13
Wasec wicke-wickele nangeng yowa
Mrk 4:1-9; Luk 8:4-8
Hadeng iwahac Yesu ye mackacni walu lifuc mecina hikelu ngiyewec. Ngiyeme habutowa sugucnebenangti yela hikebong, ye gombawa felu ngiyeme ngic-ngigac habutowadi lifuc mecina domaibong.+ Domabong yedi nangeng yowa homacne edocebalu yanguc miwec, “Ngagegaing, wasec wicke-wicke ngic monicti huc-wasec wickenale bolewa hikewec. Hikelu wasec wickeme, wasec gocne yengi walu yefewa holeibong, yogo nango yengi kwesilu nowackeibong. Nga gocnedi posa tolowa holeibong, iwa himong efecnemac fawecte, wasec yogo kwac biyac kwodulu ofeibong. Ofebong godocngineng mi hauibongte ailu, wenacti ofelu kweme ululuwelu homaibong. Nga wasec gocnedi kpinding kwelina holeibong. Holelu kwac kwodubong kpindingti sugulelu hole-homacebawec. Nga wasec gocnedi himong guwecineholecka holelu noine madicne aiibong. Monicte hucine yogo 100, nga monicte 60, nga monicte 30, inguc aiibong. Monic ye hedeckolecti yowa yago aneng ngagedaic.”
Nangeng yowa hole-holele fungine
Mrk 4:10-12; Luk 8:9-10
10 Aime mic-tengteng yengi yela hikelu uwacnoibong, “Ga wenucte yowa nangengngine milu edocebacaigic?”
11 Inguc uwacnobong Yesudi yowangineng bafaliyelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damongte ngage-ngage sangkeicne, yogo ngengi sugu ngageningte biyac ngeleicne. Nga yenge monic mi yelewec. 12  Ngic monic ngage-ngage gocne facnogac, ye ngage-ngage homacne hatacmac lacnome balu gadaicte. Aime monic ye ngage-ngage mikac, yelacni ngage-ngage kpisicne balu gagac, yogo ewalidaicte.+
13  Yenge dongenginengti wiyac monic nganilu nalic mi ngani-motogaing.
Nga hedecnginengti yowa monic ngagelu, sifu nalic mi ngage-motogaing.
Ilec ailu nangeng yowa edocebacaigabac. 14  Aime siduc-mimi ngic Yesaiyadi yowa miwec, yogo yengela noine fikegac,
‘Ngic-ngigac hedecti ngagecaigaing, yenge yogo ngagelu nalic mi ngage-motodaingte.
Ailu dongedi nganicaigaing, yenge yogo nganilu nalic mi ngani-motodaingte.+
15  Ngic-ngigac aling yago yenge kwelengineng fongkecaigac. Nga hedecnginengti yowa ngageningte hedecngineng fongkecaigac. Ailu dongenginengti wiyac nganinogale kundung kwecaigac.
Yenge dongenginengti wiyac monic nganidaingkale, nga hedecnginengti ngagedaingkale ailu, ngage-ngagenginengti wiyac monic ngage-motodaingkale.
Ilec yogo yenge kwelengineng wenucka hefaliyeme bamadicebadaba.’ (Yes 6:9-10)
16  Aime dongedi ngani-motolu hedecti ngage-motocaigaing, ngenge kwele-angackolec.+ 17  Foinac, Wapongte siduc-mimi ngic nga ngic aibabangineng dondonne homacnedi esecne gaibong, ngengi yenge wiyac nganicaigaing, yogo nganinogale angac ngagelu sifu mi nganiibong. Ailu ngenge yowa hedecnginengti ngagecaigaing, yenge yogo hedecti ngageningte aiyelewec, yogo inguchac mi ngageibong, yogo noine edocngebagabac.”
Wasec wicke-wickele fungine
Mrk 4:13-20; Luk 8:11-15
18  “Aime ngic wasec wickewec, yogolec nangeng yowale fungine mibe ngenge ngagening. 19  Wasec yefewa holeibong, yogo monicti ngani-damongte yowa hedecinedi ngagelu mi ngage-motodaicte. Ailu Kindololo fileinedi kwesilu yowa yogo wasec ingucne kweleina duweicne, yogo biyac baickeyelecaigac. Yogo wit wasecne yefewa holeibong, silic ingucne aigac. 20  Nga wasec posa tolowa holeibong, yogo monicti ngani-damongte yowa ngagelu kweleina biyac beliyelu sebilelu badaicte, ye ingucne. 21  Sebileme yogodi kweleina godoc mi baicnele dameng kpisicnemac fame, Wapongte yowale ailu umac me weyebic aicnobong ye wawedaicte. 22  Nga wasec kpindingka holeibong, yogo monic ye ngani-damongte yowa ngagelu gadaicte, ye ingucne. Ye yowa ngagelu socte gagale ngageboc nga moneng-mafale lokwesac yogodi sugulelu yowa yogo hole-homame noine monic mi fikedaicte.+ 23  Nga wasec himong guwecineholecka holeibong, yogo monic ye ngani-damongte yowa ngagelu ngage-motodaicte, ye ingucne. Ngic ingucne yelacni gocnedi noine 100 nga gocnedi 60 nga gocnedi 30, inguc bafuwadaicte.”
