7
Yesudi hudu-baba ngic yengele damongte kwelec kwekwe bamadickewec
Mat 8:5-13
Aime Yesu ye yowa yogo ngic-ngigac edocebayackeme ngagebong motome, Kapeneam macka hikewec. Iwa hikeme hudu-baba ngic yengele damong monicte kwelec kwekweinedi homanogale ailu fawec. Ye ngic madicne, sugucneine alang bacnocaigac.*
3-4 Inguc aime hudu-baba ngic yengele damongti Yesule siduc ngagewec. Ngagelu Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng gocne Yesula salecebame hikelu yanguc edoibong, “Ga hudu-baba ngic yengele damongte kwelec kwekweine monic bamadickedamecte. Ilec biyac welec. Damong yogo ye ngic madicne, ga nalic welelu ye bafickenong! Ye ngic-ngigac aling nongileng angac ngagecaigac. Ailu yedi molickeyeleme kpakpaduc macnonggeng baibong.”
6-7 Edobong Yesu ye yengeholec hikelu mac bangkaleme, hudu-baba ngic yengele damongti agofocine gocne salecebame yanguc edoningte hikeibong, “Sugucnene, damenggone homacne mi hegilenong. Ailu na oma ngic madicnele macne kwelina fudamecte, na ingucnedi gala nalic mi fudacte. Ilec ga iwa domalu yowa sugu miyengka bole-madecne madickena. I yangucte, na ngic tapilinginengkolec yengele bagewa gagabac. Aime nale bagewa hudu-baba ngicfocne gagabiyeng. Yengelacni monicte ‘hikec’ mibe ye hikedaicte. Nga yengelacni monicte ‘welec’ mibe ye weledaicte. Nga kwelec kwekwe ngic monicte ‘bole yogo banong’ mibe ye yogo badaicte. Na ngagegabac, ga tapiligoneholec gagic.”
Inguc mime Yesu ye yogo ngagelu kwatackewec. Ailu hefaliyelu habu ye balaibeibong, yenge yanguc edocebawec, “Na yanguc edocngebabe, Israel himongka ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng sanangne yangucne monic mi nganiibawa, ngic yago yela nganigabac.” 10 Aime ngic salecebawec, yenge damongte macka hefaliye hikelu nganibong kwelec kwekweine ye hucine miyac aiwec.
Yesudi ngigac-hosec monicte madec homaicne bagboliyewec
11 Aime Yesu ye mac monic, wacine Nain, iwa hikeme mic-tengtengfocine nga ngic-ngigac homacnedi ye balaibeibong. 12 Balaibe hikelu taonte odale nu sugucna domame, madec monic homawec, yele kponggbong tengkelu waibong. Madec yogo ye ngigac-hosec monicte madec moniyang sugu. Aime ngic-ngigac homacnedi ye balaibelu taonkacni waibong. 13 Inguc wabong Sugucne ye ngigac yogo nganilu kweleine sowaleme yanguc miwec, “Ga mi hiyanong!”
14 Inguc milu lelu katapa yogo oiyame madec tengkeibong, yenge hegilelu domabong Yesudi miwec, “Madec, edocgugabac, ga fangkec!” 15 Mime madec homaicnedi fangkelu yowa miwec. Aime Yesudi madec yogo hatacmac nenggacine lacnowec.+
16 Lacnome ngic-ngigac yenge yogo nganilu kwatackelu homacne hangocebame, Wapong wacine bafelu yanguc miibong, “Wapongte siduc-mimi ngic sugucne monicti nongilang fikelu gagac.” Aime “Wapongti ngic-ngigacfocine nongileng yugucnubalu gagac.”+ 17 Aime siduc yogodi Yudeya himongka nga mac-gogoc emeina ngiyeibong, iwa hikeme sasawadi siduc yogo ngageyackeibong.
Yoanedi mic-tengtengkecine yaeckang Yesula salecepawec
Mat 11:2-19
18-19 Aime Yoanele mic-tengtengfocine yenge siduc yogo edobong, Yoanedi mic-tengtengkecine yaeckang wacepame weleiboc. Weleboc yeke Sugucnela hikelu yanguc milu uwacnonicte salecepawec, “Ngic kwesinolenogale miicne, yogo ga, me nonge ngic monicte wangec gadabelengte?”+
20 Inguc milu salecepame yeke Yesula hike sulumelu yanguc milu uwacnoiboc, “Ngic kwesinolenogale miicne, yogo ga, me nonge ngic monicte wangec gadabelengte? Yoane misa-lowacti yogo uwagelelu ngagenogale gala salecnupagac.”
