9
Yesudi mic-tengtengfocine 12 bole baningte salecebawec
Mat 10:5-15; Mrk 6:7-13
Aime Yesu ye mic-tengtengfocine 12 wacebame weleyackeibong. Welebong ngic-ngigac yengelacni aleng sasawa yebicebaningte, nga huc haicine monic monicti bacebaicne yogo bamadicebaningte bole-yowa nga tapili sasawa yelewec. Yelelu Wapongte ngani-damongte yowa edocebaningte, nga huckolec bamadicebaningte yanguc edocebalu salecebawec, “Ngenge yefele wiyac monic mi balu hikedaing. I yangucte, hiye nga nosing ailu yasu me moneng monic mi badaing. Me ngakpi yaeckang mi balu hikedaing.+ Nga mac monicka hike sulumebong, yenge mac holengelebong ngenge mac yogowahac sugu ngiye-fangkec aidaing. Aibong motome taon monicka hikedaing. Nga taon monicte ngic-ngigac yenge mi hefolecngebabong, ngenge taon yogo hegilelu higenginangkocni lube webong wadaic. Aime ngic yenge yogo nganilu Wapongti amengineng baduyeledaicte, yogo ngage-motodaingte.” Mime yenge mac-aling falegac, iwa lolicke hikelu Siduc Madicne mibong yegengkeme galu huc-doickolec bamadicebalu gaibong.
Herodedi Yesule fungine ngagenale aiwec
Mat 14:1-2; Mrk 6:14-16
Inguc aime ngictau Herode yedi wiyac sasawa fikewec, yogolec Yesule siduc ngageme gocne yenge yanguc miibong, “Yoane misa-lowacti homackacni gboliye fangkelu gagac.” Inguc miibongte ailu ngagelu medeckewec.+ Mibong gocnedi yanguc miibong, “Elaiyadi fikelu gagac.” Nga gocne yengi miibong, “Wapongte siduc-mimi ngic esecne gaibong, yengelacni monicti welegac.” Aime Herodedi yanguc miwec, “Nani mibe Yoane ubeine welockeibong. Nga yagobac ma ngicte siduc ngagegabac.” Milu Yesu nganinale milu gawec.+
Yesudi ngic 5 taosen nosing gumecebawec
Mat 14:13-21; Mrk 6:30-44; Yoa 6:1-13
10 Aime salecebaicne yenge hefaliye hikelu bole baibong, yogolec siduc Yesu edoyackeibong. Edobong motome, yedi mic-tengtengfocine 12 yenge sugu bacebalu mengocebame yengilangkac ngiyenogale taon monic, wacine Besaida, iwahaic hikeibong. 11 Hikebong habutowa yenge yogo ngagelu ye balaibeibong. Balaibebong, yedi mac holeyelelu Wapongte ngani-damongte mime yegengkeme huckolec yenge bamadicebawec.
12 Mac aweleme mic-tengtengfocine 12 yengi Yesula lelu yanguc miibong, “Himong yago ngicine mikacka gaebengka mac awelegac. Ilec ailu habu salecebang mac-gogoc nga mac-aling falegac, iwa hikelu nosing bafuwa nolu iwa fadaing.”
13 Mibong yanguc miwec, “Ngengi nosing yelebong noning!”
Mime yanguc miibong, “Nonge bret 5 nga misa-sic yaeckang sugu balu gagabeleng. Nga yenge habu sugucnehac, ilec nonge nosing fuli nalic mi badabelengte.” 14 Ngic yogo yengele dzalengineng 5 taosen ngama ingucti gaibong. Ilec ailu inguc miibong.
Mibong Yesudi mic-tengtengfocine edocebalu yanguc miwec, “Ngenge ngic-ngigac edocebabong, yenge habu 50 habu 50 inguc kpaduckelu ngiyening.” 15 Mime mic-tengteng yenge ngic-ngigac inguc ainingte edocebabong sasawadi wangiyeibong. 16 Wangiyebong Yesudi bret 5 nga misa-sic yaeckang, yogo balu dongeine hilame honocmengka feme Wapong kwele-madic micnolu bauckewec. Bauckelu ngic-ngigac botoc balu yeleningte, mic-tengtengfocine yelewec. 17 Yeleme yengi botoc balu ngic-ngigac yelebong sasawadi nogebec aiibong. Aibong nosing tofaine notiwa aibong ngiyewec, yogo kpaduckebong haulu damba 12 wakewec.
