6
Yesudi Sabatle yowa miwec
Mat 12:1-8; Mrk 2:23-28
Yesu ye Sabat dameng monicka wit bole hewacina yefe balaibelu leme, mic-tengtengfocine yenge wit noine bamoctolu socine litolu noibong.+ Nobong Farisaio gocne yengi nganicebalu yanguc uwayeleibong, “Ngenge omale Sabat damengka aibaba mi aiaiine yogo aigaing?”+
Uwayelebong Yesudi yanguc edocebawec, “Dawidi nga bole-ngicfocine yenge nosingte homalu aibaba aiibong, ngenge yogo wafe-ngagec mi aicaigaing, me?+ Ye Wapongte Ibu-macka fewec. Felu bret Wapongte ibu loicne, yogo banolu bole-ngicfocine inguchac gumecebawec. Nga bret yogo depec-baba ngic yengi sugu nalic nodaingte, ngicbenang yengibac miyac. Aimebac Wapongti yengele mi ngage-sowalewec.”+
Milu yanguc edocebawec, “Ngicte Madec ye Sabatle Sugucne gagac hocne, ye aibaba madicne nga sowacnele nalic midaicte.”
Yesu Sabat damengka ngic monic moleine homaicne bamadickewec
Mat 12:9-14; Mrk 3:1-6
Aime Sabat dameng monicka Yesu ye kpakpaduc macka felu Wapongte yowa weduyelewec, iwa ngic monic mole-foleine homaicnedi yengeholec ngiyewec. Aime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, yenge Yesu yowawa lonogale ngagesiibong. Ailu ngic yogo Sabat damengka bamadickedaicte me miyac, yogolec nganibiyeibong. Aime Yesudi ngage-ngagengineng nganilu ngic moleine homaicne yanguc edowec, “Ga fangkelu nongele hewacka domac!” Inguc mime ngic ye fangkelu hewacnginang domaemewa, Yesudi yanguc edocebawec, “Yowa monic uwangelebe, Sabat damengka aibaba weni yogo nalic ainoga, aibaba madicne me sowacne ainoga? Ailu homanogale aigaing, yengele agong holenoga me basowalecebanoga?”
10 Inguc milu dongedi lengani-welengani ailu ngic yanguc micnowec, “Ga molegone sungkec!” Inguc mime ngic ye moleine sungkelu madickewec. 11 Madickeme yenge aalic sugucnebenang ngagelu yengungtihac Yesu wenuc aicnoningte mingagec aiibong.
Yesudi mic-tengtengfocine 12 bawosaecebawec
Mat 10:1-4; Mrk 3:13-19
12 Yesu ye dameng iwa milockenale kupicka felu debocka yeicnac Wapong milockelu gawec. 13 Gacgu mac saeme mic-tengteng habutowa wacebame hikeibong. Hikebong yengele kwelinacni mic-tengtengfocine 12 bawosaecebalu wacngineng Salecebaicne wacebawec. Aime Salecebaicne yengele wacngineng yanguc:
14 Saimon, wacine monic Pita wackewec. Nga
ngic hae-gbaine Endru. Ailu
Yakobos nga
Yoane. Ailu
Filip nga
Batolomeu. Ailu
15 Mataio nga
Tomas. Ailu
Alfaiusle madec Yakobos. Nga
Saimon, ye Selot wackeibong.*
16 Ailu Yakobos madecine Yudas. Nga
Yudas Iskariot, yedi gacgu Yesu mudockeme badaingte.
Yesudi ngic-ngigac homacne bamadicebawec
Mat 4:24-25; Mrk 3:7-12
17 Aime Yesu ye kupicka mic-tengtengfocine 12 yengeholec walu himong wenengngine monicka mic-tengteng alingfocine homacne yengeholec domawec. Aime ngic-ngigac homacnedi Yudeya himong neboc nga nebockacni, nga Yerusalemkocni ailu Tair nga Saidon kiwecnginacpec mac-himong falegac, iwacni kwesiibong. 18 Kwesilu Yesule yowa ngageningte, nga yedi hucngineng bamadicebanale kwesiibong. Ailu aleng wonongkolec ngic yenge inguchac momoc kwesilu madickeibong. 19 Aime yele tapilidi yengela falockeme ngic-ngigac sasawadi madickeibong. Yogolec ailu yenge sasawadi ye oiyaningte ngageibong.
Yesudi ngic kwele-sowackolec yengele miwec
Mat 5:1-12
20 Inguc aibong Yesu ye dongeine mic-tengtengfocine yengela hilalu miwec,
“Waweweine gagaing, ngenge kwele-angackolec.
I yangucte, Wapongte ngani-damong yogo ngengele hocne.
