10
Yesudi ngic 72 salecebawec
Yogo motome Sugucne ye ngic 72* bawosaecebalu yaeckang yaeckang heucebame, yengileng taon nga mac-kpisicna hikenogale ngagesiwec. Taon iwa yenge molic-molic salecebalu yanguc edocebame hikeibong,+ “Ngic-ngigac yenge nosing noine ingucne homacnedi houwelu fagaing. Aime bole-ngicti sugu efecnemac gagaing. Ilec ailu ngenge Sugucne nosing fileine milockelu yanguc edodabiyeng, ‘Ga bole-ngic salecebang yengi hikelu nosing noine bakpaduc aidabiyeng.’ Ngagegabiyeng, ngenge lama madecinedi kate-hoda yengele hewacka gacaigaing, na silicine yogolecsoc salecngebagabac. Ngenge yakumac iwa hikedaing!+ Ngenge moneng-ebec me hiye nga hige-ebec mi balu hikedaing. Ailu yefewa ngic monic bafuwalu wenac-madic yowa mi midaing.+
“Nga mac iwa me iwa fenogale ngenge felu ‘Kwele-mogung ngengela fadaic!’ Inguc milu fedaing. Inguc mibong kwele-mogung ngic monic iwa ngiyedaictewa, ngengele kwele-mogungti yela fadaicte. Nga mi ngiyedaictewa, kwele-mogung yogo hatacmac ngengilang hefaliyengeledaicte. Bole-ngic yenge bolenginengte bole-fulingineng bafuwadaingte, yogodi madickedaicte. Ilec mac ngeledaicte, iwahac ngiyeebongka nosing nga misa ngeledaicte, yogo nodaing. Mac-boneng monic mi hikedaing.+
“Ailu taon monicka hikebong mac holengelelu, ngenge wiyac monic noningte ngelebong, yogo nodaing.+ Nga taon iwa hucnginengkolec yenge bamadicebalu ngic-ngigac yanguc edocebadaing, ‘Wapongte ngani-damongti ngengela biyac bangkalegac.’ 10  Aime taon monicka febong yenge mi hefolecngebabong, ngenge mac yefenginang lelu yanguc edocebadaing, 11  ‘Ngengele macnginengte lubedi higenonggeng bakatackeme, nonge yogo inguchac webeng wagac. Inguc aime yogodi sowacnengineng edalicngebadaicte. Ailu ngenge sifu yanguc ngagedaing! Wapongte ngani-damongti yawa biyac bangkalegac.’+ 12  Aime yanguc edocngebabe, wowosae damengka taon yogolec ngic-ngigac yengele umacti Sodom ngic-ngigac yengele umac ewalidaicte.+
Kwele mi hefaliyegaing, yengele yowa
Mat 11:20-24
13  “Korasin nga Besaida ngic-ngigac, mee, ngenge medecngebadaic. Ngengela pasi damuineholec homacne biyac fikewec. Pasi ingucne Tair nga Saidon taonka fikedec midec, ngic-ngigac yenge bikicnginengte ailu kwele-sowacte ngakpi wambac biyac holedabong. Ailu defe lowa ngiyelu kwele-hefaliyec aidabong. 14  Aime wowosae damengka ngengele umacti Tair nga Saidon ngic-ngigac yengele umac ewalidaicte. 15  Ailu Kapeneam ngic-ngigac, ngenge honocmengka fedaingte, inguc ngagecaigabiyeng, yogo miyacbenang. Ngenge Wangec-macka balu wicngebame haudaingte.
16  “Na salecngebabe, monicti hedecine ngengela logac, ye hedecine nala logac. Nga ngenge lobe holengelegac, ye na lobe holenelegac. Ailu Wapong na salecnuwec, ye inguchac lobe holecnogac.”+
Ngic 72 salecebawec yenge hefaliye kwesiibong
17 Aime ngic 72 yenge belic-belicka hefaliyelu miibong, “Sugucne, nonge wacgone wackebeng aleng yenge inguchac yowanonggeng ngagelu hikegabiyeng.”
