11
Mimilocte yefe
Mat 6:9-15; 7:7-11
Yesu ye dameng monicka hikelu hewacine monicka milockewec. Milockeme motome mic-tengtengfocine yengelacni monicti yanguc miwec, “Sugucne, Yoane ye mic-tengtengfocine wenuc milockeningte weduyelewec. Ga inguchac wedunolenong!”
Mime Yesudi miwec, “Ngenge yanguc milu milockedaing.
‘Mamac, ga wacgone gbagbacne fadaic.
Aime ngani-damonggone welenoledaic.
Ga hadengsoc nosing socnonggeng noledamec.
Nonge ngic yengele bikic hegilegabeleng.
Ilec gagi inguchac bikicnonggeng hegilenolenong.
Ga lokwesacka mi locnubadamec.’ ”
Sanangke galu milockenoga
Milu yanguc edocebawec, “Ngengelacni monicti deboc hewacina agoine monicte macka lelu yanguc midaicte, ‘Agone, ga bret ebec habackang baficnunong. Ameine lobewa geledacte. Na agone monicti debocka yefe dalickacni kwesilu macna welegac, aime nosingne mikac. Aime oma gumenogale kpungkegabac.’
“Ye inguc mime agoine mac kwelina ngiyelu midaicte, ‘Ga umac mi nelenong! Adu-madecfocne yenge naholec gung fabong nunonggeng biyac holegabac. Ilec nalic mi fangkelu bageledacte.’ Na yanguc edocngebabe, ye agoinele ailu bret mi lacnodaickale milu, ye dogbac ailu uwacnodaicte. Inguc aime ye fangkelu bret lacnodaicte.
“Ilec ailu yanguc migabac, milockening, aime yedi wiyac ngeledaicte. Nga basackening, ailu bafuwadaingte. Nga nuwa holening, aime ye nu laliyedaicte. 10  I yangucte, monic ye milockelu gagac, yedi wiyac badaicte. Nga monic ye basackelu gagac, yedi wiyac bafuwadaicte. Ailu nuwa holelu gagac, ye nu laliyecnodaicte.
11  “Aime ngengele hewackacni mamac monicte madecinedi misa-sicte uwacnome, hema sowacne nalic mi lacnodaicte. 12  Nga kokolec hucinele uwacnome, wame-wame nalic mi lacnodaicte. 13  Ngenge ngic aibabangineng sowacneholec gacaigaing. Ailu sifu adu-madecfocngineng kwele-madicte wiyac madicne yelenogale ngage-motogaing. Ilec ngenge yanguc ngagedaing, Honocmeng Mamacnginengte aibabadi ngengele aibaba madicne yogo ewaliyackegac. Ngenge yela Tili Asule uwacnobong yedi taockelu Tili Asu ngeledaicte.”
Yesu ye male tapiliwa aleng yebicebacaigac?
Mat 12:22-30; Mrk 3:20-27
14 Aime Yesu ye dameng monicka aleng monic yowaine mikac, yogo ngickacni yebiyewec. Yebiyeme aleng ngickacni ofelu hikeme ngic yowaine mikac gawec, yedi yowa mime ngic-ngigac yenge ngagelu kwatackeibong. 15 Aime ngic-ngigac gocne yengibac yanguc miibong, “Ye aleng yengele micne Belsebul, yele tapiliwa bole balu ngic-ngigac yengelacni aleng yebicebacaigac.”+ 16 Aime gocne yengibac Yesu tapiliine lokwesacka loningte ngagelu pasile maa monic honocmengkacni banale edoibong.+
17 Edobong Yesudi ngage-ngagenginang biyac ngagelu yanguc edocebawec, “Himong monicte ngic-ngigac yenge ngaba ainagulu siyeckedaingtewa, himong yogo kisi kwedaicte. Ailu golowac monicti siyeckelu ngaba ainagudaingtewa, yenge wawebong miyac aidaicte. 18  Nga Satang yeuctihac siyeckedaictewa, ye habu yaeckang aime yele ngani-damong sanangne nalic mi fadaicte. Aime ngengibac sifu nale migaing, ‘Ye Belsebuldi aicnome yele tapiliwa aleng yebicebacaigac, yogodi nalic mi aigac.’ 19  Nani Belsebul yele tapiliwa aleng yebicebadaba midec, ngengileng madecfocngineng yenge inguchac yele tapiliwa aleng yebicebadabong. Inguc aime ngenge madecfocnginengtihac ngengele yowa wosaelu mimoctodaingte. 20  Aime nani Wapongte tapiliholec aleng yebicebagabacka, ibac Wapongte ngani-damongti ngengela biyac weleyec fagac.+