21  Nga yakumac nosingte homagaing, ngenge kwele-angackolec.
I yangucte, ngenge gacgu nosing nolu gebecngebadaicte.
Ailu hii kwele-sowackolec yakumac gagaing, ngenge kwele-angackolec.
I yangucte, ngenge gacgu gouwedaingte.+
22  Nga Ngicte Madeckolec gagaingte ailu kweledi wicngebalu misofoc aingeledaingte.
Ailu lobina locngebalu wac sowacne wacngebadaingte, yogo ngenge kwele-angackolec.+
23  “Ngagegaing, fulingineng sugucne honocmengka lowec fagac. Ilec ngenge dameng iwa kwele-madic ngagelu wintacke fec-wac ailu beliyedaing. I yangucte, yengele ngambofocngineng yengi esecne Wapongte siduc-mimi ngic yengela aibaba yogohac aiyeleibong.”
Yesudi moneng-mafaholec gagaing yengele miwec
24  “Nga moneng-mafaholec gagabiyeng, mee, ngenge medecngebadaic.
I yangucte, ngenge wiyac angacineholec ngengilangkac biyac babong motowec.
25  Nosing nogebec yakumac aicaigaing, mee, ngenge medecngebadaic.
I yangucte, ngenge gacgu nosingte homadaingte.
Nga yakumac gouwelu gagabiyeng, mee, ngenge medecngebadaic.
I yangucte, ngenge gacgu kwele-sowac ngagelu hiyadaingte.
26  Ailu ngic-ngigac yengi ngengele madicne milu gagaing, mee, ngenge medecngebadaic.
I yangucte, yengele ngambofocngineng esecne siduc-mimi ngic kwesacine inguchac yengele madicne milu gaibong.
Ngabafocgone yengele angac ngagedamec
Mat 5:38-48
27  “Ailu yowanele hedec kwecaigaing, ngengebac yanguc edocngebagabac, ngenge ngabafocngineng kweledi angac ngageyeledabiyeng. Ailu kweledi wicngebacaigaing, yenge aibaba madicne aiyelelu gadaing. 28  Ailu sawec-yowa edocngebacaigaing, yenge mimi-madic milu edocebalu gadabiyeng. Ailu basowalecngebacaigaing, yengele ailu milockelu gadabiyeng. 29  Aime monicti munggunggone neboc wedaictewa, ga nebocgone ingucnehac sungkecnodamec. Nga monicti ngakpigone feina badaictewa, ga ngakpigone kwelina ingucnehac hegilecnodamec. 30  Aime gala wiyac monicte uwagelebong, yenge wiyac yogo yeledamec. Ailu monicti geicne wiyac ewalicgulu badaictewa, hatacmac bafaliyegelenale mi micnodamec. 31  Ngic-ngigac yengi oma aibaba aingelenogale ngagesicaigabiyeng, wiyac ngagesicaigabiyeng, yogo ngengi aiyeledabiyeng.+
32  “Ailu ngic-ngigac yengi ngenge kweledi angac ngagengelebong, ngengi yenge ingucnehac kweledi angac ngageyeledabiyengtewa, ngengele kwele-madic yowa homacne mi minoga. Bikic-baba aling yenge kweledi angac ngagecaigaing, yenge inguchac kweledi angac ngageyeledaing. 33  Nga aibaba madicne aingelecaigaing, yenge aibaba madicne aiyeledaingtewa, ngengele kwele-madic yowa mi minoga. Bikic-baba aling yenge inguchac yogo aicaigaing. 34  Ailu yanguc ngagening, ngengelacni tofa aibong ameine badaingtewa, ngengele kwele-madic yowa mi minoga. Ngic bikicnginengkolec yenge inguchac bikickolec agofocngineng wiyacngineng ameineholec yelecaigaing. Ailu ngagebong amengineng yogo hatac bafaliyedaingte. 35  Ailu ngenge ngabafocngineng yengele kweledi angac ngagelu aibaba madicne aiyeledaing. Ailu amengineng hegilebong, yengela fadaic, badungeleningte mi ngagesidaing. Inguc aidaingtewa, aibaba madicnele fulingineng sugucne fadaicte. Aime Mamacngineng Wapong Feicnetowanonggeng yele adu-madecfocine aidaingte. Ye ngic-ngigac kpaomaine nga wac sowacneholec ailu ngic kindololoholec aibaba madicne aiyelecaigac. 36  Ngenge Mamacnginengti kwele-sowac aingelecaigac, silicine ingucnehac ngengi yenge kwele-sowac aiyelegadaing.