21 Aime dameng iwahac Yesu ye ngic-ngigac hucnginengkolec nga tapili-wawa, ailu alengkolec aling homacne bamadicebawec. Ailu donge-pisic homacne bamadicebame dongengineng hilaibong. 22 Ilec edocepalu yanguc miwec, “Ngeke hikelu wiyac ngani-ngagec aigabiyec, yogolec siduc Yoane edodabiyec! Ngic-ngigac donge-pisic yenge dongengineng hilagaing. Nga hige-sowac yenge yefe hikegaing. Ailu ngic-ngigac waic-sanangkolec yenge socngineng madickeme gagaing. Hedec-fong yenge yowa ngagelu gagaing. Nga homaicne yenge gboliye fangkelu gagaing. Ailu ngic waweweine yenge Siduc Madicne ngagebong yegengkeyeleme gagaing.+ 23  Aime monicti nale ngagelu kweleine mi wadaicte, ye kwele-angackolec.”
Yesudi Yoanele fungine mime yegengkeyelewec
24 Aime Yoanele mic-tengtengkecine yeke hikeebocka, Yesudi Yoanele fungine milu habu sugucne yanguc edocebawec, “Ngenge himong kisiwa misaine mikacka oma wiyac nganinogale hikeibong? Ngic monic komba ingucne gbelongti weme lec-welec aiwec, ngenge yogo nganinogale hikeibong, me? Yogo miyac. 25  Aime ngenge oma wiyac nganinogale hikeibong? Ngic monic ngakpi-kpolucine hibiineholec, me? Yogo miyac. Ngagegaing, ngic ngakpi-kpolucngineng hibine madicne holecaigaing, nga himongte angacka gagaing, yenge ngictau yengele macka sugu gacaigaing. 26  Ngenge Wapongte siduc-mimi ngic monic nganinogale hikeibong, me? Ye hocne Wapongte siduc-mimi ngic gocne sasawa ewalicebagac, inguc hocne edocngebagabac.+ 27  Yele hocne hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Ngagegic, na mic-yowa mimine salebe yedi molickegelelu yefegone bamadickegeledaicte.’ (Mal 3:1)
28  Na yanguc edocngebabe, ngic-ngigackacni fike-ofeibong, yengelacni monicti Yoane nalic mi ewalidaicte, miyac. Nga monicti Wapongte ngani-damongte kwelina waweweine gagac, yedibac Yoanele feicne aigac.”
29 Aime ngic-ngigac sasawa yenge yogo ngagelu, takes-baba yengeholec momoc, esecne Yoanela hikelu misa lowaibongte ailu yanguc miibong, “Wapong ye yowa noine nga dondonnele fileine,” inguc miibong.+ 30 Aime Farisaio ailu Wapongte yefe-yowale ngage-ngage ngic, yengibac Wapongti yefe esecne milu edocebawec, yogo lobe holecnolu Yoanela hikelu misa monic mi lowaibong.+
31 Aime Yesudi miwec, “Ngic-ngigac aling yanguctihac gagaing, yenge aibabangineng yanguc. 32  Adu-madec yengi sobengka ngiyelu, yengungtihac yanguc milu wacnagucaigaing, ‘Nonge kpeng fitobeng ngenge gee mi weibong. Nga kwele-sowac gee holebeng, ngenge monic mi hiyaibong.’ 33  I yangucte, Yoane misa-lowacti kwesilu bret nga waing misa monic mi nome ngenge yogo nganilu yanguc miibong, ‘Ye alengkolec.’ 34  Nga Ngicte Madecti kwesilu nosing nga waing misa nomebac ngenge ye nganilu yanguc micaigaing, ‘Nganigaing, ye nosing nga waing misa efec mi nocaigac. Ailu ye takes-baba ngic nga bikic-baba ngic yengele agongineng.’+ 35  Aime Wapongte ngage-ngage-motocine yogo noine aigac. Ilec adu-madecfocine yengele aibabadi Wapong yeicne bayegengkedaicte.”
