2
Yesu madec fikewec
Mat 1:18-25
1-2 Aime Roma himongte ngictau monic, wacine Sisa Agustus, yedi himongne himongne wac-alingngineng kwelengkeningte yowa lome hikeyackewec.* Dameng iwa ngic monic, wacine Kwirinius, yedi Siria himongte gawana galu molic-molic boleine wac-aling bawec. Aime ngic-ngigac sasawadi wac-alingngineng kwelengkeningte macngineng fawecsoc hikeyackeibong.
Aime Yosefe ye Nasaret taon Galili prowins iwa gawec. Ye Dawidile fikesaweckacni. Ilec ailu hegilelu Yudeya himong Dawidile taon kpisicne, wacine Betelehem, iwa hikewec. Hikeme ngigac-bingecine Maria ye gobeholec aiwec. Ailu yeke momoc wacnginec wac-alingka kwelengkeningte hikeiboc. Yeke iwa hike sulumeboc kogoc fike-fike dameng kwesiwec. Kwesime molic-molic madecnginec fikewec. Aime mac ngiye-ngiye sawaine monic mi fawecte, Mariadi kpolucti ebeckelu lama-bulumaka yengele duwacka iwa lome haulu fawec.
Angelodi lama-damong siduc edocebawec
Aime deboleme lama-damong gocne yenge Betelehem kpanggewa lamafocngineng damongebalu gaibong. Inguc gacgubong Sugucnele angelo monicti iwa fikeyelewec. Fikeme Sugucnele tapili nga hibi-angocti baangolecebame yenge hangoc sugucne aiibong. 10-11 Aime yedi yanguc edocebawec, “Ngenge hangoc mi aining! Ngagegaing, yakumacbenang ngengele ailu Dawidile taon kpisicna Mesia Sugucne fikegac, ye bikicte ameinele Asa-baba ngic. Ngic-ngigac sasawadi yele ailu beliye-benangkedaingte, na Siduc Madicne yogo mibe yegengkengelegac. 12 Gboli yogo ngenge wenuc bafuwaningte maa yago ngelegabac, ngenge hikelu lama-bulumaka yengele duwacka kogoc monic kpolucti ebeckeicne fame bafuwadaingte.”
13 Ye inguc milu domaemewa iwahac honocmengte angelo habu sugucne, yenge fikelu yeholec domalu Wapong mitengkelu yanguc miibong,
14 “Wapong, wac feicne, wileng honocmengka fadaic.
Aime himongka yengela kwele-mogung fadaic.
Wapongti ngic kwele-efec aiyelegac.”+
15 Aime angelo yenge honocmengka hefaliye febong, lama-damong yenge yengilangkac mingagec ailu miibong, “Betelehem taonka wiyac yogo fikeme Sugucnedi edocnubagac, ilec biyac hikelu yogo nganinang.”
16 Inguc milu yenge biyac hikelu Maria nga Yosefe ailu gbolinginec duwac kwelina fawec, yogo biyac bafuwacebalu nganicebaibong. 17 Nganicebalu angelodi gboli yele yowa miwec, yogo edocebabong ngageyackeibong. 18 Aime lama-damong yenge siduc miibong, yogo ngic-ngigac sasawadi ngagelu mimedec aiyackeibong. 19 Mariadibac aibaba fikecnolu gawec, yogo kweleina lolu ngagesilu gawec.+ 20 Aime angelodi lama-damong edocebawec, yogo sasawa noine nganilu ngageibongte ailu, yenge hefaliyelu Wapong wacine bafelu mitengkelu hikeibong.
Yesu madec wac lacnoibong
21 Aime hadeng 8 motome yenge kogoc soc tofaine helockeningte damengngine kwesime ye wacine Yesu wackeibong. Wac yogo ye nenggacine mi gobeemewa angelodi biyachac wackewec.+
Simeon nga Anna yeke Yesu madec Ibu-macka nganiiboc
22 Gacgu Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, yogo balaibelu suwe-suwe damengngineng yogo motome yenge kogockahac Sugucnele haicka fikenale Yerusalem bafeiboc. 23 Yogolec Sugucnele yefe-yowawa yanguc kwelengkeicne fagac, “Molic-molic madec fikedaingtesoc, yenge Sugucne yeicne sugu aidaingte.” 24 Aime yeke suwe-suwe dameng iwa depecte sic alingkacni tudiling nango yaeckang, me gomoc-gomoc madecine yaeckang locepanoga, yogo Sugucnele yefe-yowawa fagac, yeke yogo balaibelu bahikeiboc.+
25 Hei, dameng iwa ngic monic Yerusalem gawec, wacine Simeon. Ye ngic dondonne, ailu ye Wapong alang bacnolu Tili Asuholec gawec. Ye Israel ngic-ngigac yengela mibasanang aiyelenale wangec gawec. 26 Ailu ye mi homame Sugucnele Mesia fikeme nganinogale Tili Asudi esecne biyachac mifikecnowec. 27 Aime Yesule nenggac-mamac yekele yefe-yowa fawec, yogo balaibelu gbolinginec Ibu-macka bafeiboc. Bafeboc Asudi Simeon kweleina biyac wakeme Ibu-mac kwelina fewec. 28 Felu kogoc moleina hoba-domalu yedi Wapong mitengkelu yanguc miwec,
29-30 “Sugucnene, na kwelec kwekwegone, dongenedi Asa-baba ngicgone nganibele miing, yogo biyac nganigabac.