Yesudi ngage-wosaecte yowa miwec
Mat 7:1-5
37  “Ngenge ngic-ngigac yengele aibaba ngage-wosaec mi aiyeledaing. Inguc aidaingtewa, Wapongti inguchac ngage-wosaec mi aingeledaicte. Ailu ngenge ngic-ngigac ngage-wosaec aiyelelu umacngineng mi mimoctodaing. Inguc aidaingtewa, Wapongti ngenge inguchac wosaecngebalu umacngineng mi mimoctodaicte. Ngenge sowacnengineng hegiledaing, aime ye inguchac ngengele sowacne hegiledaicte.+ 38  Ngenge wiyacngineng balu ngic-ngigac yeledaing. Inguc aidaingtewa, Sugucnedi wiyacngineng ameine kweme haume kpendaelu kpung kwedaicte. Ailu hatacmac kweme wakelu sotingkelu nebocine tabunginang wame badaingte. I yangucte, ngenge wiyac umacine wosaelu ngic-ngigac yelecaigaing, aime umacine silicine ingucnehac wosaelu ameine ngeledaicte.”+
39 Aime Yesudi hatacmac nangeng yowa yanguc edocebawec, “Donge-pisic monicti donge-pisic agoine monic nalic mengockedaicte, me? I miyac, yogo yekilec momochac longka haudabiyecte.+ 40  Nga hibi-mac madec monicti weweduinele feicne mi aidaicte. Wewedu ye madecfocine weduyeleyackeme motome yele silic ingucnehac aiyackedaingte.+
41  “Aime ga wenucte ngic hae-gbagonele dongewa gochakic fagac, yogo nganicaigic. Nga geicne dongewa yoc hewacine fagac, yogobac mi ngani-motogic, me? Aibaba ingucnedi mi madickegac. 42  Gageicne dongewa yoc hewacine faemewa mi ngani-motolubac, ngic hae-gbagonele yanguc milu gagic, ‘Ngic hae-gba, ga nalic ngageengka dongegona gochakic ngiyegac, yogo baickebe.’ Kwesac-ngic, gageicne dongewa yoc hewacine fagac, yogo baickelubac ngic hae-gbagonele dongewa gochakic ngiyegac, yogo nalic ngani-motolu baickedamecte.
Yesudi ngic nongileng fungine yocka soc holelu miwec
Mat 7:16-20; 12:33-35
43  “Yoc monic madicnacni noine sowacne nalic mi fikedaicte, me yoc sowacnacni noine madicne nalic mi fikedaicte. 44  Aime yoc haicine monic monic yenge noinenginengti funginengineng bayegengkecaigac. Ngenge muc somangineholec iwacni fik noine nalic mi badaingte. Ailu waing noine yogo tambong-tambongkacni nalic mi badaingte. 45  Ngic madicne yele kwelewa wiyac madicne facnogac, iwacni wiyac madicne bame fikecaigac. Nga ngic kindololoholec, yele kwelewa wiyac sowacne facnogac, iwacni wiyac sowacne bame fikecaigac. I yangucte, wiyac kwele ngage-ngageina wakelu fagac, yogo hocne micti mime yegengkedaicte.
Yesudi ngage-ngagesingte yowa miwec
Mat 7:24-27
46  “Ngenge omale ‘Sugucnene, Sugucnene,’ wacnucaigaing, ailu sifu yowane hegilelu mi balaibecnucaigaing?+ 47  Aime monicti welelu yowane ngagelu yogo balaibedaictewa, ye ngic weningucne, yogo edalicngebadacte. 48  Aime ngic monic ye mac banale milu himong falime fapacladeng fikeme yogolec kwelina bosingngine wickeme hauwec, ngic yogo ye ingucne. Ye mac sanangne bawecte mac lumongtowa kwesilu mi basowalewec. 49  Aime monic ye yowane ngagelu mi balaibedaictewa, ye ngic monic ye mac banale milu bosingngine himong pelecne iwa falime hauwec, ye ingucne. Aime mac kweme misa sugulelu lumongti kwesilu mac yogo kweme fuwangke walu kwososockewec.”
+ 6:1 Yef 23:25 + 6:2 Yoa 5:10 + 6:3 1Sm 21:1-6 + 6:4 Dep 24:5-9 * 6:15 Selot aling yenge Israel ngic-ngigac Roma yengele muckacni bamoctocebanoga. + 6:21 Miye 7:16-17; Mige 126:5-6; Yes 61:3 + 6:22 Yoa 15:19; 16:2; 1Pi 4:14 6:29 Israel ngic-ngigac yenge munggungka webong gameebalu gawec. + 6:31 Mat 7:12 + 6:37 Mat 6:14 + 6:38 Mrk 4:24 + 6:39 Mat 15:14 + 6:40 Mat 10:24-25 + 6:46 Mat 7:21