3
Yoanedi boleine fungkewec
Mat 3:1-12; Mrk 1:2-8; Yoa 1:19-28
Ngictau Sisa Tiberias, ye hifa 15 dameng inguc biyac gawec. Dameng iwa ngic monic, wacine Pontius Pailat, yedi Yudeya himongte gawana gawec. Gaemewa Herode ye Galilile damong gawec. Nga gbaine, wacine Filip, yedi Ituraia nga Trakoniti himongte damong gawec. Nga Lisania ye Abilenele damong, inguc gaibong. Inguc gaebongka Annas nga Kaifas yeke depec-baba ngic yengele damong sugucne gaiboc. Dameng yogowahac Sekariyale madec Yoane, ye himong kisiwa misaine mikacka gacgume Wapongte yowadi yela kwesiwec. Kwesime Yoane ye Yodan misa neboc nga nebocka himong falegac, iwa lolickewec. Ailu kwelengineng hefaliyeme bikicngineng miyac aime misa lowaningte edocebalu weduyelewec.+ Yowa yogo Wapongte siduc-mimi ngic Yesaiyadi miwec, yele hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac,
“Himong kisiwa misaine mikacka wawac monic yanguc fikegac, ‘Sugucnele yefe wesackelu hole-wenengkening. Lumo sasawa someckeyackening. Nga tiki nga kupic sasawa yogo hole-wenengkening. Ailu yefe adec adec bamadickebong dondonne aidaic. Nga yefe hauc-ofecineholec hemusungkening. Aime Wapongti aibaba yogo balu bikicte amenonggeng baickedaicte, yogo ngic-ngigac sasawadi nganiyackedaingte.’ ” (Yes 40:3-5)
Inguc aime ngic-ngigac homacnedi Yoanela hikelu misa lowayelenale edobong, Yoanedi yanguc miwec, “Hema gbolifocine, madi ung-yowa yanguc edocngebawec, ngenge Wapongti aalicine badungelenale aidaicte, yogolec hangoc hikedaingte?+ Ilec ngenge kwele-hefaliyecte silicka pasi noine bafuwadabiyeng. Ailu yanguctihac gageicnele yanguc mi ngagedamec, ‘Abraham ye ngambone aigacte wasecne aidacte.’ Wapong ye posa yago nalic mime Abraham ngambofocine fikedaingte, yogo noine edocngebagabac.*+ Aime naka yoc fungina biyac loicne fagac. Aime yoc gocne noine madicne mi aicaigaing, yogo sasawa weyackelu dacka wickedaingte.”+
10 Inguc mime ngic-ngigac yengi uwacnoibong, “Inguc aime nonge wenuc aidabelengte?”
11 Mibong yowangineng bafaliyelu yanguc edocebawec, “Monicti ngakpiine yaeckang balu gagac, ye monicine hemoctolu monic ngakpiine mikac gagac, ye bafickedaic. Nga monic ye noba-nosingkolec gagac, ye aibaba yogohac aidaic.”
12 Mime takes-baba gocne yengi inguchac welelu misa lowayelenale miibong, “Wewedu, nonge wenuc aidabelengte?”+
13 Mibong yanguc edocebawec, “Ngenge moneng baningte edocngebaicne, moneng yogolec silicina badaing. Moneng ewalilu mi badaing.”
14 Mime hudu-baba ngic gocne yengi inguchac Yoane uwacnoibong, “Aime nonge wenuc aidabelengte?”
Mibong yanguc miwec, “Ngenge ngaba aibaba me kwesacka ailu migbedicka monickacni moneng mi badaing. Ngenge bolenginengte fuli bacaigaing, yogo sugu ngagebong andoine aidaic.”
15 Aime ngic-ngigac yenge Mesiale wangec gaibongte ailu “Yoane ye hocne Mesia mecne,” kwelenginang inguc ngageibong. 16 Inguc ngageibongte Yoanedi yowangineng yanguc bafaliyewec, “Na misa lowangelegabac. Ngic nale lobewa kwesidaicte, yedibac Tili Asu nga dac lowangeledaicte. Ailu yele tapilidi nale tapili ewaligac, na waweweine ingucnedi yele hige-ebecte mucine lukebe nalic mi madickedaicte.+ 17 Ye moleina yafole fok balu welelu wit yafoineholec baic-baicte sobengka fame, yogo filalu yafoine baickedaicte. Baickelu noine bakpaduc ailu nosing-macina lolu, yafoine pelengkelu dac pisic-pisicine mikac, iwa wickeme lobedaicte.” 18 Yoane ye yowa silicine ingucne bocyac milu ngic-ngigac yowa sanangne milu Siduc Madicne edocebalu gawec.