Ilec ga ngageng nalic aime kwele-mogungkolec gagane hegilelu hikedacte.+
31 Aime ngic-ngigac sasawadi ye nganiyebongka ga yefe yogo biyac bamadickeing.
32 Gboli yago yedi Israel yengele alingkacni miyac, yenge bacebame yegengkebong yogodi angocngineng aidaicte.
Ailu Israel ngic-ngigacfocgone yenge wac feicne yeledamecte.”+
33 Mime gboli yogo nenggac-mamacine yeke yele yowa yogo ngagelu mimedec aiiboc. 34 Inguc aime Simeonti mimi-madic milu edocebawec. Ailu gboli yogo nenggacine Maria yowa yanguc edowec, “Ngagegic, Israel ngic-ngigac homacnedi madec yago yele ailu wawedaingte. Nga homacnedibac yele ailu fangkelu domadaingte, aibaba inguc fikenale Wapongti mimoctowec. Nga bocyac yengi maaine nganilu ngaba ailu yowa kwekwe aidaingte.+ 35 Inguc aime ngic-ngigac bocyac yengele ngage-ngage sangkelu fawec, yogo yegena fikedaicte. Aime Maria, ga doicti kwelegona hudule fitec ingucnedi helockedaingte.”
36 Aime Wapongte siduc-mimi ngigac monic gawec, wacine Anna, ye inguchac Ibu-macka gawec. Ye Fanuel aduine. Ailu ye Asele fikesaweckacni. Ye ngic balu yeholec hifa 7 gacgume ngaweine homawec. 37 Homame ye hosec gacgume hifaine 84 aiwec. Ailu ye Ibu-mac mi hegilelu deboc hadeng nosing-sawe galu milockelu Wapong afeelu kwelec kwekwe gawec. 38 Gacgu dameng yogowahac Annadi Maria ngama yengele emewa wele domalu Wapong mitengkewec. Yerusalem ngic-ngigac yenge fuli bacebanale wangec gaibong, gboli yogolec siduc yenge milu edocebame yegengkewec.
Nasaret hefaliye hikeibong
39 Aime Yosefe nga Maria yeke Sugucnele yefe-yowadi migac, yogo sasawa balaibelu aiyackeboc motome, yenge Galili prowinswa hefaliyelu Nasaret taonnginang hikelu gaibong.+ 40 Gacgu madec yogo suguleme Wapongte kwele-madicti yela fame, ye tapili nga ngage-ngage-motoc wakeicne fikecnowec.
Yesu ye madec hakicti Ibu-macka fewec
41 Aime Yesule nenggac-mamac yeke Ewalicebaicnele hombang ngagesilu hifasoc Yerusalem iwa hikelu gaiboc.+ 42 Ailu yenge hombangte aibaba balaibelu, Yesu ye hifaine 12 aiyemewa yenge momoc hombangte hikeibong. 43 Hikelu iwa gacgubong hombang dameng yogo motome yeke hefaliye weleebocka, Yesu ye Yerusalem iwa ngiyewec. Aimebac nenggac-mamacine yeke mi ngagelu welelu 44 yanguc ngageiboc, “Ye ngic-ngigac habu yengeholec yefewa gagac.” Inguc ngagelu yeke hadeng moniyang yefewa hikelu Yesu monic mi bafuwaiboc. Inguc aime yeki ye basackelu agofocngineng nga alingfocngineng yengela lolicke hikelu basackeiboc. 45 Basackelu monic mi bafuwaibocte, yeke hatacmac hefaliyelu Yerusalem taonka basackenicte hatac hikeiboc. 46 Hike basackeboc hadeng habackang motome, Ibu-mac kwelina felu Yesu bafuwaiboc. Bafuwaboc ye Ibu-mac kwelina wewedu yengele hewacka ngiye ngageyelelu mi-uwac aiyelewec. 47 Aime Yesudi ngage-ngageholec ngic-ngigac sasawa yowangineng ameine bafaliyewecte, yenge mimedec ailu yanguc ngageibong, yogo wiyac feicne aigac. 48 Aime nenggac-mamac yeke ye nganilu kwatackelu nenggacinedi yanguc edowec, “Madec, ga omale aibaba ingucne ainotegic? Aime mamacgoneholec noke gale ngageboc ailu ga basacgulu gagabelec.”
49 Inguc mime yedi yanguc edocepawec, “Ngeke omale basacnugabiyec? Na mamacnele macka gagabac, yogo mi ngagegabiyec, me?” 50 Inguc mime yeke yowa yogolec dabiyeiboc.
51 Ailu ye nenggac-mamacine yekeholec hatac hefaliyelu Nasaret macka hikelu yowanginec balaibelu gawec. Game nenggacinedi aibaba sasawa fikewec, yogo ngage-ngageina lolu gawec.+ 52 Aime Yesule ngage-ngage-motoc nga socine sugule-sanangkeme, Wapong nga ngic-ngigac yenge momoc ngage-madickecnoibong.+
* 2:1-2 Dameng iwa Yoane ye kogochac gawec. + 2:14 Luk 19:38 + 2:19 Luk 2:51 + 2:21 Luk 1:31 + 2:24 Wah 13:1-2; Dep 12:1-8 + 2:29-30 Yes 52:10; Luk 3:6; Tit 2:11 + 2:32 Yes 42:6; 49:6; 52:10 + 2:34 Yes 8:14; Mat 21:42; 1Pi 2:8 + 2:39 Mat 2:23 + 2:41 Wah 12:24-27; 23:14-17; Yef 16:1-8 + 2:51 Luk 2:19 + 2:52 1Sm 2:26; Ynn 3:4