5
Yesu ye molickelu mic-tengtengfocine bacebawec
Mat 4:18-22; Mrk 1:16-20
Dameng monicka Yesu ye lifuc, wacine Genesaret, mecina domaemewa ngic-ngigac yenge kwesilu Wapongte yowa ngagelu igocnagulu hewalingkebong, ye hewacnginang domawec.+ Domalu donge hilalu nganime gomba yaeckang lifuc mecina domaiboc. Aime misa-sic baba ngic yenge gombangineng lobong fame uficngineng suwelu gaibong. Aime Yesu ye gomba monic, yogo Saimonte gomba, iwa fengiyelu Saimon micnome yedi gomba kpisicnemac igockeme lifucka feme, ngic-ngigac edocebalu weduyelewec.
Weduyeleme motome Saimon yanguc edowec, “Misa-sic banogale lifucka misa gbolongne fagacka, iwa hikelu uficngineng wickelu misa-sic baning.”
Inguc mime Saimonti yowaine bafaliyecnolu yanguc miwec, “Sugucnene, nonge awecnac debocka doic-bole balu gabeng mac saeme sic monic mi bagabeleng. Aime gagi migicte sifu hikelu ufic wickedacte.”+
Mime yenge uficngineng iwahac wickelu sic homacnebenang baibong. Babong uficngineng wakelu lokenogale aiwec. Inguc aime yenge agofocngineng gomba monicka ngiyeibong, yenge moleiyac holeyelebong welelu baficebaibong. Baficebalu sic gomba yaeckangka lobong wakelu gomba yeke misawa haunicte aiiboc.
Saimon Pita ye aibaba yogo nganilu Yesule higewa ketadi holelu alang bacnolu yanguc miwec, “Sugucne, na bikickolec aigabacte ga hegilecnulu hikec!” Inguc mime Saimonkolec gaibong, yenge sic homacnebenang baibongte ailu mimedec aiibong, yogolec ailu inguc miwec. 10 Aime Sebedi madeckecine, Yakobos nga Yoane, yeke Saimonkolec misawa sic baiboc, yogo nganilu mimedec aiiboc.
Aime Yesudi Saimon edolu yanguc miwec, “Ga mi hangocguna! Ga misawa sic babadi, yakumac ngic-baba bole badamecte.” 11 Aime yenge gombangineng balu mecina lolu wiyac sasawa hegilelu Yesu balaibeibong.+
Yesudi ngic monic waic-sanangkolec bamadickewec
Mat 8:1-4; Mrk 1:40-45
12 Aime Yesu ye taon monicka gacgume ngic monic waic-sanangti socine wakeme sowale-benangkeicne, ye iwa gawec. Galu Yesu nganilu ketadi holecnolu haicine himongka heluluckelu dogbac aicnolu miwec, “Sugucne, ga ngageng angacgugacka, na nalic bamadicnung gbagbackedacte.”*
13 Inguc mime Yesudi moleine sungkelu ngic bauwalu yanguc edowec, “Madickecte angacnugac.” Inguc mime iwahac ngic yela waic-sanang fawec, yogo miyac aiwec.
14 Miyac aime Yesudi mimackelu miwec, “Ga socgona pasi fikegac, yogolec monic mi edodamec. Ga depec-baba ngic yela hikelu socgone gbagbacne aigac, yogo edaliyengka, Mosesdi ibule miwec, yogolec silicina balaibelu lacnodamec! Ga inguc lacnoengka yenge ibugone nganilubac ngage-motodaingte.”+
15 Aime Yesule siducti sugulelu sawelu hikeme, ngic-ngigac habutowa homacnedi yenge yele yowa ngageningte, ailu yedi ngic-ngigac huckolec bamadicebanale kwesiibong. 16 Inguc aibong Yesu ye dameng homacne hegilecebalu himong kisiwa misaine mikacka hikelu Wapong milockelu gawec.
Yesudi ngic monic hige-moleine homaicne bamadickewec
Mat 9:1-8; Mrk 2:1-12
17 Gacgu dameng monicka Yesu ye Wapongte yowa edocebalu weduyelewec. Weduyeleme Farisaio nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic gocne Galili nga Yudeya mac-aling sasawa ailu Yerusalem taon, iwacni kwesilu ngiyeibong. Aime Sugucnele tapilidi Yesula fawecte huckolec bamadicebawec. 18 Inguc fawecte ngic gocne yengi ngic monic hige-moleine homaicne dembengka lolu tengkelu hikeibong. Hikelu mac kwelina Yesule haicka loningte ngageibong. 19 Ngagebong, ngic-ngigac bocyacti kwedickelu domaibong. Ilec ailu yenge ye Yesule haicka loningte yefe basackelu ngic yogo mac feina tengke feibong. Felu mac bubuine nebocina basulumelu, iwa yefe ngic hewacnginang Yesule emewa dembengkolec lobong hauwec.
20 Haume Yesudi ngage-ngagesingngineng nganilu yanguc edowec, “Ngic ga, bikicgone biyac hegilegelegabac.”+
21 Inguc mime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio yenge yengilangkac yanguc ngageibong, “Ngic yogo ma ngicti Wapong fecnogac? Wapong moniyangti sugu bikic nalic hegiledaicte.”