Herodedi Yoane muc-macka lowec
19 Aime ngictau Herodedi gbainele ngigac wacine Herodias, hise balu aibaba sowacne gocne bocyac aicnolu gawec. Aime Yoanedi aibaba sowacne yogolec Herode ngelengkelu edowec.+ 20 Edome Herodedi aibaba sowacne hatacmac taockelu, Yoane ngaba aicnolu muc-macka lowec.
Yoane ye muc-macka mi feluhac Yesu misa lowacnowec
Mat 3:13-17; Mrk 1:9-11
21 Aime ngic-ngigac sasawadi misa lowaebongka, Yesu ye inguchac misa lowawec. Lowalu Wapong milockelu domaemewa, honocmeng angkeme 22 Tili Asudi tudiling nangole silic ingucne ailu Yesula wawec. Wame honocmengkacni mic-yowa monic yanguc fikeme ngagewec, “Ga nale madec, kwelenedi gale angac ngagegabac, na ga ngani-angac aigelegabac.”+
Yesu ngesa-ngambofocine yengele wac-aling
Mat 1:1-17
23 Yesu ye hifaine 30 aiyemewa boleine fungkewec. Aime ngic-ngigac yengi yanguc ngageibong, ye Yosefele madec. Nga
Yosefe ye Helile madec+ nga
24 Heli ye Matatle madec.
Matat ye Liwaile madec nga
Liwai ye Melkile madec.
Melki ye Yanaile madec nga
Yanai ye Yosefele madec.
25 Yosefe ye Matatiale madec nga
Matatia ye Amosle madec.
Amos ye Nahumte madec nga
Nahum ye Esilile madec.
Esili ye Nagaile madec nga
26 Nagai ye Mahatale madec.
Mahata ye Matatiale madec nga
Matatia ye Semengte madec.
Semeng ye Yosekle madec nga
Yosek ye Yodale madec.
27 Yoda ye Yonangte madec nga
Yonang ye Resale madec.
Resa ye Serubabelle madec nga
Serubabel ye Sialtielle madec.
Sialtiel ye Nerile madec nga
28 Neri ye Melkile madec.
Melki ye Adile madec nga
Adi ye Kosamte madec.
Kosam ye Elimadamte madec nga
Elimadam ye Erile madec.
29 Eri ye Yosuwale madec nga
Yosuwa ye Eliesale madec.
Eliesa ye Yorimte madec nga
Yorim ye Matatale madec.
Matata ye Liwaile madec nga
30 Liwai ye Simeonte madec.
Simeon ye Yudale madec nga
Yuda ye Yosefele madec.
Yosefe ye Yonamte madec nga
Yonam ye Eliakimte madec.
31 Eliakim ye Meleale madec nga
Melea ye Menale madec.
Mena ye Matatale madec nga
Matata ye Natante madec.
Natan ye Dawidile madec nga
32 Dawidi ye Yesile madec.
Yesi ye Obedele madec nga
Obede ye Boasle madec.
Boas ye Salmonte madec nga
Salmon ye Nasongte madec.+
33 Nasong ye Aminadapte madec nga
Aminadap ye Adaminte madec.
Adamin ye Ramte madec nga
Ram ye Hesorongte madec.
Hesorong ye Peresle madec nga
Peres ye Yudale madec.
34 Yuda ye Yakobole madec nga
Yakobo ye Aisakle madec.
Aisak ye Abrahamte madec nga
Abraham ye Terale madec.
Tera ye Nahorle madec nga
35 Nahor ye Serukle madec.
Seruk ye Reule madec nga
Reu ye Pelekle madec.
Pelek ye Eberile madec nga
Eberi ye Selale madec.
36 Sela ye Kainante madec nga
Kainan ye Arpaksatle madec.
Arpaksat ye Siemte madec nga
Siem ye Noale madec.
Noa ye Lamekte madec,+ nga
37 Lamek ye Metuselale madec.
Metusela ye Enokte madec nga
Enok ye Yaretle madec.
Yaret ye Mahalalelle madec nga
Mahalalel ye Kenante madec.
38 Kenan ye Enosile madec nga
Enosi ye Setle madec.
Setdi Adamte madec nga
Adam yedi Wapongte madec.+
+ 3:3 Sale 13:24 + 3:7 Mat 12:34; 23:33 * 3:8 Bocyac yengi yanguc ngagelu gaibong, “Abraham ye ngambononggeng, ilec gaga-sanang badabelengte.” Aime Yesudi yanguc edocebawec, “Yogo nalic mi aigac.” + 3:8 Yoa 8:33,39 + 3:9 Mat 7:19 + 3:12 Luk 7:29 + 3:16 Sale 13:25 + 3:19 Mat 14:3-4; Mrk 6:17-18 + 3:22 Yoa 1:32 + 3:23 Luk 4:22; Yoa 6:42 + 3:32 Rut 4:17-22 + 3:36 Fike 11:10-26 + 3:38 Fike 4:25-26