Ngaba-ngicti wiyac monic wickedaicte
24 Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damong yogo silicine yanguc, monicti boleina hikelu wit hucine madicne wickewec. 25  Ngic ye wickeme fame macka hikeme ngic-ngigac sasawa yenge debocka gung fayackeebongka ngic yele ngabadi kwesilu kpinding sowacne inguchac wit bole hewacina wickelu hikewec. 26  Aime wit yogo kwodu ofelu noine fikeemewa kpinding sowacne inguchac kwodulu ofewec.
27  “Inguc aime kwelec kwekwe yengi kwesilu bole fileine yanguc edoibong, ‘Sugucnenonggeng, ga bolewa wasec madicne wickeing. Aime kpinding sowacne yogo wenuwacni ofegac?’
28  “Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, ‘Ngaba ngic monicti yogo aigac.’
“Inguc mime miibong, ‘Nonge hikelu kpinding sowacne yogo fuluckelu wickedabelengte, nonge inguc ainangte ngagegic, me?’
29  “Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, ‘Miyac, ngenge kpinding fuluckegabeleng milu wit momochac fuluckedaingkale ailu, hegilening. 30  Wit nga kpinding yekilec momochac suguleboc noine babale dameng kwesime noine welu babale ngicti yanguc edocebadacte, “Ngenge molickelu kpinding sowacne fuluckelu dodocebalu dacka wickebong lobedaic. Aime wit sugu bakpaduc ailu nosing-macna lobong ngiyedaic.” ’ ”
Mastet hucinele nangeng yowa
Mrk 4:30-32; Luk 13:18-19
31 Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damong yogo mastet hucine ingucne. Ngic monicti hikelu boleina yogo duwewec. 32  Mastet hucine, yogo wasec sasawa yengele kpisicnengineng. Ailu ye sugulelu nosing-bolewa mendang ewalicebalu yoc bangkacne ingucne ailu domame sawawa nango yengi kwesilu mangngina yafo holelu ngiyecaigaing.”
Nangeng yowa yiswa holelu miwec
Luk 13:20-21; Mrk 4:33-34
33 Aime Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, “Honocmengte ngani-damong yogo yis ingucne. Ngigac monicti flawa umacine 20 kilo balu yisholec lalickelu bame atang aiboc sugulewec.”
34 Yesu ye yowa miwec, yogo nangeng yowawa sugu holelu ngic-ngigac habutowa edocebalu gawec, ye moc monic mi edocebalu gawec. 35 Wapongte siduc-mimi ngic monicti yowa yanguc miwec,
“Na nangeng yowa migabac, yogo micnacni wanale aigac. Aime himong fikeemewa wiyac sangke-sangke fawec, yogolec yowa midacte.” (Mige 78:2)
Yowa yogo noine fikenale Yesudi nangeng yowawa sugu holelu yowa edocebalu gawec.
Kpindingte nangeng yowale fungine
36 Aime ye ngic-ngigac habutowa locebalu macka feme mic-tengtengfocine yenge yela felu miibong, “Ga nangeng yowawa kpinding sowacne bolewa ofewec migic, yogolec fungine miyengka yegengkeme ngagenang.”