21  “Ngic tapiliineholec monicti hudule woc-wiyacine balu macinele damong gaemewa woc-wiyacine madicne fadaicte. 22  Aime ngic monic tapiliholecti hatacmac yela welelu yeholec wenagulu ewalidaictewa, yedi ngic yele hudule woc-wiyac ewaliyackedaicte. Ewalime mac fileinedi hudule wiyacte tapiliwa sanangne gawec, yogo miyac aime ngic tapiliine sugucnedi yele woc-wiyacine hise balu heuckelu ngic-ngigac gocne yeledaicte.+
23  “Inguc aime monic ye nale ago miyac ye na lobenugac. Nga monicti naholec bakpaduc bole mi bacaigac, yedi nale wiyac basowaleme singsalolong kwenale bole bacaigac.+
Aleng hatacmac hefaliyecaigac
Mat 12:43-45
24  “Aleng wonongkolec yedi ngickacni ofelu himong misaine mikac, iwa hikelu ye mac ngiye-ngiyeine basackelu lolickelu gacaigac. Gacgu mac ngiye-ngiyeine monic mi bafuwalu, yeuctihac yanguc migac, ‘Macne esecne ngiyelu hegileiba, iwa hatacmac hefaliyelu hikenogale ngagegabac.’ 25  Inguc milu hikelu mac yogo biyac pelengkelu bamadickeicne nganigac. 26  Nganilu hatacmac hikelu aleng 7 mengocebame kwesigaing. Aleng yogo yengi ye ewalilu sowacnebenang aigaing, yenge bacebame hikelu mac iwa gagaing. Inguc aibong ngic ye molic-molic sowacne gawec, ye yogo ewalilu sowacnebenang gagac.”
Aling weni yenge kwele-angackolec aigaing
27 Yesu ye yowa inguc miyemewa ngigac monicti habu yengele hewackacni wackelu miwec, “Ngigac bacgulu kogocka damongguwec, ye kwele-angackolec.”+
28 Inguc wackeme Yesudi yogolec ailu yanguc miwec, “Wapongte yowa ngagelu balaibecaigaing, yengebac kwele-angackolec.”
Pasile maaine monic fikeme nganidaingte
Mat 12:38-42; Mrk 8:12
29 Aime ngic-ngigac habu sugucne yenge homacnehac welelu fabong, Yesudi yowa taockelu yanguc miwec, “Ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngenge aling sowacnebenang. Ngenge pasile maa nganinogale uwalu gagaing. Aimebac ngenge pasile maa monic mi ngeleicne, miyac. Yonala pasile maa fikewec, ngenge yogo sugu nganidaingte.+ 30  I yangucte, Yonala maa fikewec, yogo Niniwe taonte ngic-ngigac yengi nganiibong. Yonala fikewec, silicine ingucnehac Ngicte Madecta fikeme nganidaingte. 31  Aime Seba himongte ngigac-taudi Solomonte ngage-ngage-motoc banogale himong mecine sautkacnipec kwesiwec. Aime ngagegaing, yakumac monicti Solomon ewaligac. Ilec ailu ngigac-taudi wowosae damengka ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngengeholec fangke domalu aibabangineng wosaelu ngengele sowacne mimoctodaicte.+ 32  Aime Niniwe taon sugucnele ngic yengi Yonale yowa ngagelu kwele-hefaliyec aiibong. Aime ngagegaing, yakumac monicti Yona ewaligac. Ilec ailu ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngenge wowosae damengka Niniwe ngic-ngigac yengeholec fangkelu domaebongka aibabangineng wosaelu ngengele sowacne mimoctodaingte.+
Socnginengte angoc
Mat 5:15; 6:22-23
33  “Monicti hifa kwendangkelu sangke-sangke me pakec bageina nalic mi lodaicte. Ye hifa yogo mac ngiye-ngiyeina lome ngiyeme angocina ngic-ngigac yenge ofelu angocine nganidaingte.+ 34  Aime dongegonedi socgonele hifa aigac. Aime dongegonedi madicne fame socgone sasawa bame angoleyackegac. Nga ga donge-heloc me donge-sowac balu gadamecte, me dongegone sowaledaictewabac, soc-kwelegone kundung kweyackedaicte. 35  Ilec ailu ga angocgone fagac, yogo kundung kwedaickale ailu, damongkelu balu gadamec! 36  Aime soc-kwelegonedi kundung mikac angockolec sasawa fadaictewa, socgone angocti sawelu fadaicte. Yogo hifa monic angoctowaineholecti bacgume angolecaigac, yogo ingucne.”