Pitadi Yesule fungine mime yegengkeyelewec
Mat 16:13-19; Mrk 8:27-29
18 Yesu ye dameng monicka yeicnakac Wapong milockelu gaemewa mic-tengtengfocine yeholec gaibong. Gabong yenge uwayelewec, “Ngic-ngigac yenge nale ma micaigaing?”
19 Mime miibong, “Gocne yengi Yoane misa-lowac micaigaing. Nga gocne yengi Wapongte siduc-mimi ngic wacine Elaiya micaigaing. Aime gocne yengibac Wapongte siduc-mimi ngic monic esecne, yedi gboliyelu gagac micaigaing.”+
20 Inguc mibong miwec, “Aime ngenge ngengung nale ma micaigaing?”
Uwayeleme Pitadi miwec, “Ga Mesia Wapongtacni.”+ 21 Mime, yenge yowa yogo ngic monic mi edocebaningte mimacebawec.
Yesu homalu homackacni hatacmac gboliyelu fangkenale edocebawec
Mat 16:20-28; Mrk 8:30-9:1
22 I yangucte miwec, “Ngicte Madec ye doic homacne ngagedaicte. Aime Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng nga depec-baba ngic micne, ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yenge ye kweledi wickelu webong homadaicte. Aime homame hadeng habackang aiyemewa hatacmac gboliyelu fangkedaicte.”+
Yesudi yeicne balaibenogale yowa miwec
23 Ailu yenge sasawa yanguc edocebawec, “Monic ye na balaibecnunogale ngagegacka, ye yeicne soc-kweleinele angac bawalu hadengsoc umacte malicpongine bafangke tengkelu balaibecnudaic.+ 24  Monic ye yeicne gagaine sebilenale ngagelu boleine badaicte, ye gagaine yogo sangkecnodaicte. Nga monic ye nale ailu gagaine hegiledaicte, yebac gagaine fikecnodaicte.+ 25  Ilec monicti himongtowa yagolec wiyac sasawa bafuwanale ailu gagaine wickeme sangkedaicte, wiyac yogo yengi ngic yogo nalic bafickedaingte, me? Yogo miyac! 26  Aime monicti nale ngageme gameineholec aidaicte, ailu nale yowale ngageme gameineholec aidaictewa, yela yanguc fikedaicte. Ngicte Madec ye yeicne tapili nga hibi-angocineholec, ailu Mamac nga yeicne angelo yengele tapili nga hibi-angocnginengkolec kwesidaingte. Dameng iwa yedi ngic yogolec inguchac ngageme gameineholec aidaicte.+ 27  Nga ngic-ngigac yago domagaing, ngengelacni gocne yenge mi homaebongkahac Wapongte ngani-damong weleme nganidaingte, yogo noinebenang edocngebagabac.”
Yesule soc hefaliyelu haic monic aiwec
Mat 17:1-13; Mrk 9:2-13
28 Aime yowa miwec, yogolec Sonda moniyang ingucne motoemewa, Yesudi Pita nga Yakobos ailu Yoane mengocebame milockeningte tikiwa feibong. 29 Felu milockeemewa haic-mesuinedi hefaliyelu silicine monic aime ngakpiine angolelu pilatac ingucnebenang aiwec. 30 Hei, inguc aiyemewa iwahac ngic yaeckang, Moses nga Elaiya, yeke fikelu yeholec mingagec aiiboc. 31 Yeke tapili nga hibi-angockolecti fikelu, Yesudi Yerusalem hikelu gagaine bamoctolu hegilecebalu fedaicte, yogolec mingagec aiibong.+ 32 Aime Pita nga agokecine, yenge gung-kwomoc faibong. Faibongkacni gboliye fangkelu Yesu tapili nga hibi-angocineholec ailu ngic yaeckang yeholec domaboc nganicebaibong.+ 33 Aime ngic yaeckang yeke Yesu hegilelu hikeebocka Pitadi Yesu yanguc edowec, “Sugucnene, nongileng yagowa gabeng madickegacte fale habackang banang. Gale monic, Mosesle monic, nga Elaiyale monic.” Ye wiyac monic mi ngagelu moc miwec.
