12
Wiyac sangkeicne yegengkenale yowa
Mat 10:26-27
Aime ngic-ngigac homacnebenang, 10 taosen ngama ingucnedi kpaduckelu yengungtihac feine feine domaibong. Inguc aibong Yesudi mic-tengtengfocine yengele sugu ngagelu molickelu yanguc miwec, “Ngenge Farisaio yengele kwesac-aibabangineng yogolec ngani-motolu gadabiyeng, yogo yisdi bret bame sawecaigac ingucne. Aime wiyac monic ebecineholec fagac, yogo gacgu yegengkedaicte. Nga wiyac sangkelu fagac, yogo ngageyackedaingte.+ Ilec ailu ngenge kundungka yowa sasawa micaigaing, yogo angocina ngagedaingte. Nga mac kwelina hedecnginang sangicka migaing, yogo mac feina domalu edocebalu weduyeledaingte.
Ngic yengele hangoc mi aidaing
Mat 10:28-31
“Ailu agofocne, ngagegaing, gocne yengi socngineng wehomalu hatacmac basowalecngebaningte tapili basackecaigaing, ngenge yengele mi hangocngebadaic, yogo edocngebagabac! Ngenge monictebac hangocngebadaic! Wapongti wehomacngebalu dac-sanangka wicngebame hauningte bole-yowa tapiliineholec balu gagac, oc, yelebac hangocngebadaic, yogo edocngebagabac! Ailu nango hakic 5 maketka lobong peni sasacne yaeckangti fuli bacaigaing, Wapongti nango yogo yengelacni monic nalic mi ngigeckedaicte. Ailu ngengele hodoc-dowecngineng edomeng, yogo inguchac wafelu ngagegac. Ngengi Wapongte haicka nango gogoc homacne yengele feicne aigaing. Ilec ailu ngenge mi hangocngebadaic.+
Yesule mibong yegengkedaic
Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20
“Monicti ngic-ngigac yengele haicka nale mime yegengkedaicte, ‘Na yele aling.’ Aime Ngicte Madecti Wapongte angelofocine yengele haicka yele inguchac yanguc mime yegengkedaicte, ‘ye nale ngic.’ Nga monic ye ngic-ngigac yengele haicka nale wac bisockedaicte, nani Wapongte angelofocine yengele haicka ngic yele wac inguchac bisockedacte. 10  Ailu monic ye Ngicte Madecte wac milu sulelu yowa midaicte, yele bikic nalic hegiledaicte. Nga monicti Tili Asu misulec aicnodaictewa, yele bikic nalic mi hegiledaicte, miyac. 11  Ailu ngic yengi bacngebalu kpakpaduc macka nga gamangte damong nga ngic sugucne gocne, yengele haicka locngebadaingte. Aime ngenge dameng iwahac, ‘Ameine wenuc bafaliyenoga?’ me ‘Oma yowa minoga?’ milu yogolec ngageboc mi aidabiyeng!+ 12  I yangucte, Tili Asudi dameng yogowahac yowa midaingte, yogo micnginang lodaicte.”
Moneng-mafaholec ngic yengele yowa
13 Aime ngic-ngigac habu yengele hewackacni ngic monicti Yesu yanguc micnowec, “Wewedu, haene ye mamacte mole-damoc yeicnac balu gagac. Ilec micnoengka nebocine botoc balu nelena.”
14 Mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Ngic, ngekele woc-wiyac botoc banogale damong, me ngage-wosaecte ngic monicti mi locnuwec.” 15 Inguc milu taockelu yengele yanguc miwec, “Ngagelu gadaing! Ngenge hane aibaba haicine monic-monic mi ainingte gagangineng damongkedabiyeng. Moneng-mafatowa yogodi gagangineng mi basanangkedaic!”+
16 Milu nangeng yowa monic yanguc edocebawec, “Ngic monic moneng-mafatowaholecti boleina nosing noine homacne aiwec. 17  Aime nosingngine mac wenuwa lonogale ngage-bibiyelu 18  yanguc ainale ngagewec, ‘Nosing-macne kpisicne gocne domagac, yogo hembalackelu sugucnehac badacte. Balu nosing nga wiyacne madicne sasawa kpaduckelu iwahac kpatulecebadacte.’ 19  Kpatulebe motome neicne kwelena yanguc ngagedacte, ‘Hifa homacnelesoc wiyac madicne kpaduckegabac. Ilec gagane baefeckelu bagabac, ailu belic-belicka gadacte.’