22 Yesu ye kwelenginang ngagesiibong, yogo nganilu yanguc edocebawec, “Ngenge omale ngage-ngage ingucne kwelenginang inguc ngagesigaing? 23  Weni yogodi efecne aigac? Yele yanguc minoga, ‘Bikicgone biyac hegilegelegabac’, me yanguc minoga, ‘Ga fangkelu hikec.’ 24  Aime Ngicte Madec ye himongka bikic hegilenale bole-yowa tapiliineholec facnogac, ngengi yogo ngageningte ailu yanguc mibe.” Ye inguc milu ngic-puling yanguc edowec, “Na edocgugabac, ga fangkelu dembenggone balu macgona hikec.”+
25 Mime iwahac ngic ye ngic-ngigac sasawa yengele haicka fangkelu dembengine facaigac, yogo balu Wapong wacine bafelu macina hikewec. 26 Hikeme ngic-ngigac sasawadi yogo nganilu kwatackelu mimedec ailu Wapong wacine bafeibong. Ailu yanguc miibong, “Nonge aibaba ingucne mi ngani-nganiine yakumac dongenonggengti nganigabeleng.”
Yesudi Liwai wackewec
Mat 9:9-13; Mrk 2:13-17
27 Inguc mibong Yesu ye iwacni walu hike takes-baba ngic monic, wacine Liwai, ye takes-baba macka ngiyeme nganilu yanguc edowec, “Ga wele na balaibecnuc!” 28 Inguc mime ye fangkelu wiyac sasawa hegilelu Yesu balaibelu hikewec.
29 Aime Liwai ye Yesule ailu macina nosing sugucne lobeme takes-baba ngic nga ngic-ngigac homacnedi yengeholec ngiyelu nosing noibong. 30 Inguc aibong Farisaio nga yengele Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge ngagebong nalic mi aime, Yesu mic-tengtengfocine yengele yowa kwelu yanguc miibong, “Ngenge omale takes-baba nga bikic-baba yengeholec nosing misa nogaing?”+
31 Mibong Yesudi yanguc miwec, “Ngic-ngigac hucngineng mikac gagaing, yenge dotale mi aiyelecaigac. Nga hucnginengkolec, yengibac dotale aiyelecaigac. 32  Aime na ngic-ngigac dondonne wacebabe nala weleningte mi waiba, miyac. Nabac bikic-baba ngic wacebabe kwelengineng hefaliyenale waiba.”
Yesudi nosing-sawe ganogale nangeng yowa miwec
Mat 9:14-17; Mrk 2:18-22
33 Aime ngic-ngigac gocne yengi Yesu yanguc uwacnoibong, “Yoane mic-tengtengfocine nga Farisaio yengele mic-tengtengfocngineng yenge dameng homacne nosing-sawe galu mimiloc bole bacaigaing. Nga gale mic-tengtengfocgone yengebac nosing misa nocaigaing.”
34 Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Baba-tumangte ngicti agofocine yengeholec ngiyeme yenge nosing-sawe nalic gadaingte, me? Yogo miyac.+ 35  Aime Gacgu dameng monicka ngic yengi baba-tumangte ngic agofocine yengelacni baickedaingte, dameng yogowabac nosing-sawe gadaingte.”
36 Yesu ye taockelu nangeng yowa yanguc edocebawec, “Monicti ngakpi gbolicnacni sindacine helocke balu esecna nalic mi lolu gbododaicte. Inguc aidaictewa, ngakpi gbolicne sowaledaicte. Aime gbolicne nga esecne wetulecepame nalic mi aidaicte. 37  Me monicti waing gbolicne bokong sic socine esecnedi baicne, iwa nalic mi kweme haudaicte, miyac. Waing gbolicnedi siwinelu bokong esecne kwouckeme yeke momochac sowaledabiyecte.§ 38  Ilec ailu waing gbolicne yogodi bokong gbolicna socne kweme haudaicte. 39  Aime monicti waing esecne biyachac nowec, yedi waing gbolicne nonale angac nalic mi ngagedaicte. Yanguc sugu midaicte, ‘Waing esecne, yogo madicnebenang.’ ”
+ 5:1 Mat 13:1-2; Mrk 3:9-10 + 5:5 Yoa 21:3-8 + 5:11 Mat 19:27 * 5:12 Monic waic-sanangkolec, ye socine wonongkolec milu gaibong. Ngic homacnedi huc ingucne gacgu badaingkale, waic-sanangkolec yenge taon lobina gaibong. Yogo Wapongte yefe-yowawa kwelengkeicne fagac. 5:13 Ngic monic ye ngic waic-sanangkolec oiyalu ye wonongkolec aidaicte. + 5:14 Dep 14:1-32 5:19 Dameng iwa mac feina ye wenengine. Aime liti mac feina domame fec-wac ailu gaibong. + 5:20 Luk 7:48; Yes 43:25 + 5:24 Yoa 5:8 + 5:30 Luk 15:1-2 + 5:34 Yoa 3:29 § 5:37 Bokong sic socine esecnedi baicne ye umec sucine ingucne nosing hatac lobebeng sulumedaicte.