37 Inguc mibong yedi ameine bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngicte Madecti wasec madicne wickelu gagac. 38  Aime nosing-bole yogo himongtowa himong falegac. Nga hucine madicne yogo Wapongte ngani-damongte adu-madecfocine. Nga kpinding sowacne yogo Kindololo fileinele adu-madecfocine. 39  Aime ngaba-ngicti wasec bolewa wickewec, yogo Aleng Sugucnengineng. Nga noine babale dameng, yogo dameng moto-motoine, yogolec dameng. Bole-ngic yogo angelo. 40  Yengi kpinding sowacne fuluckelu dacka wickebong lobedaicte, dameng moto-motoina ingucne fikedaicte.+ 41  Dameng iwa Ngicte Madecti angelofocine salecebame yengi yele ngani-damongkacni okac ingucne kwopocebadaingte. I yangucte, bikicka wawecaigaing, ailu yefe-yowa wewe ngic, yogo sasawa kpaducebayackelu+ 42  dac sugucna wicebabong haudaingte. Iwa haulu ngic-ngigac yenge hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.+ 43  Aime ngic-ngigac dondonne yenge Mamacnginengte ngani-damongka wenac-dongeine ingucne angolelu gadaingte. Monic ye hedeckolecti yowa yago aneng ngagedaic.”+
Moneng nga kwanang yekele nangeng yowa
44 Yesudi hatacmac taockelu yanguc miwec, “Honocmengte ngani-damong yogo moneng-mafa ingucne. Ngic yengi moneng-mafa bolewa sangkeibong. Sangkebong ngic monicti iwa hikelu yogo bafuwalu hatacmac balu iwahac sangkewec. Sangkelu belic-belicka hikelu wiyacine sasawa salelu moneng balu hikelu bole yogo fuli bawec.
45  “Ailu hatacmac yanguc, honocmengte ngani-damong yogo kwanang madicne ingucne. Monicti kwanang basackelu gawec. 46  Basackegacgu kwanang monic fuline sugucnebenang nganiwec. Nganilu hike woc-wiyacine sasawa salelu moneng bawec. Balu kwesi yogodi kwanang yogo fuli bawec.
Nangeng yowa uficka holelu miwec
47  “Na hatacmac mibe ngagening. Honocmengte ngani-damong yogo ufic ingucne. Ngic yenge ufic lifucka wickebong haulu kiwec-sic silicine haicine monic-monic bacebawec. 48  Wickebong lifucte sicti ufic wakelu ofowalu mecina fame fuluckebong ofewec. Ofeme ngic yenge sic nonoine yogo wosaelu duwacka loibong. Nga mi nonoine, yogo wickeibong. 49  Dameng moto-motoine iwa pasi ingucnehac fikedaicte. Angelo yengi gacgu ngic-ngigac aling bikickolec gagaing, yenge inguchac ngic-ngigac dondonne yengele hewackacni baicebalu 50  dac sugucna wicebabong haudaingte. Haulu yenge iwa hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.”+
51 Yesudi inguc milu uwayelewec, “Ngenge yowa yogo sasawa ngage-motogaing, me?”
Inguc mime miibong, “Oc, ngaegabeleng.”
52 Inguc mibong yanguc edocebawec, “Ilec Wapongte yefe-yowale wewedu ngic monic ye honocmengte ngani-damongte mic-tengteng aigac, ye hocne mac monicte fileine aigac. Yedi luwangkacni woc-wiyac madicne esecne nga gbolicne balu wacaigac.”
Yesu lobe-yowa aicnoibong
Mrk 6:1-6; Luk 4:16-30
53 Yesu ye nangeng yowa yogo milu mac-himong yogo hegilelu 54 yeicne mac-himongngina hikewec. Hikelu kpakpaduc macka felu yowa edocebalu weduyeleme ngic-ngigac ngiyeibong, yenge mimedec ailu yanguc miibong, “Ngic yago ye ngage-ngage-motoc nga pasi damuineholec yogo wenuwacni baweckacni balu gagac?+ 55 Ye mac-baba ngic yele madec hocne. Nga nenggacine wacine Maria ailu ye Yakobos nga Yosefe nga Saimon ailu Yude yengele haengineng.+ 56 Ailu sengfocine sasawa yenge nongilengkolec gagaing. Aime ye ngage-ngage yogo wenuwacni bawec?” 57 Yenge inguc milu lobe-yowa aicnolu ye hegileibong.
Inguc aibong Yesudi yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac yenge Wapongte siduc-mimi ngic yele alang bacaigaing. Aime macfocine nga golowacfocine, yengi sugu yele alang mi bacaigaing.”+ 58 Aime ngic-ngigac yenge mi ngagesingkeibongte ailu, yedi iwa pasi damuineholec homacne mi bawec.
+ 13:2 Luk 5:1-3 + 13:12 Mat 25:29; Mrk 4:25; Luk 8:18; 19:26 + 13:14 Yoa 12:40; Sale 28:26-27 + 13:16 Luk 10:23-24 + 13:22 Luk 12:16-21; 1Tim 6:9-10,17 + 13:40 Yoa 15:6 + 13:41 Mat 24:31; Mrk 13:27 + 13:42 Mat 8:12 + 13:43 Dan 12:3 + 13:50 Mat 13:42; Luk 13:28 + 13:54 Yoa 7:15 + 13:55 Yoa 6:42 + 13:57 Yoa 4:44