20  “Mime Wapongti yele yanguc miwec, ‘Ga ngic-kapa, deboc yagowahac ga ilucgone ewalicgube homadamecte. Aime wiyacgone bakpaduc ailu gagic, yogo gocne yengi badaingte.’ ”
21 Milu Yesudi hatacmac taockelu yanguc miwec, “Monic ye yeicnele ailu himongte wiyac madicne bakpaduc aidaicte, ye Wapongte haickabac wiyac madicne mikac gagac, yele gaga yogolecsoc aidaicte.”+
Mimedec mi ainingte yowa
Mat 6:25-34
22 Ilec ailu Yesudi mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Na yanguc edocngebabe, ngenge noba-nosingte milu gaganginengte mi medecngebadaic, ‘Nonge oma nosing nolu ganoga?’ Me socnginengte ngagelu, ‘Oma ngakpi-kpoluc holelu ganoga?’ 23  Ngagegaing, gagadi nosing ewaligac, ailu socti ngakpi-kpoluc ewaligac. 24  Ngenge aoc-aoc nganicebaning! Yenge hole-duwenoc me luwang mi fayelegacte, Wapongti sifu nosing moc yelecaigac. Aime Wapongte haicka ngenge nango yengele feicne aigaing. 25  Aime ngengelacni monicti mimedec ailu game yogodi gaga-damengngine kpisicnemac hatacmac nalic mi bame daliwedaicte, miyac. 26  Ngenge wiyac kpisicne ingucnele aibibiyelu tofaine gocnele inguchac ngageboc mi ailu gadaing!
27  “Ngenge daling moc siyeckecaigaing nganicebaning! Yenge muc mi yumulu boletowa mi balu sifu sugulecaigaing. Aime ngictau Solomon ye esecne ngakpiine hibine madicne holelu gawec, yele hibi-angoctowadi sifu daling yengele hibi keleng angacine mi ewaliwec, yogo edocngebagabac. 28  Aime daling aliine kpanggewa moc siyeckecaigaing, yogo yakucte sugu fikegaing. Nga saemebac helockelu dacka wickedaingte. Aime Wapongti dalingbenang ingucne ngakpi holeyeledaictewa, ye ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng kpisicnemac fagac, ngenge inguchac ngakpi-kpolucngineng taockelu ngeledaicte.
29  “Ilec ngenge, ‘oma nosing nonoga nga misa wenuwacni fila nolu ganogale’ micaigaing, ngenge mimedec yogo hegiledaing! 30  Ngic-ngigac aling Wapong mi ngagegaing, yenge socte wiyac sasawadi baningte ngage-ngagengineng iwa lobong fadaicte. Aime Mamacnginengti ngenge socte wiyac kpungkecaigaing, yogo biyac ngagedaicte. 31  Ngenge Wapongte ngani-damong bafuwanogale bole sugucnehac badabiyeng. Ngenge inguc aibong yedi socte wiyac yogo hocne ingucnehac taockelu ngeledaicte.
Wiyac madicne honocmengka balu ganoga
Mat 6:19-21
32  “Habu-hakic, Mamacngineng ye ngani-damongngine ngelenale ngageme madickecaigacte, ngenge mi hangocngebadaic! 33  Ngenge mafangineng salebong ngic-ngigac yengi fuli bayackebong moneng yogo balu waweweine gagaing, kwele-madicka wiyac yeledaing. Ilec ailu ngenge moneng-ebec nalic mi lokenale bafuwadaing. Yogo wiyacngineng madicne tapiliine mi wanale honocmengka kpaduckedaing. Iwa hise ngicti mi weledaingte, nga unedi mi basowaledaingte.+ 34  Ngenge wiyacngineng madicne bakpaduc aicaigaing, iwa kwele-angacngineng ingucnehac fadaicte.
Ngicte Madec kwesidaicte
Mat 24:42-44
35  “Ngenge kpolucngineng sanangne kwelu hifangineng kwendangkelu efeckelu gadaing.+ 36  Ngic sugucne ye baba-tumang mackacni welelu nuwa holedaicte. Holeme kwelec kwekwefocine yengi yele wangec gacgu nu biyac laliyedaingte, ngenge efeckelu ingucnehac gadaing. 37  Aime sugucnenginengti welelu kwelec kwekwefocine yenge deboc-gboli gabong bafuwacebadaicte, yenge kwele-angackolec. Foinac, ye yengele kwelec kwenale yeuctihac kpolucine bangkacne kwelu ‘ngiyeebongka’ mime ngiyebong nosing bawelelu yeleme nodaingte, yogo noine edocngebagabac. 38  Ye deboc hewac-hewac me mac sae-saele deboc-gboli gabong welelu nganicebadaicte, kwelec kwekwe yogo yenge kwele-angackolec.
39  “Aime hise-baba ngic ye mac heuckelu fecaigac. Aime mac fileine monic ye hise ngic ma damengka kwesidaicte, yogo ngagedaictewa, ye macine damongkelu hise ngic yogo aka holecnodaicte.+ 40  Ilec ngenge inguchac efeckelu gadabiyeng. Ngicte Madecte dameng yogo ngenge mi ngageebongka kwesidaicte.”
