec!’ ”
Sabat damengka Yesudi ngigac lobe-ngosoc bamadickewec
10 Aime Sabat dameng monicka Yesu ye kpakpaduc mac monicka felu wewedu bole bawec. 11 Hei, ngigac monic iwahac ngiyewec, ye hucte aleng monicti lobeina bakatackeme ye lobe-ngosoc gacgume hifaine 18 biyac aiwec. Aime lobeine nalic mi bame dondongkedaicte. 12 Aime Yesudi ye nganilu wackeme yela weleme yanguc miwec, “Ngigac, ngagegic, hucgone baickebe miyac aigac.” 13 Milu moleine feina loemewa ngigac ye lobeine biyac dondongkeme fangke domalu Wapong wacine bafewec.
14 Aime kpakpaduc macte damong yedibac Yesudi Sabat damengka huc bole bawecte aalic ngagelu ngic-ngigac edocebalu yanguc miwec, “Hadeng 6 fagac, iwa bole banoga. Ilec ngenge dameng iwa kwesibong bamadicngebadaic. Nga Sabat damengkabac miyac.”+
15 Mime Sugucnedi yowaine bafaliyelu yanguc edowec, “Kwesac-ngic, ngenge sasawa bulumaka nga donggifocngineng misa yelenogale Sabat damengka lukecebacaigaing. Lukecebalu macnginangkocni walu bacebalu hikecaigaing, yogo madicne.+ 16  Aime ngigac yago Abrahamte gboliwacni, ye Satangti hifa 18 biyachac hefeme gacgume Sabat damengka lukenogale aigabac, yogo ngagebong mi madickegac, me?”
17 Aime Yesudi ngabafocine ameine inguc bafaliyeyeleme yenge gameebawec. Aime ngic-ngigac nebocine yengebac pasi feicne sasawa bame nganiibong, yogolec beliyeibong.
Mastet hucinele nangeng yowa miwec
Mat 13:31-32; Mrk 4:30-32
18 Aime Yesudi miwec, “Na oma wiyacka nangeng yowa mibe ngenge Wapongte ngani-damongte silicine nalic ngage-motodaingte? 19  Yogo mastet hucine ingucne.* Ngic monicti mastet hucine balu boleina duweme, yogodi sugulelu yoc bangkacne aime sawawa nango yengi kwesilu mangngina yafo holelu ngiyeibong.”
Yiswa nangeng yowa miwec
Mat 13:33
20 Inguc milu Yesudi hatacmac yanguc miwec, “Wapongte ngani-damong, yogo oma wiyacka yefe soc holebe ngagening? 21  Yogo yis ingucne, aime ngigac monicti flawa umacine 20 kilo balu yisholec lalickelu bame atang aiboc sugulewec.”
Nu kpisicnele yowa
Mat 7:13-14,21-23
22 Aime Yesu ye taonka nga mac-alingka lolickelu ngic-ngigac yengela wewedu bole balu Yerusalem hikenogale hikewec. 23 Hikeemewa ngic-ngigac gocne yengi uwacnolu yanguc miibong, “Sugucne, ngic-ngigac efecnemac yengi sugu wasecne aidaingte, me?”
Mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, 24  “Ngic-ngigac homacne yenge Wapongte ngani-damongka fenogale aibibiyedaingte, yogo edocngebagabac. Ilec ailu ngenge nu kpisicna fenogale bole sanangne badabiyeng! 25  Aime mac fileinedi fangkelu nu holeme ngenge lobina domalu nuwa holelu midaingte, ‘Sugucne, nu laliyenoleengka funang!’
“Mibong bafaliyengelelu yanguc midaicte, ‘Ngenge wenuwacni? Na mi ngagecngebagabac!’+
26  “Inguc mime ngengi midaingte, ‘Nonge gaholec nosing misa noibeng. Ailu gagi nongele yefewa domalu yowa edocnubalu wedunoleing.’
27  “Mibong, yedi hatacmac edocngebadaicte, ‘Ngenge wenuwacni? Na mi ngagecngebagabac! Ngenge aibaba sowacne aicaigaing. Ilec ngenge nale haicka baickening!’+
28  “Aime Abraham, Aisak nga Yakobo ailu Wapongte siduc-mimi ngic sasawa Wapongte ngani-damongka ngiyebong nganicebadaingte. Dameng iwa ngengebac lobina wicngebabong haudaingte. Ngenge iwa hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.+ 29  Aime wenac ofe-ofeinacni nga hau-hauinacni, nga not ailu sautkacni ngic-ngigac yenge kwesilu Wapongte ngani-damongka ngiyelu noba-nosing nodaingte.+ 30  Ngagegaing, gocne yakumac lobeine gacaigaing, yengi molic-molic aidaingte. Nga molic-molic gacaigaing, yengibac lobeine aidaingte.”+
Yesudi Yerusalemte kwele-sowac aiwec
Mat 23:37-39
31 Dameng iwahac Farisaio gocne yengi welelu Yesu yanguc milu edoibong, “Herodedi ga wehomacgunogale migac. Ilec ga himong yago hegilelu hikenong!”
32 Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngenge hikelu kate-hoda yogo yanguc edoning, ‘Ngagegic, yakumac nga saeme aleng yebicebalu huckolec bamadicebadacte. Nga fangkelu bolene motodaicte.’ 33  Aime Wapongte siduc-mimi ngic, yenge himong gocna nalic mi wehomacebadaingte, yenge Yerusalem iwa sugu wehomacebadaingte, inguc fagac. Ilec ailu yakumac nga saeme ailu fangkelu hikedacte.
34  “O, Yerusalem, Yerusalem, ga siduc-mimi ngic wehomacebayackeing. Nga ngic gala salecebaicne, yenge posadi holecebaing. Kokolec nenggacinedi adu-madecfocine kwegecine bageina ekongebacaigac, na dameng homacne adu-madecfocgone ingucnehac kpaducebanogale ngageiba. Aime ngengibac yogolec takicngebawec. 35  Ngagegaing, ngengileng mac fale yogo ngic mikac ailu mac kisi kwedaicte. Na yanguc edocngebabe ngagening, yanguctihac molickelu ngenge hatacmac mi nganicnudaingte. Aime gafecgu yanguc midaingte,
‘Sugucnele wacka ngic welegac, ye mimi-madicineholec.’ (Mige 118:26)
Inguc midaingte, dameng iwa ngenge hatacmac nganicnudaingte.”
+ 13:2 Yoa 9:2 + 13:7 Luk 3:9 + 13:8 2Pi 3:9,15 + 13:14 Wah 20:9-10; Yef 5:13-14 + 13:15 Luk 14:5 * 13:19 Mastet hucine yogo kpisicnebenang. + 13:25 Mat 25:10-12 + 13:27 Mige 6:8 + 13:28 Mat 8:11-12 + 13:29 Mige 107:3 + 13:30 Mat 19:30 13:32 Dameng gocna yowa yogo hadeng habackangte miyac. Yogo soc holelu hadeng gocnele miwec. 13:34 Adu-madec yogo yenge Yerusalem ngic-ngigac.