34 Yowa milu domaemewa kaguwa monicti fikelu walu somecebame hangocebame kaguwa kwelina domaibong. 35 Domaebongka kaguwa kwelinacni yowa-malac monic yanguc wackelu miwec, “Yogo nale Madec bawosaeicne. Ngenge yele yowa ngagedaing!”+ 36 Mime malac miyac aime yenge donge hilalu Yesu yeicnakac domame nganiibong. Nganilu mic-tengteng yenge yowa mikac ailu domaibong. Aime dameng iwa wiyac nganiibong, yogolec ngic monic mi edoibong.
Yesudi madec monic alengkolec bamadickewec
Mat 17:14-21; Mrk 9:14-29
37 Mac saeme Yesudi mic-tengtengfocine habackang yengeholec tikiwacni hauebongka habu sugucnedi bafuwacebaibong. 38 Aime habu yengele hewackacni ngic monicti Yesu wackelu miwec, “Wewedu, ga welelu madecne nganic, na madecne moniyang sugu. 39  Aleng monicti madecne bame ye aukweme alengti balu wepackelu socine bakuctungkelu bame micinacni sofololoc ofecaigac. Ailu aleng yogodi madec basowale-benangkelu dameng moniyang moniyang sugu hegilecaigac. 40 Aime mic-tengtengfocgone yengi aleng yebiyeningte edocebabe, yenge ngagebong kpungkeme hegilegabiyeng.”
41 Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Dameng yagolec ngic-ngigac aling yago, ngenge ngage-ngagesingngineng mikacbenang, ailu ngenge aibabangineng kosa-balasaine. Na dameng dalicne ngage-ngagesing mikac ngic-ngigac ngengeholec hatacmac ganogale takicnugac. Ga madecgone bawelec!”
42 Mime madec yogo emeina balu leemewa, aleng wonongkolecti madec wepackeme himongka wawelu socine teng-teng kweme, Yesudi aleng kpatalacnolu madec bamadickelu mamacine hatacmac lacnowec.
Yesu weningte fungine yeuctihac miwec
Mat 17:22-23; Mrk 9:30-32
43 Lacnome ngic-ngigac yenge Wapong tapilitowaine ingucne nganilu ngani-welec ailu ngagebong wiyac feicne aiwec. Ailu yenge Yesule bole sasawa nganilu ngani-welec aiibong. Inguc aiyebongka ye mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, 44  “Ngenge hedec lolu yowa yago aneng ngagening! Monicti Ngicte Madec balu ngic yengele molewa lodaicte, yogolec dameng bangkalegac.”+ 45 Mime mic-tengtengfocine yenge yowa yogo mi ngage-motoningte kwele nga ngage-ngagengineng fongkewec. Fongkeme yenge Yesule yowa mi ngage-motolu yowa yogolec funginele hatacmac uwacnoningte hangocebawec.+
Feicne gagale yowa
46 Aime mic-tengteng yengelacni madi feicne aidaicte, yogolec yengungtihac yowangineng fec-wac aiwec.+ 47 Inguc aibong Yesudi kwele ngage-ngagenginang fawec, yogo biyac nganiwec. Inguc nganilu madec hakic monic balu yeicneholec lome domame+ 48 yanguc edocebawec, “Monic ye madec yangucne nale wacka hefolegac, ye na inguchac hefolecnugac. Nga na hefolecnugac, ye Wapong na salecnuwec, ye inguchac hefolegac. Ilec ailu ngengele hewackacni monic ye bawacnagulu gadaicte, yedibac feicne aigac.”
49 Inguc mime Yoanedi yanguc miwec, “Sugucne, ngic monic ye gale wacka aleng yebicebame nganibeleng. Ailu ye nongilengkolec mi gagacte kpatalacnobeleng.”