18 Mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Satangti pilatac ingucne honocmengkacni walu holeme nganiiba.+ 19  Aime ngenge hema nga wame-wame fenginang edesocebadaingte. Ailu ngabangineng nga yele alingfocine sasawa yenge ngengele bagewa gadaingte. Bole-yowa tapiliineholec yogo biyac ngeleiba, yogo balu gagaing, inguc ngagedaing. Aime wiyac monicti nalic mi basowalecngebadaicte.+ 20  Nga alengti yowangineng ngagelu hikegabiyeng, yogolec bocyac mi beliyedaing. Wac-alingngineng honocmengka kwelengkeicne fagac, yogolecbac homacnebenang beliyedaing.”+
Yesudi Wapong mitengkewec
Mat 11:25-27; 13:16-17
21 Aime dameng iwahac Tili Asudi Yesu aicnome belic-belicte angacti bawakeme yowa yanguc miwec, “Mamac, ga honocmeng nga himong fileine. Ngic-ngigac aling ngage-ngage-motocnginengkolec gacaigaing, gagi yenge wiyacgone sasawa yago mi nganiningte balu sangkeing. Ailu adu-madec-gogoc kpisicne ingucne, yenge sugu wiyac yogo baengka yegengkeyelewec. Ilec mitenggugabac. Oc, Mamac, ga yogo ngagelu kwelegone madickegac.
22  “Mamacnedi wiyac sasawa neleme na yogo damongkelu gagabac. Aime monicti Madecte fungine nalic mi ngagegac, Mamacti sugu ngagegac. Ingucnehac monicti Mamacte fungine nalic mi ngagegac, Madecti sugu ye ngagegac. Ailu Madecti ngic-ngigac bawosaecebalu edalicebagac, yengi sugu Mamac ngagegaing.”+
23 Aime Yesu ye mic-tengtengfocine yengela hefaliyelu yengele sugu yanguc milu edocebawec, “Ngenge aibaba fike-ofegac dongenginengti nganigaing, ngenge kwele-angackolec. 24  Wapongte siduc-mimi ngic nga ngictau homacnedi esecne gaibong, ngengi yenge wiyac nganicaigaing, yogo nganinogale angac ngagelu sifu mi nganiibong. Ailu ngenge yowa hedecnginengti ngagecaigaing, yenge yogo hedecti ngageningte aiyelewec, yogo inguchac mi ngageibong. Yogo edocngebagabac.”
Samaria ngicti ngic monic bafickewec
25 Hei, Wapongte yefe-yowale ngage-ngage ngic monicti welelu Yesu lokwesacka lonale ngagelu yanguc uwacnowec, “Wewedu, na wenuc aibe Wapongti baficnume gaga-sanang badacte?”+
26 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Yefe-yowale hibiwa kwelengkeicne fagac, ga hibi yogowa wenuc wafe-ngagec aicaigic?”
27 Mime ngic yedi bafaliyelu yanguc edowec,
“ ‘Ga kwelegone, ilucgone nga tapiligone ailu ngage-ngagegone sasawa bucbuchac Sugucne Wapong ago aicnolu angac ngagecnolu gadamec!’ (Yef 6:5)
Ailu,
‘Gageicne aigelecaigac, silicine ingucnehac ngic-ngigac gale emewa gagaing, yengele kwelegonedi ago aiyelelu angac ngageyelelu gadamec!’ ” (Dep 19:18)+
28 Mime Yesudi yanguc edowec, “Yowa dondonne milu bafaliyenelegic. Ga inguc ailu, gaga badamecte.”+
29 Aime Yesule haicka ngic yeuctihac dondonne ainale uwacnolu miwec, “Aime monic nale emewa gagac, yogo mabenang?”
30 Uwacnome Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Ngic monicti Yerusalemkocni Yeriko taonka haunale hauwec. Haume hise ngic yengi balu ngakpi-kpolucine hemoctoibong. Hemoctolu webong homanogale aime wickebong fame hikeibong.