Yesu ye Farisaio nga yefe-yowale wewedu ngic yengele fungine miwec
Mat 23:1-36; Mrk 12:38-40; Luk 20:45-47
37 Aime Yesu ye yowa mime Farisaio monicti yeholec nosing nonale micnome yele macka feme ngiyeiboc. 38 Ngiyelu ye moleine mi suwelu nosing moc nonogale aime, Farisaio yedi yogo nganilu kwatackemebac, 39 Sugucnedi yanguc edowec, “Farisaio, ngenge pele nga kapngineng lobine sugu suwecaigaing. Ailu ngengebac kwelenginengti ngani-angac aibong aibaba sowacne ngengela wakeicne fagac. 40  Ngenge kapaine! Lobine wiyac bawec, yedi kwelinele inguchac bawec. 41  Ngenge ilec ailu waweweine kweledi doficebalu yeledaing! Ngagegaing, inguc aibong wiyacngineng sasawa gbagbacne aidaicte.
42  “Mee, Farisaio, ngenge medecngebadaic. Ngenge lomboc nga gime ailu mendangngineng sasawa yogowacni 10kacni moniyang botoc balu Wapong lacnocaigaing. Ailu aibaba dondonne nga Wapong ago balu angac ngagecnolu gaga, yogobac kpaoma ailu hegilecaigaing. Ngenge aibabangineng madicne yogo nalic balaibegabiyeng. Ailu tofaine migabac, yogo inguchac mi hegiledaing.
43  “Mee, Farisaio, ngenge medecngebadaic. Ngenge kpakpaduc macka molic-molic ngiye-ngiyewa ngiyenogale aingelecaigac. Nga sobeng sugucna wenac-madic mingeleningte angac ngagecaigaing.
44  “Mee, ngenge medecngebadaic. Dongesi maaine mikac ngic yenge mi ngagelu moc sugu feina lec-welec aicaigaing, ngenge dongesi yogo ingucne gagaing.”
45 Inguc mime Wapongte yefe-yowale ngage-ngage ngic yengelacni monicti yanguc edowec, “Wewedu, ga inguc milu nonge inguchac misowalecnubagic.”
46 Mime Yesudi yowa ameine bafaliyelu yanguc edowec, “Wapongte yefe-yowale ngage-ngage ngic, mee, ngenge medecngebadaic! Ngenge ngic yengele lobenginang mafa ngicti babalesoc miyac, yogo locaigaing. Aime ngengileng umacngineng efecne aidaicte, wiyac monic baficebaningte mole monic mi yelecaigaing.*
47  “Mee, ngenge medecngebadaic. Ngambofocngineng yenge Wapongte siduc-mimi ngic esecne wehomacebabong homaibong, yogo yengele dongesiwa simeng bayelecaigaing. 48  Yengi Wapongte siduc-mimi ngic wehomacebaibong. Ailu ngengi dongesingineng bacaigaing, yogo ailu yanguc mibong yegengkegac, ‘Nonge aibabanonggang kwele-moniyang gagabeleng.’ 49  Ngengele ailu Wapong ngage-ngage-motocineholecti biyachac miwec, ‘Wapongte siduc-mimi ngic nga salecebaicne, yengela salecebabe kwesidaingte. Aime yengi gocne wehomacebadaingte. Nga gocne welu yebicebadaingte.’ 50  Ilec ailu himong funginacnihac ofegacgu Wapongte siduc-mimi ngic wehomacebabong sacngineng wawec. Aime yogolec ameine ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngengelacnidi baduyeledaingte. 51  Ameine yogo Abel wehomabong yele sackacni molickelu ofegacgu Sekariyale sacka ofegac. Yengi alata nga Ibu-mac kweline hewacnginac Sekariya wehomaibong. Oc, ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, ngenge sac yogolec ameine yogo baduyackedaing, yogo edocngebagabac.
52  “Wapongte yefe-yowale ngage-ngage ngic, mee, ngenge medecngebadaic. Ngenge Wapong ngagecnoningte ki, yogo baickeibong. Ailu ngenge ngengileng iwa mi feibong. Aime ngic-ngigac yenge fenogale aiyebongkabac, aka biyac locaigaing.”
53 Aime Yesu ye hegilelu lobina hauwec. Haume Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, yengi yele ngage-sowalelu uuwa haicine monic-monic uwacnoibong. 54 Aime yowaine gocne lilome banang milu yele damong balu gaibong.
+ 11:15 Mat 9:34; 10:25 + 11:16 Mat 12:38 + 11:20 Wah 8:16-19 + 11:22 Kol 2:15 + 11:23 Luk 9:50 + 11:27 Luk 1:28,42,48 + 11:29 Mat 16:4 + 11:31 1Ngt 10:1-13 + 11:32 Yoa 3:5-10 + 11:33 Mrk 4:21; Luk 8:16 * 11:46 Yefe-yowa gocne taockelu weduyeleibong, yogo mafa ingucnehac. 11:51 Aling yago yenge Yesule damengka gaibong. 11:52 Ki yogo Wapongte yefe-yowa. Yenge yefe-yowa gocne hedickeibong.