Bole-madec madicne ingucne gadabiyeng
Mat 24:45-51
41 Aime Pitadi miwec, “Sugucne, nangeng yowa migamec, yogo nongele me sasawa yengele migic?”
42 Inguc mime Sugucnedi yowaine bafaliyelu yanguc edowec, “Mac-damong madicne monicti ngage-ngage-motockolec galu sugucneinele yowa balaibecaigac. Aime sugucneinedi ye kwelec kwekwe ngic agofocine yengele damong ailu nosing damengka botoc balu yelenale micnodaicte. 43  Ye bole yogo bayackeme sugucneine kwesilu nganime nalic aidaictewa, sugucneine ye kweleine angackedaicte. 44  Foinac, na yanguc edocngebabe, ye sugucneinedi wiyacine sasawa damongkenale micnodaicte. Ilec ailu ngenge silicine yogolecsoc gadabiyeng.+ 45  Aime bole-ngic, yebac yeuctihac yanguc ngagesidaicte, ‘Na sugucnene dameng dalicne gacguhac kwesidaicte.’ Inguc milu bole-ngic ye agofocine wecebalu nosing nga misa sanangne nolu kwele-sifuc aidaicte. 46  Inguc ailu kwelec kwekwe ngic ye sugucneinele hadeng yogo mi ngageemewa sugucneine kwesidaicte. Kwesilu kwelec kwekwe ngic yogo weloc-kwalockelu ngage-ngagesing mikac yengeholec lodaicte.
47  “Aime kwelec kwekwe monic ye sugucneinele yowa ngagelu mi efeckelu gadaicte, ye hudu sugucnehac wedaicte.+ 48  Nga kwelec kwekwe monic ye sugucneinele bole-yowa mi ngagelu hudu hii-hiile aibaba gocne aidaictewa, ye hudu efecnemac wedaicte. Ilec monic ye wiyac sugucne lacnome balu game fikedaicte, ye micnome sugucnehac lacnodaicte. Nga wiyac homacne damongkenale bole-yowa lacnome damongkedaicte, ye uwacnome wiyac sugucnehacbenang lacnome damongkedaicte.
Kwele-moniyang mi fikedaicte
Mat 10:34-36
49  “Na himongka dac habune habune fitobe lobenale waiba. Aime dac yogo biyac lobeme kwelene madickedaicte. 50  Aime molickelu doicti somecnudaicte. Ailu yogo ngagebe kwelenedi umaleme gacgu bolene yogo motome kwelene madickedaicte.+ 51  Na himongka kwele-mogung bafuwanogale waiba, ngenge inguc ngagegaing, me? Yogo miyacbenang, na heucebanogale waiba, yogo edocngebagabac. 52  I yangucte, yakumac nga galu fenoga, iwa mac kwelina ngic-ngigac 5 yenge siyeckelu gadaingte. Habackang yengi yaeckang yekeholec ngaba aidabiyengte. Nga yaeckang yeki habackang yengeholec ngaba-ngaba ainagudaingte. 53  Aime mamacti siyeckelu madeckolec ngaba aidaicte. Nga madecti mamackolec ngaba aidaicte. Ailu nenggac ye aduineholec ngaba aidaicte. Nga adudi nenggacineholec ngaba ainagudabiyecte. Nga yengau ye yengauineholec siyeckelu ngaba ainagudabiyecte.”+
Dameng ngani-wosaecte miwec
Mat 16:2-3
54 Aime Yesudi inguchac habu sugucne yengele yanguc miwec, “Ngenge wenac hau-hauina kaguwa monic nganilu yanguc biyac micaigaing, ‘Mac sugucne kwedaicte.’ Inguc mibong mac kwecaigac. 55  Nga gbelong laiwapec weme nganilu yanguc micaigaing, ‘Himong dacine aidaicte.’ Mibong inguc aicaigac. 56  Kwesac-ngic, ngenge himongka nga sawawa wiyac fikecaigac, yogo nganilu wosaecaigaing. Aime yakumac dameng gagabeleng, ngenge yogo nganilu sifu mi ngage-motocaigaing.
Yowa wosaenoga
Mat 5:25-26
57  “Ngenge omale aibaba weni yogodi dondonne aigac, yogo ngengung mi wosaecaigaing? 58  Ngabagone monicti yowawa locgunale bacgume ngeke momoc yefewa hikelu, ga iwahac ngabagoneholec yowanginec miboc madickenale bole badamec! Inguc mi aidamectewa, ngabagonedi ngage-wosaec ngic yela locgume yedi lebe-ngic yengele molewa locgume muc-macka locgudaingte. 59  Na yanguc edocgugabac, ga muc-macka ngiyecgu ngabagonele tofa sasawa bucbuchac baducnoyackelu wadamecte.”
+ 12:2 Luk 8:17 + 12:7 Luk 12:24; Sale 27:34 + 12:11 Mrk 13:11; Luk 21:12-15 + 12:15 1Tim 6:9-10 + 12:21 Mat 6:19-20 + 12:33 Luk 18:22 + 12:35 Mat 25:1-13 + 12:39 Mat 24:43-44; 1Tim 5:2 + 12:44 Mat 25:21,23 + 12:47 Yak 4:17 + 12:50 Mrk 10:38-39 + 12:53 Mika 7:6