Bikic-baba ngigac monicti Yesule hige suwewec
36 Farisaio ngic monic, wacine Saimon, ye Yesuholec nosing nonale macina micnome yele macka feme ngiyeiboc. 37 Aime gocne yengi yanguc miibong, “Yesu ye Saimonte macka ngiyegac.” Inguc mibong bikic-baba ngigac monic ye taon iwa gawec, yedi ngagelu kilung monic, wacine alabastros posadi baicne, yogo sanda hoine madicneholec yogo bawelewec.+ 38 Bawelelu Yesu lobeinahaic, higeina domalu hiyame donge-misainedi walu Yesule higewa holeme, ye hodoc-dowecinele susucinedi suwecnolu higeine muduckewec. Ailu sanda hoine madicne yogodi higeine hosocnowec.
39 Inguc aime Farisaio ngic Yesu wackewec, yedi nganilu yeicnac yanguc ngagewec, “Ngigac welegac, ye bikickolec. Ilec ailu ngic yago ye Wapongte siduc-mimi ngic noine aigacka, ye bikic-baba ngigacti bauwalu aibaba aigac, yogo nalic ngagedecka.”
40 Inguc ngageme Yesudi yanguc edowec, “Saimon, yowa monic edocgunogale ngagegabac.”
Inguc mime miwec, “Oc, wewedu, minong.”
41 Mime yanguc edowec, “Ngic yaeckang yeke moneng-damong monic yelacni tofa aiiboc, monicti moneng 500 nga monicti moneng 50 inguc baiboc. 42  Aime yeke ameine yogo baducnonicte aibibiyelu gaebocka, ye amenginec hegilewec. Hegileme yekelacni weni yogodi moneng-damongte angac homacnehac felu ngagedaicte?”
43 Uwacnome Saimonti ameine bafaliyelu yanguc edowec, “Moneng homacne hegilecnowec, yedi, inguc ngagegabac.”
Mime Yesudi miwec, “Ngage-wosaec ailu yowa noine migic.”
44 Aime ngigacta haic hefaliyelu Saimon yanguc edowec, “Ga ngigac yago nganic! Na macgona ofebe higenele misa monic mi nelegic. Yedibac donge-misainedi higene suwelu yeicne hodoc-susucinedi higene bakelengkegac. 45  Aime na macgona ofebe, wenac-madicte mi muducnugic. Nga yedibac ofegabac, iwacnihac higena muduckegac. 46  Ailu hodocne helocti monic mi hosonelegic. Yedibac higene sanda hoineholecti kwenelegac.§ 47  Ilec edocgube ngagec. Ye angacine homacne edalicnugacte bikicine homacnehac hegilecnobe miyac aiyackegac. Monic ye bikicine kpisicnemac hegilecnoicne, yedibac, angac kpisicnemac facnogac.”
48 Inguc milu ngigac yanguc edowec, “Bikicgone yogo biyac hegilegelegac.” 49 Mime ngic-ngigac gocne yeholec ngiyeibong, yenge yengungtihac mingagec ailu yanguc miibong, “Yago ma ngic? Ye bikicngineng inguchac hegileyelegac.”
50 Aime Yesudi ngigac yanguc edowec, “Ngage-ngagesinggonele ailu bikicgone baickebe wasecne aigamec. Kwele-mogungkolec hikec!”+
* 7:2 Hudu-baba ngic yengele damong yele bagewa hudu-baba ngic 100 ingucti gaibong. Hudu-baba ngic nga damongngineng yenge himong monickacni. + 7:15 1Ngt 17:23; 2Ngt 4:36 + 7:16 Luk 1:68 7:18-19 Dameng iwa Yoane ye muc-macka ngiyelu gawec. + 7:18-19 Mige 40:7; Mal 3:1; Miye 1:8 + 7:22 Yes 35:5-6; 61:1; Luk 4:18 + 7:26 Luk 1:76 + 7:29 Luk 3:12 + 7:30 Mat 21:32 + 7:34 Luk 15:2 + 7:37 Mat 26:7; Mrk 14:3; Yoa 12:3 7:41 Moneng yogo Grik yowawa wacine “denarius”. Ngic yenge hadeng moniyangte bole babong, denarius moneng moniyang yelelu gaibong. § 7:46 Israel ngic-ngigac yenge yanguc ngageibong, ngigac aibaba ingucne aiwec, yogo aibaba madicne. + 7:50 Luk 8:48; 18:42