31  “Faemewa depec-baba ngic monicti inguc yefe haulu ngic fawec, ye nganilu kwegegengkelu nebocina yefe hikewec. 32  Hikeme Liwai ngic monicti inguchac iwa hauwec. Haulu ngic yogo nganime fame ye inguchac kwegegengkelu nebocina yefe hikewec. 33  Aime Samaria ngic monicti yefe yogohac balaibelu haulu ngic fawec, ye nganilu yele kweleine sowaleme, 34  yela lelu heloc nga waing misaine kweme waic sackolecka haume ebeckewec. Ebeckelu yeicne donggi feina lolu yowa-macka bahikelu ngani-damong aicnowec.
35  “Aime mac saeme siliwa moneng yaeckang yowa-mac damong lacnolu yanguc edowec, ‘Ga ngic yago ngani-damong aicnolu gadamec! Na hatacmac hefaliyelu moneng gocne wickedamecte, yogolec ameine geledacte.’ ”
36 Inguc milu Yesudi Wapongte yefe-yowale ngage-ngage ngic yanguc uwacnowec, “Ga wenuc ngagegic? Hise ngic yengele molewa sowalewec, ngic habackang yengelacni weni yogodi yele emewa galu aibaba madicne aicnowec?”
37 Inguc uwacnome yedi bafaliyelu miwec, “Yele kwele-sowac ngagelu bafickewec, yedi.”§
Inguc mime, Yesudi yanguc edowec, “Ga hikelu ye aiwec, ingucnehac aidamec!”
Yesudi Mata nga Maria yugucyepawec
38 Aime Yesu nga mic-tengtengfocine yenge hikegacgu mac-aling monicka sulumeibong. Aime ngigac monic wacine Mata, yedi Yesu macina fenale hefolewec. 39 Hefoleme Mata kwaine monic, wacine Maria, yedi Sugucnele higewa wangiyelu yowaine ngagewec.+ 40 Ngageemewa Matadibac lec-welec ailu yekeholec mi ngiyewec. Ailu wele domalu Yesu yanguc edowec, “Sugucne, ga nale ngageboc mi aigic. Na neicnac ngani-damong bole banogale aigabac. Kwane hegilecnugac, ye edoengka baficnuna.”
41 Mime Sugucnedi bafaliyelu yanguc edowec, “Mata, Mata, ga wiyac homacnele ngageboc ailu umac bagic. 42  Ga wiyac moniyang sugu yogobac baengka madickedaicte. Maria ye wiyac madicne wosaelu balu gagac, yogo monicti yelacni nalic mi baickedaicte.”+
* 10:1 Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne 70 inguc fagac, nga gocne 72 inguc fagac. 10:17 iwa dzale yaeckang ingucnedi fagaic. + 10:1 Mrk 6:7 + 10:3 Mat 10:16 + 10:4 Mat 10:7-14; Mrk 6:8-11; Luk 9:3-5 + 10:7 1Kor 9:6-14; 1Tim 5:18 + 10:8 1Kor 10:27 + 10:11 Sale 13:51; 18:6 10:12 Sodom taon siducine Fike-fike 19 iwa fagac. Monicti Wapongte yowa mi edocebawec. Ilec lobewa ameine efecnemac badaingte. + 10:12 Fike 19:24-25; Mat 10:15; 11:24 10:13 Tair nga Saidon taon yeke Israel alingkacni miyac. Basowalecepaicnele siducnginec Yesaiya 23 iwa fagac. Yenge aibaba sowacne bocyac ailu gaibong. + 10:16 Mat 10:40; Luk 9:48; Yoa 5:23 + 10:18 Yoa 12:31; Miye 12:8-9 + 10:19 Mige 91:13; Mrk 16:18 + 10:20 Filp 4:3; Miye 3:5 + 10:22 Yoa 3:35; 10:15 + 10:25 Mat 22:35-40; Luk 18:18 + 10:27 Yef 6:5; Dep 19:18 + 10:28 Dep 18:5 § 10:37 Israel ngic-ngigac yenge Samaria ngic-ngigac yengele takicebawec. Ilec wacngineng mi wackecaigaing. + 10:39 Yoa 11:1; 12:2-3 + 10:42 Mat 6:33