50 Mime yedi yanguc miwec, “Monic ye nongileng ngaba mi aigac, yedi agononggeng aigac. Ilec ailu mi kpatalacnodaing.”+
Yesu ye Yerusalem fenogale hikewec
51 Yesu ye honocmengka fenogale damengngine bangkale weleme, ye ngage-ngageine Yerusalem iwa lolu hikewec. 52 Hikeme ye ngic gocne salecebame yenge molickelu noba-nosing nga mac fale bamockeningte Samaria yengele mac-aling monicka hikelu sulumeibong.* 53 Hike sulumelu Yesu ye Yerusalem hikedaicte, inguc ngageibongte Yesu hekecnoibong. 54 Inguc aibong mic-tengtengkecine, Yakobos nga Yoane, yeke yogo nganilu yanguc miiboc, “Sugucne, nalic mibeng honocmengkacni dac walu ngic yago lobecebayackena, yogo nalic aidabelengte, me?”+
55 Miboc Yesudi hefaliyelu ngelengkeyetelu yanguc edocepawec, [“Ngeke kwelenginac fikegac, yogolec fungine mi ngage-motogaic. 56  Ngicte Madec ye ngic mi basowalecebanogale kwesiwec. Ye bacebame wasecne ainingte kwesiwec.”] Inguc ailu mic-tengtengfocine yengeholec mac-aling monicka hikeibong.
Yesu balaibe-balaibele yefe
Mat 8:19-22
57 Yefewa hikelu ngic monicti edolu yanguc miwec, “Ga iwa me iwa hikedamectesoc na balaibecgulu gaholec hikenogale ngagegabac.”
58 Mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “Kate-hoda yenge himong kwelina mac fafanginengkolec. Nga sawawa nango yenge selengnginengkolec. Nga Ngicte Madec yebac mac fafaine mikac, inguc gacaigac.”
59 Milu ngic monic yanguc edowec, “Ga welelu na balaibecnuc!”
Mime ngic yedi miwec, “Sugucne, ngageneleengka hikelu mamacne homame longkelubac ga balaibecgudacte.”
60 Inguc mime bafaliyelu yanguc edowec, “Ga homaicne hegilecebaengka yenge yengungtihac longnaguning. Nga gabac hikelu Wapongte ngani-damongte yowa miyengka yegengkena.”
61 Mime monicti yanguc miwec, “Sugucne, balaibecgunogale ngagegabac. Aimebac na hikelu alingfocne edocebalubac weledacte, yogo nalic, me?”+
62 Mime Yesudi yanguc edowec, “Monic ye ngage-ngageine biyac salelubac hefaliye-nganic aidaicte, ngic ingucnedi Wapongte ngani-damongtesoc mi aigac.”
+ 9:3 Luk 10:4-11 + 9:7 Mat 16:14; Mrk 8:28; Luk 9:19 + 9:9 Luk 23:8 + 9:19 Luk 9:7-8 + 9:20 Yoa 6:68-69 + 9:22 Luk 9:44; 18:32-33 + 9:23 Mat 10:38; Luk 14:27 + 9:24 Mat 10:39; Luk 17:33; Yoa 12:25 + 9:26 Mat 10:33; Luk 12:9 + 9:31 Luk 9:22 + 9:32 2Pi 1:16-18 + 9:35 Luk 3:22 + 9:44 Luk 9:22 + 9:45 Luk 18:34 + 9:46 Luk 22:24 + 9:47 Mat 10:40 + 9:50 Mat 12:30; Luk 11:23 * 9:52 Samaria ngic-ngigac yenge Gerasim kupicka Wapong mitengkelu gaibong. Nga Israel ngic-ngigac yenge Yerusalem iwa Wapong mitengkelu gaibong. Ilec ailu Samaria ngic-ngigac yenge Israel ngic-ngigac yengeholec ngiye-domac mi ailu gaibong. + 9:54 2Ngt 1:9-16 9:56 Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne hewacine 55-56 iwa nebocine mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Lukadi mi kwelengkewec mecne. + 9:61 1Ngt 19:20